@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Borçlunun İflas Masasındaki Haklarından Alacağın Tahsili İstemli Dilekçe Örneği

Borçlunun İflas Masasındaki Haklarından Alacağın Tahsili İstemli Dilekçe Örneği
İflâsın açılması ile müflisin haczedilen mal ve hakları bir topluluk oluşturur ve buna iflâs masası denir. Müflisin iflâs masasına giren malları ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisi sınırlanmış olur.
İflas halinde alacağı başka bir yolla izlemek mümkün olmadığından, kural olarak alacakların iflas masasına yazdırılması gerekir (İİK md. 219). İflas alacaklarının, adi tasfiye ilanından itibaren bir ay içinde masaya yazdırılması gerekir (İİK md. 219).
Iflas masasına kayıt  yapabilmek için öncelikle İflas etmiş bir şirketin iflasa dair bilgi ve belgeleri sicil dosyasında illaki vardır, öncellikle İflasa ait bilgileri Ticaret Sicil Memurluğundan temin etmenizde yarar var. İflas masası ve dosya numarasını öğrendikten sonra iflas masasına alacağınızın kaydının yapılmasını talep edeceksiniz.Bunun için ilgili iflas dairesine hitaben bir dilekçe yazılması gerekir. İflas Masasına yazılan dilekçe de borçlu aleyhinde yapılan takibin türü ve takibin kesinleşme tarihi yazılmalıdır. 
Aşağıda dilekçe örneği verilmektedir. Ancak bu genel bir dilekçe örneği olup, sizler size uygun şekilde dilekçe yazmalısınız ya da özellikle bir Avukattan yardım istemelisiniz. Hukuki işlemlerde unutulmaması gereken, bu tür ,işlemlerde hukuk dilini ve takiplerinin nasıl yapılacağının çok iyi bilinmesi gerekir.

İflas masasına alacak kaydı öncesi icra müdürlüğünden alınacak derkenar örneği


…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 20../……….E.

Hakkında takibi kesinleşen dosyamız borçlusu …………. ’nin, …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 20../… E.sayılı dosyasından iflasına karar verildiği tespit olunmakla, alacağın iflas masasına kaydı için müracaat edileceğinden;

1- Takip talebinin onaylı bir suretinin,
2- Borçlu ……………. hakkında takibin kesinleşip kesinleşmediği hususunun,
3- İflasın açılma tarihi olan ……….. tarihi itibarı ile dosya kapak hesabının,  ............... İflas Müdürlüğü’nün 20........./........... İflas sayılı dosyasına sunulmak üzere dilekçem ekine derkenar olarak verilmesini talep ederim. ../../2015

Alacaklı Vekili
Av. …….


Alacaklı Adı Soyadı
Tc Numarası
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta
Alacaklı vekili Av...
Tc Numarası
Baro Sicil No
Adresi
İletişim Tel
İletişim eposta

Müflis Adı
Dosya No : 20../…. İflas

KONU İflas masasına alacak kaydı talebidir.

Müflis ....'dan, aşağıda derkenar örneğinden de görüleceği, gibi .... TL alacaklıyım.
Alacağıma ilişkin belge ekte sunulmuştur. Fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarım talep ve kayıt hakkım saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.

HUKUKİ NEDENLER
Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

DELİLLER
Alacağa ilişkin belge ve her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU
Yukarıda belirtilen nedenlerle müflisten olan alacağının kabul edilerek tasfiye sonunda ödenmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla. ../../....

Alacaklı 

EKİ:
Belge

@erolkaranet -16.06.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.