@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında YönetmelikCeza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi

Adalet Bakanlığınca yürütülen İnsan Hakları Eylem Planında (İHEP) yer alan hedef ve amaçlar kapsamında, ceza infaz kurumlarında uygulanan ziyaret ve ödül yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

"Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesine Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

MİLLİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK GÖRÜŞ

Buna göre; hükümlülerin, milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, ziyaretçileri ile açık görüş yapabilmelerine ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletildi. Böylece, İHEP kapsamında “Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara kendi dini bayramlarında açık görüş ve görüntülü görüşme gibi ilave imkânlar sağlanacaktır” faaliyeti hayata geçirilmiş oldu.

ÇOCUKLARIN KAPALI GÖRÜŞ USULÜNE SON VERİLDİ

İHEP’te yer alan “Kapalı ceza infaz kurumunda barındırılan çocukların ziyaretçileri ile tüm görüşmeleri ‘açık görüş’ şeklinde yaptırılacaktır” faaliyeti kapsamında da çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda kapalı ceza infaz kurumunda bulunan çocukların ziyaretçileri ile görüşmelerinde uygulanan kapalı görüş usulüne son verildi. Çocukların ziyaretçi görüşlerinin tamamının açık usulde yapılmasına karar verildi.

Yine değişiklikle yanında çocuğu bulunan kadın hükümlünün talebi halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretlerin açık görüş şeklinde yaptırılması ve bu amaçla müstakil odalar oluşturulmasına imkan tanındı. Böylece, İHEP’in “Çocuk hükümlü ve tutuklulara aile bireylerinin katılımıyla ‘aile görüşmesi’ yapma imkanı getirilecektir” faaliyeti gerçekleştirildi.

ENGELLİ ZİYARETÇİLERE AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Düzenlemeyle engelli ziyaretçi ya da hükümlünün engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüşün açık görüş şeklinde yapılabilme imkanı getirildi. Ayrıca hükümlülere örgün öğretim kurumlarında öğrenim gören çocukları ile hafta sonları da ziyaret gerçekleştirmelerine olanak sağlandı.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLERİN ZİYARET SÜRELERİ UZATILDI

Yapılan değişiklikle 6 ay boyunca ziyaretçisi gelmeyen hükümlüye, ziyaret listesini değiştirebilme imkanı getirilirken, hükümlülerin görüş sürelerinin üst sınırı bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Ayrıca, çocuk hükümlülerin ziyaret süreleri de en az 1, en fazla 3 saat olarak belirlendi. Böylece, İnfaz Kanunu’nun 83. maddesinde yapılan 17 Haziran 2021 tarihli değişikliğe uyum sağlanırken, İHEP’de yer alan “Hükümlü ve tutukluların açık görüş süreleri uzatılacaktır” faaliyeti gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARIN YIPRANMALARI ENGELLENECEK

İHEP kapsamında öngörülen “Ceza infaz kurumlarında barınma koşullarına ilişkin standartların daha da yükseltilmesi için çalışmalara devam edilecektir” faaliyeti kapsamında ise, hükümlüleri ziyaret edebilecek kişiler bakımından açık ve kapalı ziyaret farkı ortadan kaldırıldı.

Annesinin yanında kalan çocukların yakınlarına tesliminde ya da yakınlarından annesine tesliminin daha insancıl ve çocuğun psikolojisine uygun bir ortamda ve şekilde yerine getirilmesi düzenlendi. Böylece çocukların yıpranmalarının önüne geçilmesi amaçlandı.

İHEP HEDEFLERİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesi hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik ile de İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında yer alan amaç ve faaliyetlerin birçoğu hayata geçirildi.

Buna göre; çocuk eğitim evinde kalanlar kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezlerinden yararlanabilecek. Çocuk hükümlülerin aile ziyaretlerinin bu tür ziyaretler için ayrılan özel bir bölümde ve personelin yakın nezareti olmaksızın yapılması ve aile görüşmesi yapılması şeklinde ödüllerin verilmesi imkanı tanınacak.

DOĞUM GÜNLERİNE AİLELERİ DE KATILABİLECEK

Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların aileleri de etkinliklere katılabilecek. Çocuk hükümlüler, yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinleri eğitim evinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri geçirebilecek.

KÜTÜPHANEDEN YARARLANAN ÇOCUK HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR ÖDÜLLENDİRİLECEK

Çocuk eğitim evinde kalanlar, hafta sonu 1 gün kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar kurum dışına çıkabilecek. Düzenli olarak kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba gösteren çocuk hükümlü ve tutuklular ödüllendirilecek.

Kaynak : Adalet Bakanlığı

14 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31598

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Çocuk hükümlü ve tutuklulara, yukarıda sayılanlarla birlikte aşağıda sayılan ödüller de verilebilir:

a) Çocuk hükümlülere, ana veya babasıyla veya vasisiyle ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.

b) Çocuk hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya da doğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir.

c) Çocuk hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özel izinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu il sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkânı verilebilir.

ç) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygun gördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilir.

d) Çocuk eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veya gençlik merkezi gibi imkânlarından yararlandırılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Disiplin cezası almamış veya kaldırılmış hükümlü ve tutuklulardan aşağıda sayılan tutum ve davranışların bir veya birkaçını sergileyenler, diğer davranış türlerine de açıkça aykırı davranmamaları hâlinde ödüllendirilebilir:

a) Tutum ve davranışları ile diğer hükümlü ve tutuklulara iyi örnek olmak.

b) İyileştirme faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek.

c) İş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçerli mazeret dışında sürekli katılarak üstün başarı göstermek.

ç) Kurumdaki kişisel ve ortak kullanım alanları ile bu yerlerde bulunan eşyaların temizlik, düzen ve korunmasına azami özen göstermek.

d) Kurum içi ya da dışındaki sosyal, kültürel veya sportif faaliyetlere sürekli ve etkin bir şekilde katılarak kişisel gelişim göstermek.

e) Kurum işleyişini sürdürmek için gerekli olan kurum iç hizmetlerinin yerine getirilmesinde istekli olmak ve üstün gayret göstermek.

f) Uyuşturucu, alkol veya sigara bağımlısı olup da bu bağımlılıktan kurtulmak için kurumca yürütülen eğitim veya tedavi programlarına katılarak bu konuda gelişim göstermek.

g) Kurum asayiş ve düzenini tehlikeye düşürebilecek hukuka aykırı bir eylemin ortaya çıkarılmasını sağlamak.

ğ) Düzenli olarak kütüphaneden yararlanmak suretiyle kendi kişisel gelişimi için çaba göstermek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çocuk hükümlü ve tutuklulara, en geç ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmi dört saate kadar ana veya babasıyla veya vasisi ile ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle kurum ya da eklentilerinde kurumun bu tür ziyaretler için ayrılan bölümünde ve personelin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi ödülü verilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

30/3/2013

28603


14 Eylül 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31598

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“h) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan ve eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin açık kimlik ile bilmesi halinde adreslerini kuruma bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hallerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir.”

“ö) Sağlık kurulu raporu ile engelli olduğu tespit edilen ziyaretçi ya da hükümlü ve tutuklunun engel durumunun kapalı görüş yapmasına uygun olmaması halinde idare ve gözlem kurulu kararı ile kapalı görüş, açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Ayrıca idare ve gözlem kurulu tarafından, refakati zorunlu görülmüşse, ziyaret hakkı olan bir başka ziyaretçinin refakatine izin verilebilir.

p) Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören çocuğu bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaretleri, personel durumu, kurum güvenliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu kararıyla hafta sonu da yaptırılabilir.

r) Görüşlerin dinlenip kayda alınması işlemleri 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yerine getirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini bildirir. İsimleri bildirilen ziyaretçiler ancak ölüm, ağır hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâllerde veya ziyaretçinin en son ziyarette bulunduğu tarihten itibaren 6 ay içinde ziyarete gelmemesi halinde değiştirilebilir. Ceza infaz kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görüş süresi, yarım saatten az, bir buçuk saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, kapalı ve açık görüşlerde 11 inci maddede belirtilen kişiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüşebilir. Kurum güvenliği, hükümlülerin suç türü, tehlikelilik durumu gibi hususlar göz önünde bulundurularak görüşler kurum idare ve gözlem kurulu kararı ile aynı anda birden fazla ziyaretçiyle de yaptırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Hükümlü ve tutuklular; 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir.

Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, ceza infaz kurumu tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen; milli bayramlar ve mensubu bulundukları dinin bayramları ile özel günlere mahsus olmak üzere, 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen kişiler ile açık görüş yapabilir. Ancak; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar bu madde kapsamında anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüşebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 17 – Açık ziyaretler, bir buçuk saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler. Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Çocuk kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu çocuklar ile açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde kalan hükümlüler görüşlerini her zaman açık görüş şeklinde yapar.”

“Yanında çocuğu bulunan kadın hükümlü ve tutukluların talepleri halinde eş, altsoy ve üstsoyları ile yapacakları kapalı ziyaretler idare ve gözlem kurulu kararı ile açık görüş şeklinde yaptırılabilir. Bu amaçla kurum imkânları ölçüsünde müstakil odalar oluşturulabilir.

Yazılı talep üzerine, anasının yanında kalan çocukların yakınlarına ya da yakınlarından anasına teslimi, görevli nezaretinde ve uygun bir ortamda, ana ile teslim eden ya da alan bir araya getirilerek çocuğun teskin olması için yeterince süre tanınarak gerçekleştirilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 


@erolkaranet - 14.09.2021

 

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.