@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam

Yağmur Duası Nedir Nasıl Yapılır
İstiska ya da Yağmur Duası

Allahu Teala, Kuran-ı Kerim'in Rum suresindeki 48. ayetinde ""Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir, bunlar da bulutu kaldırır. Derken, Allah onu gökte dilediği gibi yayar ve parça parça eder; nihayet arasından yağmurun çıktığını görürsün. Allah dilediği kullarına yağmuru nasip edince, onlar seviniverirler. "diye buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in bizzat kendisinin uyguladığı sünnet davranışlardan biri olan yağmur duası ile inanlar Yüce Allah (c.c)'dan yağmur talebinde bulunurlar. Bir beldede kuraklık hakim olduğu zaman, orada yaşayan insanların topluca açık alanda tövbe-istiğfar edip bolluk ve bereket için yağmur göndermesini istemeleri ve bunun için de dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme yani “İstiskâ duası” denir.

Yağmur duası nedir? Nasıl yapılır?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).
Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169).
Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.
İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).

Kaynak : Diyanet Din İşileri Yüksek Kurulu


Yağmur Duası Örneği

Ya İlâhelâlemin!
Ya Erhamerrâhimin!
Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda şifalar ihsan eden Rabbimiz!
Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana’dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan. 
Ya İlahî!
Sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan. Sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kâdir olan. Sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan.
Ya İlahî! 
Bizler, Senin aciz kullarınız! Aff u mağfiretine, engin rahmetine, sonsuz lütuf ve ihsanına muhtacız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zâtını hamd ile tesbih ederek, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.s)’e salatu selam getirerek Senden istiyoruz
Ya Rabbi!
İlâhî Ya Rabbi!
Her şey Zatına malumdur. Zor günlerden geçiyoruz. Salgın ve afetlerle, susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi! Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah’ım! Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah’ım! Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah’ım! Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah’ım!
Ya İlâhelâlemîn !
Bizlere, Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle. Hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mamur eyle.
Ya Erhamerrahimîn! 
Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini. 
Ya Rabbi! 
Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. 
Ya Rabbi! 
Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısın
Ya Rabbi! 
Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle! Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle! Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle 
Ya Rabbi! Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle Ya Rabbi! Gönlümüzde sevincimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır 
Ya Rabbi! Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru
Ya Rabbi! Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver. Allah’ım! Bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi! Bizleri ümidini kesenlerden eyleme Ya Rabbi! 
Ya Rabbelâlemin!
İkram eden Sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok, ama pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah’ım.
Ya İlahi! Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz.
Ya Rabbi! Sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaad ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz; Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul eyle.
Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve millletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, her türlü afetten, kıtlık ve kuraklıktan cümlemizi muhafaza eyle Allah’ım! El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah’ım! Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah’ım! İnsanlığın sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah’ım!
İlahi Ya Rabbi!
Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi! Âmîn. Âmîn. Âmîn.
Velhamdulillahi Rabbil âlemin. 

Derleme @erolkaranet - 20.01.2023

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam