@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Eczacı, Eczanede Bulunmak Zorunda mıdır ?
Eczacıların, çalışma saatleri içerisinde işyerlerinde, işinin başında bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Zorunlu nedenler dışında, işyerini terk edemeyecek olan eczacılar, aksi bir durumda cezai yaptırıma uğramaktadırler.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından zaman zaman denetlenen eczanelerde, eczane sahibi yerine eczacı kalfasının bulunmuş olması da bir işe yaramamaktadır.

Denetimsizliklerin boy gösterdiği zamanlarda eczaneye uğramayan ya da muvazaa yapan eczacıların varlığı soruşturma konusu olmaktadır. Sağlık Bakanlığı eczacıların mesai saatleri içinde görevleri başında olup olmadığı konusunda zaman zaman sıkı sıkı denetimler yapmaktadır.  Sorumlu eczacısının eczaneden ayrılışının süreklilik arz ettiği tespit edilen eczaneler için muvazaa araştırması açılımaktadır..

Çeşitli yasa ve yönetmeliklerde yer alan "Eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir", “Eczacılık hizmetini hastaya bilfiil ve her zaman eczacı sunar.” gibi ifadelere atıf yapılarak, "Eczacıların görevi başında bulunmasının temini bakımından Müdürlüklerce sıklıkla denetimlerin yapılması." gerektiği belirtilirken "Mazereti olmaksızın eczanesinden 24 saate kadar olan ayrılışlarının süreklilik arz ettiğinin tespiti halinde risk bazlı denetimlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili/ilgililer hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanması.." da istenildiği öğrendildi.

Bilindiği üzere, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 35 inci maddesinde; ‘‘Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacılar, görevi başında bilfiil bulunmak mecburiyetindedir. Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden yirmi dört saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il sağlık müdürlüğüne bir yazı ile bildirir. Ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa il sağlık müdürlüğüne bildirilmek koşulu ile eczanesi bulunmayan bir eczacı, yoksa mahallin serbest tabibi muvafakatleri alınarak nezaret eder. Ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tay ini zorunludur. Aksi takdirde eczane kapatılır. Şu kadar ki, birden fazla sayıda eczane bulunan yerlerde eczacının talebi ile iki yılı geçmemek üzere eczane kapalı tutulabilir” hükmü amirdir.

İlgili Mevzuatlar

12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.” hükmü zikredilerek eczanelerin çalışma saatlerinde açık olması gerektiği hususuna,
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde “Reçeteye tâbi olmayan ilaçların ve sağlığa ilişkin tüm ürünlerin hastanın gereksinimlerine uygun, güvenli ve akılcı bir şekilde tedarikini sağlar ve bu konuda danışmanlık hizmeti verir.”
33 üncü maddesinde “Eczanelerde, eczacının görev ve sorumlukları çerçevesinde, ilaç kullanımı konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Buna ilişkin usûl ve esaslar Kurumca belirlenir.” hükümleri ile eczacının ilaç danışmanlığı rolüne yer verilmiştir.
İyi Eczacılık Uygulamaları Kılavuzu’nun 5.b.9 uncu maddesinde “Eczacılık hizmetini hastaya bilfiil ve her zaman eczacı sunar.” ifadesi yer almaktadır..
Muvazaa Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası “(2) Faaliyette olan eczanenin sahip ve mesul müdürü olan eczacının mazeretsiz olarak görevinin başında bulunmadığının tespiti; bir yıllık periyot içinde eczaneye üç farklı zamanda yapılacak denetimin her birinde eczacının eczanede bulunmadığının tespiti halinde, 24 saat sonra yapılacak denetim ile eczacının eczanede bulunup bulunmadığının tutanak ile belgelendirilmesi şeklinde yapılır. Birinci denetimde eczanesinde olmadığı halde 24 saat sonra yapılan ikinci denetimde yerinde bulunmuş olsa dahi, eczacı hakkında muvazaa karinesi oluşacağından bu eczacılar hakkında araştırmaların titizlikle yapılması gerekir.” hükmü ile görevi başında bulunmayan eczacılar ile ilgili muvazaa şüphesi oluşması durumuna işaret edilmiştir.
Mezkûr Kanun’un 44 üncü maddesi ise. “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” hükmünü ihtiva etmektedir.

Eczacı Zorunlu Olarak Ayrılırsa;
Yukarıda zikredildiği üzere ilgili mevzuat hükümleri eczacının bilfiil görevi başında bulunması hususunu öngörmüş, eczacının eczaneden 24 saatten uzun süreli ayrılışlarında durumun il sağlık müdürlüğüne bildirileceği, ayrılış müddeti on beş güne kadar devam edecekse eczaneye varsa ikinci eczacı, yoksa eczanesi bulunmayan bir eczacının, yoksa mahallin serbest tabibinin muvafakatleri alınarak nezaret edeceği, ayrılış müddeti on beş günü aştığı takdirde eczaneye mesul müdür tayininin zorunlu olduğu hususları düzenlenmiştir.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun için tıklayınız

Haber @erolkaranet

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.