@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi
Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi

İlgili Yönetmeliğin  "Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu" başlıklı 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen nakil ve geçişler listesi

Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar Listesi

 HEMATOLOJİK HASTALIKLAR

 • 1 C91.0 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR)
 • 2 C92.0 AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR) 
 • 3 C92.1 KRONİK MYELOSİTİK LÖSEMİ 
 • 4 C95.0 AKUT BİFENOTİPİK LÖSEMİ (TEDAVİ SÜRESİNCE VE TEDAVİ KESİMİNDEN 1 YIL SONRAYA KADAR) 
 • 5 C96.7 KALITSAL KEMİK İLİĞİ YETMEZLİK DİĞER SENDROMLARI 
 • 6 D46.7 MYELODİSPLASTİK SENDROM 
 • 7 D57.0 ORAK HÜCRELİ ANEMİ 
 • 8 D61.9 APLASTİK ANEMİ 
 • 9 D61.0 FANKONİ APLASTİK ANEMİS 
 • 10 D61.0 DAİMOND BLACKFAN ANEMİSİ 
 • 11 D61.0 SHWACHMAN DİAMOND SENDROMU 
 • 12 D76.1 HEMOFAGOSİTİK SENDROM 
 • 13 Q78.2 OSTEOPETROZİS 
 • 14 D72.1 HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM 
 • 15 D70 KONJENİTAL NÖTROPENİ 
 • 16 D46.7 JUVENİL MYELOMONOSİTİK LÖSEMİ 
 • 17 D69.1 GLANZMA 
 • 18 D69.3 İDİYOPATİK, TROMBOSİTOPENİK, PURPURA(KRONİK 
 • 19 D69.4 PRİMER TROMBOSİTOPENİLER, DİĞER 
 • 20 D56 TALASEMİLER(2 ayda bir ve daha fazla transfüzyon alanlar) 
 • 21 D68.2 PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ KALITSAL EKSİKLİĞİ, DİĞER 
 • 22 D80.0 HİPOGAMMAGLOBULİNEMİ, KALITSAL 
 • 23 C81 HODGKİN HASTALIĞI 
 • 24 C83 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA 
 • 25 C83.5 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, LENFOBLASTİK (YAYGIN) 
 • 26 C83.8 YAYGIN NON-HODGKİN LENFOMA, DİĞER 
 • 27 C83.7 BURKİTT TÜMÖRÜ 
 • 28 C85.7 NON-HODGKİN LENFOMANIN, DİĞER TANIMLANMIŞ TİPLER 
 • 29 C84 PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR 
 • 30 D76 LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI HASTALIKLAR KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI 
 • 31 I27.0 PRİMER PULMONER HİPERTANSİYON 
 • 32 I27.2 SEKONDER PULMONER HİPERTANSİYON 
 • 33 I42.0 DİLATE KARDİYOMİYOPATİ 
 • 34 I42.2 HİPERTROFİK DİĞER KARDİYOMİYOPATİLER 
 • 35 I42.8 KARDİYOMİYOPATİLER DİĞER 
 • 36 I44.3 AV BLOKLAR, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ 
 • 37 I47.1 SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİ 
 • 38 I49.9 VENTRİKÜLER ARİTMİ 
 • 39 Q20.0 ORTAK ARTERİYEL TURUNKUS 
 • 40 Q20.1 ÇİFT ÇIKIŞLI SAĞ VENTRİKÜL 
 • 41 Q20.2 ÇİFT ÇIKIŞLI SOL VENTRİKÜL
 •  42 Q20.3 DİSKORDAN VENTRİKÜLOARTERİAL BAĞLANTI 
 • 43 Q20.4 ÇİFT GİRİŞLİ VENTRİKÜL 
 • 44 Q20.5 DİSKORDAN ARTRİOVENTRİKÜLER BAGLANTI 
 • 45 Q20.6 ATRİAL APANDİSLERİN İZOMERİZMİ 
 • 46 Q21.4 AORTOPULMONER SEPTAL DEFEKT 
 • 47 Q21.8 KARDİAK SEPTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI 
