@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Türkiye'de Nüfus Kayıtları Nasıl Düzeltilir ? 


Türkiye'de Nüfus Kayıtları Nasıl Düzeltilir 

​Kayıt düzeltme, aile kütüğüne tescil edilmiş olan nüfus kaydının veya bir kısmının düzeltilmesi veya değiştirilmesidir.

Bildirim Yükümlüğü ve Süre
Kayıt düzeltme ve değişikliklere ilişkin mahkeme kararları, kesinleştirme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, mahkeme yazı işleri müdürü tarafından o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Usul ve Yetkili Mahkeme (Usul ve Yetkili Makam)
Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 39'uncu maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır.

Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.
Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir.
Ayrıca, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun 03/11/2017 tarihli ve 30229 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun \"Soyadı değişikliği; Ek Madde 3'te; Yazılı talepte bulunmak kaydıyla;
a) Boşandığı eşinin soyadını kullanmasına izin verilen kadının evlenmeden önceki soyadını,
b) Eşinin soyadı ile birlikte önceki soyadını taşıyan kadının sadece eşinin soyadını, kullanmak istemesi hâlinde, nüfus müdürlüğünce gerekli işlem yapılır.
Ad ve Soyadı Düzeltilmesi\" başlıklı GEÇİCİ MADDE 8'de ;Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.
Göçmenlerin Doğum Yeri ve Tarihinin Düzeltilmesi başlıklı GEÇİCİ MADDE 9'da Göçmen olarak Türk vatandaşlığına alınanlardan doğum yeri ve tarihi hatalı olan kişilerin kayıtları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde usulüne göre onaylanmış doğum belgeleri ile müracaatları hâlinde, nüfus müdürlüğünce düzeltilir.belirtilmiştir.
Bu kapsamda, söz konusu mevzuat hükümleri gereğince, kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı müracaatları halinde nüfus kayıtlarında düzeltme işlemleri yapılır.

Dava Açma Yetkisi(Dava Açma ve Başvuru Yapma Yetkisi)
Nüfus kayıtlarına ilişkin düzeltme davaları düzeltmeyi isteyen şahıslar ile ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine Cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde açılır. Kayıt düzeltme davaları nüfus müdürü veya görevlendireceği nüfus memuru huzuru ile görülür ve karara bağlanır.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Ek Madde 3, Geçici Madde 8 ve 9'uncu maddeleri kapsamındaki düzeltme talepleri kişilerin yerleşim yeri adresinin bulunduğu yer ilçe nüfus müdürlüğünce kabul edilir.

Kararların Temyizi (Karara Karşı Başvuru)
Genel Müdürlük ve nüfus müdürlükleri, mahkemece verilen kararlar hakkında her türlü kanun yoluna başvurmaya yetkilidir.
İstinaf yoluna gidilecek mahkeme kararları Cumhuriyet savcılığına bildirilir.

Kayıt Düzeltme Kararlarının Tesciline İlişkin Esaslar
Kayıt düzeltme kararlarının aile kütüklerine tesciline ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
Soyadını düzelttiren veya değiştiren erkek ise; mahkeme kararında bir açıklama aranmaksızın, kendisi ile birlikte karısının ve karar tarihinde ergin olmayan çocuklarının da soyadları düzeltilir veya değiştirilir. Soyadını düzelttiren veya değiştiren kadın ise; kendisinin ve karar tarihinde ergin olmayan evlilik dışı doğmuş çocukları varsa, onların da soyadları aynı şekilde düzeltilir veya değiştirilir.
Adını düzelttiren ya da değiştiren kişinin çocukları var ise; mahkeme kararında bu işleme ilişkin her hangi bir hüküm aranmaksızın düzeltilir veya değiştirilir.
Baba veya ana adının düzeltilmesinden veya değiştirilmesinden önce yer değiştirme, evlenme, evlat edinme, ....vb. nedenlerle bu haneden gitmiş olan ergin çocukların nüfus kayıtlarında da gerekli düzeltme işlemi, kararı tescil eden nüfus müdürlüğü tarafından ilgililerin gittikleri yerlerdeki kayıtlarına da yapılır.
Doğum tarihini, ad ve soyadını değiştiren askerlik çağında ise; yapılan işlemler ilçe nüfus müdürlüğünce askerlik şubesine bildirilir.

Doğum tarihinin mahkeme kararı ile düzeltilmesinde;

Ay ve günün baki ya da saklı kalması şeklinde veya ay ve günden bahsedilmeden yalnızca yılın düzeltilmesi şeklinde karar verilmesi halinde, doğum tarihlerinin eski ay ve günün düzeltişmiş yılı ile birlikte tescili,
Cinsiyet değişikliği davalarında Medeni Kanununun 40'ıncı maddesindeki şartlar aranır.

Kayıt Düzeltme Kararlarının Tescili

Mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından gönderilen iki örnek kayıt düzeltme kararı aile kütüğüne işlenir.
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici Madde 8 kapsamında il ve ilçe idare kurullarınca verilen ad-soyadı düzeltilmesine ilişkin kararlar ilgili nüfus müdürlüğünce yedi gün içinde nüfus kayıtların tescil edilir.

Kaynak : Türkiye Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü

@erolkaranet - 21.05.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.