@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Uzlaştırmacı Kimdir Uzlaştırmacı Belgesi Nasıl Alınır UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA NEDİR? (*)

Uzlaşma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak anlaşmış olmalarını,
Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir.

Uzlaştırma: Uzlaştırma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini,ifade eder. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

UZLAŞTIRMACI KİMDİR? (*)
Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yöneten, Cumhuriyet savcısının onayıyla görevlendirilen avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kişidir.

NASIL UZLAŞTIRMACI OLUNUR? (*)
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin "Uzlaştırmacı eğitimi" kenar başlıklı 50 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; uzlaştırmacı olarak görevlendirilecek kişilerin görevlerine başlamadan önce eğitim almalarının ve görev yaptıkları sürece eğitime tâbi tutulmalarının sağlanacağı, bu kapsamda ilk olarak, anılan Yönetmeliğin "Eğitim kuruluşlarına izin verilmesi" kenar başlıklı 51 inci maddesine göre, Bakanlk tarafından uzlaştırmacı eğitimi verebilecek kuruluşlara izin verileceği ve bahse konu kuruluşların elektronik ortamda yayımlanacağı, akabinde eğitim kuruluşları tarafından uzlaştırmacı adaylarına uzlaştırmacı eğitimi verileceği, söz konusu eğitimi başarıyla tamamlayanların, anılan Yönetmeliğin 55 inci maddesi uyarınca yazılı sınava tâbi tutulacakları, uzlaştırmacı eğitimini tamamlayıp, yazılı sınavda da başarılı olanların uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusunda bulunabilecekleri ve Yönetmeliğin "Uzlaştırmacı siciline kayıt olma şartları" kenar başlıklı 48 inci maddesindeki şartları haiz kişilerin uzlaştırmacı siciline kayıtları yapılabilecektir..

KİMLER UZLAŞTIRMACI OLUR ?

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,

d) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden 
Müfredatında, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku(Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Hukuk Başlangıcı, Hukuka Giriş, Hukukun Temel Kavramları, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Borçlar Hukuku derslerinden en az ikisini görmüş olan, Üniversitelerin; Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi gibi en az 4 (dört) yıllık  (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin)  yüksek öğrenim yapanlar uzlaştırmacı olabilirler.
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmamak,
e) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak,

UZLAŞTIRMACI OLMADAN ÖNCE EĞİTİM ALINIYOR MU ?
Uzlaştırmacı olabilmek için EN AZ 36 saat saat teorik 12 saat uygulamalı bir eğitim programına katılmak zorunludur. bu eğitimlerden alınan sertifikalar 2 yıl geçerlidir.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMLERİNİ HANGİ KURUMLAR VERİR?
Uzlaştırmacı eğitimi; ( Adalet Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ) kurumlar verebilir. Mesela,  üniversitelerin Hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği veya Türkiye Adalet Akademisi gibi.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİNDE HANGİ DERSLER VERİLMEKTEDİR.
Uzlaştırma Bölümü; 
Onarıcı Adalet Anlayışı, Mağdur-Fail Uzlaştırması, Mağdur Fail Uzlaştırmasının Usulü, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırmanın Yasal Temeli, Uzlaştırmanın Tanımı ve Esasları , Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar, Soruşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaştırma Teklifi, Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Uzlaştırmacıya Soruşturma Dosyasında Yer alan Belgelerin Verilmesi, Uzlaştırmacıya İlişkin Etik Kurallar, Uzlaştırma Süresi ve Zamanaşımına Etkisi, Mağdurun Zararının Giderimi, Uzlaştırma Müzakereleri, Uzlaştırmanın Sonucu, Uzlaştırmacı Ücreti ve Giderler, Kovuşturma Aşamasında Uzlaştırmaya Başvurulması ve Uzlaşma Teklifi, Uygulama Eğitimi,

İletişim Bölümü; 
İletişim Kavramı, İnsan İlişkileri ve Uzlaştırma Süreci, İletişim Ortamı ve Uzlaştırma, İletişim Modeli, Uzlaştırma Sürecinde Kendini Tanıma ve Başkalarını Anlama, Uzlaştırma Görüşmelerinde Dinleme Becerileri, Savunucu ve Açık İletişim, Uzlaştırma Sürecinde Tutum ve Tutum Değişimi, Uzlaştırma Görüşmelerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim

Müzakere Teknikleri Bölümü;
Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri, Uzlaştırmacının Kişisel Müzakereciilik Farkındalıklarının Değerlendirilmesi, Müzakerenin Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri , Uzlaştırmacıların Müzakerecilik Başlangıç Düzeyini Tespiti, Müzakere Çeşitlerinin Ortaya Konulması, Müzakere Dinamiklerinin Analizi, Müzakerelerde Uzlaştırmacılarca Kullanılan Taktikler, Müzakere Etiği, Müzakerelerdeki Hatalar ve Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama Eğitimi

EĞITIME KATILIM MECBURİ Mİ?
Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur.
Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde uzlaştırmacı eğitimini tamamladıklarına dair katılım belgesi verirler.

UZLAŞTIRMACI EĞİTİM SERTİFİKALARININ SÜRESİ VAR MIDIR?
 05/08/2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca Uzlaştırmacı Eğitim Sertifikası 2 yıl boyunca geçerlidir. Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi, Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen herhangi bir kurumdan daha önce eğitim almış olup, eğitim süresi 2 yılı aşan; Uzlaştırmacı görevine devam edebilmek ve Uzlaştırmacı Sınavına giriş sağlayabilmek için verilen eğitim programıdır. Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimi en az 8 saat olmak üzere bakanlık tarafından belirlenecek konular hakkında düzenlenecek eğitim programıdır.

UZLAŞTIRMACI SİCİLİNDEN VE LİSTEDEN ÇIKARILMA
YÖNETMELİK MADDE 49 – (1) Uzlaştırmacı olabilmek için aranan koşulları taşımadığı hâlde sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden ya da uzlaştırma göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunan, Kanunun öngördüğü yükümlülükleri önemli ölçüde veya sürekli yerine getirmeyen, performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranan, yenileme eğitimini tamamlamayan uzlaştırmacı Daire Başkanlığınca sicilden ve listeden çıkarılır.

Kanunlar

Yönetmelikler
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.