@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

KDK'dan Aile Hekimlerine Fazla Mesai Kararı>
Vatandaşların KDK'ya hayatın her alanından yaptıkları başvurular devam ederken, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)'ya başvuran bir Aile Sağlığı hekiminin fazla nöbet talebi karşılığı ücret ödenmesi hakkındaki başvurusunu karara bağladı.
Görev yaptığı aile sağlığı merkezinde aşı ısı takibi için mesai saatleri dışında da aile hekimliğine gittiğini belirten bir doktor, mesai saati dışında yaptığı çalışmalar için tarafına fazla mesai ücreti ödenmediğini belirterek, icap nöbetine ilişkin ücretin tarafına ödenmesini talep etti. Doktorun bu talebini inceleyen KDK (Kamu Denetçiliği Kurumu) bu talebin yerinde olmadığına kanaat getirerek, talebi reddeti.

İşte o Karar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2020/6017-S.20.9583
BAŞVURU NO : 2019/18279
KARAR TARİHİ : 15.04.2020
RET KARARI

BAŞVURUYA KONU İDARE : SAĞLIK BAKANLIĞI
BAŞVURUNUN KONUSU : İcap nöbeti ücreti talebi hakkındadır.
BAŞVURU TARİHİ : 17.10.2019

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ
1. Başvuran, Demrek Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi olarak çalıştığını, aşı ısı takibi için mesai saatleri dışında da aile hekimliğine gittiğini, ancak mesai saati dışında yaptığı çalışmalar için tarafına fazla mesai ücreti ödenmediğini belirterek, icap nöbetine ilişkin ücretin tarafına ödenmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI
2. Sağlık Bakanlığı tarafından Kurumumuza gönderilen sayılı cevabi yazıda özetle; Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği soğuk zincir uygulamasının şartlarının sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, sözleşme ile çalıştırılan aile hekimlerine hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi işlem, büro malzemeleri, küçük onarım danışmanlık vb gibi ücretlerin ödeneceği, soğuk zincir kırılmalarında mesai dışında ne kadar aile merkezi sağlığına gidildiği ve ne kadar süre ile orada kalındığının takibinin yapılamadığının, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre icap ve aktif nöbet şeklinde yürütülecek hizmetlerin acil sağlık hizmetleri ve adli tabiplik hizmetleri olduğu, aile hekimlerinin bunun dışındaki görev ve sorumluluklarının bu madde kapsamına girmediği, aile hekimlerinin mobil internet uygulaması ve SMS üzerinden de uyarabilen Aile Hekimliği Bilgi Sistemi ile entegre ve uzaktan kontrol sağlayabilecekleri bir sıcaklık takip sistemi edinebildiklerini, bu sayede gerekli aşı takip kontrollerinin de aşıların muhafaza edildiği aile sağlığı merkezine gelmeden uzaktan kontrol  edilebileceği belirtilmiştir.

