@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Öğrenci Ve Personel Servis Taşimacılığı Yönergesi

T.C.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 -
(1) Bu Yönerge; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenci servis taşıtları ile personel (kamu–özel) servis taşıtlarının; mevcut ve planlanan toplu taşıma sistemiyle bütünleşmiş, sürdürülebilir, denetlenebilir, standart ve kriterleri belli olan taşımacılık sistemi dâhilinde çalıştırılması amacını taşır.

Kapsam
MADDE 2 -
(1) Bu Yönerge;
a) Öğrenci Servis Taşımacılığı: Sözleşme karşılığında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini taşımak üzere öğrenci servis aracı olarak kullanılan taşıtlar ile faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan gerçek ve tüzel kişilerce yapılan taşımacılığı,
b) Personel Servis Taşımacılığı: Sözleşme karşılığında özel veya kamu kuruluşlarında çalışan personel için servis aracı olarak kullanılan taşıtlar ile faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan gerçek ve tüzel kişilerce yapılan taşımacılığı,
hususlarını kapsamaktadır.
Kamu taşıtı ile kamu personelinin taşınması, turizm taşımacılığı, ücretsiz taşımacılık, yükseköğrenim öğrencisinin taşınması, sosyal etkinlikler grup taşımacılığı, şirket öz mal taşıtıyla ücretsiz ve kendi şirket personelinin taşınması bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 -
(1) Bu yönerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesine, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 9. Maddesine, Resmi Gazete’ de 15.06.2006 tarih ve 26199 sayı ile yayınlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 4 -
(1) Bu yönergenin uygulanmasında;
a) İBB :İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) BELEDİYE :İstanbul İl sınırları içindeki ilçe belediyelerini,
c) UKOME :Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ni,
ç) TUHİM :İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nü,
d) Belediye Zabıtası :İBB Zabıta Daire Başkanlığını,
e) Trafik Zabıtası :İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’nı,
f) İTO :İstanbul Ticaret Odası’nı,
g) İSTESOB :İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ni,
ğ) İSAROD :İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası’nı,
h) Meslek/Esnaf Odası :Esnafın bağlı bulunduğu odayı,
ı) Toplu Taşıma/Ulaşım :Kamunun ulaşım ihtiyacını karşılamak için, kamu veya kamu adına özel müteşebbisler tarafından yerine getirilen ve TUHİM tarafından belgelendirilen taşıtlar ile yapılan ulaşım hizmetini,
i) Yolcu :Şoför dışında taşıt içinde bulunan ve sözleşme dâhilinde taşınan kişi/kişileri,
j) Taşımacı :Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinde kayıtlı görülen gerçek ya da tüzel kişi/kişileri,
k) Öğrenci Servis Taşımacılığı :Sözleşme karşılığında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini taşımak üzere öğrenci servis aracı olarak kullanılan taşıtlar ile faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan gerçek ve tüzel kişilerce yapılan taşımacılığı,
l) Personel Servis Taşımacılığı :Sözleşme karşılığında özel veya kamu kuruluşlarında çalışan personel için servis aracı olarak kullanılan taşıtlar ile faaliyet belgesi iştigal alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu taşımacılığı yazan gerçek ve tüzel kişilerce yapılan taşımacılığı
m) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi :Öğrenci veya personel servis taşıtlarıyla servis hizmeti vermek isteyen gerçek ve tüzel kişilere; çalışma usul ve esasları, yeterlilik kriterleri çerçevesinde çalışma izni veren, 10 yıl süreli, TUHİM’ce düzenlenen belgeyi,
n) Servis Taşımacılığı Kartı :Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine sahip kişilerin yetki belgesi süresi ve kapsamında sahip oldukları taşımacılık iznini gösterir, her bir taşımacılık izni için ayrı düzenlenen, en fazla 10 yıl süreli, TUHİM’ce düzenlenen belgeyi,
o) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi :Taşıtın güzergâh ve şoför bilgileri, taşımacılık türünü, Servis Taşımacılığı Kartı bitiş ve başlangıç tarihini gösteren en fazla bir yıllık TUHİM’ce düzenlenen belgeyi,
ö) Şoför :2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan, karayolunda ticari olarak tescil edilmiş motorlu taşıtı (servis) süren ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine haiz kişiyi,
p) Stajyer Şoför :Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran ve 6 ay sonunda yapılacak sınav sonucu Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alabilecek kişiyi,
r) Hizmetli/Rehber Personel (Hostes) :Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4 4) öğrencilerini taşıyan öğrenci servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan sürücü dışında çalışan rehber personeli,
s) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi :Servislerde şoför olarak çalışmak isteyenlere TUHİM’ce düzenlenen belgeyi,
ş) Umum Servis Aracı :Karayolları Trafik Kanununun 3. Maddesi’nde tanımlanan ve İstanbul İl sınırları dâhilinde UKOME Kararı ile belirlenen güzergâhlarda sözleşme mukabilinde kamusal taşımacılık hizmeti veren, şoförü dâhil en az on oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,
t) Özmal Taşıt :Servis Taşımacılığı Kartında belge sahibi kişi adına kayıtlı taşıtı,
u) Sözleşmeli Taşımacı :Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiyi,
ü) Aktif Taşımacı :Geçerli Güzergâh Kullanım İzin Belgesine sahip taşımacıyı,
v) Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu :Gerek görülen hallerde sürekli veya geçici olarak görev yapmak üzere TUHİM Müdürü başkanlığında kurulacak komisyonu,
y) Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi :Taşımacının; yönerge hükümlerine, çalışma usul ve esasları ile yaptırımlara uyacağını içeren bu yönerge ekindeki taahhütnameyi (EK-1),
z) Yaptırım Cetveli :Taşımacılık esnasında iş bu yönergede belirlenen kurallara uymayanlara uygulanacak yaptırımı gösteren cetveli (EK-2),
aa) Sözleşme Esasları :Taşımacı ve Sözleşmeli Taşımacı veya taşınan kurum ya da kuruluşun bu yönerge ekinde belirlenen kurallar çerçevesinde yapacakları sözleşme maddelerini (EK-3),
ifade eder.

