@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Onbeş Yaşını Bitirmiş Biri Devlet Memuru Olabilir mi ? Memur olmak için yasanın belirttiği 18 yaşını tamamlamış olmasının şartı aransa da zaman zaman daha küçük yaşlarda ya da 45 yaş civarında olan birinin memur olarak atanması mümkün olabilmektedir.

Memur olabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak ya da 45 yaşında olmak pek sorun olmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40'ncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler, en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler" hükmü; 48'inci maddesinin Özel Şartlar başlıklı (B) bendinin 2'nci alt bendinde ise; "Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarına girişte asgari yaş şartı tespit edilmiş, üst yaş sınırına ilişkin bir kısıtlama getirilmemiştir.

Diğer taraftan, 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe", 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10036 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen ek madde 3'te; "Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, kamu kurumları merkezi yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde özel hüküm bulunmaması halinde, bir yaş sınırı tespit edemeyeceklerdir. 45 yaşında olan bir kişinin yaş açısından memur olmasında bir engel bulunmamaktadır.

Diğer yandan KPSS sınavına girmiş mesela 16 yaşında olan biri kişinin memuriyet durumu da mümkündür. Bu kişinin aşağıdaki şartları taşıması durumunda memur olması için önünde engel bulunmamaktadır.

Kamu Personeli Sınavına girip yeterli puanı alan bir kişi memur olarak atanabilmek için nor mal şartlarda 18 yaşının doldurmuş olmalıdır..Ancak, Devlet Memurları Kanununun 40. maddesinde yer alan hükmün devamına baktığında ise belli şartlarda 18 yaşından küçük olanlarında Devlet memurluğuna atanmasına imkan tanındığı görülmektedir.
18 yaşından küçük olanlar aşağıda yer alan şartların olması halinde Devlet memuru olarak atanabilmektedirler. 

  • Bir Meslek veya sanat Okulunu Bitirmiş Olmak 
  • En az 15 yaşını doldurmuş olmak 
  • Türk Medeni Kanununa göre Kazai Rüşt Kararı almak  
Yukarıda yer alan hükümler doğrultusunda 18 yaşından küçük olanların atama yapılacak kadrolara başvurduğu gün 18 yaşını doldurmuş olmaları veya meslek veya sanat okulu mezunu iseler 15 yaşını doldurup Kazai rüşt kararı almış olmaları gerekmektedir.

Örnek bir karar

ÖZET: 17 yaşında olan, ancak kazai rüşt kararı alan kişinin Devlet memuriyetine atanabileceği hk. (14/5/2015-3252)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında Başkanlığımız tarafından Üniversitenize atama teklifi yapılan Z.K.'nın ibraz ettiği belgelere göre atama teklifinin yapıldığı 17/03/2015 tarihi itibariyle 17 yaşında olduğu, ......  Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olduğu, ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş şartını taşımadığı belirtilerek, ilgilinin anılan madde uyarınca kazai rüşt kararı alması durumunda Devlet memuru olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir. 
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 40 ıncı maddesinde "Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgilinin atama teklifinin yapıldığı 17/03/2015 tarihi itibariyle 15 yaşını doldurmuş olması ve meslek lisesi mezunu olması sebebiyle kazai rüşt kararı aldırması halinde Devlet memuru olarak atanabileceği mütalaa edilmektedir.

@erolkaranet - 30.04.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.