 • 48 Q21.9 KARDİAK SEPTUM KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ 
 • 49 Q22.0 PULMONER KAPAK ATREZİSİ 
 • 50 Q22.1 KONJENİTAL PULMONER KAPAK STENOZU 
 • 51 Q22.4 KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU VE ATREZİSİ 
 • 52 Q22.41 KONJENİTAL TRİKÜSPİT STENOZU 
 • 53 Q22.42 KONJENİTAL TRİKÜSPİT ATREZİSİ 
 • 54 Q22.5 EBSTEİN ANOMALİSİ 
 • 55 Q22.6 HİPOPLASTİK SAĞ KALP 
 • 56 Q23.0 AORT KAPAĞI KONJENİTAL KALP BLOĞU 
 • 57 Q23.01 AORT KAPAĞI KONJENİTAL STENOZU 
 • 58 Q23.02 AORT KAPAĞI KONJENİTAL ATREZİSİ 
 • 59 Q23.2 KONJENİTAL MİTRAL STENOZU 
 • 60 Q23.4 HİPOPLASTİK SOL KALP 
 • 61 Q24.2 KOR TRİATRİATUM 
 • 62 Q24.3 PULMONER İNFUNDİBULER STENOZ 
 • 63 Q24.4 KONJENİTAL SUBAORTİK STENOZ 
 • 64 Q24.5 KORONER DAMARLARIN MALFORMASYONU 
 • 65 Q24.6 KONJENİTAL KALP BLOĞU 
 • 66 Q25.1 AORT KOARKTASYONU 
 • 67 Q25.2 AORT ATREZİSİ 
 • 68 Q25.3 AORT DARLIĞI 
 • 69 Q25.4 AORTANIN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI 
 • 70 Q25.5 PULMONER ARTER ATREZİSİ 
 • 71 Q25.6 PULMONER ARTER STENOZU 
 • 72 Q25.7 PULMONER ARTERİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI 
 • 73 Q26.0 VENA KAVA KONJENİTAL STENOZU 
 • 74 Q26.1 PERSİSTEN SOL SÜPERİOR VENA KAVA 
 • 75 Q26.2 TOTAL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI 
 • 76 Q26.3 PARSİYEL ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI 
 • 77 Q26.4 ANORMAL PULMONER VENÖZ BAĞLANTI, TANIMLANMAMIŞ 
 • 78 I11.0 HİPERTANSİF KALP HASTALIĞI, KALP YETMEZLİĞİ(KONJESTİF)İLE BİRLİKTE 
 • 79 I35 AORTİK KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN 
 • 80 I36 TRİKUSPİD KAPAK BOZUKLUKLARI ROMATİZMAL OLMAYAN 
 • 81 I37 PULMONER KAPAK BOZUKLUKLARI 
 • 82 I38 ENDOKARDİT, KAPAK TANIMLANMAMIŞ 
 • 83 I39 ENDOKARDİT VE KALP KAPAK BOZUKLUKLARI BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA 
 • 84 I43 KARDİYOMİYOPATİ, BAŞKA YERDE SINIFLANMIŞ HASTALIKLARDA 
 • 85 I49 KARDİYAK ARİTMİLER, DİĞER METABOLİZMA HASTALIKLARI 
 • 86 E72.2 ÜRE SİKLUS METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI (UCD) 
 • 87 E71.1 DALLI ZİNCİRLİ AMİNO-ASİT METABOLİZMASININ DİĞER BOZUKLUKLARI (MMA, PA, IVA) 
 • 88 E70.0 KLASİK FENİLKETONÜRİ 
 • 89 E.70.2 TİROZİN METABOLİZMA BOZUKLUKLARI 
 • 90 E71.0 MAPLE- ŞURUP İDRAR HASTANLIĞI (MSUD) 
 • 91 G71.3 MİTOKONDRİYAL HASTALIK 
 • 92 E74.0 GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI 
 • 93 E-84.0 KİSTİK FİBROZİS NÖROLOJİK HASTALIKLAR 94 G40 EPİLEPSİ ( ayda 1’den fazla nöbet geçirenler) 
 • 95 G31 SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER DEJENERATİF HASTALIKLARI, BAŞKA YERDE SINIFLANMAMIŞ 
 • 96 G80 SEREBRAL PALSİ 
 • 97 Q04 BEYNİN DİĞER KONJENİTAL MALFORMASYONLARI 
 • 98 G37 MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI, DİĞER 
 • 99 G35 MULTİPL SKLEROZ 
