@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Muhtarlardan Alınan Belgelerin Ücretleri
2022 Yılı İçerisinde muhtarlıklarda yapılan işlemler için ödenecek ücretler Valilik il Genel Kurulu tarafından belirlendi.

İşte o ücretler

 • İkametgah Belgesi 
 • Fakirlik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Örneği 
 • Nüfus Kayıt Örneği 
 • Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi
 • Saklı Nüfus Belgesi 
 • Yer Değiştirmeler için Daimi İkametgah Belgesi
 • Menşe Şahadetnamesi
 • Hayvan Satış Belgesi
 • Adli Müzaheret Şahadetnamesi
 • Tapu Temlik ve İntikal Belgesi
 • Tapu İşlemlerinde Hüviyeti Onama Belgesi
 • Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesi 
 • Karne Tasdiki 5,80 TL

 • KÖY VE MAHALLE MUHTARLARININ ÖDENEKLERİNİN ÖDENME USULÜ, KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ TARAFINDAN VERİLECEK RESMİ EVRAK İLE MAHALLE MUHTARLARININ HARÇ TAHSİLATININ VE PAYLARININ ÖDENMESİ BİÇİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrakın Tip, Örnek ve Bedellerine İlişkin Esaslar

  Madde 8- Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri tarafından verilecek resmi evrak aşağıda sayılmıştır:
  • İkametgah Belgesi 
  • Fakirlik Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Örneği 
  • Nüfus Kayıt Örneği 
  • Nüfus Cüzdanı Kayıp, Değiştirme ve Nüfus Cüzdanına Fotoğraf Yapıştırma Belgesi
  • Saklı Nüfus Belgesi 
  • Yer Değiştirmeler için Daimi İkametgah Belgesi
  • Menşe Şahadetnamesi
  • Hayvan Satış Belgesi
  • Adli Müzaheret Şahadetnamesi
  • Tapu Temlik ve İntikal Belgesi
  • Tapu İşlemlerinde Hüviyeti Onama Belgesi
  • Tapu İntikal İşlemleri için Veraset Belgesi 

   Madde 10 - Şehir ve kasaba mahalle muhtarları, vatandaşların kişisel işleriyle ilgili olarak görecekleri hizmete karşılık iş sahiplerinden harç pulu karşılığında harç alırlar.

   Madde 11- Mahalle muhtarlarının hangi işlerden ne miktarda harç alacakları her yıl başından önce İl İdare Kurulunca kararlaştırılacak bir tarife ile belirlenerek mali yıl başından en az 15 gün önce mahalle muhtarlıklarına duyurulur.

   Muhtarlar bu tarifenin valilikler tarafından onaylanmış bir örneğini iş sahiplerinin görebilecekleri bir yerde asılı olarak bulundurmak zorundadırlar.

   Madde 12- 10 Nisan 1974 tarihli ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci bendinde yazılı aşağıdaki iş ve işlemlerden harç alınmaz.

   A - 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre;

   1) Askerlik yoklama memurları tarafından istenilen bilgiyi vermek vermek,

   2) Askerlik şubelerine davet pusulalarını imza mukabilinde alarak sahiplerine tebliğ etmek ve davetlilerle beraber belirlenen günde askerlik meclisine gitmek ve davete icabet etmemiş olanlar hakkında bilgi vermek,

   3) İlgililerine bildirilmek üzere gönderilen askere sevk cetvellerini, hazır olan sahiplerine tebliğ ederek kendilerini ve hazır bulunmayanlar hakkında icap eden açıklamayı kaydederek, cetveli o mahallin zabıta amirine teslim etmekle beraber kendisi de toplama yerinde hazır bulunarak istenilecek bilgiyi vermek,

   4) Askere sevk tarihinden itibaren akibeti meçhul kalanlar hakkında şahadetname vermek,

   5) Askerlik çağında olanlardan 15 günden fazla bir müddetle şubesinin bulunduğu mevkiden harice çıkmak isteyenlerin verecekleri haberi kaydetmek ve şubesine bildirmek;

   B- Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilere, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.

   C- Fakirlikleri muhtarlarca kabul edilen laere verilen fakirlik belgesi, ikametgah belgesi, nüfus kayıt ilmuhaberi, ölüm kağıdı, doğum ve yer değiştirme ilmuhaberleri harca tabi değildir.

   Madde 13- Harç tahsilatı, kullanılan basılı kağıda bu işlem için il idare kurulu tarifesinde belirlenmiş miktar kadar harç pulu yapıştırılmak suretiyle yapılır.

   Pullar, üzerine tarih yazılıp, mühür basılarak ve imza atılarak iptal edilir.

   Madde 14- Mahalle muhtarları tarifelere göre harca tabi olan basılı kağıtları pul yapıştırmadan ilgiliye verdikleri takdirde, harcından mükellefleri ile birlikte müteselsilen, cezadan ise şahsen sorumlu tutulurlar.

   Tarifelere göre harca tabi olan basılı kağıtları incelemek mecburiyetinde olan kamu kurum ve kuruluşları harcı ödenmemiş olan belgeleri kabul edemezler ve işleme koyamazlar. Buna uymayanlar vergi ve cezadan müteselsilen sorumlu olurlar.

   Madde 15- Mahalle muhtarları düzenleyecekleri belgelere, harcı tabi olsun olmasın müteselsil bir sıra numarası verirler ve bunları tarih ve işlemin mahiyetini de belirterek tutacakları bir deftere kayıt ederler.

   Bu defterin örneği maliye ve gümrük bakanlığınca tespit edilerek, bastırılır ve bedeli karşılığında muhtarlara gönderilir.

   Bu defterler numaralanmak ve mühürlenmek ve kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak suretiyle harç pulunu veren mahalli saymanlıklarca tasdik olunur.

   Madde 16- Mahalle muhtarlarınca tutulan defterler ilgili saymanlık ve yetkili makamlarca lüzum görülen hallerde kontrol edilir, varsa eksiklikleri giderilir ve sonucu üç örnek tutanakla tespit edilerek, birer örneği muhtara ve mahalli mülki amirliklere verilir. Diğer örneği saymanlıklarca saklanır.
  #Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

  Yorum Gönder

  0 Yorumlar
  *Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.