@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

24 Kasım 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31669

YÖNETMELİK

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kamu Denetçiliği Kurumunda görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kamu Denetçiliği Kurumunda 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 28/3/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

 

Ek-1

 

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

1-

BAŞDENETÇİLİK

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı

Kamu Başdenetçisi

b)

Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı

Kamu Başdenetçisi

c)

Kamu Başdenetçisi Emrinde Görevli Diğer Personel

Kamu Başdenetçisi

ç)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzmanı

İlgili Kamu Denetçisi

d)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı

İlgili Kamu Denetçisi

e)

Kamu Denetçisi Emrinde Görevli Diğer Personel

İlgili Kamu Denetçisi

2-

GENEL SEKRETERLİK

DİSİPLİN AMİRİ

a)

Genel Sekreter

Kamu Başdenetçisi

b)

Genel Sekreterlikte Görevli Diğer Personel

Genel Sekreter

 


@erolkaranet - 24.11.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.