@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Doya Doya Dua EdelimNamazlardan sonra yapabileceğimiz güzel bir dua örneği

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah
Estağfirullâh el azim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hû el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh
Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Va’fu ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn yâ erhamer-râhımîn. Elhamdülillahi Rabbilâlemin vel akıbetül muttakin
Salavat Peygamber efendimizin üzerine olsun.  Esselatü vesselamü alâ Resulina seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.
Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim.
Bütün hamd ve şükürler Allah’adır.
Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.
Allahım! Sana inandık ve sana güvendik. Davetine uyarak, Kitabını tasdik ederek ve Peygamberimizin sünnetine uyarak huzuruna geldik, ellerimizi açtık ve boynumuzu büktük. Yalnızca dualarımızın kabulünü ve günahlarımızın da affını diliyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme. Senin sevgine, rızana, rahmetine ve cennetine layık kullarından olmayı nasip eyle.
Ya Rabbi, Kıldığım namazımı yaptığım ibadetlerimi eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle.
Ahir ve akıbetimizi hayr eyle!
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.
Son nefesimizde kelime-i tevhidi kelimei şehadeti söylememizi nasip eyle! Bizi bize bırakma, biz senin kulunuz bizlere sen sahip çık Allahım..Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâf ederim, günahımı da itirâf ederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin
Ey Merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Allahım! Bizi, anne-babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Kabir azabına düçar olanlar var ise bağışla ve kabirlerini cennet yataklarından yatak eyle. Bizden öncekileri, bizleri ve gelecek olan iman eden kullarını rahmetle sararak cennetinin en üstününe kabul eyle. Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!
Ey sıkıntıyı def eden, darda kalanların duasını kabul eden, dünyanın ve ahiretin Rahman’ı ve Rahim’i! Bana ancak sen merhamet edersin. Bana öyle bir merhamet et ki, Senden başkasının merhametine ihtiyacım olmasın.
Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Belâ ve musibetlere sabreden eyle. Sonlarımızı selamet eyle.
Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nâil olan bahtiyar kullarından eyle.
Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle!
Ehl-i İslama selamet ihsan eyle!
Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle!
Sana her ne şekilde hayır dua eden hayır dileyen varsa dualarına icabet eyle. Yetimleri, yoksulları, kimsesiz ve garipleri boynu bükük bırakma. Onlara yardım edecek hayır sahibi kullarını eksik eyleme. Bizden hayır dua bekleyenlere dualarımızdan hasıl olan sevabı nasip eyle. Hayırlı dualarına icabet eyleyip umduklarına nail eyle.
Ya Rabbi, hastalara ve hastalığımıza  şifa ve kurtuluş, dertlilere ve dertlerimize deva, borçlulara ve borçlarımızı kolaylıkla ödeme imkanı ve borçtan kurtulmayı, rızık arayanlara, rızıklarımıza hayırlı ve helal olanı nasip eyle! Yaşadığımız musibetleri günahlarımıza keffaret eyle.
Bizlere sabır ve selamet eyle
Allah’ım!
Dini ve dünyevi hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!
Ey Rabbimiz
Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin
Allahım, eşimi, çocuklarımı, çocuklarımın eşlerini, çocuklarımın çocuklarını, gelecek zürriyetimi gözaydınlığımız eyle. Beni de onlar için göz aydınlığı eyle. Bizleri Takva sahibi eyle. Takva sahiplerine önder eyle. İki cihanda bizden razı ol. Amin
Yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde kıskanç olanların şerrinden Sabahın Rabbi olan Allah'ıma sığınırım. Gerek cinlerden, gerek insanlardan insanların göğüslerine vesveseler fısıldayan O sinsi vesvesecinin şerrinden de Allah'ıma sığınırım
Allah’ım! Kulun ve elçin Hz Muhammedin s.a.v senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum. Ona iyilikler ve hayırlar verdiğin gibi bana aileme ve soyuma da iyilik ver.
Kulun ve elçin Hz Muhammedin sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum. Onu kötülüklerden koruduğun gibi beni ailemi ve soyumu da kötülüklerden koru.
Ey Rabbimiz
Senden bol rızık, Faydalı ilim ve her derdime deva istiyorum Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
