@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Gençler, Polis Asker Olmak İçin Gözlerinden OluyorGeçenlerde bir alışveriş yerinde karşılaştığım satıcı delikanlı ile biraz muhabbetten sonra "sınavı kazanırsam bu işi bırakacağım" demişti. Her ne kadar serbest ticaret ile uğraşıyor ve geçimi için "Allaha şükür" diyorsa da pek memnun olmadığı belli oluyordu. "Ne sınavı" diye sorduğumda "Askeri okula girmeye çalışacağım. Subay olmak için müracaat edeceğim" dedi. Oysa, az önce fark ettiğim "gözlerini kısarak" bakması ile göz rahatsızlığı olduğu da belli idi. "Gözlük kullanıyorem ama devamlı takmıyorum" dedi. "Gözleri bozuk olanların subay ya da polis olamayacağı" konusunda bilgisi olup olmadığını sorduğumda, göz numarasının 6 ve 8 olduğunu söylemişti. Bildiğim kadarıyla bu göz numaralarıyla sınavı kazansa da girmesi imkan dahilinde görünmüyordu. Çözümü bulmuş. 10 Bin TL verip özel bir göz hastanesinde lazer ameliyatı olacağını, gözlüksüz görme imkanı bulacağını söyledi.
"Gözlerine yazık değil mi ?" dedim. Biliyordum ki, gözde lasik opreasyonları gözü kaybetmek gibi bir şeydi. Eğer ameliyat başarılı geçse de, ilerleyen yaşlarda astigmat, hipermetrop ve katarakt, glokom olma olasılığı fazla oluyordu.
Hatta, 40 yıl bu mesleğe, "göz sağlığı"na katkı sağlamış bir doktor ağabeyimin sık sık "ne olursa olsun, çocuklarına gözleriyle oynatmamalarını, gözlükten kurtulmak için göz ameliyatı olmamalarını" uyarıcı nitelikte sıkça duyduğum sözlerini bu delikanlıya da söyledim.
Bana aldırmadı.
Göz ameliyatı olup, askeri okula girmek için çabalayacakmış.
"Ya kazanmazsan", dedim."Yapacak bir şey yok.Şansımı deneyeceğim." dedi.

****
Evet, yukarıda anlattığım sadece bir örnek. Ve duyuyorum ki Polis ya da Asker olmak için yüzlerce genç gözde lasik ameliyat olmak için, gözlüklerden kurtulmak, göz numaralarını sözde sıfırlamak için hastane yollarını tutuyormuş.
Sınava girip başarılı olanlar içinde lasik ameliyat olanlarda çoğunlukta imiş...
Aslında 2018 yılına kadar kurumlar göz operasyonları geçirmiş olanları kesinlikle başvurmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlarmış.
Kim ya da kimler devreye girip bu akıl almaz işlemi uygulayanların da kabul edilmesi yönünde karar çıkarttıysa 2018 yılı sonrası gözlerinde operasyon geçirenler de alınmaya başlanmış. Ancak burada bir uyarı yapılarak, ameliyat olanlar da göz sağlığı için gerekli ölçümlerde bulunma şartı da kaldırılmamış. 
Aşağıda Danıştay tarafından verilen karar örneklerinden sadece birini de okumanızı isteyeceğim. 
Gözünde lasik ameliyat olmuş ve Polis olmak için başvurmuş bir vatandaşın sınavı kazanmasına rağmen, yapılan göz kontrolünde göz numarasının istenilen ölçüden yüksek çıkmasını  tespiti ile meslekten nasıl uzaklaştırıldığını öğreneceksiniz.
Bundan 40-50 yıl önce gözlüklü olanların sayısı 100 kişide belki bir iki kişi idi. Bugün göz bozukluğu olanların sayısı nerede ise %90'lara ulaşacak. Yıllar önce gözlük takanlar göze batıyorsa bugün gözlük takmayanlar dikkat çekiyor. Artık hiç kimse gözlüğü var diye bir insanla alay etmiyor. Zira çoğunluk gözlüklü..
Polis ya da askerliği mesleğinin olmazsa olmaz şartlarından biri olan gözde görme sorunu önemli ancak yetkililerin hemen hemen herkeste oluşan göz rahatsızlıklarını dikkate alarak görme krtiterlerinde, gözlük kullanımlarında biraz daha esnek olması gerekecek.
Kurumların, yıllar öncesinden gelen göz görme derecesindeki katı kıstastan kurtulması gerekecek. Çünkü, bu kural yüzünden bugün yüzlerce yarın binlerce genç gözlerinden olacak.
Asker ya da polis olmayı arzu eden, bu işe gönülden gelen arzuyla girmek isteyen gözlük derecesi yüksek olan dahi, zeki, akıllı ve faydalı olunacağı belli olanları farklı bir birimde değerlendirilmesi düşünülmelidir. 
Sağlık Bakanlığı'nın bir göz estetiği olarak belirlediği ve hastanelerinde uygulamadığı işlemi ancak özel hastanelerin sadece para kazanma hırslarıyla önlerine kim gelirse gelsin yapmaktan geri kalmadıkları göz ameliyatları nedeniyle, insanların geleceği ile oynamaları asla onaylanamaz. Zaman zaman medyada duyduğumuz sadece bir katarakt ameliyatı sonrası yüzlerce insanın kör olduğunu okuyoruz. 
Bu nedenle, görme derecelerinde biraz daha esnek olunmalı ya da daha önce sıkı sıkıya şart olarak koşulan ”Adayların göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. Göze ait hiçbir operasyon geçirmemiş ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaklardır.” kuralı geri getirilmelidir. Ya da göz numaralarında belirgin bir seviyeye kadar olanlarda gözlük  / lens kullanımı serbest bırakılmalıdır. İleri ki yıllarda ister istemez bu ikinci önerimizin geçerli bir madde olarak kabul göreceğini ümit ediyoruz.
Göz bozukluklarına sahip olanların göz ameliyatlarını yaptırıp, kurum sınavlarında başarılı olsalar da kesin kayıt aşamasında yetkili heyete girdiklerinde kaybetme şansının, yazılı ya da mülakatlarda kaybetmeyeceğinin garantisini kim verebilir.
Kaldı ki, binlerce lira harcayıp gözlerini lasik operasyonlara uğratıp kazanmama gibi bir riskleri olduğu da gün gibi ortada iken.
Kurumları yönetenler neticede insandır. Çevrelerinde asker ya da polis olmak isteyen ancak gözlerindeki görme sorunu nedeniyle gözlük kullanan birileri, sevdikleri bir yakınları vardır. Hem onlar için, hem tüm gençlerimizin göz sağlığı için lasik ameliyata zorlamamak elzemdir, önemlidir. gereklidir.
Lasik ameliyat sonrası yaşananları buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Danıştay Kararları

