@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerDoya Doya Dua EdelimNamazlardan sonra yapabileceğimiz güzel bir dua örneği

Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah
Estağfirullâh el aziim el kerim ellezî lâ ilâhe illâ hû el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh
Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin
Elhamdülillahi Rabbilâlemin esselatü vesselamü alâ Resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.
Salavat Peygamberimiz üzerine olsun
Vessalâtü vesselâmü alâ Rasûlinâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’în. 
Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente’s-semî’ul-alîm. Ve tüb aleynâ yâ Mevlânâ inneke ente’t-tevvâbür-rahîm. Vehdinâ ve veffiknâ ilel-hakkı ve ilâ tarîkın müstekîm. Va’fu ‘annâ yâ Kerîm. Va’fü ‘annâ yâ Rahîm. Vağfir lenâ zünûbenâ bi fadlike ve keramike yâ ekramel-ekramîn yâ  erhamer-râhımîn.
Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir.
Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim.
Bütün hamd ve şükürler Allah’adır.
Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.
Allahım! Sana inandık ve sana güvendik. Davetine uyarak, Kitabını tasdik ederek ve Peygamberimizin sünnetine uyarak huzuruna geldik, ellerimizi açtık ve boynumuzu büktük. Yalnızca dualarımızın kabulünü ve günahlarımızın da affını diliyoruz, bizleri huzurundan boş çevirme. Senin sevgine, rızana, rahmetine ve cennetine layık kullarından olmayı nasip eyle.
Ya Rabbi, Kıldığım namazımı, eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle.
Ahir ve akıbetimizi hayr eyle! 
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.
Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! 
Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!
Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle!
Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle!
Ehl-i İslama selamet ihsan eyle!
Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! 
Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! 
Hasta yataklarından dua edenlerin duasına icabet eyle. Yaşadığımız hastalıkları günahlarımıza keffaret eyle.
Ya Rabbi 
Dualar bekleyen hasta kullarına şifa ve kurtuluş, borcunu ödemekte zorlanan borçlu kullarına ödeme kolaylığı ve borçtan kurtulmayı, dertli kullarına deva bulmayı ihsan eyle.
Allah’ım!
Dini ve dünyevi hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!
Ey Rabbimiz
Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!
Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. Amin
Allahım, eşimi, çocuklarımı, çocuklarımın eşlerini, çocuklarımın çocuklarını, gelecek zürriyetimi gözaydınlığımız eyle. Beni de onlar için göz aydınlığı eyle. Bizleri Takva sahibi eyle. Takva sahiplerine önder eyle. İki cihanda bizden razı ol.  Amin
Merhametlilerin en merhametlisi olan yüce Allahım! Bizi, anne-babalarımızı ve bütün inananları bağışla. Kabir azabına düçar olanlar var ise bağıla ve kabirlerini cennet yataklarından yatak eyle..Bizden öncekileri, bizleri ve gelecek olan iman eden kullarını rahmetle sararak cennetine kabul eyle.
Yarattığın şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde kıskanç olanların şerrinden Sabahın Rabbi olan sana sığınırım. Gerek cinlerden, gerek insanlardan insanların göğüslerine vesveseler fısıldayan O sinsi vesvesecinin şerrinden sana sığınırım
Allah’ım! Kulun ve elçin Hz Muhammedin senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum.
Kulun ve elçin Hz Muhammedin sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum
Beni de muhafaza et Allah’ım!
Ey Rabbimiz 
Senden bol rızık, Faydalı ilim ve her derdime deva istiyorum Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
Takdirine rıza gösterenlerden eyle.
Belâ ve musibetlere sabreden eyle. Sonlarımızı selamet eyle.
Korktuklarımızdan emin eyle. Umduklarımıza nâil olan bahtiyar kullarından eyle.
Allah’ım! Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslamın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi; kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste Ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tövbe nasip eyle.
Allah’ım!
Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.
Allah’ım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan, dünya azabından, kıyamet gününün azabından, kabir azabından, cehennem azabından, zenginliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah'ım! bizi altımızdan üstümüzden sağımızdan solumuzdan önümüzden arkamızdan aşağımızdan yukarımızdan aklımıza gelen gelmeyen, bildiğimiz bilmediğimiz gelebilecek her türlü afattan, felaketlerden, deprem, zelzele, hastalık, şer, bela, musibet ve bizi kötülüklere iten nefs-i emmarenin şerrinden muhafaza eyle.
Allah’ım! Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Ya Rabbim, komşularımızın şerrinden sana sığınırım. Şerli komşularımızı islah eyle. Onların yerine salih kullarını bize komşu eyle. Onlara gücümüz erse erse de senin emrin gereği komşuya zulmedenlerden değiliz. Onları kendi dertleriyle meşgul et. Bizden uzak, iyi komşularımızdan uzak kendi şerleriyle başbaşa bırak. Ya da onları islah ederek hayırlı insan olmalarını nasip eyle. Sokağımıza, mahallemize huzur nasip et.
Yetimleri, yoksulları, kimsesiz ve garipleri boynu bükük bırakma. Onlara yardım edecek hayır sahibi kullarını eksik eyleme. Bizden hayır dua bekleyenlere dualarımızdan hasıl olan sevabı nasip eyle. Hayırlı dualarına icabet eyleyip umduklarına nail eyle.
Ya rabbi! Senden bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum.
Bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınırım.
Ya Rabbi! 
Ömrüm boyunca elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve cümle organlarımdan bilerek veya bilmeyerek isteyerek istemeyerek şaka yollu olsa dahi yapmış olduğum bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast eyledim. Sen tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme
Yâ Rabbi. Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inananları affeyle Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affeyle Bize rahmetinle, şerefinle, bereketinle muamele eyle Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle Amin
Allah’ım Sen bana uzun hayırlı ömür, bol rızık ver, çocuklarımı da Salih kişilerden eyle, 
Allah’ım! Vücuduma, gözüme, kulağıma ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle.
Allah’ım! Bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle
Allah’ım! Beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allah’ım! Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et.
Allah’ım! Yaşlılığın şerrinden bizleri muhafaza eyle. Yaşlı olup da sağlıksız olmaktan, ele güne muhtaç olmaktan, yataklara düşüp insanlara el açmaktan, insanların acımasından bizi muhafaza eyle..Amin..
Kur’an’ın her ayetine, her kelimesine, her hecesine ve her harfine tam bir teslimiyetle iman edenlerden eyle.
Neye inandığını bilenlerden eyle. Bununla amel edenlerden eyle.
Sözde değil özde iman sahiplerinden eyle bizi.
Allah’ım!
Bizleri nimetlerine şükredenlerden eyle.
Allah’ım günümüzü hayırlı eyle. 
Bizlere Kur’an şuuru ile yaşamayı nasip eyle.
Kur’an’ın manasının kalbine dokunanlardan eyle.Kalbi Kur’an’a dokunanlardan eyle.
Kitaplara iman deyince iki mushaf kapağını anlayanlardan eyleme.
Allah'ım! efendimiz Muhammed aleyhisselama ve efendimiz Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. efendimiz İbrahim aleyhisselama ve efendimiz İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi.  Ey Allah'ım! efendimiz İbrâhîm'e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, efendimiz Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve âline de bereketler ihsan eyle. Muhakkak Sen hamîd (övülen) ve mecîd'sin (şanı büyüksün).
Amin Amin Amin
Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli alâ…, Allahümme bârik alâ…, Allahümme Rabbenâ âtinâ… Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.”

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir