@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tebligat SuçlarıTebligat, hukuki bir işlemin (genellikle kamu dairelerinin ve yargının ) ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın, kanunun öngördüğü usul ve esaslara uygun bir şekilde yaptığı belgeleme işlemidir. Bir hukuki işlemin sonuç doğurması için tebliğ edilmesi gerekir. Tebligat usulüne uygun yapılmaz ise o tebligata bağlı işlemler geçerli olmaz.

Hemen hemen herkesin duyduğu, bildiği tebligat kendi adını taşıyan kanunla belirli şartlara bağlanmıştır. Tebligat Kanunu dediğimiz kanun, tebligatın kimler tarafından, kimlere, hangi yollarla ne şekilde çıkartılması gerektiğini ve buna bağlı yaptırımları içerir.

Değişik başlıklarla erolkara.net sitesi içinde tebligat konusunu içeren yazılarımıza ilaveten bu araştırmamızda Tebligat Suçları konusunu herkesin anlayacağı şekilde yer vermeye çalışacağız.

Tebligat işleminin önemi, Anayasa madde 36 ile güvence altına alınmış olan savunma hakkından doğmaktadır. Dava ya da icra takibinde tarafların iddia ve savunma sebeplerini ileri sürebilmeleri için tebligat işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Tebligat suçları deyince, kabaca tebligatı çıkartanların (mesela ayargı, kamu dairesi, avukat, arabulucu,uzlaştırmacı, vergi dairesi, belediye vs) yapanların (mesela tebliğ memurları, resmi postacılar ), alanların (muhatabın kendisi, yakını,komşusu , mahalle muhtarı ,şirket sekreteri, vs) alıp da muhatabına iletmeyenler) ve almayanların (muhatap) işleyebilecekleri halleri vardır. Bunlar gerekli şartlar ihlal edildiğinde suç olarak muhatabını ilgilendirir. 

Tebligat işleminin emredici ve sıkı şartlara bağlı olması  tebliğ evrakının resmi evrak niteliğinde olması, tebligatı gerçekleştirenlerin ve tebliğ evrakını teslim alanların bazı fiil ve işlemlerinin suç olarak düzenlenmesi gerekmiştir. 

Tebligat Kanunu’nun 52-56 maddelerinde, Tebligat Kanunu’nun uygulamasından doğan suçlara ilişkin cezai hükümler yer almaktadır. Bunlar, yanlış adres bildirilmesi (TebK m. 53), kendisine yapılması gereken tebligatı almamak (TebK m. 54/2), muhatap adına tebligat yapılan kimselerin, tebligat evrakını muhataba vermemesi (TebK m. 54/2), yalan beyan (TebK m. 55), tebliğ evrakının asılmasına ilişkin suçlar (TebK m. 56).

Sözü edilen maddelerin Tebligat Kanununu'da yer alan şekli şu şekildedir

ÜÇÜNCÜ BAP

Cezai  Hükümler Kanunu  tatbik ile mükellef  olanların  işliyecekleri  suçlar:

Madde  52  –  (Değişik  birinci  fıkra  :  23/1/2008-5728/251  md.) 
Bu  Kanunun  tatbikinde vazifeli  bulunan  memur  ve  hizmetliler  ile  mahalle,  köy  muhtar  ve  ihtiyar  heyeti  ve  meclisi  azaları işledikleri  suçlar  ile  kendilerine  karşı  işlenen  suçlardan  dolayı,  Türk  Ceza  Kanununun  kamu görevlisine  ilişkin  hükümlerine  göre  cezalandırılır.
Yukardaki  fıkra  hükmüne  göre  yapılacak  takibat  inzıbati  ceza  tatbikına  mani  değildir. 

Yanlış adres bildirmek: 

Madde  53  –  (Değişik  :  23/1/2008-5728/252  md.) Bu  Kanun  mucibince  tebligat  yapılması  gereken  hallerde  bir  kimse  kendisine  veya  başkasına  ait  isim  veya  adresi  yanlış  olarak  bildirir  ise  fail  hakkında  altı  aydan  iki  yıla  kadar  hapis cezasına  hükmolunur. 

