@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Nafaka İsteyen Kadına Red Kararı
Amasya Merzifon'da yaşayan çift boşanmaya karar verdi. Kadın, eski eşine nafaka, eşi ve eşinin babasına da tazminat davası açtı.
Aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakan yerel Mahkeme, davacı kadına 250 lira nafaka ödenmesine, tazminat taleplerinin ise reddine hükmetti.
Konu Yargıtay'a yansıdı.
Kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararına göre kadının kusurlu davranışları nedeniyle eşlerin boşanmasına hükmedildiği belirtilen kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesine göre nafakaya hak kazanmak için kişinin daha ağır kusurlu olmaması gerektiğini vurguladı.
Bu yönüyle kadına nafaka verilmesi kararının hatalı olduğuna işaret edilen kararda, "Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" tespitine yer verdi.

İşte emsal olacak kararın içtihat metni;

2. Hukuk Dairesi         2021/7494 E.  ,  2021/6755 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi

DAVA TÜRÜ :Yoksulluk Nafakası - Tazminat

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.09.2021 tarihli yazısı ile istenilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı kadın tarafından, boşanmadan sonra eski eşine karşı yoksulluk nafakası ile maddî ve manevî tazminat istemli dava açılmış, tazminat talebi eski eşinin babasına karşı da yöneltilmiş, yerel mahkemece davanın kısmen kabulü ile davacı kadın yararına aylık 250 TL yoksulluk nafakasına hükmedilmiş, tazminat taleplerinin ise reddine karar verilmiş, karar 30.09.2020 tarihinde kesinleştirilmiş, davalının talebi üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 07.09.2021 tarihli yazısı ile, karar ile ilgili kanun yararına bozma talebinde bulunulmuş, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dosyanın yapılan incelemesinde; tarafların Merzifon Asliye Hukuk Mahkemesi`nin (aile mahkemesi sıfatı ile) 17.01.2017 tarih 2016/488 esas 2017/58 karar sayılı ilamı ile boşandıkları, kararın 13.09.2017 tarihinde kesinleştiği, kararın gerekçesinde davalı kadının kusurlu davranışları ile boşanmaya sebep olduğunun kabul edildiği anlaşılmıştır.

Türk Medeni Kanunu`nun 175. maddesinde ‘boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz’ hükmü düzenlenmiştir.

Tarafların kesinleşen boşanma davasının gerekçesinde boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının kusurlu olduğu kabul edildiğine göre, mahkemece Türk Medeni Kanunu`nun 175. maddesine aykırı olacak şekilde davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin kısmen kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Diğer taraftan, davacı kadının davalı erkek dışında davalı Nevzat Ünsal'a karşı tazminat istemi Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde yer alan aile hukukundan kaynaklanan dava ve işlerden değildir. Davalı erkeğin babasına karşı açılan tazminat davasında görevli mahkeme genel mahkemelerdir. Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. O halde bu talep yönünden dosya tefrik edilip, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi. 04.10.2021 (Pzt.)

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.