@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Başvuruları Başladı
TÜRMOB  Türkiye  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler  ve  Yeminli  Mali Müşavirler  Odaları  Birliğinden:  

SERBEST MUHASEBECİ MALİ  MÜŞAVİRLİK  SINAVLARINA İLİŞKİN  DUYURU 

5786  sayılı  Yasa  ile  değişik  3568  sayılı  Yasa  ve  19  Ağustos  2014  tarih  ve  29093  sayılı Resmi  Gazete'de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  "Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve  Serbest  Muhasebeci Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik"  ile  değişen  16 Ocak  2005  tarih  ve  25702  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanmış  "Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliği"  hükümlerine  göre,  düzenlenen  Serbest Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınavları,  aşağıda  belirtilen  tarihlerde  Ankara,  İstanbul  ve  İzmir illerinde  yapılacaktır. 

Bu  sınava;  stajını  tamamlayan  serbest  muhasebeci  mali  müşavir  aday  meslek  mensupları, Serbest  Muhasebeci  meslek  mensupları  ve  3568  sayılı  Yasa’nın  6’ncı  maddesine  göre,  hizmet sürelerini  stajdan  saydıran  aday  meslek  mensupları  katılacaktır. 

2022/1 Dönemi,    SMMM  Sınav  Tarihleri    :  19–20  Mart  2022 İlk  kez  katılacaklar  için  başvuru  tarihleri   :  3–31 Ocak 2022 Tekrar  katılacaklar  için  başvuru  tarihleri   :  1–21  Şubat  2022 İlk  kez  sınav  başvurusunda  bulunacak  adayların,  31  Ocak  2022  tarihi  itibariyle  stajlarını fiilen  tamamlamış  olmaları  (Stajdan  sayılan  hizmetler,  stajdan  sayılan  kurslar  v.b)  gereklidir.   

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  başvuruları  TESMER  Otomasyon  Sistemi (TEOS)  üzerinden  online  olarak  yapılacaktır.     

İlk  kez  sınava  katılacak  adaylar,  TEOS  üzerinden  ön  başvurusunu  yaptıktan  sonra  bu belgenin  yazıcı  çıktısını,  sınav  başvuru  dosyası  ile  birlikte  bağlı  olduğu  SMMM  Odası Başkanlığına  teslim  edecektir. 

Sınav  süresi  devam  eden  adaylardan  tekrar  sınava  girmek  isteyenlerin  ise  TEOS üzerinden  başvuru  yapmaları  yeterlidir.   Sınava  girecek  adayların,  yukarıda  belirlenen  süreler  içerisinde  başvurularını  yapmaları gerekmektedir.  Süresi  içerisinde  başvuru  yapmayan  adaylar  sınava  alınmayacaktır.   

SINAVLARA  İLİŞKİN  ESASLAR 

Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınavlarına  girebilmek  için;   1)  Hukuk,  iktisat,  maliye,  işletme,  muhasebe,  bankacılık,  kamu  yönetimi  ve siyasal bilimler  dallarında  eğitim  veren  fakülte  ve  yüksekokullardan  veya  denkliği  Yükseköğretim Kurumunca  tasdik  edilmiş  yabancı  yükseköğretim  kurumlarından  en  az  lisans  seviyesinde  mezun olmak  veya  diğer  öğretim  kurumlarından  lisans  seviyesinde  mezun  olmakla  beraber  bu  fıkrada belirtilen  bilim  dallarından  lisansüstü  seviyesinde  diploma  almış  olmak, 2)  Stajını,  Yeminli  Mali  Müşavir  veya  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlerin  yanında  ve /  veya  onların  denetim  ve  gözetiminde  tamamlamış  olmak,  Kanunun 6.maddesinde  staj  süresinden sayılan  hizmetleri  bulunanlar  için  bu  hizmetlerini  stajdan  saydırmış  olmak, 3)  Kanunun  4'ncü  maddesindeki  genel  ve  5'nci  maddesindeki  özel  şartları  taşımaları yanında  45'nci  madde  ve  48'nci  maddenin  ikinci  fıkrasının  (c),  (e)  bentleri  ile 49  uncu maddesinde  belirtilen  durumların  bulunmaması,  gerekir.   SINAV  KONULARI 19  Ağustos  2014  tarih  ve  29093  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren Yeminli  Mali  Müşavirlik  ve  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  Sınav  Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik  ile  değişen  16  Ocak  2005  tarih  ve  25702  sayılı  Resmi Gazete’de  yayımlanmış  Sınav  Yönetmeliği’ne  göre,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik Sınavlarına  katılacak  adaylar  aşağıdaki  konularından  sınava  tabi  tutulmaktadırlar. Finansal  Muhasebe, Finansal  Tablolar  ve Analizi, Maliyet  Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Vergi  Mevzuatı  ve  Uygulaması, Hukuk  (Ticaret  Hukuku, Borçlar  Hukuku, İş  Hukuku, SGK  ve  Bağ-Kur Mevzuatı,  İdari  Yargılama  Hukuku), Muhasebecilik  ve  Mali  Müşavirlik  Meslek  Hukuku, Sermaye  Piyasası  Mevzuatı 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ  BELGELER 

