@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!


Banner

Öğrenci Yurtlarında Barınma Şartları Değiştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yurtlarda barınma şartlarında önemli değişiklikler yapıldı.

İşte bazı önemli başlıklar

Barınma şartları

MADDE 6 – (1) Öğrencinin yurtlarda barınması için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.
b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.
ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.
e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.
f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.
g) Kamu personeli olmaması.
ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.
h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olması.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikamet yerinin belirlenmesinde aşağıdaki haller istisna tutulur:
a) Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler.
b) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayan öğrenciler.
c) Devlet koruması altında olan öğrenciler.
ç) Anne ve babası vefat etmiş öğrenciler.
d) Bakanlık tarafından belirlenen il ve ilçeler.

*****

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik durumu, öğrencinin başarısı ve benzeri durumlar dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmiş olan belgelerle durumunu belgelendiren öğrenci, aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılır:
a) Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
b) Gazi ve gazi çocukları.
c) %40 ve üzerinde engel durumu olanlar.
ç) Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler.
d) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar.
e) Devlet koruması altında olanlar.
f) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar.
g) Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar.
ğ) Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları.
h) Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında her puan türünde, ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler.

(3) Bakanlık, ikinci fıkrada sayılan öğrencilere ilave olarak, kalkınma planı, yıllık programlar, Cumhurbaşkanlığı programı, eylem planları, Bakanlığın hedef ve politikaları ile stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Bakanlık tarafından uygun görülenler ile ihtiyaç duyulması veya mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde öncelikli olarak yurtlarda barındırılacak diğer öğrencileri belirleyebilir.

(4) Değerlendirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler

MADDE 14 – (1) Yurt ücreti ve güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıda belirtilmiştir:
a) Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri.
b) Gazi ve gazi çocukları.
c) Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler.
ç) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar.
d) Devlet koruması altında olanlar.

(2) Birinci fıkrada yer alan ücretsiz barınma şartlarını taşıyan öğrencilerin geçici olarak yurt ve barınma amacıyla kullanılan hizmet binalarında barınmaları halinde yurt ücreti ve güvence bedeli alınmaz.

(3) Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ile deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenliği, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlardan ve Bakanlık tarafından düzenlenen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılanlardan yurt ücreti alınmamasına Bakan tarafından karar verilebilir.

Konu hakkında tüm değişiklikle ve Resmi Gazete'deki karar için tıklayınız
Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklam

Bilmeniz Gerekebilir