@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Devletçe Okutulup Sigortalı Olan Çocuk İçin Memura Aile Yardımı Verilir mi?

Bir askeri okulda okuyan çocuğu olan memurun , çocuk üzerinden asgari geçim indirimini hak edip etmediği konusunda sorulan bir soruya olumlu cevap verdi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir din görevlisinin çocuğunun askeri okulda okuduğu, okuyan çocuğun okulca sigortalı yapılmasına rağmen herhangi bir gelire sahip olmadığından çalışan grubuna girmediği, bu nedenle çocuk adına babası olan memura verilen aile yardımı ve asgari geçim indiriminin hak edildiği belirtildi.

İşte o emsal yazı

İlgi yazı eki ile; E........... İlçe Müftülüğünde imam-hatip olarak görev yapan M.T.'in çocuğunun 
askeri öğrenci olup devletçe okutulduğu ve 5510 sayılı Kanun'un 4/c maddesine göre sigortalı olduğu  belirtilerek, adı geçen personelin, çocuğu için aile yardımı ve asgari geçim indiriminden yararlanıp  yararlanamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde; devlet memurlarına, her 
ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan 
aylık almayan eşi ile çocukları için "aile yardımı ödeneği" verileceği hükme bağlanmıştır. Aynı kanunun 206 ncı maddesinde ise; çocuğun evlenmesi, 25 yaşını doldurması, kendileri hesabına ticaret yapması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışması(öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) halleri, burs alması veya Devletçe okutulması aile yardımının kesilme sebepleri olarak sıralanmıştır.
Ancak, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme (11. madde) ve 2020-2021yıllarını 
kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın (10. madde) "Burs Alan veya Devletçe Okutulan 
Çocuklar İçin Aile Yardımı Ödeneği Verilmesi" başlıklı maddelerinde: "657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 202 nci maddesi ... uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartları taşıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir" hükmü yer almaktadır. Toplu Sözleşme 
hükümleri ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararları (4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanunu'na dayanır) Kanuna dayandığından hukuken Kanun hükümleri gibi muamele 
görür. 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ve 2020-2021 yıllarını kapsayan 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndan sonra düzenlendiğine göre, kanun koyucunun yeni iradesinin, bu konuda çocuk yardımının ödenmesi yönünde olduğu anlaşılmaktadır. 
265 seri no'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "yasal düzenleme" başlıklı ikinci kısmında "İndirimin 
uygulamasında ‘çocuk' tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka 
verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar 
dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade eder", diğer yandan 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında; 
"Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; ...d)Harp okulları ile fakülte ve 
yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar, ... hakkında da uygulanır" hükümleri yer almıştır. 
Buna göre; askeri öğrenci olan çocuk yasal zorunluluk gereği sigortalı yapılsa da, aldığı ödemenin 
"harçlık" niteliğinde olduğu, "ücret" veya "aylık" niteliğinde olmadığı, dolayısıyla "çalışan" grubuna da girmeyeceği göz önüne alınarak babası olan memura, devletçe okutulan çocuğu için (mezkur Hakem Kurulu Kararı gereği) aile yardımı ve tahsilde olup 25 yaşını geçmediği için (mezkur Tebliğ uyarınca) asgari geçim indirimi sağlanabileceği mütalaa edilmiştir.
Bilgilerini rica ederim."


Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.