1)  Sınav  Dosyası  (SMMM  Odalarından  temin  edilebilir.)   2)  1  Adet  Biyometrik  Fotoğraf  (50mmx60mm) 3)  Adli  Sicil  Belgesi  (Adli  sicil  kaydı  olanlardan  mahkeme  kararı  fotokopisi), 4)  Mezun  Belgesi  (e-Devlet  kapısı  üzerinden  alınmış)  veya  Diploma  fotokopisi  /  Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi Mezun  belgesi  e-Devlet  kapısında  bulunmayan  adaylar  aşağıdaki  belgelerden  herhangi birisini  sunabilirler. Noter  onaylı  Diploma  veya  noter  onaylı  geçici  mezuniyet  belgesi,  (Diplomanın  arka sayfasında  kimlik  bilgileri  bulunması  halinde  arka  sayfa  da  onaylatılacaktır.) Diploma  veya  geçici  mezuniyet  belgesi  aslının  TESMER  Şubesi  /  Oda  tarafından görülerek  “Aslı  Görülmüştür”  şerhini  içerecek  şekilde  imzalanarak,  tarihlenmiş  ve  mühürlenmiş fotokopisi,  (Diplomanın  arka  sayfasında  kimlik  bilgileri  bulunması  bu  işlem  arka  sayfa  için  de yapılacaktır.) Lisans  ve  yüksek  lisans  mezuniyetleri  3568  sayılı  Yasa  kapsamında  olan  adayların,  her iki  mezuniyete  ilişkin  belgeleri  ibraz  etmeleri  gerekmektedir. Yabancı  Öğrenim  Kurumlarından  alınmış  diplomalar  için  Yüksek  Öğretim Kurumu’ndan  alınacak  denklik  belgesi, 5)  Serbest  muhasebeci  mali  müşavirlik  stajının  tamamlanmış  olduğunu  gösteren  staj bitirme  belgesi    (İlgili  Oda  tarafından  düzenlenir.) 6)  e-Stajyer  Eğitimi  Tamamlama  Belgesi, 7)  Yasa'nın  6.maddesinin  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i  maddeleri  kapsamında  hizmetleri bulunanlardan  kurumlarından  alınacak  hizmet  belgesi, 8)  Vergi  Mükellefiyet  Belgesi  (Vergi  kaydı  olmadığına  dair  belge,  vergi  dairesinden  veya internet  vergi  dairesinden  alınabilir.) 9)  Emekli  Sandığı  ve  Bağ-Kur  kaydı  olmadığına  dair  e-Devlet  kapısı  üzerinden  alınan “Sosyal  Güvenlik  Kayıt  Belgesi”, 10)  Erkek  adaylardan  askerlik  durum  belgesi  (Sevk  ve terhis  tarihlerini  içeren), 11)  SM  ruhsatı  olup,  SMMM  sınavına  başvuruda  bulunanlardan;  1,  2,  3  ve  4  .  maddelere ek  olarak  ruhsat  fotokopisi,  faaliyet  belgesi,  serbest  çalışanlardan  ayrıca,  ilgili  vergi  dairesinden alınacak  affa  uğramış  olsalar  dahi  kaçakçılık  suçlarından  dolayı  hüküm  giyilmiş  olunmadığını gösterir  belge, 12)  TÜRMOB tarafından  gerekli  görülen  diğer  belgeler, Yasa'nın  6.maddesinin  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i  bentleri  kapsamda  çalışmaları  staj  süresinden sayılanlardan  5,  6,    8  ve  9.  sırada  belirtilen  belgeler  istenmez, Sınav  giderleri  karşılığı  olarak  ders  başına  220,00  ₺  olmak  üzere,  ilk  defa  sınava  katılacak adaylardan;  7  dersten  sorumlu  olanların  1.540,00  ₺,  8  dersten  sorumlu  olanların  ise  1.760,00  ₺ ödemeleri  gerekir, Sınav  bedelleri,  TÜRMOB  Temel  Eğitim  ve  Staj  Merkezi’nin  (TESMER)  aşağıda  yer alan  hesaplarından  birisine  ödenebileceği  gibi  kredi  kartı  ile  sınav  başvurusu  sırasında  TESMER Otomasyon Sistemi(TEOS)  üzerinden  de  ödenebilir. Banka  bilgileri; İş  Bankası  Ankara-Dikmen  Şubesi  487  255 Halk  Bankası  Ankara  /  Yenişehir  Şubesi  16000  140   

