@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mahkeme Kararlarını Temyiz İçin Düzenlenecek Dilekçe Örnekleri
Temyiz, yerel mahkeme ya da istinaf mahkemeleri tarafından verilen kararların Yargıtay tarafından denetlendiği bir kanun yoludur.

Bir mahkeme hükmüyle bu hükmün dayandığı muhakemenin hukuki bakımdan, yüksek mahkemede (Yargıtay, Askerî Yargıtay, Danıştay) bir defa daha tetkiki imkânını sağlayan kanun yoludur. Türkiye'de bölge adliye mahkemelerinin görevi başladığı tarih olan 20.07.2016 öncesinde Ceza işlerinde; 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezaları içeren hükümler, hiçbir harç ve masrafa tabi olmaksızın Temyiz Mahkemesince resen tetkik olunuyordu, ancak bölge adliye mahkemelerinin açılıp, istinaf incelemesinin başlaması ile bu durum değişti ve artık ceza işlerinde 15 sene ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı cezaları içeren hükümler Temyiz mahkemesince değil, İstinaf Mahkemesince resen tetik olunmaktadır, istinaf incelesinden geçen 15 sene ve üzeri hapis cezalarını içeren hükümler, talep olmadığı takdirde resen temyiz incelemesine tabi tutulmamaktadır. Diğer hükümler ancak tarafların, kanuni süresi içinde müracaatları hâlinde Yargıtay'ca incelenir. Kanunda yazılı bazı hükümlerin ise temyizi mümkün değildir. İstinaf incelesinden geçmiş adli para cezaları ile 5 yıl ve altındaki hapis cezaları istinaf sonrası kesinleşmekte, bu kararlar için temyiz imkanı bulunmamaktadır (Bazı terör suçlarıyla ilgili verilen cezalar hariç)

Hukuk yargılaması (cezai ve idari yargılama hariç olmak üzere) bakımından temyiz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre; davada taraflar hukuki yararının bulunması şartıyla temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali taleplerine karşı kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren “iki hafta” içerisinde temyiz yoluna başvurabilir.

İşte, bu amaçla düzenlenecek dilekçe örnekleri

CEZA MAHKEMELERİNİN KARARINI TEMYİZ EDERKEN KULLANILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ

YARGITAY  ( ......)  CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
Gönderilmek Üzere
………….. CEZA MAHKEMESİNE


DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN : Ad-Soyad,
Anne-Baba Adı,
Doğum Tarihi
Taraf Sıfatı (Sanık-Katılan-Müşteki-Malen Sorumlu vs.)
T.C. Kimlik No)

KANUNİ TEMSİLCİ : (Veli-Vasi-Kayyım Var İse Bu Kişilerin Ad-Soyad, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : (Avukat İle Takip Ediliyor İse Ad-soyad, Adres Bilgisi)

KARŞI TARAF : (Ad-soyad, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

KANUNİ TEMSİLCİ : (Veli-Vasi-Kayyım Var İse Bu Kişilerin Ad-Soyad, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : (Avukat İle Takip Ediliyor İse Ad-soyad, Adres Bilgisi)

TEMYİZ EDİLEN KARAR :

SUÇ :

SUÇ TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ :

TEMYİZ NEDENLERİ :

1-

2-

3-

4-

NETİCE VE TALEP : Yukarıda belirtilen nedenler ve dairenizce resen gözetilecek hususlar uyarınca usul ve yasaya aykırı olduğunu düşündüğüm …............ Ceza Mahkemesinin …../…./…. tarih ve …….. esas ve karar sayılı kararının temyiz incelemesinin yapılarak bozulmasına karar verilmesi arz ve talep olunur…./…./….


Temyiz Talebinde Bulunan
Ad-Soyad
İmza

******************

HUKUK MAHKEMELERİNİN KARARINI TEMYİZ EDERKEN KULLANILACAK DİLEKÇE ÖRNEĞİ


YARGITAY  (.......  ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
…............……….. MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE


DOSYA NO :

TEMYİZ EDEN :Ad-soyad
T.C. Kimlik No
Anne-Baba Adı
Doğum Tarihi
Adres Bilgisi 

KANUNİ TEMSİLCİ : (Veli-Vasi-Kayyım Var İse Bu Kişilerin Ad-Soyad, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : (Avukat İle Takip Ediliyor İse Ad-soyad, Adres Bilgisi)

KARŞI TARAF : (Ad-soyad, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

KANUNİ TEMSİLCİ : (Veli-Vasi-Kayyım Var İse Bu Kişilerin Ad-Soyad, Adres Bilgisi ve T.C. Kimlik No)

VEKİLİ : (Avukat İle Takip Ediliyor İse Ad-soyad, Adres Bilgisi)

TEMYİZ EDİLEN KARAR : …… Hukuk Mahkemesi’nin …… tarih ve ……. esas ve karar sayılı kararı

MAHKEME KARARININ TEBLİĞ TARİHİ :

KARARIN ÖZETİ :

TEMYİZ NEDENLERİ : 1-

2-

3-

4-

NETİCE VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olduğunu düşündüğüm ....... …… Hukuk Mahkemesi’nin ……. tarih ve ……. esas ve karar sayılı kararının temyiz incelemesinin yapılarak bozulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Temyiz Talebinde Bulunan

(Ad-Soyad)

İMZA

@erolkaranet - 10.05.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.