Takdirine rıza gösterenlerden eyle.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslamın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi; kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste Ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle.
Allah’ım!
Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.
Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan, dünya azabından, kıyamet gününün azabından, kabir azabından, cehennem azabından, zenginliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah'ım! bizi altımızdan üstümüzden sağımızdan solumuzdan önümüzden arkamızdan aşağımızdan yukarımızdan aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz gelebilecek her türlü afattan, felaketlerden, deprem, zelzele, yangın, hastalık, şer, bela, musibet ve bizi kötülüklere iten nefs-i emmarenin şerrinden muhafaza eyle.
Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Ya Rabbim, akraba ve komşularımızın şerrinden sana sığınırım. Şerli olanlarıı islah eyle. Onların yerine salih kullarını bize yakın eyle. Allah'ım biz senin emrin gereği insanlara zulmedecek değiliz. Çünkü biz Müslümanlardanız. Onların zulmünden bizleri sen koru bizlerle uğraşmalarındansa kendi dertleriyle meşgul etmeni diliyoruz. Duamızı kabul eyle. Kötü komşularımızı, akrabalarımızı bizden uzak, kendi şerleriyle başbaşa bırak. Ya da onları islah ederek hayırlı insan olmalarını nasip eyle. Evlerimize, sokağımıza, mahallemize ve ülkemize huzur nasip et.
Ya rabbi! Senden bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum.
Bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınırım. Dünyanın, kabrin, kıyamet gününün ve ahiretin azabından da sana sığınıyoruz. Sen bizleri koru ve kolla yarabbim.
Ya Rabbi!
Ömrüm boyunca elimden, belimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve cümle organlarımdan bilerek veya bilmeyerek isteyerek istemeyerek şaka yollu olsa dahi yapmış olduğum bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast eyledim. Sen tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme
Yâ Rabbi. Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inananları affeyle Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle Amin
Allah’ım! Vücuduma, gözüme, kulağıma ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle.
Allah’ım! Bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, altımdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et.
Allah’ım! Yaşlılığın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Yaşlı olup da sağlıksız olmaktan, ele güne muhtaç olmaktan, yataklara düşüp insanlara el açmaktan, insanların acımasından bizi muhafaza eyle..Amin..
Kur’an’ın her ayetine, her kelimesine, her hecesine ve her harfine tam bir teslimiyetle iman edenlerden eyle.Sözde değil özde iman sahiplerinden eyle bizi.
Allah’ım!
Bizleri nimetlerine şükredenlerden eyle.
Allah’ım günümüzü hayırlı eyle.
Bizlere Kur’an şuuru ile yaşamayı nasip eyle.
Kur’an’ın manasının kalbine dokunanlardan eyle.
Allah'ım! efendimiz Muhammed aleyhisselama ve efendimiz Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. efendimiz İbrahim aleyhisselama ve efendimiz İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Ey Allah'ım! efendimiz İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, efendimiz Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyüksün).
Livaü’l hamd sancağı altında toplananlardan, O’na komşu olanlardan eyle O’nu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meş’alesi eyle Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle Bizi, O’nun yolunda şaşırmadan yürüyenlerden eyle Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin şefa’atine bizi de nail eyle
Yâ Rabbi! Habibin Muhammed'e ve bütün enbiya ve resullere her birîsinin âl ve ashabına salât ve selâm eyle.
Amin Amin Amin
Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. vel akibetu lil muttekin
Hamd olsun Âlemlerin Rabbi Allah'a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.
Ve Fatiha süresi okunarak duamızı bitiriyoruz
Eûzü billahi mine'ş-şeytâni'r-racim 
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Amin

*****
Dikkat. Bu duasyı Sabah namazı arkasından yapacaksanız Fatiha'dan önce Haşr Süresinin son ayeti olan Lev Enzelna'yı , Yatsı namazaından sonra yapacaksanız Amener Resulunü okumak çok faydalı olduğundan bunları ve Esmaul Hüsnayı da okuyunuz.

@erolkaranet - 11.06.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam