@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

BannerAskeri Ceza Kanununda Önemli Değişiklikler
 Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklif kabul edildikten sonra Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlükten kaldırılacak.

Asker kişiler tarafından işlenen ve Askeri Ceza Kanunu'nda, "söz vererek tahliye olunan harb esirleri", "müstahkem bir mevkii veya kendi mevkiini veya kendisini veya bir gemiyi, bir tayyareyi düşmana teslim eden kumandanların cezası", "vazife ve memuriyetlerine gitmeyenlerin cezaları", "firar ve cezası", "yabancı memlekete firar edenlerin cezaları", "mehil içinde yakalananların cezası", "sözleşerek firar ve cezası", "kendini askerliğe yaramayacak hale getirenlerin cezası", "askerlikten kurtulmak için hile yapanlar", "amir veya üstü tehdit", "amir ve mafevkine hakaret edenlerin cezaları", "itaatsizlikte ısrar edenlerin cezası", "toplu asker karşısında veya hizmetten savuşmak için veya silahlı iken yapılan itaatsizliğin cezaları", "büyük zararlar veren itaatsizliğin cezaları", "mukavemet ve cezası", "amire ve mafevka fiilen taarruz edenlerin cezaları", "fesat ve cezası", "fesadı haber vermeyenlerin cezası", "askeri isyan ve cezası", "askeri isyanda önayak olanların cezaları", "düşman karşısında askeri isyan suçlularının cezası" ile "dikkatsizlik edenler" başlığıyla düzenlenen suçlar, sırf askeri suç olacak.

İşte öne çıkan maddeler

 • Askeri Ceza Kanunu'nda, "askeri suçlar" ile "sırf askeri suçlar" tanımlanacak. Kanunda düzenlenen suçlar ile asker kişilerin askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlar, askeri suç olacak.
 • Asker kişilerden akrabalarının ile üçüncü derece dahil hısımların veya evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri suçlar bakımından amir-maiyet ve üst-ast ilişkisi dikkate alınmayacak. 
 • Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık olacak.
 • Askeri öğrenciler ile erbaş ve erler hakkında verilen disiplin cezaları ile subay, astsubay, uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında verilen uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam cezaları hariç disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilecek.
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Askeri Ceza Kanunu'nda feri askeri ceza olarak yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) çıkarma ve rütbenin geri alınması cezaları, hak yoksunluğu olarak düzenlenecek.
 • Seferberlik ve savaş zamanında ise yüksek disiplin kurulları tarafından verilen Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası dışında diğer disiplin cezaları yargı denetimi dışında olacak.
 • Savaş halinde yürütmenin durdurulmasına karar verilemeyecek.
 • Kişiye suçu işlerken rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı; izlenen kişinin kaçma şüphesinin bulunması veya hemen kimliğini belirleme olanağının bulunmaması gibi durumlarda amiri, üstü, karakol, nöbetçi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip oluyor. 
 • Yakalanan kişi ve olay hakkında cumhuriyet savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılabilecek.
 • Askeri suçlarla ilgili, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesi bizzat cumhuriyet savcısı tarafından alınacak. 
 • Milli Savunma Bakanlığının müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek.
 • Askeri suçlara bakmak amacıyla il ve ilçelerde belirlenecek mahkemeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenecek. Bu mahkemelerin görevine giren dava dosyaları, belirlendikten itibaren bir ay içinde bu mahkemelere devredilecek. Askeri suçlara ilişkin kesinleşen dosyalara ait arşiv ve emanetler ile diğer evrak ve dokümanlar da bu mahkemelere devredilecek ve talepler bu mahkemelerce yerine getirilecek veya karara bağlanacak.
 • Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasına ilişkin Askeri Ceza Kanunu'nda hüküm bulunmayan hallerde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanacak.
 • Askeri suçlara ilişkin dava ve işler, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde ya da askeri birlik ve personel yoğunluğunun gerektirmesi halinde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen ilçelerde kurulu bulunan asliye veya ağır ceza mahkemelerinde görülecek.
 • Askeri amirler, cumhuriyet savcısının işe el koymasına kadar delillerin kaybolmasını önleyecek tedbirleri alacak. 
 • Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar hakkında uygulanacak.
 • Ülke sınırları dışında işlenen suçlar bakımından cumhuriyet savcısı, adli kolluk görevlileri tarafından yapılacak işlemlerin Milli Savunma Bakanlığınca yurt dışında görevlendirilen hukuk sınıfı subaylar tarafından yapılmasını isteyebilecek.
 • Uluslararası anlaşmalar gereğince yabancı asker kişilerin askeri suçları hakkında soruşturma izni Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. Bunlar hakkında altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmayacak.
 • Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi hariç, asker kişiler hakkında soruşturma izni, Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek. 
 • General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni resen Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.
 • Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları hakkında askeri suçlardan dolayı soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlı olacak.
 • Milli Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri kadrolarına atanmış olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde talepte bulunmaları halinde, müktesepleri dikkate alınarak HSK tarafından, bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile diğer adli ve idari yargı mercilerine hakim veya savcı olarak atanabilecek. Bu kişilerin askeri yargı ve hukuk hizmetleri kadrolarında geçirdikleri süreler adli ve idari yargıda geçirilmiş sayılacak.

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir