@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İşçiden Kesilen Ücretler Devlete Ödenirİşverenler, çeşitli sebeplerle işçilerini cezalandırır ve bunun karşılığında maaşından kesintiler yaparak kasasına atar. Oysa yapılan bu işlem kanunsuz bir davranış olup, cezai müeyyideyi gerektirir. Her fırsatta işçisinin maaşından kesmek için art niyetlerle ya da haklı sebeplerle ücret kesen işverenlerin bildiği / bilmediği zorunluluk hali kanunla sınırlandırılmıştır. Bir işveren, normal şartlarda keyfi olarak işçisinin ücretini yasal dayanak olmadan kesemez. Kesse dahi bu parayı cebine / kasasına atamaz, devletin gösterdiği hesaba yatırma zorunda olur.

Ücret Kesme Cezası 4857 sayılı İş Kanunumuzun 38. maddesinde düzenlenmiştir. 

"Madde 38 - İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.

İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Bu paralar işçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi  temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır. Bu kurulun kimlerden teşekkül edeceği, nasıl ve hangi esaslara göre çalışacağı çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilir."

Buradan anlaşılıyor ki, bir işçiye ücret kesme cezasının uygulanabilmesi için hangi hallerde ücret kesme cezasının uygulanacağı yazılı bir sözleşme ile belirtilmelidir. Kanun maddesinde de “İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez.” Hükmü gereği sözleşme dışında kalan davranışlardan dolayı işçi ücret kesme cezasını sınırlandırmıştır. Önceden belirlenmeyen ya da belirtilmeyen davranışlarda ücret kesme cezası yoluna gidilemez.

Ücret Kesme Cezası Üst Sınırı Nedir?

Sözleşme ya da toplu iş sözleşmesinden kaynaklı kesilecek olan “ücret kesme cezası” somut dayanaklar ile uygulanmalıdır. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Ücret Kesme Cezası Hangi Sürede Nereye Yatırılacak?

İşçi ücretlerinden kesilen cezalar kasaya değil, kanunda gösterilen şekliyle "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça belirtilecek Türkiye'de kurulu bulunan ve mevduat kabul etme yetkisini haiz bankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır."

Her işveren işyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur. Birikmiş bulunan ceza paralarının nerelere ve ne kadar verileceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlık edeceği ve işçi temsilcilerinin de katılacağı bir kurul tarafından karara bağlanır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ücret kesme cezası banka hesap bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yasaya Aykırı Davranan İşverene İdari Para Cezası

İş Kanunu’na aykırı olarak ücret kesme cezası veren veya yaptığı ücret kesintisinin sebebini ve hesabını bildirmeyen işveren veya işveren vekiline İş Kanunu’nun, 38. maddesine aykırılıktan aynı Kanun’un 102/(b) maddesi gereği idari para cezası uygulanır. Miktar her yıl değişir.

İşçi Ceza Paraları Banka Hesap Numarası

4857 sayılı İş Kanunu'nun 38. maddesi gereğince disiplin suçları nedeniyle işçi ücretlerinden kesilen ÜCRET KESME CEZASI Banka hesap bilgileri.

Banka Hesap Bilgileri

Maliye Bakanlığı ÇSGB Merkez Saymanlık Müdürlüğü İşçi Ücretlerinden Kesilen Ceza Paraları Hesabı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Emek Şubesi - ANKARA
Hesap No: 972628305001
IBAN No : TR 95 0001 0007 6597 2628 3050 01
Vergi No : 8150999545 / Merkez Saymanlık Maltepe Vergi Dairesi

Fazla ya da Haksız Kesinti Sebebiyle İşçinin İş Akdini Feshi

Ücret kesme cezası ne şekilde verilirse verilsin yargı denetimine konu olur. Aksine, iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesiyle hüküm getirilemez. İşçinin bu hakkından peşinen feragati, işçiyi koruyucu hükümlerle bağdaşmaz. Bu, kişinin yargı organı önünde anayasal hak arama özgürlüğünün doğal sonucudur.
İşveren fazla veya haksız olarak bir kesinti yoluna giderse işçi bu yüzden akdin derhal feshi (4857 sayılı Kanun md. 24/2/e) yoluna giderek uğradığı zararın tazminini isteme hakkına da sahiptir (4857 sayılı Kanun md. 26/2).

@erolkaranet - 10.09.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.