Tebliğ  evrakının  muhatabına  verilmemesi ve  tebligatı  kabulden  kaçınma: 

Madde  54  –  (Değişik    birinci  fıkra:  23/1/2008-5728/253  md.)  Muhatap  namına  kendilerine  tebligat  yapılan  kimseler  tebliğ  evrakını  muhataplarına  en  kısa  zamanda  vermedikleri  ve bundan  gecikme  veya  zarar  vukua  geldiği  takdirde  bir  yıla kadar  hapis cezasıyla cezalandırılır. Kendisine  yapılması  gereken  tebligatı  almayan  muhatap  ile  muhatap  adına  tebligatı  kabule mecbur  olup  da  tebligatı  kabul  etmeyenler hakkında  da  yukarıda  belirtilen  cezalar uygulanır. 

Yalan  beyan: 

Madde  55  –  (Değişik  birinci  fıkra  :  23/1/2008-5728/254  md.) 
Daha  ağır  bir  cezayı  gerektirmediği  takdirde;
a)  Kendisi  hakkında  tebliğ  memuruna  yalan  beyanda  bulunan  muhatap,   
b)  Muhatap  namına  kendisine  tebligat  yapılabilecek  olup  da,  bu  Kanunun  tatbiki  dolayısıyla tebliğ  memuruna  muhatap  hakkında  yalan  beyanda  bulunan  kişi,   
c)  Muhatap  olmadığı  veya  muhatap  namına  tebellüğ  etmeye  yetkisi  bulunmadığı  halde tebliğ  memuruna  hüviyet  ve  sıfatı  hakkında  yalan  beyanda  bulunarak  tebliğ  evrakını  alan  kimse,   her  bir  bentte  tanımlanan  fiil  dolayısıyla bir  yıla  kadar  hapis cezasıyla  cezalandırılır.

Yukarıki  bentlerde  yazılı  hallerde  bir  gecikme  veya  umumi  veyahut  hususi bir  zarar  husule  gelirse  fail  hakkında  ayrıca  (a)  ve  (b)  bentlerindeki  fiiller  için  üç  aydan  bir  yıla  ve  (c)  bendindeki  fiil  için  bir  yıldan  beş yıla  kadar  hapis cezası hükmolunur. 

Tebliğ  evrakının  taliki  ile  ilgili  suçlar:

Madde    56  – (Değişik  :  23/1/2008-5728/255  md.) Bu  Kanun  hükümlerine  göre  tebliğ  evrakının  veya  ihbarnamenin  talikine  karşı  koyanlar ile  talik  edilen  bu  kabil  evrakı  bulunduğu  yerden  koparan,  imha  eden  veya  okunamaz  hale getirenler  hakkında,  üç  aydan  bir  yıla  kadar  hapis  ve  yirmibeş  günden  yüzelli  güne  kadar  adlî  para  cezasına  hükmolunur. Tebliğ  memurları  aleyhine  işlenen  suçlar: 

Madde  57  –  (Mülga  :  23/1/2008-5728/578  md.) 

****

Yanlış adres bildirmenin gerçekleştiği durumlarda, yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden biri olup, bilerek ve isteyerek hasmın adresinin yanlış bildirilmesi ve bu biçimde kararın kesinleştirilmesi yoluyla tebligat hilesi yapılması da bu kapsam içinde değerlendirilir. Bu halde yargılamanın yenilenmesini isteme süresi, hilenin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay olup, hilenin bir ceza mahkemesin kararı ile tespiti gerekmez.

Hile iddiası, yargılamayı yapacak mahkemeye bildirilip, o mahkemece bakılır.

Karşı tarafın hükme etkili olabilecek, kendisinden kaynaklanan bir hilenin mevut bulunmaması halinde ise; usulsüz tebliğ ile ilgili Teb. K. m. 32 uyarınca hareket edilerek öğrenme günü tebliğ tarihi kabul edilip bu tarihten itibaren süresi içinde kanun yoluna başvurulabilir ise de yargılamanın yenilenmesi yoluna girilemez.

Derleme @erolkaranet - 17.01.2022

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.