(2) Bu yönergede yer alan diğer ifadeler için ilgili mevzuatta kullanılan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar, Uygulama Usul ve Esasları

Genel Esaslar
MADDE 5 -
(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Genel Esasları;
a) Kapsam içerisindeki servis taşımacılığı İBB TUHİM tarafından verilen Servis Taşımacılığı Yetki Belgesiyle yapılacaktır.
b) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi; hali hazırda (mevcut) öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapanlar ve yapmış olanlar ile bu Yönerge’nin yürürlüğünü müteakip ilk kez öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapacakları kapsayacaktır.
c) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesine sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler hiçbir şekilde öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti veremeyeceklerdir.
ç) İstanbul geneli öğrenci ve personel servis taşımacılığı hizmeti alan veya alacak tüm resmi ve özel kurum, kuruluş, dernek ve vakıflar konuyla alakalı ihale ve sözleşme yapmadan önce taşımacıdan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesini istemek zorundadır.
d) M/TM vb. seri plakalı minibüs (servis hariç), T/C/M vb. seri plakalı taksi ve TZ vb. seri plakalı taksi dolmuş plaka sahipleri bu haktan (taşımacı, sözleşmeli taşımacı, şoför dâhil) yararlanamayacaktır.
e) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişilerde yeterliliklerine göre aşağıdaki şartlar aranılacaktır.
1) A Grubu Tüzel Kişiler: Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir), Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 3 (üç) personele sahip, ilgili ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktır.
2) B Grubu Tüzel Kişiler: Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) personele sahip, Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) personele sahip, ilgili ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktır.
3) C Grubu Tüzel Kişiler: Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesine haiz en az 1 (bir) personele sahip, ilgili ISO 9001 ve TSE 12257 belgelerine sahip olacaktır.
4) D Grubu Tüzel Kişiler: TSE 12257 belgesine sahip olacaklardır.
f) Kalite yeterlilik ve diğer şartları yerine getiren tüzel kişiler, A, B, C ve D grubu arasında geçiş yapabilirler.
g) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi verildiği günden itibaren 10 yıl süreyle geçerlidir.
ğ) Her bir gerçek ve tüzel kişi adına yalnızca bir tane Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi düzenlenebilecektir.
h) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişiler bünyelerinde Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişileri sözleşmeli taşımacı olarak çalıştırabilir. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişiler, sahip oldukları öz mal taşıtları haricinde tamamı Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu öz mal taşıtlardan olmak şartıyla sözleşmeli taşımacılardan aşağıdaki sayıda Güzergâh Kullanım İzin Belgesiyle servis taşımacılık hizmeti alabileceklerdir.
1) A grubu tüzel kişiler öz mal taşıtının 19 katı kadar,
2) B grubu tüzel kişiler öz mal taşıtının 15 katı kadar,
3) C grubu tüzel kişiler öz mal taşıtının 12 katı kadar,
4) D grubu tüzel kişiler öz mal taşıtının 8 katı kadar,
ı) Herhangi bir nedenle (Kayıp, Çalıntı, Yıpranma vb.) yeni alınacak Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı değiştirilen Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartının süresi bitimine kadar geçerlidir.
i) Tüm gerçek kişilerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerinde başvuru tarihinden itibaren en az son 3 yıldır ikamet etmiş olma ve ilgili meslek odalarına kayıtlı olma şartı aranacaktır. Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olması gerekmektedir.
j) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi kişi; Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi kullanım iznini kiralayamaz veya kullandıramaz. Söz konusu eylemlerin yapıldığının tespiti halinde ilgili gerçek veya tüzel kişiliğin Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi iptal edilir ve 3 yıl boyunca yeniden Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi alamaz.
k) Mücbir sebepler (Şoför olarak çalışmasını engelleyecek derecede kendi veya bakmakla yükümlü olduğu 1.derecede yakının heyet raporuyla belgelenmiş hastalığı, askerlik, yüz kızartıcı suçlar ve sürücü olmayı engelleyen suçlar dışında tutukluluk hali veya hüküm giyme) dışında taşımacılıktan çekilen gerçek ve tüzel kişi 3 yıl boyunca yeniden Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi alamaz.
l) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi tüzel kişiliğin iflası ve kapanması durumlarında tüzel kişiliğe ait Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi izni iptal edilir.
m) İBB Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi kapsamında belirtilen usul ve esaslara ile yaptırım cetveline uymayan taşımacılara ve şoförlere bu uygulama kapsamında verilen belgelerin iptal hakkı saklıdır.
(2) Servis Taşımacılığı Kartı Genel Esasları;
a) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi kişilere, sahip oldukları her bir taşımacılık izni için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi süresi ve kapsamında ve öz mal taşıtı sayısı kadar “Servis Taşımacılığı Kartı” düzenlenecektir.
b) Servis Taşımacılığı Kartının süresi, bağlı bulunduğu Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin süresini aşamaz.
c) Servis Taşımacılığı Kartı sahibi kişiler Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alarak taşımacılık yapacaklardır.
ç) Servis Taşımacılığı Kartı süresi başlangıcından itibaren 12 ay süresince mücbir sebepler (Şoför olarak çalışmasını engelleyecek derecede veya 1.derecede yakınının raporla belgelenmiş hastalığı, askerlik, yüz kızartıcı suçlar ve sürücü olmayı engelleyen suçlar dışında tutukluluk hali veya hüküm giyme) dışında öz mal taşıtlarının P si oranındaki taşıtı için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almayarak aktif taşımacılık yapmayanların kullanılmayan Servis Taşımacılığı Kartları iptal edilecektir.
d) Veraset yoluyla intikallerde (intikal tarihinden itibaren 180 takvim günü içerisinde başvurulacak) şartları sağlayan ve varislerce vekil tayin edilen bir varise veya vekâlet verecekleri gerekli şartları sağlayan Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi gerçek kişiye, tek seferlik Servis Taşımacılığı Kartı verilir. Veraset ile intikallerde varislerce vekil tayin edilen bir varise devir yapılması durumunda devir işlem ücreti alınmaz. Belirtilen süre içinde başvuru yapılmaması durumunda taşımacılık hakları iptal edilecektir.
e) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sistemi kapsamında verilen Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı ile tarifeli taşımacılık yapılamaz.
f) Bu Yönerge’ye dayalı olarak verilen Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, Servis Taşımacılığı Kartı, Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ilgililerine kazanılmış hak oluşturmaz. Bu bağlamda, bu Yönerge değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir. Verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen belgelerde değişiklik yapılması durumunda, daha önce alınan belgelere istinaden yeni belge talep edilemez, maddi ve manevi hiçbir tazminat ve benzeri bir alacak hakkının varlığı kabul edilmez.
g) Kapsam dışında kalan servis taşımacılığı türleri mevcut Servis Araçları Yönergesi müracaat usul ve esaslarına göre Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alarak çalışmaya devam edebileceklerdir.