III. İLGİLİ MEVZUAT
3. Anayasanın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı” başlıklı 74 üncü maddesi; “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri inceler.” 
4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Deyimler” başlıklı 147 nci maddesinde “ Fazla çalışma ücreti: Kurumların, bu Kanunun 178 inci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı,” ifade eder.
5. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin; “çalışma saatleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.” 
6. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin, 
6.1. “Bağışıklama hizmetleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Bağışıklama hizmetleri aile hekimi tarafından yürütülür. Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında ve/veya Bakanlık ve Kurum tarafından yürütülen kampanyalar doğrultusunda ihtiyaç duyulan aşılar, bölgesindeki toplum sağlığı merkezi tarafından aile hekimlerine ulaştırılır. Aile hekimleri aile sağlığı merkezinde soğuk zincir şartlarının sürdürülmesi için gerekli tedbirleri alır. Birden çok aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde, aile hekimlerinin müştereken muhafaza ettikleri aşılar için üçer aylık aralıklarla bir aile hekimi ve bir aile sağlığı elemanı soğuk zincir sorumlusu olarak belirlenir. Aile sağlığı merkezinde yalnızca bir aile hekimliği biriminin bulunması halinde sorumluluk bu birimdeki aile hekimi ile aile sağlığı elemanına aittir.”
6.2. “Çalışma saatleri” başlıklı 10 uncu maddesinin 5. fıkrasında; “Adli tıp kurumunun doğrudan hizmet vermediği ve hastane bulunan yerlerde yerinde ölü muayenesi dışındaki adli tıp hizmetleri hastaneler tarafından verilir. Yerinde ölü muayenesi hizmetleri, mesai saatleri içinde toplum sağlığı merkezi hekimlerince, mesai saatleri dışında öncelikle toplum sağlığı merkezi hekimleri olmak üzere aile hekimleri ve kamu hastaneleri dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki hekimlerin de dâhil edilebileceği icap nöbeti şeklinde sunulur. Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ve entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde acil sağlık hizmetleri ile adlî tabiplik hizmetleri; mesai saatleri içinde aile hekimleri, mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde ise ilçe merkezindeki, toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde çalışan hekimler ve aile 
hekimlerinin toplamı dikkate alınarak aşağıdaki gibi icap veya aktif nöbet uygulamaları şeklinde yürütülür.
a) Hastane bulunmayan ilçe merkezlerindeki adli tıbbi hizmetler ile acil sağlık hizmetleri mesai saatleri dışında ilçedeki toplum sağlığı merkezi hekimleri ve aile hekimlerince icap veya aktif nöbet şeklinde yürütülür. İlçe merkezindeki toplam hekim sayısı (Değişik ibare:RG11/3/2015-29292) beş veya daha az ise icap, (Değişik ibare:RG-11/3/2015-29292) beşten fazla ise aktif nöbet şeklinde yürütülür.
b) Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde toplam hekim sayısı (Değişik ibare:RG-11/3/2015-29292) beş ve (Değişik ibare:RG-11/3/2015-29292) beşten az ise mesai saatleri dışındaki adli tıbbi hizmetler ve acil sağlık hizmetleri; toplum sağlığı merkezi hekimleri, entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezde çalışan hekimler ve aile hekimleri tarafından münavebeli olarak icap nöbeti şeklinde, toplam hekim sayısı (Değişik ibare:RG11/3/2015-29292) beşten fazla ise münavebeli olarak aktif nöbet şeklinde yürütülür.
c) Hastane bulunmayan ilçe merkezleri ile entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde aile hekimi sayısı birden fazla ise, müdürlük hizmet ihtiyacını değerlendirerek mesai saatlerini güne yayarak düzenler.” Hükümleri mevcuttur.
IV. KAMU DENETÇİSİ SADETTİN KALKAN’IN KAMU BAŞDENETÇİSİ’NE ÖNERİSİ
7. Kamu Denetçisi tarafından yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; başvurunun reddi 
gerektiği yönündeki öneri Kamu Başdenetçisi’ne sunulmuştur. 

V. DEĞERLENDİRME VE GEREKÇE
A. Hukuka ve Hakkaniyete Uygunluk Yönünden Değerlendirme 
8. Başvuran mesai saatleri dışında aşı ısı takibi için aile hekimliğine gittiğini ancak bunun için tarafına nöbet ücreti ödenmediğini belirterek, icap nöbeti ücreti talep etmektedir. 
9. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddesinde acil sağlık hizmetleri ile adli tabiplik hizmetlerinin mesai saatleri dışında yürütülmesi durumunda ilçede beş veya daha az aile hekimi var ise icap nöbeti şeklinde yürütülebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla aşı ısı takibi için aile hekimliği merkezine gidilmesi durumu icap nöbeti içinde sayılmamıştır. 
10. İdare tarafından gönderilen belgede mobil internet üzerinden de ısı takibinin yapılabileceği, bu nedenle ilgili sağlık merkezine gidilmesinin gerekli olmadığı da belirtilmiştir. Söz konusu hizmetin yürütülmesi için uzaktan takip sisteminin de getirildiği dolayısıyla mesai saatleri dışında aile hekimliği merkezine gidilmesi zorunluluğunun olmadığı hususu anlaşılmıştır. 
11.Yapılan bütün açıklamalar neticesinde, ilgili mevzuatta aşı ısı takibinin icap nöbeti içinde sayılmaması nedeni ile idare tarafından yapılan işlemde hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
B. İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme
12. İyi yönetim ilkelerine, 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer verilmiştir. Bu kapsamda ilgili ilkelere aykırı davranıldığı saptanamamıştır. 
 
VI. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 
13. 6328 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu kararın başvurana tebliğ tarihinden itibaren, ilgili İdarelerin işlemine karşı (varsa) dava açma süresinden kalan süre 
kaldığı yerden işlemeye devam edecek olup, Kahramanmaraş İdare Mahkemesinde yargı yolu açıktır.

VII. KARAR
Yukarıda açıklanan gerekçelerle BAŞVURUNUN REDDİNE, Kararın BAŞVURAN ve SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi. 

e-imzalıdır

Şeref MALKOÇ
Kamu Başdenetçisi
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.