@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Becayiş İçin Kredi Çeken İmam Göreve İade Edildi
Yüksek mahkeme, para karşılığında becayiş yapmak için kredi çektiği iddia edilen imamın sözleşmesini haksız nedenle fesheden Diyanet'in temyiz talebini reddetti.

İşte o karar, 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/1585 E. , 2021/760 K.

"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/1585
Karar No : 2021/760

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Başkanlığı / …
VEKİLİ : I. Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Karaman İli, Taşkale Köyü, … Camii'nde sözleşmeli imam hatip olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan ortak nitelik şartını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi uyarınca hizmet sözleşmesinin feshedilmesine ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeniden görev talep etmesi halinde tekrar görev verilmemesine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı'nın … tarihli ve … sayılı işleminin iptaline ve yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; olayda, imam hatip olarak görev yapan davacının, becayiş yapmak niyetiyle diğer bir meslektaşıyla para karşılığında anlaşmaya yönelik eylemlerini her ne kadar inkar etse de; hayatın olağan akışı içinde sosyal medyadan tanıştığı bir kişiye sadece yardım etmek maksadıyla kredi çekip borç para vermeyeceği ve verilen paranın belli bir karşılık ve menafaat beklentisi içinde yapılacağı, diğer bir deyişle, söz konusu para gönderme işinin becayiş beklentisi ile yapıldığı, gerek parayı gönderen şahsın gerekse şahitlerin ifadesinden anlaşıldığı, para karşılığı becayiş yapmak niyetiyle yapılan anlaşmadan cayılması ve paranın şikayet neticesinde masrafına da kısmen katlanılarak 10 gün gibi kısa sürede geri iade edilmesinin imam hatip kadrosuna yapılacak atamalarda aranan, itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşıma şartını kaybettirecek ağırlıkta bir eylem olup olmadığının irdelenmesinin gerektiği; davacının dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemleri, olayın gelişimi ve davacının bu eylemlerinden dolayı kınama cezası ile cezalandırılmış olması da göz önüne alındığında, davacının dava konusu işlemin tesis edilmesine sebep olan eylemlerinin sözleşmesinin fesih edilmesini gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı kanaatine varıldığı, bu durumda, davacının üzerine atılı eylemlerinden dolayı hizmet sözleşmesinin feshedilmesi ve yeniden görev talep etmesi halinde tekrar görev verilmemesi yönündeki … tarih ve … sayılı işlemin hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığı, öte yandan, hukuka aykırı olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı mali haklarının, Anayasa'nın 125. maddesinin son fıkrası uyarınca davacıya ödenmesi gerektiği gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan mali hakların davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından; davacının fiilinin sabit olduğu ve dava konusu işlemin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından; iddiaların gerçek dışı olduğu ve somut delillere dayanmadığı, borç aldığı ve borcunu 10 gün gecikme ile ödediği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle dava konusu işlemin iptali ile dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan mali hakların davalı idarece davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.