Uygulama Usul ve Esasları
MADDE 6 -
(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin Verilme Esasları;
a) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığına 26.05.2015 tarihinden itibaren taşımacılığa ilk kez giren ile yönergenin yürürlük tarihi itibari ile müracaat edecek kişiler Yeni Taşımacı olarak kabul edilecektir. (Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Yeni Geçici/Süreli Güzergâh İzin Belgesi alanlar bu kategoride değerlendirilecektir.)
b) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi alacak tüzel kişilikler faaliyet alanı ile ilgili ticaret sicilinde Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı ibarelerinden biri yer alan firmalardan oluşacaktır.
c) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi devredilemez.
ç) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibine bildirimler (belgelerin hazır olması, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) Kısa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yazılı olarak yapılabilecektir.
d) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi alacak gerçek veya tüzel kişilerden Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi (EK-1) alınacaktır.
(2) Servis Taşımacılığı Kartının Verilme Esasları;
a) Servis Taşımacılığı Kartı, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine sahip kişilerin yetki belgesi süresi ve kapsamında sahip oldukları taşımacılık iznini gösterir şekilde, her bir taşımacılık izni için ayrı ayrı ve en fazla 10 yıl süreli olarak düzenlenecektir.
b) Gerçek kişiler için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine bağlı yalnızca bir adet Servis Taşımacılık Kartı verilecektir (Geçici Madde 1- kapsamında belirlenmiş gerçek kişilerin sisteme yalnızca ilk kayıtlarında Servis Taşımacılık Kartı sayı sınırlaması aranmaz ancak Geçici Madde 1- kapsamında belirlenmiş gerçek kişilerin herhangi bir sebeple devredilen ve iptal edilen yerine veya yeni talepleri için Servis Taşımacılığı Kartı ilave edilemez).
c) Taşımacıların yalnızca öz mal taşıtları için Servis Taşımacılığı Kartı uygulaması yapılacaktır.
ç) Servis Taşımacılığı Kartı tarife cetvelleri TUHİM tarafından; yıllık TÜFE ortalamasına göre hazırlanarak Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulur. Her yıl için belirlenen tarife cetvelleri Büyükşehir Belediye Meclisi kararının onanmasını müteakip yürürlüğe girer.
d) Servis taşımacılığında kullanılacak taşıtların elektrikli veya hibrid (elektrik fosil yakıtlı) olması durumunda Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartı bedellerinde İBB Meclisince belirlenecek oranlarda indirim sağlanacaktır.
e) Taşımacıların; Servis Taşımacılığı Kart Bedeli ilave edilecek her taşıt için, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin kalan süresi kadar ve aşağıdaki tabloya göre düzenlenecek, Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ise tüm taşımacılar için, yapılacak her bir iş için 3 ay, 6 ay ve en fazla 1 (bir) yıllık olarak ve her sene düzenlenecektir. Söz konusu bedeller, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesinin kalan süresi kadar ve İBB Meclisi tarafından belirlenecektir. Toplam Servis Taşımacılığı Kart bedeli kalan süre olarak Servis Taşımacılığı Kartı Taşıt Başına Bedeli × Taşıt Sayısı şeklinde hesaplanacaktır.
YENİ TAŞIMACILAR İÇİN TAŞIMACILIK BEDELLERİ
Servis Taşımacılığı Kartı
Taşıt Başına Bedeli Güzergâh Kullanım İzin
Belgesi Bedeli
Minibüs/Otobüs* BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR
BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
*2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunda yer alan tanıma göre; “Otobüs: Yolcu taşımacılığında kullanılan sürücüsü dâhil 9’dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır. Sürücüsü dâhil oturma yeri 17’yi aşmayan otobüse minibüs denir.”
f) Öğrenci ve Personel Servis taşımacılığı sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilen standartları üç ay (90 Takvim Günü) içinde sağlamayan taşımacının Servis Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılık Kartları standartları sağlayana kadar askıya alınır. Askı tarihinden itibaren 1 (bir) sene içerisinde standartların sağlanamaması durumunda Servis Yetki Belgesi ve Servis Taşımacılığı Kartları iptal edilir.
(3) Servis Taşımacılığı Kartının Devir Esasları;
a) Taşımacı; servis taşıtını değiştirebilir ya da üçüncü kişilere devredebilir. Servis Taşıtı tek başına yeni sahibine taşımacılık izni vermez.
b) Taşımacılık izni devir koşulları;
1) Servis Taşımacılığı Kartı, Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi kişiye devredilebilecektir. Devir için İBB tarafından devir işlemi bedeli alınacaktır. Söz konusu bedel İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.
2) Satın alınan veya devir yoluyla elde edilen Servis Taşımacılığı Kartının süresi;
? Söz konusu kartı edinen kişinin Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi süresinden fazla ise edinenin Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi süresi kadar kullanılacaktır.
? Söz konusu kartı edinen kişinin Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi süresinden az ise satın alınan veya devir yoluyla elde edilen Servis Taşımacılığı Kartının süresi kadar kullanılacaktır.
(4) Servis Taşımacılığı Şoför Esasları;
a) Servis taşıtlarında çalışacak şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi uygulamasına geçilecek olup, şoförlerde aşağıdaki özellikler aranacaktır.
1) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
2) En az 26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak,
3) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş)
4) Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
5) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2) sahibi olmak,
6) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
7) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,
8) Kullanacağı taşıta uygun ve servis taşıtı minibüs ise 7 yıl, otobüs ise 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,
9) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu,
10) İstanbul’un yol ağı, trafik durumu vb. özellikler ile sürüş teknikleri ve davranış psikolojisi konularında yazılı ve sözlü testlerden geçmiş olmak, (sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
şartlarını sağlayan şoförler 6 ay stajyer şoförlükten sonra İBB Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesine sahip olabileceklerdir.
Stajyerlik süresi Stajyer Sürücü Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi boyunca sürücülük yapılabilecek olup, süre sonunda yapılacak olan sınavı geçemeyen şoför adayları eğitim tekrarı yapmak zorundadır. Eğitim tekrarı sonucunda yapılacak stajyerlik bitiminde yapılacak sınavı 2 defa geçemeyen adaylar 1 yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi için başvuru yapamayacaktır.
b) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi kullanım süresi 2 yıldır. Söz konusu belgeye haiz şoförler 2 yılda bir (stajyer şoför uygulaması olmadan) eğitim tekrarı yapmak zorundadır. Yapılacak tekrar eğitimi sonrası başarılı olacak şoförlerin belgeleri 2 yıllığına vizelenecektir. Tekrar eğitimi sonrasında 5 defa başarısız olan adaylar 1 yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi için başvuru yapamayacaktır.
c) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi İstanbul Kart olarak da kullanılabilecektir.
ç) Servis taşıtlarında çalışacak şoförler için “Şoför Ceza Puanı” uygulamasına geçilecek olup, söz konusu uygulama kapsamında aşağıdaki hususlar uygulanacaktır.
1) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi Yaptırım Cetveli’nde yer alan ihlallere göre ceza puanı uygulanacaktır.
2) Söz konusu yaptırım cetvelinde yer alan ceza puanları, Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde uygulanır.
3) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi sahibi şoförlerin 100 ceza puanına ulaştığında sahip olduğu Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin 6 ay süre ile askıya alınacak (yaptırıma esas olan son cezası hariç) ve ayrıca eğitim tekrarı sonrasında yapılacak sınav ile yeniden Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alınabilecektir.
4) 100 ceza puanını doldurduktan sonra yeniden Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alan şoför için, ceza puanı ikinci ihlal sınırı 100 (Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’nin 12 ay süre ile (yaptırıma esas olan son cezası hariç) askıya alınacak ve eğitim tekrarı sonrasında yapılacak sınav ile yeniden Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi alınabilecektir), üçüncü ihlal sınırı ise 100 olarak uygulanacak ve üçüncü ihlal sonucu bir daha Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi düzenlenmeyecektir.
5) Stajyer şoförler için ceza puanı üst sınırı 50 olarak uygulanacak ve ceza puanını dolduranlar ancak 6 ay sonra tekrar başvuru yapabilirler. 2. defa 50 ceza sınırını dolduran stajyer şoförler için bir daha Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi düzenlenmeyecektir.
d) Servis taşımacılığı kapsamındaki şoförlere bildirimler (belgelerin hazır olması, denetim ve ihlal sonucu vb. hususlar) Kısa Mesaj Servisi (SMS), elektronik posta veya yazılı olarak yapılabilecektir.
(5) Servis Taşımacılığı Taşıt Esasları;
a) Servis taşıtı olarak kullanılacak taşıtlar için aşağıdaki özellikler aranacaktır.
1) Fosil yakıt kullanan motorlu taşıtlar ilk tescil tarihi itibariyle 12 yıl, hibrid taşıtlar 16 yıl, elektrikli taşıtlar ise 20 yıl kullanılabilecek,
2) Yaş sınırını dolduran taşıtların yerine alınacak ve satın alma/devir yoluyla elde edilen taşımacılık izinleri için kullanılacak taşıtlar 0-6 yaş aralığında olacak (hibrid 0-8 – elektrikli 0-10 yaş aralığında olacak),
3) Engelli erişimine uygun (Engelli erişimine uygun taşıtlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
4) En az Euro 5 motorlu (27.04.2019 tarihinden itibaren) ve klimalı,
5) İlgili mevzuatta yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uygun taşıt içinde acil hallerde kullanılmak üzere, yolcuların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde cam kırma çekici ile yangın söndürme cihazı vb. ekipmanları olan,
6) İBB’nin belirleyeceği Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip sistemi ve kamera sistemlerine sahip, (Sistem altyapısı sağlanmasına müteakip istenilecektir)
7) Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılmış,

Öğrenci ve Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;
MADDE 7 -
(1) Öğrenci Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;
a) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır).
b) UKOME tarafından belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir. Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4 4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla 5 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave edilmez. Bu ücretler 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından geçerli olmak üzere her yıl düzenli olarak UKOME kararıyla güncellenir.
c) UKOME kararı ile alınan tarifede belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiç bir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemez.
ç) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir.
d) Okul aile birliği ile anlaşmalı servis taşıtlarında; taşınan öğrencilerin adı soyadı, veli ismi, kan grupları, ev veya irtibat telefonları okul tarafından ve/veya okul aile birliğinden onaylanmış bir liste bulundurulacaktır.
e) Taşıma hizmeti, veliler tarafından anlaşmalı servislerle yapılıyor ise öğrenci belgelerinin TUHİM’e ibrazı ile oluşturulan tasdiklenmiş öğrenci listesi bulundurulacaktır.
f) Taşıtta taşınan yolcu sayısının ’si kadar misafir yolcu taşınabilir. Ancak taşıtın taşıma sınırının aşılmaması zorunludur.
g) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4 4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.
ğ) Tüzel kişinin 1 okulda taşımacılık yapması durumunda, tüzel kişinin öz mal taşıt sayısı en az söz konusu okuldaki toplam servis taşıtı sayısının 1/3’ü oranında olacaktır.
1) Gerçek ve tüzel kişiler birlikte taşımacılık yaptıkları okulda/okullarda, velilerle birlikte bireysel sözleşme yapmak suretiyle taşımacılık yapabilirler. Bu durumda yapacakları taşımacılıklarda 1/3 oranında öz mal zorunluluğu aranmaz.
h) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneği bulunan; öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşmeyi, okul servis taşıtı güzergâh kullanım izin belgesi müracaatı esnasında ibraz etmeyenlere izin belgesi verilmeyecektir.
ı) Okul servis taşıtlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir tabela bulundurulmalıdır.
i) Okul servis taşıtının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30.cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır.
j) Okul servis taşıtlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli vb.) olabileceği gibi; taşıt şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.
k) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüdür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.
l) 25 Km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir.
m) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk ve üçüncü çocuktan itibaren indirim olarak uygulanır. Kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile belirlenen tam tarifenin altında (en az oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz.
n) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz).
o) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.
ö) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır.
p) Öğrenciyi indirirken ve bindirirken ışıklı DUR lambasını yakmak zorundadır.
(2) Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;
a) Personel servis taşımacılığı yapan taşıtların, taşıma sınırının aşılmaması ve alınan misafir yolcu için ek bir ücret alınmaması kaydıyla taşıtta taşınan yolcu sayısının ’si kadar misafir yolcu taşıyabilecektir.
b) Komşu illerdeki işyerlerine İstanbul’da ikamet eden vatandaşların servis taşımacılığında 34 plakalı servis taşıtlarına izin verilir, komşu il plakalı servis taşıtlarına izin verilmez.
(3) Öğrenci ve Personel Taşımacılığına İlişkin Özel Esaslar;
a) Taşımacılık faaliyeti kapsamında sözleşmeli taşımacı kullanılması durumunda taşımacı ile sözleşmeli taşımacı arasında yapılacak sözleşme şartlarına (EK-3) uygun olarak ödemelerin düzenli yapılması esastır. Ödemelerin düzenli yapılmaması durumunda Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Öğrenci ve Personel Taşımacılığı İzin Belgeleri;
MADDE 8 -
(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;
a) Gerçek Kişi İçin,
1) TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2) İstanbul’da başvuru tarihi itibariyle en az son 3 senedir ikamet ettiğini gösterir belge (resmi kurumlardan),
3) Yeni, mevcut veya geçmiş dönem taşımacı başvuru durumuna göre faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı (çalıştığı döneme ait, Yeni taşımacıdan istenmeyecektir), TUHİM güzergâh kullanım izin belgesi (Yeni taşımacıdan istenmeyecektir),
4) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi,
b) Tüzel Kişi İçin,
1) Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
2) Şirket merkezinin veya şubesinin İstanbul İl sınırları içerisinde olduğunu gösterir belge,
3) Başvuru durumuna göre (yeni veya mevcut taşımacı) faaliyet belgesi, vergi mükellef kaydı (çalıştığı döneme ait), TUHİM güzergâh kullanım izin belgesi,
4) Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Taahhütnamesi,
5) Başvuru grubuna göre (A, B. C ve D) sağladığı standartları gösterir belgeler, (Orta Düzey Yönetici (ODY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, Üst Düzey Yönetici (ÜDY2) Mesleki Yeterlilik Belgesi, ISO 9001, OHSAS 18001 ve TSE 12257 Belgeleri)
(2) Servis Taşımacılığı Kartı Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;
a) Gerçek Kişi İçin,
1) TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
2) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,
3) Ödendi Makbuzu,
b) Tüzel Kişi İçin,
1) Şirket Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ve Şirket Yetkilisi İmza sirküleri,
2) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi,
3) Ödendi Makbuzu,
(3) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;
a) TC Kimlik No’lu Nüfus Cüzdanı fotokopisi (26 yaşından gün almış ve 66 yaşından gün almamış olmak),
b) Servis taşıtı minibüs ise, B sınıfı için 7 yıl, otobüs ise, E sınıfı için 5 yıllık sürücü belgesi,
c) Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması (son iki aylık),
ç) Sürücü Belgesi Ceza Bilgisi Sorgulaması (Son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak taşıt kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,)
d) Başvuru tarihi itibariyle 6 ayı geçmemiş, resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun ‘102.’ ‘103.’ ‘104.’ ‘105.’ ‘109.’ ‘179/3.’ ‘188.’ ‘190.’ ‘191.’ ‘227.’ ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun ’35.’ maddesindeki suçlardan hüküm giymemiş),
e) Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yer alan Ulusal Meslek Standardına Uygun Servis Taşıtı Şoförü sertifikası sahibi olmak (Sistem altyapısı sağlandıktan sonra istenilecektir),
f) Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC2),
g) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden alınacak psikoteknik raporu,
ğ) İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden her yıl alınacak bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden (uzman unvanına sahip doktorlardan) sağlık raporu,
(4) Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Müracaatı İçin Gerekli Belgeler;
a) İstanbul’da başvuru tarihi itibariyle en az son 3 senedir ikamet ettiğini gösterir belge (resmi kurumlardan),
b) En az Euro 5 motorlu (27.04.2019 tarihinden itibaren) ve klimalı ve engelli erişimine uygun ibaresi bulunan ve yukarıda bahsedilen yaş sınırı uygulamasına uygun yaşta özmal taşıta ait Motorlu Araç Trafik ve Araç Tescil Belgesi, (Engelli erişimine uygun araçlarla ilgili 5378 Sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır).
c) İBB’nin belirleyeceği Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip sistemi ve kamera sistemlerine uygunluk belgesi, (Sistem altyapısı sağlanmasına müteakip istenilecektir)
ç) Araçtaki tüm koltukları kapsayan Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
d) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesinde örneği bulunan, öğrenci velisi ile taşımacı (gerçek veya tüzel kişilik) arasında yapılacak sözleşme/Sözleşme (Taşıt Kiralık ise) Şirket ile taşınan kurum (firma) arasında sözleşme/Sözleşmeler (Kamu ile yapılan sözleşme–taşıt kiralıksa yapılan sözleşme)
e) Şoför olarak çalışacaklara ait Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri,
f) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı şoförlere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleri,
g) İlgili Oda Faaliyet Belgesi/Belgeleri (İlk defa güzergâh izin belgesi alacak servis taşıtlarının bir defaya mahsus olmak üzere),
ğ) Okul Servis Taşımacılığı için, rehber personelin başvuru formunda beyanı, kimlik fotokopisi ve Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi üzerine kayıtlı rehber personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu
Denetim
MADDE 9 -
(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sahibi kişiler ve servis taşıtları iş bu yönerge hükümlerine göre aşağıdaki kurum görevlilerince denetlenir.
a) Trafik Zabıtası,
b) Belediye Zabıtası,
c) TUHİM tarafından görevlendirilen denetim görevlisi,
ç) İSTESOB ve ilgili esnaf odası (iç denetimi yaparak tutanak düzenleyip gerekli hallerde TUHİM’e bildirirler).
(2) Yaptırımlar; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelikleri ile bu yönerge ile belirlenen Servis Taşımacılığı yaptırım cetveli hükümleri uygulanır.
(3) Toplu Ulaşım Yönetim Merkezi kurulduktan sonra, sistemin vereceği raporlar; denetim ekiplerinin hazırlayacağı rapor niteliğinde olup, yönergenin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen maddesi kapsamında uygulama yapılır.
(4) Yapılan denetim sonuçları yazılı olarak TUHİM’e bildirilir.