Danıştay 8. Daire Başkanlığı 
2019/5019 E.  ,  2021/456 K.
"İçtihat Metni"

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Müdürlüğü - …
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Polis Meslek Eğitim Merkezinde polis öğrenci adayı olan davacının, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Sağlık Komisyonunca verilen Pomem öğrencisi olamaz kararı ile anılan eğitim merkezinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin … tarih ve … sayılı Polis Akademisi Başkanlık Oluru işleminin iptali istemidir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararında; davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-IV-A-1'de yer alan sağlık şartlarını taşıdığı ve polislik mesleğinin icrasına engel hâli bulunmadığı Sağlık Kurulu Raporu ile ortaya konulduğundan, anılan sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu … İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare vekili tarafından, işlemin mevzuata uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'NIN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Davacının Polis Meslek Eğitim Merkezi sınavında başarılı olduğu ve 20. dönemde Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezine geçici kaydının yapıldığı, sağlık durumu ile ilgili Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen … tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporunda; "sağlam" teşhisi ile "Pomem öğrenci adayı olur" kararının verildiği, bu raporun Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca incelenmesi sonucu, davacının sağlık durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-IV-A'ya göre yeniden değerlendirilmesi amacıyla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği, anılan Hastane tarafından düzenlenen … tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporunda; "heyet göz. Göz içi lensi" tanısı ile "ETSŞY Ek-3, IV-A'ya uymaz, Pomem öğrencisi olamaz." kararı verildiği, raporun değerlendirilmesi neticesinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine uymadığından Pomem öğrencisi olamayacağına karar verilmesi üzerine Polis Akademisi Başkanlık makamının … tarih ve … sayılı işlemi ile davacının ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
04/08/2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin EK-3-IV-A maddesinde;
"Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.
2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.
3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır.
4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.
5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.
6) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir.
7) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir." hükümleri yer almaktadır.
03/01/2018 tarih ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin 28. maddesiyle; "04/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır."
29/09/2019 tarih ve 30903 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin eklerinde yapılan değişiklikle EK-3-7-A maddesi;

"Göz hastalıkları yönünden sağlam olacaktır.

Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
(1) Görme ve diskromatopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
(2) İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.
(3) Okullara alınacak öğrencilerde; refraksiyon kusuru sayısal değerlerinin toplamı, her iki gözde ayrı ayrı;
a) Miyoplarda (sferik + silendirik) –2 diyoptriyi geçemez.
b) Hipermetroplarda (sferik + silendirik) + 1 diyoptriyi geçemez.
c) Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
ç),Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20'de 16 olmak zorundadır.
d) Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10'da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü, düzeltmeden sonra 10'da 10 (tam) olmak zorundadır." hükümleri yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Olayda; davacının dava dilekçesinde, katarakt ameliyatı olduğunu belirttiği, davalı idarenin davacıyı sevk ettiği Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen … tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporunda; "heyet göz. Göz içi lensi" tanısı konulduğu görülmüştür. Ancak İdare Mahkemesince, hakem hastane olarak belirlenen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenen … tarihli ve … sayılı sağlık kurulu raporunda davacıda göz içi lensi bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir belirlemede bulunulmadan davacının POMEM öğrencisi olabileceği belirtilmiş olup, İdare Mahkemesince de bu rapor esas alınarak dava konusu işlemin iptaline karar verildiği görülmüştür.

Bu durumda, davacının katarakt ameliyatı olmasının ve bu ameliyat ile yapılan müdahalenin mülga ve yürürlükteki Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliklerine göre POMEM öğrenci adaylığına engel olup olmadığı hususu açığa kavuşturularak yeniden bir değenlendirme yapılması ve gerekirse davacının yeniden hakem hastaneye sevk edilmesi gerektiğinden temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi'nin kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;
1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … gün ve E:…, K:… sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 28/01/2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

***************

Danıştay 8. Daire Başkanlığı         2020/2712 E.  ,  2021/1322 K
"İçtihat Metni"
T.C.
D A N I Ş T A Y
SEKİZİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2712
Karar No : 2021/1322
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Polis Amirleri Eğitim Merkezine geçici kaydı yapılan davacının, sağlık durumu yönünden giriş şartlarına haiz olmadığı gerekçesiyle Polis Amirleri Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesine ilişkin ... tarihli olur işleminin iptaline karar verilmesi istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... kararında; davacının Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nden ilişiği Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek:3-I-A ve IV-A maddesinde öngörülen şartları taşımadığı gerekçesiyle kesildiğinden ve uyuşmazlığın çözümü teknik bilgiyi gerektirdiğinden, davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığının tespit edilebilmesi amacıyla ... tarihli ara kararı ile Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek söz konusu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak yapılacak muayene ve tetkikler sonucu davacının Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrencisi olup olamayacağına ilişkin verilecek raporun gönderilmesinin istenildiği, anılan hastane tarafından düzenlenen... tarihli ve... sayılı raporda; "Sol Psödofaki Ek-3 Madde 11-b, Ek-3 Madde 1/a Semptomatik Olmayan Reaktif Hipoglisemi." teşhisi ile Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrencisi olur kararı verildiği, hakem hastane sağlık kurulu raporuna göre, Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrencisi olmasını engelleyen herhangi bir durumu bulunmadığı anlaşılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Ek:3-I- ve IV-A maddesi uyarınca Polis Amirleri Eğitim Merkezi'nden ilişiğinin kesilmesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacıya ait sağlık kurulu raporlarında "Hipoglisemi, sol gözde konjenital katarakt" teşhisinin konulduğu ve PAEM öğrencisi olamaz şeklinde görüş belirtilmesi üzerine davacının ilişiğinin kesildiği, yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu, hakem hastane raporunda "Psödafaki (katarakt) Ek-3-B dilimi" teşhisinin konulmasına rağmen öğrenci olur kararı verilmesinin kendi içinde çelişki olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Hakem hastane raporunun, sağlıklı olduğunu gösterdiği, yapılan işlemin mevzuata aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'IN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :
Davacının 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde Polis Amirleri Eğitim Merkezine geçici kaydının yapıldığı, kesin kaydının yaptırılması için gereken sağlık kurulu raporunu alması için sevk edildiği hastaneler tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporlarında "Hipoglisemi, sol gözde konjenital katarakt" teşhisinin konulduğu, ilgili raporların Sağlık Komisyonunca incelenmesi neticesinde davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek:3-I-A ve IV-A belirtilen koşulları taşımadığından bahisle PAEM öğrencisi olamayacağına karar verildiği ve Polis Amirleri Eğitim Merkezinden ... tarihli işlem ile ilişiğinin kesilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:
4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 30. maddesinde " ...c) Akademiye alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, istenecek belgeler, kayıt, sınav ve kabul işlemlerine ait esas ve usulleri, d) Fakülte öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yeri, zamanı, süresi ve ne şekilde yapılacağının esas ve usulleri, e) Fakültede öğretim sürelerinin tespiti, dönemlere ayrılması, dinlenme izinleri, sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin ilkeler, başarı durumu, okuma hakkının kullanılmış sayılacağı haller, not düzeni ve bu konulara ilişkin diğer hususlar, ...bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Ancak akademik konularla ilgili yönetmeliklerde Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun da görüşü alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu düzenlemeye dayanılarak çıkarılan ve 16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin "Amaç" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş ve yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.", "Adaylarda aranılacak nitelikler" başlıklı 9. maddesinde "...6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,...", "İntibak eğitimi ve sağlık kurulu raporu alınması" başlıklı 21. maddesinde " (1)PAEM’e geçici kaydı yapılacak Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci adayları en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci adaylarına sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.", "Kesin kayıt-kabul" başlıklı 23. maddesinde " ...(2) İntibak eğitimini tamamlayan adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve noter tasdikli yüklenme senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde yüklenme senedini getirmeyen adayların dosyası Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır...", "Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarında aranacak sağlık şartları" başlıklı geçici 2. maddesinde "(1) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunu PAEM öğrenci adaylarında aranacak şartlar Sağlık Yönetmeliğinde düzenleninceye kadar, bunlar hakkında aynı Yönetmeliğin Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları için belirlenen hükümleri uygulanır." hükümlerine yer verilmiştir.
04/08/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin "Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartları" başlıklı 9. maddesinde "Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.", "Öğrenci Adaylarının Raporlarının Değerlendirilmesi" başlıklı 10. maddesinde "Tam teşekküllü hastaneler raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur. a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. b) Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır. c) Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır. ç) A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir. d) Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır. Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir..." aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 - I- Dahili ve Harici Hastalıklar (A) diliminde "1) Hematoloji, kardiyoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönlerinden, mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sitemlere ait konjenital anomalisi bulananlar öğrenciliğe kabul edilmezler....", (B) diliminde "...9) Önemli şikayeti olmayan kontrol edilebilen ve kişinin çalışmasına engel teşkil etmeyen hafif derecedeki hipoglisemiler..." IV- Göz Hastalıkları (A) diliminde "A) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez. 1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır. 2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır. 3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. 4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır. 5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır. 6) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) - 1 Diyoptri ve hipermetroplarda +1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. 7) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) - 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir.", (B) diliminde "...11) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi B-1 kadar olan bir veya iki gözde psödofaki. (ameliyatla lens ekstraksiyonu + göz içi lens implantasyonlusu)..." hükümlerine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dava konusu işleme dayanak olarak davacı hakkında "Hipoglisemi, sol gözde konjenital katarakt" tanısının konulduğu, bunun üzerine davacı tarafından açılan davada İdare Mahkemesince davacının hakem hastane olarak belirlenen Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine ve sağlık durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca değerlendirilmek suretiyle rapor alınmasına karar verildiği, anılan Hastanece düzenlenen ... tarihli ve ... sayılı raporda; "Sol Psödofaki Ek-3 Madde 11-b, Ek-3 Madde 1/a Semptomatik Olmayan Reaktif Hipoglisemi." tanısının konulduğu bilgisine yer verilerek davacının ilgili Yönetmelik hükümlerine göre PAEM öğrencisi olabileceği yönünde görüş bildirildiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat gereği Polis Amirleri Eğitim Merkezine kesin kaydın yapılabilmesi için (A) dilimi sağlık şartlarının bulunması gerekmekte olup, davacının bu şartları taşımaması nedeniyle ilişiğinin kesildiği açıktır. Bu nedenle hakem hastane tarafından davacının (A) dilimi sağlık şartlarını taşıyıp taşımamadığı yönünde bir değerlendirme yapılmaksızın (B) dilimi şartları esas alarak düzenlediği PAEM öğrencisi olur yolundaki kararı arasında açık bir çelişki olduğu ortadadır.

Bu durumda, Mahkemece ara kararı ile sorularak hakem hastanece düzenlenen .. tarihli ve ... sayılı raporda bulunan çelişkinin söz konusu hastane tarafından açıklığa kavuşturulması ve düzenlenecek ek rapor dikkate alınarak yeni bir karar verilmesi gerektiğinden, dava konusu işlemin iptali yönünde verilen İdare Mahkemesi kararını onayan İstinaf Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne,

2. ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 03/03/2021 tarihinde kesin olarak oybirliği ile karar verildi.

Derleme : @erolkaranet - 22.09.2021

makalemiz 01.10.2021 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanmıştır

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.