@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Fatiha Süresinin Son Kısmı ... Dallin mi Zallin mi ?Bazı konular vardır. İnsanlık tarihi boyunca tartışılır. Bazı konular, bazı sorulardan çıkar. bazı sorulardan bazı konular çıkar. Mesela, tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan, derler. Bu tartışma sürer gider ve klasik bir hal alır.

İslam dininde de bir çok konu bu ahvaldedir. Bir çok soru, bir çok konu yıllar yılı tartışılır ve asla sonlanmaz.

Ve işte yine klasik bir soru olmasa bile "nasıl denir" "nasıl denmez" denilerek yıllarca tartışma konusu olan bir ifade tarzından söz edeceğiz.

Tartışma, Fatiha süresinin okunması sonunda çıkan bir kelimeden kaynaklanıyor. Ve bu sözcük nedense sadece Türkiye'ye has bir özelliktir. Denildiğine göre de hiç bir ülkede bu husule gelmez, tartışılmaz, konu bile edilmez. Sadece Türkçe lisanına sahip din görevlileri arasında oluyor.

Lafı uzatmayalım , konuyu getirelim.

Bilhassa sesli okuma ile kılınan namazlarda bazı heyecanlı "tecvid" yapacağım diye okuyan din görevlilerinin diline doladığı "velezzallin" süslü kelimesi.

Evet, Fatiha süresinin son sözcüğü olan" Ve leddallin"  "Ve lezzallin" karmaşası...

Bilindiği üzere Arapça bazı sesler Türkçe’de yer almamaktadır. Bu nedenle ana dili Arapça olmayan Türklerin okumasıyla bir türlü dile getiremediğimiz kavram karmaşası.. 

Tecvid uzmanları Fatiha suresinin bu son bölümünü yukarıda bahsettiğimiz her iki şekilde de okunmasının yanlış olduğunu vurgulamaktadır. Zira ” leddalin ” de geçen dal harfi yani Türkçedeki d harfinin okunuşu ile aynı değildir Z harfi de değildir. D ve Z arasında gidip gelen bir yuvarlama söz dizisidir. Bunu yazı ile anlatmanın imkanı yoktur.

Bunu tam bir usulü ile yapan bir kimse bize aynı zamanda hem “Veleddalin” hemde “Velezzallin” demiş gibi gelecektir. Fakat bu ses daha çok “Veleddallin” sesini çağrıştıracaktır. Bu nedenle bu sesi çıkaramayan bir kimsenin ben tecvit yapacağım diyerek “zalin” demesi çok yanlış olacağı gibi manayı da önemli derecede bozacaktır.

“Veleddallin” kelimesini telaffuz edebildiği halde “Velezzallin” diyen kimselerin namazı batıldır. diyelerin var olduğu söylenmektedir. Bu iki kelimeyi ayırt edemeyip “Velezzallin”diyenin namazı bozulmaz ise de doğruyu öğrenmesi gerekir, diyenler çoğunluktadır.

Ancak, kesin olan şu ki, teleffuzda zorlanmayan bir kimse "dalli"n yerine "zallin" derse çıkacak anlamı değiştirdiği için bunun doğru olmayacağını bilmesi ,ve bunda kasıt aramak zorunda kalınacaktır.

Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in hem nazmını hem namasını değiştirmiş olur. ‘dâllîn’kelimesi "dalâlete sapanlar" manasını ifade ediyorsa, “zâllîn” kelimesi "devam edenler" manasını ifade ediyor.

Özetle, bu işin eğitimini yani tecvit eğitimini almış olsak dahi eğer dilimiz yatkın değil ise ve bu sesi tam manası ile çıkartamıyor isek “Veleddalin” demeliyiz. Bu manayı bozmayacaktır. Birçok İslam alimi de bu yolu tercih etmiş ve ümmeti Muhammed’e tavsiye etmişlerdir.

Derleme : @erolkaranet


Fatiha Süresi

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fatiha Suresi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdulillâhi rabbil'alemin,
Errahmânir'rahim,
Mâliki yevmiddin,
İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în,
İhdinessirâtal mustakîm, 
Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Türkçe Meali

Bismillahirrahmânirrahîm 

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. ﴾5﴿

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

(Amin)

@erolkaranet - 16.09.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.