Toplu Ulaşım Denetim Komisyonu
MADDE 10 -
(1) Ulaşım Daire Başkanı başkanlığında veya görevlendireceği kişi koordinatörlüğünde, TUHİM’den 2 (iki), yetki bölgesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünden 1 (bir) veya İl Jandarma Komutanlığından l (bir), Zabıta Daire Başkanlığından 1 (bir), İTO’dan 1 (bir) ve ilgili esnaf odasından 1 (bir) üye katılımı ile oluşan komisyon; TUHİM tarafından gerek görülen hallerde toplanır.
a) Görevleri
1) Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi ve Taşımacılık izin belgelerinin geri alınması ile ilgili kararı verir.
2) Yaptırım cetvelindeki yaptırımlara yapılacak itirazları değerlendirir.
3) Yaptırım cetvelinde yer almayan hususlara ilişkin karar alır.
4) Alınan kararların uygulanması ve denetimi için ilgili birimlere yazılı bilgi verilir.
5) Encümen yetkisi dâhilindeki hususları Encümene bildirir.
b) Çalışma Şekli
1) Komisyon Başkanı Ulaşım Daire Başkanıdır.
2) Komisyon, Başkan dâhil en az dört üyenin katılımı ile toplanır.
3) Kararlar oy çokluğu ile alınır.
4) Eşitlik halinde Başkanın oyu çift sayılır.
5) Komisyona yukarıda sayılan kurum temsilcilerinin haricinde, toplantı gündeminin içeriği ve aciliyetine göre bilgi alınmak üzere gerekli görüldüğü takdirde İBB birimleri ile diğer kurumların temsilcileri de davet edilebilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Saklı Tutulan Hükümler
MADDE 11 -
(1) Bu yönergede bulunmayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürütme
MADDE 12 -
(1) Bu yönerge hükümlerini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yürütür.

Yürürlük
MADDE 13 -
(1) İşbu yönerge İBB Meclisi tarafından süre ve bedeller ile ilgili maddeleri onaylandıktan sonra mahalli bir gazetede yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yaptırım Cetveli
MADDE 14 -
(1) Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi sistemi bu Yönergenin yürürlüğünden önceki ve sonraki taşımacılık hususlarını kapsayacaktır.

