@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Düplik Dilekçesi Nedir ve Düplik Dilekçesi Örneği
 Düplik Dilekçesi  ya da pratikte kullanıldığı şekilde "ikinci dilekçe" nedir.
Yazılı yargılamanın yapılacağı dava türlerinde, davanın davacısı tarafından mahkemeye verilen dava dilekçesine karşı davalı tarafından verilen cevap dilekçesine istinaden davacı tarafından verilen cevaba cevap dilekçesine replik dilekçesi denir. İşbu cevaba cevap dilekçesine karşı davalı tarafından verilen cevaba cevaba cevap dilekçesine ise düplik dilekçesi denir. Kısaca cevaba cevap repliktir, cevaba  cevaba cevap ise düpliktir.
(HMK m. 136) ya göre,"ikinci dilekçe" denilen "düplik layihası" Davalının verdiği ikinci cevaba verilen isimdir.

Özetle: 1 - dava dilekçesi 2 - cevap dilekçesi  3 - cevaba cevap  4 - cevaba cevaba cevap : 4

Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun, 136. maddesine göre davacının verdiği cevaba cevap dilekçesine karşı, davalı tebliğden itibaren iki hafta içinde düplik dilekçesi verebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun, cevap dilekçesinin içeriğine ilişkin 119 dava dilekçesine eklenecek olan ve getirtilmesi istenilen belgelerle ilgili 121. ve cevap dilekçesinin uzatılmasına ilişkin 127. madde hükümleri düplik layihası hakkında da uygulanır (HMK m. 136). 
Bu nedenle, düplik layihasının içeriği de dava dilekçesi gibi düzenlenir ve düplik layihasında sözü edilen ve davalının davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerin düplik dilekçesine eklenerek verilmesi ve başka yerlerde getirtilecek belge ve dosyalar için bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın dilekçede yapılması gerekli posta giderinin pul olarak verilmesi zorunludur (HMK m. 120).
Düplik layihasında davalı, davacının vermiş olduğu replik dilekçesinde ileri sürdüğü savunmalarını değiştirebilir, genişletebilir veya düzeltebilir. Davalı bakımından savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, kural olarak düplik dilekçesinin verilmesinden sonra başlar (HMK m.141).
Davalının ikinci cevap dilekçesinin içeriği hakkında, dava ve cevap dilekçesi hakkındaki hükümler, niteliğine aykırı düşmedikçe kıyasen uygulanır. 
Basit yargılama usulünde davalı, ikinci cevap dilekçesi veremez  (HMK m. 317)

Davacı, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalı da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilir.

Cevaba Cevap ( Düplik ) Dilekçesi Örneği

.......... SULH HUKUK MAHKEMESİ
..................SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :
CEVABA CEVAP VEREN DAVACI :
TC NUMARASI
VEKİLİ : Av...
Baro Sicil No - Tc No :

KARŞI TARAF (DAVALI) :
TC NUMARASI

KONU : Düplik Dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı tarafından açılan dava ile ilgili olarak evvelce mahkemenize sunmuş olduğumuz ilk itirazlarımızı ve cevaplarımızı tekrar ediyoruz.

2- Bu arada davacı tarafından Cevaba Cevap dilekçesinde belirtilen aşağıda maddeler halinde belirtilmiş bulunan hususlar dava dilekçesinde hiçbir şekilde bahsedilmeyen yeni hususlardır. Bunlar davanın genişletilmesi kapsamında ele alınmalıdır. Davacının bu beyanlarını kabul etmiyoruz. Mahkemece de davanın genişletilmesi kapsamında değerlendirilmesini talep ediyoruz. Bu hususlar şunlardır;

a)

b)

c)

d)

3- Davacı tarafından zamanaşımı itirazımız konusunda verilen cevaplar da tatmin edici değildir. Yasa açıktır. .................. gereği dava zamanaşımı dolmuştur.

TALEP SONUCU : Açıklanan nedenlerle davanın zamanaşımı nedeni ile reddine, mahkeme aksi

kanaatte ise davaya cevap ve davacının cevaplarına cevap dilekçelerimizde belirtilen diğer itirazlarımızın kabulü

ile davanın reddine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ
Av........................

@erolkaranet - 19.05.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.