@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Polis Amirliği Eğitim Yönetmeliğinde Yaş Sınırı ve Baraj Puanı DeğiştiResmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin yaş şartı kaldırıldı , baraj puanı yükseltildi.

11 Ağustos 2021 tarih ve 31565 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle yazılı sınav baraj puanı da 60'tan 70'e yükseltilmiştir.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

11 Ağustos 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31565

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/7/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Emniyet mensubu adaylar: Emniyet Hizmetleri sınıfında meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları.”

“ç) Başpolis memurları ile kıdemli başpolis memurları.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine “her dönem” ibaresinden sonra gelmek üzere “Genel Müdürlük” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavın yaptırılmasına ilişkin işlemler bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “altmış” ibaresi “yetmiş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavın Müdürlük tarafından yapılması halinde, sonuçların ilanını takip eden iki iş günü içerisinde bizzat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM’e yazılı olarak itiraz edilebilir. Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM’e ulaştırılır. İtirazlar, itiraz süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) Yazılı sınavın başka kurumlara yaptırılması halinde, itirazlar sınav takviminde belirtilen esaslara uygun olarak itiraz süresi içerisinde sınavı yapan kuruma yapılır ve sınavı yapan kurum tarafından değerlendirildikten sonra Başkanlık internet sayfasında duyurulmak üzere Başkanlığa bildirilir.

(3) Her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(4) Sınav değerlendirmesi sırasında yazılı sınav sorularından hatalı olduğu anlaşılanlar, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.

(5) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da başarılı sayılır. Başarı listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiş, “ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“29 uncu maddede belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “olan lisans mezunu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarına ilişkin hususlar

EK MADDE 1 – (1) İlk derece amirlik eğitimine müracaat için başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurlarında aranacak nitelikler ile giriş sınavı ve başarılı olan adaylara verilecek eğitime ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.


@erolkaranet - 11.08.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.