@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Kutsal Emanetleri
“Bu meshed, mecma-ı ervah-ı ecsad-ı Hüdâyî’dir; Edeple gir azizim, hane-i pak-i Hüdâyî’dir!”

GÖNÜLLER SULTANI, CELVETÎ PİRİ
Aziz Mahmud-ı Hüdâî (
Üsküdârî)
Kaddesallahu Sırrahulaziz


Cihan Pâdişâhlarına Yön Veren Eşsiz Bir Mâneviyat Sultanı

“Bir ziyaret makamı olan bu meshed; ask sehidinin medfun bulundugu kıymetli bir mekan olarak, Allah’ın ahseni takvim üzere yarattıgı beden ile ruhların bir araya toplandıgı yerdir. Çünkü burası Hüdâyî Hazretleri’nin temiz ve mübarek türbesidir. O halde ey ziyarete gelen muhterem kisi, içeriye edeple gir!”

DÜNYADA TÜM KULLARINA , AHİRET'TE İMAN EDENLERE MERHAMETLİ OLAN YÜCE ALLAH AZZE VE CELLENİN MÜBAREK İSMİ İLE

     “Bir ziyaret makamı olan bu meshed; ask sehidinin medfun bulundugu kıymetli bir mekan olarak, Allah’ın ahseni takvim üzere yarattıgı beden ile ruhların bir araya toplandıgı yerdir. Çünkü burası Hüdâyî Hazretleri’nin temiz ve mübarek türbesidir. O halde ey ziyarete gelen muhterem kisi, iceriye edeple gir!
 

Ya Rabbi ; Asırlardır Gönülleri ,kurmuş olduğu vakfı ,vermiş olduğu eserleri, ve manevi tasarrufuyla feyiz-yab eyleyen Hüdai hazretlerinin himmetinden bizleri de nasipdar eyle ....
AminHazretin atının ayağının saplandığı çamur
Aziz Mahmud Hüdai'nin Eserleri

Azîz Mahmûd Hüdâyî, insanların Ehl-i sünnet îtikâdında bulunmaları ve ibâdetlerini doğru yapmaları için pekçok eser yazmıştır.Bu eserlerden bâzıları şunlardır:
1) Nefâis-ül-Mecâlis,
2) Tecelliyât,
3) Dîvân-ı İlâhiyât,
4) Habbet-ül-Muhabbe,
5) Necât-ül-Garîk,
6) Tarîkatnâme,
7) Tezâkir-i Hüdâyî,
8) Ahvâl-ün- Nebiyy-il-Muhtâr Aleyhi Salevâtullah-il-Melik-i-Cebbâr,
9) Câmi-ul-Fadâil ve Kâmi-ur-Rezâil,
10) Feth-ul-Bâb ve Ref-ul-Hicâb,
11) El-Feth-ül-İlâhî,
12) Hâşiyet-ül-Kühistânî fî Şerh-il-Fıkh-ı Keydanî,
13) Hayât-ül-Ervâh ve Necât-ül-Eşbâh,
14) Tarîkat-ı Muhammediyye,
15) Vâkıât,
16) Şerhun alel- Kasîdet-il Vitriyye fî Medhi Hayr-il-Beriyye,
17) Mensûr Mevlîd-i Nebî...Alemin Yaratılışı ve Hz. Muhammed'in Zuhuru
Hz. Peygamberin hayatını merkeze alarak varlığın meydana gelişinden peygamberler tarihine, oradan da İslam tarihi ile ilgili asr-ı saadet devrini içine alan haberlerin biz özü ve özeti olan Hulasatü'l ahbar, Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait önemli bir eserdir. Tasavvufi perspektiften yola çıkarak kaleme aldığı bu kitapta yazar, Hz. Muhammed'in hayatını ve buna bağlı olarak insanın varlıkla ilişkisini anlamlandırmaya çalışır. Geleneksel formlar kullanılarak kaleme alınan eserde, Sufinin tarihe ve varlığa bakış açısını göstermesi açısından ayrıca önemlidir.

İlim Amel Seyr-u Sülük

Bu alemde gerçek maksad, biricik gaye Allah Teala hazretleridir. Bu yüce gayeye götüren yollar, yaratıkların nefesleri sayısıncadır. Bu yolların en sağlam, en zor, en yüce ve en doğru olanı riyazat, mücahede ve şiddet yoludur. Kalb temizliği ve batın tasfiyesi, zikir ve tevhid ile olur. Çünkü Allah Teala uzak değil, belki şah damarından daha yakındır. Uzaklık, perdelerin kalınlığındandır. Bu perdelerin en büyüğü ise nefs perdesidir.
Muhlis kulların daima büyük bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını unutmamak gerekir. Gerçek Kurtuluş ve Saadet, İhlasa erdirilenlerindir. Kurtuluşa erebilecek ehli kemal, ancak Allah'ın ihlasa erdirip ma'nen güçlendirdiği kimselerdir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurur:
"Biz onları ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık." Bu da fenai tam ve mahv-ı külli ile Hakk'ın varlığında fani olmakla gerçekleşir.


Eser resimleri Hüdayi Vakfı sitesinden alınmıştır. - 06.02.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.