Geçici Maddeler
GEÇİCİ MADDE 1 -
(1) 25.05.2015 tarihinde geçerli Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ile öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapanlar, TUHİM’e 25.05.2015 tarihi öncesinde https://e-tuhim.ibb.gov.tr/adresinden online başvuru yapmasına rağmen 25.05.2015 tarihinden sonra Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alarak öğrenci ve personel servis taşımacılığı yapmaya hak kazanan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Yenilenen Geçici/Süreli Güzergâh İzin Belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler mevcut taşımacı olarak kabul edilecektir.
(2) Mevcut Taşımacıların sadece öz mal taşıtları için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi uygulaması yapılacaktır.
(3) Mevcut taşıtlarına ekleme yapmak isteyen Mevcut Taşımacıların yeni öz mal taşıtları için bedeller yıllık olarak Yeni Taşımacılar için istenilen Servis Taşımacılığı Kartı Taşıt Başına Bedeli × Taşıt Sayısı üzerinden hesaplanacaktır.
(4) Mevcut Taşımacıların, bu Yönerge’nin yürürlüğünü müteakip başvuru süresi olan 6 aylık (180 takvim günü) süre sonunda veya mevcut Güzergâh Kullanım İzin Belgesi bitiş süresine kadar yapmadıkları veya herhangi bir sebepten (Şoför olarak çalışmasını engelleyecek derecede kendi veya bakmakla yükümlü olduğu 1.derecede yakının heyet raporuyla belgelenmiş hastalığı, askerlik, yüz kızartıcı suçlar ve sürücü olmayı engelleyen suçlar dışında tutukluluk hali veya hüküm giyme hariç) dolayı ikinci defa yapacakları tüm başvurular, Yeni Taşımacı kapsamında değerlendirilecektir.
(5) Mevcut Taşımacı sahip olduğu haklara ait Servis Taşımacılığı Kartını almak için işbu yönerge yürürlüğe girdikten sonra 1 (bir) sene içinde başvurmadığı takdirde ilgili hakka ait Servis Taşımacılığı Kartı hakkı iptal olunur.
(6) Mevcut Taşımacı sınıflandırması işbu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sadece 1 (bir) defaya mahsus kullanılacaktır. 2. defa yapılacak tüm başvurular yeni taşımacı kapsamında değerlendirilecektir.
(7) Minibüs (M/TM vb. seri plakalı, servis hariç), taksi (T/C/M vb. seri plakalı) ve taksi-dolmuş (TZ vb. seri plakalı) plaka sahipleri içerisinden “Mevcut Taşımacı” şartlarına haiz kişiler yönergenin yürürlüğe girmesine müteakip 3 (üç) ay içerisinde Servis Taşımacılığı Kartını veya Minibüs (M/TM vb. seri plakalı, servis hariç), taksi (T/C/M vb. seri plakalı) ve taksi-dolmuş (TZ vb. seri plakalı) plakalı taşıtını devredecektir. Belirlenen süre içinde yapılmayan devirlerde Servis Taşımacılığı Kartı iptal edilir.
(8) Mevcut Taşımacı kapsamına giren tüzel kişiler için; işbu yönerge kapsamında A,B,C ve D grubu tüzel kişilerde aranması gerekli yeterlilikler işbu yönergenin yürürlüğe girmesini takiben 1 yıl içinde sağlanacaktır. Söz konusu hususların 1 yıl içinde sağlanamaması durumunda bu tüzel kişilerin öz mal taşıtları dışında kalan sözleşmeli taşıtları için güzergâh kullanım izin belgesi düzenlenmeyecektir.
(9) Mevcut taşımacı kapsamına giren gerçek kişiler herhangi şekilde mevcut taşımacılık izinlerine ilave yeni taşımacılık izni (Servis Taşımacılığı Kartı) alamayacaktır. Ayrıca mevcut taşımacılık izinlerini devredenler de bu kapsama dâhildir.
(10) Mevcut Taşımacılar için Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi yıllık bedelleri gerçek ve tüzel kişiler için aşağıdaki tabloya göre düzenlenecek olup, söz konusu Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi bedelleri İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.
MEVCUT TAŞIMACILAR İÇİN TAŞIMACILIK BEDELLERİ
Servis Taşımacılığı Kartı
Taşıt Başına Bedeli Güzergâh Kullanım İzin
Belgesi Bedeli
Minibüs/Otobüs BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR
BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.

GEÇİCİ MADDE 2 -
(1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Resmi Gazete yayınlandığı 23.07.2004 ile 24.05.2015 tarihleri arasında öğrenci ve/veya personel servis taşımacılığı yaptığını TUHİM Güzergâh Kullanım İzin Belgesi veya ilgili meslek odası (faaliyet belgesi meşgale alanında Öğrenci/Yolcu/Servis/Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı ibarelerinden biri yer alan) ve vergi mükellef kayıtları ile kanıtlayan ancak Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Yenilenen Geçici/Süreli Güzergâh İzin Belgesi almamış veya hâlihazırda taşımacılık faaliyetinde bulunmayan gerçek kişiler geçmiş dönem taşımacı olarak kabul edilecektir.
(2) Geçmiş Dönem Taşımacıların yalnızca öz mal taşıtları için Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi uygulaması yapılacaktır.
(3) Geçmiş Dönem Taşımacının sahip olduğu öz mal taşıt sayısına bağlı olmaksızın Servis Taşımacılığı Kartı’nda yalnızca 1 adet öz mal taşıt hakkı yer alacak ve yalnızca 1 öz mal taşıt için Güzergâh Kullanım İzin Belgesi alınabilecektir.
(4) Geçmiş Dönem Taşımacı kapsamında alınan Servis Taşımacılığı Kart’ları devredilemeyecektir.
(5) Geçmiş Dönem Taşımacı sahip olduğu hakka ait Servis Taşımacılığı Kartını almak için işbu yönerge yürürlüğe girdikten sonra 1 (bir) sene içinde başvurmadığı takdirde ilgili hakka ait Servis Taşımacılığı Kartı hakkı iptal olunur.
(6) Geçmiş Dönem Taşımacıların, bu Yönergenin yürürlüğünü müteakip başvuru süresi olan 6 ay (180 takvim günü) süre sonunda veya herhangi bir sebepten (Şoför olarak çalışmasını engelleyecek derecede kendi veya bakmakla yükümlü olduğu 1.derecede yakının heyet raporuyla belgelenmiş hastalığı, askerlik, yüz kızartıcı suçlar ve sürücü olmayı engelleyen suçlar dışında tutukluluk hali veya hüküm giyme hariç) dolayı ikinci defa yapacakları tüm başvurular yeni taşımacı kapsamında değerlendirilecektir.
(7) Geçmiş Dönem Taşımacılar için Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi bedelleri aşağıdaki tabloya göre düzenlenecek olup, söz konusu Servis Taşımacılığı Kartı ve Güzergâh Kullanım İzin Belgesi bedelleri İBB Meclisi tarafından belirlenecektir.
GEÇMİŞ DÖNEM TAŞIMACILAR İÇİN TAŞIMACILIK BEDELLERİ
Servis Taşımacılığı Kartı
Taşıt Başına Bedeli Güzergâh Kullanım İzin
Belgesi Bedeli
Minibüs/Otobüs BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR
BEDELLER İBB MECLİSİ TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.
(8) Geçmiş Dönem Taşımacı sınıflandırması işbu yönerge yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sadece 1 (bir) defaya mahsus kullanılacaktır. 2. defa yapılacak tüm başvurular yeni taşımacı kapsamında değerlendirilecektir.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI TAAHHÜTNAMESİ (EK-1)
….. / .…. / …..
Servis Taşımacılığı faaliyetini, Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi hükümlerine uygun şekilde yürüteceğimi; bu Yönerge’ye dayalı olarak tarafıma verilen ve verilecek Servis Taşımacılığı Yetki Belgesi, Servis Taşımacılığı Kartı, Güzergâh Kullanım İzin Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi kazanılmış hak oluşturmayacağını kabul ettiğimi; verilen belgelerin iptal edilmesi veya verilen belgelerde değişiklik yapılması durumunda, daha önce alınan belgelere istinaden yeni belge talep edilemeyeceğini ve talepte bulunmayacağımı; bu yönerge ekindeki Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi Yaptırım Cetvelinde belirlenen müeyyidelerin uygulanmasını kabul ettiğimi bildiğimi beyan ve taahhüt ederim.

T.C. Kimlik No veya Şirket Ünvanı:
Adres:
Telefon:
(Adı Soyadı/Şirket Ünvanı)
(Yetkili Kişi İmza/Kaşe/Mühür)

ÖĞRENCİ VE PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI YÖNERGESİ YAPTIRIM CETVELİ (EK-2)
NO TAŞIMACILIK İHLALİNİN KONUSU 1. İHLAL 2. İHLAL 3. İHLAL Açıklama
Taşımacı Şoför Taşımacı Şoför Taşımacı Şoför
1 Taşımacılık faaliyeti esnasında alkollü olunması durumunda, Yazılı İhtar verilir. 3 Ay süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. 50 ceza puanı uygulanır. 1. İhlalden Ceza Alan Şoförün Aynı İhlali Tekrarında
10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 6 Ay süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 1 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
2 Taşımacılık faaliyeti esnasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması durumunda, Yazılı İhtar verilir. 5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 5 Yıl Süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. 100 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 5 Yıl süre ile Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
3 Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi olmadan çalıştırılması/çalışılması durumunda, 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alana kadar
Servis kullanmaktan men edilir. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 1 ay süre ile Servis kullanmaktan men edilir. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesini alsa dahi 6 ay süre ile Servis kullanmaktan men edilir. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
4 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi olmadan çalışılması durumunda, İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - İlgili Birimlere Gereği için yazı ile bildirilir. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’nde kayıtlı olmayan şoförle taşımacılık yapılması durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 1 ay süreyle belge düzenlenmez. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi 3 ay süreyle belge düzenlenmez. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi başvurusu yapmış olsa dahi belge düzenlenmez. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır. Korsan taşımacılık kapsamında değerlendirilecektir.
6 Taşımacı çalıştırdığı şoförün ve varsa Rehber Personelin her türlü kanuni sorumlulukları, sigorta vb. yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
7 Taşımacılık faaliyeti esnasında şoför tarafından gerçekleştirilen veya göz yumulan Fiziksel Taciz olması durumunda, Yazılı İhtar ve 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilir ve 5 Yıl süre ile belge düzenlenmez. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilir ve bir daha düzenlenmez. 100 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - -
8 Taşımacılık faaliyeti esnasında şoför tarafından gerçekleştirilen veya göz yumulan Psikolojik Taciz ve/ya Nefret (ırkçı, dinsel, vb.) içeren konuşmalar olması durumunda, Yazılı İhtar ve 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilir ve 3 ay süre ile belge düzenlenmez. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi iptal edilir ve 1 yıl süre ile belge düzenlenmez. 100 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - -
9 Gün içinde tamamlanan hizmet aralarında servislerin beklemek zorunda olduğu sürelerde park etmek amacıyla ana arter ve cadde üzerinde trafiği aksatmaları durumunda, Yazılı İhtar verilir. 5 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
10 Taşımacılık esnasında; Güzergâh Kullanım İzin Belgesinde yazılı güzergâhların takip edilmemesi (mücbir sebep, kaza, yangın ve doğal afet hariç) durumunda,
Yazılı İhtar verilir. 5 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
11 Servisin içi ve dışının temiz olmaması, Karayolları Trafik Yönetmeliğince belirlenen koltuk sayısından fazla yolcu taşınması ve koltuk sayısının artırılması/eksiltilmesi durumunda,
5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar verilir. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 5 ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
12 Servislere yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek özelliğe sahip yanıcı, parlayıcı patlayıcı, kirletici, kesici vb. malzemeler alınması durumunda, Yazılı İhtar verilir. Yazılı İhtar
10 ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 1 Ay süre ile Güzergâh Kullanım İzin Belgesinden kaydı silinir ve çalıştırılmaz. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 3 Ay süre ile Güzergâh Kullanım İzin Belgesinden kaydı silinir ve çalıştırılmaz. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
13 Hasarlı, bakımsız, çevreye zarar verici gürültü çıkaran ve egzoz gazı yayan Servisler ile taşımacılık yapılması durumunda, Periyodik muayene tekrarı yapılana kadar
İlgili Taşıtın İlgili Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
10 ceza puanı uygulanır. Periyodik muayene tekrarı yapılana kadar
İlgili Taşıtın İlgili Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. Periyodik muayene tekrarı yapılana kadar
İlgili Taşıtın İlgili Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
14 Servislerde yolcuları ve çevreyi rahatsız edecek şekilde teyp ve radyo dinlenmesi durumunda, Yazılı İhtar verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
15 Taşımacılık esnasında (şoför ve yolcular dâhil) sigara içilmesi durumunda, 2 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 10 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
16 Servislerde Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulmaması ve/ya çalıştırılmaması durumunda, Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana ve/ya çalıştırılana kadar Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana ve/ya çalıştırılana kadar Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır ve 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. Toplu Ulaşım Yönetim Merkeziyle uyumlanmış araç takip ve kamera sistemleri bulundurulana ve/ya çalıştırılana kadar Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır ve 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
17 Servislerde özel yazı, şekil, sembol, tabela vb. bulundurulması (Reklâm İzin Belgesi Alanlar ve yönerge gereği zorunlu olan yazı, şekil, sembol, tabela vb. hariç) durumunda, 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
18 Toplu olarak eylem ve gösteri yaparak taşımacılığı veya trafiği aksatmak, durdurmak, servis taşıtı ile birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak. Yazılı İhtar ve 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
20 ceza puanı uygulanır. 15 Gün süre ile İlgili Taşıtın İlgili Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 15 Gün süre ile Güzergâh Kullanım İzin Belgesi kaydı silinir ve çalıştırılmaz. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 1 Ay süre ile İlgili Taşıtın İlgili Güzergâh Kullanım İzin Belgesi geri alınır ve 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 1 Ay süre ile Güzergâh Kullanım İzin Belgesi kaydı silinir ve çalıştırılmaz. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
19 Taşımacılık faaliyeti esnasında kamu görevi yapmanın bilincinde olunmaması ve yolculara kaba-nezaketsiz davranılması durumunda, Yazılı İhtar verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
20 Servislerde emniyet kemeri bulundurulmaması ve aktif olmaması durumunda, Yazılı İhtar ve 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
21 Servis içinde acil hallerde kullanılmak üzere, yolcuların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde cam kırma çekici ile yangın söndürme cihazı bulundurulmaması durumunda, Yazılı İhtar ve 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
22 Taşıtların arka camının dış yüzeyinin sağ alt köşesinde Alo 153 Beyaz Masa telefon numarasını gösteren bilgi bandı (çıkartma) bulundurulmaması durumunda, Yazılı İhtar ve 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
23 Taşıma hizmeti verdiği engelli personel veya öğrencinin taşıma hizmetinin sağlanmaması durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
10 ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
24 Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4 4) öğrencilerini taşıyan öğrenci servis taşıtlarında, rehber personelin bulundurulmaması/çalıştırılmaması durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
10 ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
25 UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinde ve yönergede belirtilen hususlar dışında ücret alınması durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.5. Tekrar durumunda Servis Taşımacılığı Kartı hakkı fesih edilecektir.
26 Taşıt içinde yolcudan para alınması durumunda Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Yazılı İhtar
10 ceza puanı uygulanır. 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır. 5. Tekrar durumunda Servis Taşımacılığı Kartı hakkı fesih edilecektir.
27 Taşımacının, sözleşmeli taşımacıdan kurum ve/ya kuruluş ile yaptığı taşımacılık sözleşmesi kapsamı dışında (Akaryakıt Kartı, Trafik Sigortası, Kasko, Kravat, Gömlek, Lastik vesaire alımı ile ilgili tedarik adresi bazında zorlama ve yönlendirme gibi) yaptırımlar istemesi durumunda, Yazılı İhtar ve 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - 25 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
28 Karayollarında Emniyet Şeridi olarak ayrılan yolları gayri yasal olarak kullanılması durumunda; Yazılı İhtar verilir. Yazılı İhtar
5 ceza puanı uygulanır. 5 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 10 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde ceza puanı uygulanır. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
29 Taşımacılık faaliyeti kapsamında sözleşmeli taşımacı kullanılması durumunda taşımacı ile sözleşmeli taşımacı arasında yapılacak sözleşme şartlarına uygun olarak ödemelerin düzenli yapılmaması durumunda, Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 50 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 100 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. - Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun değerlendirmesi ve onaylamasına müteakip 200 Güzergâh Kullanım İzin Belgesi Bedeli Ceza verilir. 4. Tekrar ve sonrası ihlalinde son ihlalde yer alan süre, ceza puanı ve para cezası tekrar sayısı oranında uygulanır.
? Taşımacının; şoförlük yaptığı esnada yaptırım uygulanması durumda, taşımacılık ve şoförlük yaptırımları ayrı ayrı uygulanır.
? Şoförlere ait ihlal listesinde yer alan “Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi geri alınır ” hükmü ilgili belge hazırlana kadar “Güzergâh Kullanım İzin Belgesinden kaydı silinir” şeklinde uygulanacaktır.
? Herhangi bir şekilde ceza ödemelerini yapmayan kişilerin ilgili tüm belgeleri, ceza son ödeme tarihinden itibaren ödeme yapılana kadar askıya alınır.
? Denetim sonucunda Öğrenci ve Personel Servis Taşımacılığı Yönergesi Yaptırım Cetvelinde belirtilen yaptırım ya da Toplu Ulaşım Denetim Komisyonunun belirlediği süre içinde yaptırım uygulanmış belge ve/ya belgelerin TUHİM’e iade edilmemesi durumunda Trafik Zabıtası ve/ya Belediye Zabıtası aracılığı ile geri alınır, online sisteme (E-TUHİM/Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi) işlenir ve ilgili kurumlara bilgi verilir. Geri alınamaması durumunda söz konusu belgeler belirlenmiş yaptırım süresince yok hükmündedir.
? Söz konusu yaptırım cetvelinde yer alan 2. ve sonraki ihlal ceza puanları, Son Ceza Puanı × İhlal Tekrar Sayısı şeklinde uygulanır.
? Güzergâh Kullanım İzin Belgesi’nin ücretsiz olması durumunda Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi bedeli birim ceza ücreti olarak uygulanır.

SÖZLEŞME ESASLARI (EK-3)
1) Taşımacılar; sözleşme kapsamında çalıştırdıkları sözleşmeli taşımacı, şoförler ve rehber personel (okul servisleri) hizmeti bedeli karşılığı aylık ödemelerini ve iş akdinin sona ermesi durumundaki hak edilmiş ödemeleri öğrenci servisleri için hizmet verilen ayı takip eden ayın 15’i ila 25’i arasında, personel servislerinde ise sözleşmeli taşımacı ile aralarında yapılan sözleşme hükümlerine göre düzenli olarak ödemek zorundadır.
2) Taşımacılar; sözleşme kapsamında çalıştırdıkları sözleşmeli taşımacıları, şoförleri ve rehber personeli iş akitlerinin sona erdirilmesi taleplerini ve aynı şekilde sözleşmeli taşımacı, şoförler ve rehber personele işten ayrılma taleplerini 15 gün öncesinden karşılıklı ve yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yüz kızartıcı haller (taciz, hakaret, kavga, alkol ve/ya uyuşturucu temini ve kullanımı), hizmet verilen kurumdan gelen talep ve mazeretsiz hizmet aksatılması durumunda 15 gün süresi aranmaz. Bu hususla ilgili tek taraflı sözleşme ve/ya teminat senedi kullanılamaz.
3) Taşımacı ile sözleşmeli taşımacı arasında yapılmış olan sözleşme şartları kapsamında kullanılacak teminat senedi miktarı beş aylık hak edişten fazla olamaz. Ayrıca aynı proje kapsamında ikinci bir teminat senedi düzenlenemez.
4) Taşımacı, sözleşmeli taşımacı veya kurum ve/ya kuruluş ile yaptığı taşımacılık sözleşmesi kapsamı dışındaki (Akaryakıt Kartı, Trafik Sigortası, Kasko, Kravat, Gömlek, Lastik, eğitime katkı payı ve benzeri konularla ilgili) yaptırımları sözleşmeli taşımacıdan zorla isteyemez.

Yönergenin orijinal hali için tıklayınız

@erolkaranet - 06.09.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.