 • 100 168 SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI 
 • 101 I85.0 ÖZOFAGUS VARİSLERİ, KANAMALI 
 • 102 K76.6 PORTAL HİPERTANSİYON 
 • 103 K72 KARACİĞER YETMEZLİĞİ NEFROLOJİK HASTALIKLAR 
 • 104 Z94.0 BÖBREK NAKLİ 
 • 105 N25.1 NEFROJENİK DİYABETES İNSİPİDUS 
 • 106 N31 NÖROPATİK MESANE 
 • 107 N32 URİNER İNKONTİNANS 
 • 108 N11 KRONİK TÜNÜLOİNTERSTİSYEL NEFRİT 
 • 109 N15 RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL HASTALIKLAR 
 • 110 N16 RENAL TÜBÜLOİNTERSTİSYEL BOZUKLUKLAR 
 • 111 N18 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞ 
 • 112 N18.0 SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ KAS İSKELET SİSTEMİ 
 • 113 Q78.0 OSTEOGENEZİS İMPERFEKTA 
 • 114 G71 PRİMER KAS HASTALIKLARI 
 • 115 Q77.4 AKONDROPLAZİ ONKOLOJİK HASTALIKLAR 
 • 116 C00 DUDAK MALİGN NEOPLAZMLARI 
 • 117 C97 BAĞIMSIZ (PRİMER) BİRDEN FAZLA BÖLGENİN MALİGN NEOPLAZMI 
 • 118 C80 MALİGN NEOPLAZM , BÖLGE BELİRTİLMEMİŞ (tedavi devam ettiği sürece) 
 • 119 C84 PERİFERAL VE KUTANÖZ T- HÜCRELİ LENFOMALAR 
 • 120 C64 BÖBREK MALİGN NEOPLAZMI, RENAL PELVİS HARİÇ 
 • 121 C74 ADRENAL BEZ MALİGN NEOPLAZMI 
 • 122 C47 PERİFERİK SİNİRLER VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ MALİGN NEOPLAZMI 
 • 123 C71 BEYİN MALİGN NEOPLAZMI 
 • 124 C72 SPİNAL KORD, KRANİAL SİNİRLER VE MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN DİĞER 
 • 125 C56 OVER MALİGN NEOPLAZMI 
 • 126 C62 TESTİS MALİGN NEOPLAZMI 
 • 127 C49 BAĞ DOKUSU VE YUMUŞAK DOKU DİĞER MALİGN NEOPLAZMI 
 • 128 C73 TİROİD BEZ MALİGN NEOPLAZMI 
 • 129 C22 KARACİĞER VE İNTRAHEPATİK SAFRA YOLLARI MALİGN NEOPLAZMI 
 • 130 C41 KEMİK VE EKLEM KIKIRDAĞININ MALİGN NEOPLAZMI, DİĞER VE TANIMLANMAMIŞ 
 • 131 C69 GÖZ VE ADNEKS MALİGN NEOPLAZM 
 • 132 C44 DERİNİN DİĞER MALİGN NEOPLAZMLARI 
 • 133 C43 DERİ MALİGN MELANOMU 
 • 134 C91 LENFOİD LÖSEMİ 
 • 135 C92 MYELOİD LÖSEMİ 
 • 136 D76 LENFORETİKÜLER DOKU VE RETİKÜLOHİSTİYOSİTİK SİSTEMİ TUTAN BAZI HASTALIKLAR ORGAN NAKİLLERİ 
 • 137 Z94 ORGAN VE DOKU NAKİLLERİ ROMOTOLOJİK HASTALIKLAR 
 • 138 M08.0 JÜVENİL İDİOPATİK ARTRİT 
 • 139 M33.0 JÜVENİL DERMATOMİYOZİT 
 • 140 M32 SİSTEMİK LUPUSERİTEMATOZUS 
 • 141 M34.9 PROGRESİF SİTEMİK SKLEROZ 
 • 142 M35.2 BEHÇET HASTALIĞI 
 • 143 M30.0 POLİARTERİTİS NODOZA 
 • 144 M30.l POLİARTERİTİS, AKCİĞER TUTULUMU İLE (CHURG-STRAUSS) 
 • 145 M31.4 AORTİK ARK SENDROMU (TAKAYASU) 
 • 146 E85.0 AMİLOİDOZ, NÖROPATİK OLMAYAN 
 • 147 E85.2 AMİLOİDOZ, HEREDOFAMİLYAL 
 • 148 D86 SARKOİDOZ ENDOKİNOLOJİK HASTALIKLAR 
 • 149 E23 HİPOPİTUİTARİZM 
 • 150 E27 ADRENAL BEZ BOZUKLUKLARI 
 • 151 E83.5 KALSİYUM METABOLİZMA BOZUKLUKLARI DERİ HASTALIKLARI 
 • 152 Q82.9 DERİNİN KONJENİTAL MALFORMASYONU, TANIMLANMAMIŞ (Ektodermal Displazi tanısı alan hastalık için geçerli)
GÜNCELLEME : 18.01.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.