DAHA ÖNCE SINAVA KATILAN  ADAYLARDA  ARANACAK BELGELER 

16  Ocak  2005  tarih  ve  25702  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Sınav Yönetmeliği’nin  "Tekrar  Sınava  Girebilme"  başlıklı  21.maddesinin  (Değişik  Madde  19.08.2014  / 29093  Resmi  Gazete)  2.fıkrasına  göre,  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirlik  sınavında  başarılı olamayanlar,  ilk  sınav  tarihinden  itibaren  3  yıl  içerisinde  yılda  3  kez  açılacak  tüm  sınavlara girebilirler.  Bu  sınav  süresi  hiç  bir  nedenle  uzatılamaz. Sınavda  başarılı  olamayanların,  tekrar  sınava  girebilmek  için  sınav  giderleri  karşılığı olarak  öngörülen bedeli  ödedikten sonra  TEOS   üzerinden  sınav  başvurusunu  yapmaları  gerekir. 


BELGELERİN  GÖNDERİLMESİ VE KABUL EDİLMESİ 1)  Yasada  öngörülen  genel  ve  özel  şartları  taşıyanlardan  Serbest  Muhasebeci  Mali Müşavirlik  Sınavına  katılmak  isteyenlerin  yukarıda  belirtilen  başvuru  belgelerini,  son  başvuru tarihi  çalışma  saati  bitimine  kadar  Odalar  aracılığı  ile  veya  “Türkiye  Serbest  Muhasebeci  Mali Müşavirler  ve  Yeminli  Mali  Müşavirler  Odaları  Birliği  (TÜRMOB)-Temel  Eğitim  ve  Staj Merkezi  (TESMER)  İncek  Kızılcaşar  Mahallesi  2669.  Sokak  No:19  Gölbaşı  -  Ankara” adresine elden  veya posta ile göndermeleri  gerekmektedir  (Postada meydana  gelebilecek  gecikmeler dikkate  alınmayacaktır).  Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulundukları  ve  3568  sayılı  Kanun'un  4. maddesinde  düzenlenen  genel  şartlar  ile  5.  maddesinde  düzenlenen  özel  şartları  taşımadıkları anlaşılanların  sınavı  kazanmış    olsalar  dahi,  ruhsatları  iptal  edilecektir. 2)  Sınav  başvuru  formundaki  soruların  bir  veya  birkaçını  yanıtsız  bırakanlar  ile  belgeleri eksik  olanların  başvuruları  dikkate  alınmayacaktır. 3)  Sınavın  yapılacağı  yerler  ve  sınav  programı  Serbest  Muhasebeci  Mali  Müşavirler Odalarının  ve  TÜRMOB  Temel  Eğitim  ve  Staj  Merkezi'nin  (TESMER)  internet  sitelerinde duyurulacaktır. 4)  Sınav  Giriş  belgeleri,  http://belge.tesmer.org.tr  adresinde  açıklanacaktır.   5)  Sınav  Giriş  Belgesi  ile  geçerli  kimlik  belgesi  (T.C  Nüfus  Cüzdanı,  T.C  Kimlik  Kartı, Geçici  Kimlik  Belgesi,  Süresi  geçerli  pasaport)  yanında  bulunmayanlar  sınava  alınmayacaktır. 6)  Sınav  listelerinde  yer  almayanlar  sınava  alınmayacaktır. 7)  Sınav  giderleri  karşılığı  olarak  öngörülen  bedeli  ödemeyenler  sınava  alınmayacaktır. 8)  Sınava  başvurup,    katılmayanların  sınav  bedeli  iade  veya  mahsup  edilmeyecektir.   9)  Sınav  başvuru  belgeleri  geri  verilmeyecektir.   İlan  Olunur. 

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam