@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mahkemenin İptal Ettiği FTM Cezaları Yargıtay'dan Geri Dönüyor
Fahri Trafik Müfettişlerinin kestiği cezaların mahkemeler tarafından iptal edildiği duyumlar artarken, FTM'ler tarafından ise yapılan açıklamalardabu kararların hatalı verildiği ileri sürülüyor.
Yerel mahkemelerde alınan kararlar sonucunda "görüntü olmadığı" gerekçesiyle cezalar iptal edilince FTM'ler tarafından ceza verildiği gören vatandaşlar, o cezayı ödememek için soluğu mahkemelerde alıyor.
Oysa, yerel mahkemelerin verdiği iptal kararlarının çoğu Yargıtay'dan geri dönüyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Fahri Trafik Müfettişleri, "Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi şarttır" şeklinde, cezaya konu olan olayın belgelendirilmesi, görüntüsünün alınması şeklinde bir kararın olmadığını, hayatın olağan akışında dahi hareket halinde bulunan ve trafikte seyir halinde olan durumların pek çoğunda görüntü almanın imkansızlığı ve KVKK'ya aykırı şekilde davranılmasının mümkün olmadığı" dile getirilmektedir.
Gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Yüksek Mahkeme Kararlarında FTM'ler tarafından kesilmiş cezaların iptali istemiyle yapılan başvuruların iptal edildiği gerçeği bulunmaktadır. Her ne kadar Sulh Ceza Mahkemeleri, itirazları kabul etse de Yüksek Mahkeme bunu kabul etmemektedir. Tabi, istisnai durumlar hariç. Bu istisnai duruma bir örnek verilecek olursa plakası, modeli, şekli, yeri belirtilmiş olan aracın sözü edilen saatte başka yerde olduğunun kanıtı olması gerekir. 
Yönetmeliklere göre, kimliği dahi açıklanması yasak olan FTM'lerin birebir aracı durdurup sürücüyle muhatap olması, aracın önüne geçip görüntü alması imkansız iken, görüntü yok fdiyerek cezanın iptal edilmesi anlamsız kalmaktadır. 
Fahri trafik müfettişleri tamamen sürücüsü tespit edilemeyen araçlara plaka üzerinden ceza tutanağı düzenleyebilirler. En çok kesilen cezalardan bir tanesi kırmızı ışıkta geçmek. Telefonla konuşmak emniyet kemeri takmamak, emniyet şeridine girmek, ters yola girmek vs gibi gibi kural ihlalleri de kesilen cezalar arasında. Herhangi bir video veya fotoğraf çekimi yasak. 
Hukukçular, "vatandaş kendisine kesilen cezanın tarihi saati, aracının plakası ve tüm bilgiler doğru olduğu halde o an kendisinin orada olmadığını kanıtlayabilecek durumdaysa itiraz süresini geçirmeden Sulh Ceza Hakimliği'ne giderek, delillerini sunarak, cezanın iptalini isteyebilir. Ceza uygulanan kişinin kendisinin ispat zorunluluğu var" demektedir.

İşte emsal olacak Yargıtay Kararları

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/13142 E. , 2021/11458 K.

"İçtihat Metni"
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 01/02/2020 tarihli ve MA 52002770 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 132,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına dair Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/04/2020 tarihli ve 2020/1031 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 30/09/2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/10/2020 tarihli ve KYB. 2020/89051 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24/04/2020 tarihli kararı ile, "...Fahri Trafik Müfettişi tarafından düzenlenen tutanağın denetime elverişli olmadığı, ihbar tutanağının Bilecik Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince 01/02/2020 tarihli ve MA 52002770 numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı ile cezaya çevrildiği..." gerekçesiyle başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiş ise de,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek madde 6'da yer alan;
“Fahri trafik müfettişleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.
Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre eğitime tabi tutulabilirler.
Bu hizmet fahri ve ücretsizdir.
Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.
Ayrıca belgeleri iptal edilir.
Fahri trafik müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.” şeklindeki,
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan; '' Müfettişler;
a) (Değişik:RG-7/3/2019-30707) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.
b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.'' şeklindeki düzenlemeler uyarınca, fahri trafik müfettişi tarafından elektronik ortamda tanzim edilen ihlal tespit tutanağının düzenlenmesinin akabinde Bilecik Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince düzenlenen idari para cezası karar tutanağının usul ve yasaya uygun olduğu, söz konusu tutanağın resmi evrak niteliğinde bulunması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 25/1. maddesinde düzenlenen unsurları taşıması karşısında, başvurunun reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmekle, Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 24.04.2020 tarihli ve 2020/1031 değişik iş sayılı kararının, CMK'nun 309/4-c maddesi uyarınca, aleyhte sonuç doğurmamak ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere; kanun yararına BOZULMASINA, 30.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

*****

Kesilen cezanın haksız yere kesildiğini ispat edene başvurusuna Yargıtay'ın verdiği emsal karar

7. Ceza Dairesi         2021/12371 E.  ,  2021/11454 K.

"İçtihat Metni"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 10/12/2019 tarihli ve MA 49002776 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 108,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına dair SAMSUN 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 27/01/2020 tarihli ve 2019/5576 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 04.08.2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 15.09.2020 tarihli ve KYB. 2020-73751 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27/01/2020 tarihli kararı ile, "...Fahri Trafik Müfettişlerinin ihlal tespitinin kanuni olduğu ancak ikincil nitelikte olduğu, bu nedenle sadece tespit ile yetinilerek ve tek görevlinin imzası ile oluşturulan tespitlerin hukuki güvenilirlik ilkesine zarar verdiği, bu nedenle somut deliller ile desteklenmesinin gerekeceği, aksinin keyfi uygulamalara zemin hazırlayacağı..." gerekçesiyle başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiş ise de,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek madde 6'da yer alan;
“Fahri trafik müfettişleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.
Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre eğitime tabi tutulabilirler.
Bu hizmet fahri ve ücretsizdir.
Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.
Ayrıca belgeleri iptal edilir.
Fahri trafik müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.” şeklindeki,
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan; '' Müfettişler;
a) (Değişik:RG-7/3/2019-30707) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.
b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.'' şeklindeki düzenlemeler uyarınca, fahri trafik müfettişi tarafından elektronik ortamda tanzim edilen ihlal tespit tutanağının düzenlenmesinin akabinde Samsun Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğince düzenlenen idari para cezası karar tutanağının usul ve yasaya uygun olduğu, söz Esas No : 2021/12371
konusu tutanağın resmi evrak niteliğinde bulunması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 25/1. maddesinde düzenlenen unsurları taşıması karşısında, başvurunun reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Kanun yararına bozma talebine konu dosyanın incelenmesinde; kabahatli hakkında fahri trafik müfettişi tarafından düzenlenen kabahat tespit tutanağının dosyaya sunulmadığı, buna dair evrakın UYAP sisteminden de görüntülenemediği, kabahatlinin başvurusu ekinde kabahatin işlendiği iddia edilen yerin fotoğrafını sunarak, olay yerinde herhangi bir duraklama veya park etme yasağı levhasının bulunmadığını ispatladığı, Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararda; gerek idari para cezası karar tutanağına esas fahri trafik müfettişi tutanağının gerekse kabahatin işlendiğine dair başkaca bir somut delilin dosyaya sunulmadığından bahisle, idari para cezasının usulüne uygun şekilde iptaline ve cezanın kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakla,
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 30.09.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

******

7. Ceza Dairesi         2021/12372 E.  ,  2021/12108 K.

"İçtihat Metni"

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa aykırı davranmak eyleminden dolayı kabahatli ... hakkında Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğinin 30/12/2019 tarihli ve MA 50041231 sayılı idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 235,00 Türk lirası idarî para cezasına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına dair Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03/02/2020 tarihli ve 2020/198 değişik iş sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı'ndan verilen 04/08/2020 tarihli kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15.09.2020 tarihli ve KYB. 2020-73879 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
Mezkür ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, Samsun 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 03/02/2020 tarihli kararı ile, "...Fahri Trafik Müfettişlerinin ihlal tespitinin kanuni olduğu ancak ikincil nitelikte olduğu, bu nedenle sadece tespit ile yetinilerek ve tek görevlinin imzası ile oluşturulan tespitlerin hukuki güvenilirlik ilkesine zarar verdiği, bu nedenle somut deliller ile desteklenmesinin gerekeceği, aksinin keyfi uygulamalara zemin hazırlayacağı..." gerekçesiyle başvurunun kabulü ile idari para cezasının kaldırılmasına karar verilmiş ise de,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek madde 6'da yer alan;
“Fahri trafik müfettişleri; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun suç saydığı fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğünce kendilerine verilen tutanağı düzenlemek ve bunları aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere en geç bir hafta içerisinde herhangi bir trafik kuruluşuna teslim etmek zorundadırlar.
  Fahri trafik müfettişleri İçişleri Bakanlığının belirleyeceği esas ve usullere göre eğitime tabi tutulabilirler.
Bu hizmet fahri ve ücretsizdir.
Görevini kötüye kullandığı tespit edilen fahri trafik müfettişleri iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Yargılamaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.
Ayrıca belgeleri iptal edilir.
Fahri trafik müfettişlerinin yetki ve sorumlulukları ile diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.” şeklindeki,
Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesinde yer alan; '' Müfettişler;
a) (Değişik:RG-7/3/2019-30707) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak; fiziki ortamda düzenledikleri tutanakları (EK-3) herhangi bir trafik ekip veya kuruluşuna elden, elektronik ortamda düzenledikleri tutanakları Emniyet Genel Müdürlüğüne elektronik sistem üzerinden bir hafta içerisinde teslim ederler.
b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş ve önerileri bildirebilirler.
c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.
e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.'' şeklindeki düzenlemeler uyarınca, fahri trafik müfettişi tarafından elektronik ortamda tanzim edilen ihlal tespit tutanağının düzenlenmesinin akabinde Samsun Fahri Trafik Müfettişliği Büro
Amirliğince düzenlenen idari para cezası karar tutanağının usul ve yasaya uygun olduğu, söz konusu tutanağın resmi evrak niteliğinde bulunması ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 25/1. maddesinde düzenlenen unsurları taşıması karşısında, başvurunun reddi yerine yazılı şekilde kabulüne karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görülmekle, Samsun 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03.02.2020 tarihli ve 2020/198 değişik iş sayılı kararının, CMK'nun 309/4-c maddesi uyarınca, aleyhte sonuç doğurmamak ve yeniden yargılamayı gerektirmemek üzere; kanun yararına BOZULMASINA, 30.09.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.