@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Nikah Nasıl Kıyılır ve Nasıl Dua Edilir
Evlenmeye karar veren Müslüman bir çiftin Allah katında nikahlı sayılabilmeleri için dini nikah kıymaları gerekir. İmam nikahın birinci koşulu ise, evlenecek olan bireylerin ikisinin de Müslüman olmasıdır. Müslüman bir bayanın gayrimüslim bir adamla dini olarak evlenmesi mümkün değildir. Müslüman bir erkeğin de hak dine mensup bir bayanla evlenmesine müsaade verilir, lakin bu durum Allah katında mekruh sayılır.  İmam nikahından evvel tarafların evlenmelerinde rastgele bir mani bulunmadığı kanaatine varıldıktan sonra nikah süreçleri başlatılabilir. 

İMAM NİKAHININ KOŞULLARI NELERDİR?
İmam nikahının koşullarından rastgele birinin eksik olması durumunda nikah kıyılmamış sayılır ve tarafların evliliği gerçekleşmez. İmam nikahında dikkat edilmesi gereken koşullar şöyledir:

  • İmam nikahı Müslümanların üzerine görevdir. Bundan ötürü tarafların Müslüman olması gerekir. Müslüman bir bayan Müslüman olmayan bir adamla evlenmesine dinimizde yer yoktur. Şayet evlenmeye kalkarsa da o da Müslümanlıktan çıkmış sayılır. Müslüman adam ise Yahudi ve Hristiyan olan biriyle evelenmesine müsaade var dense de mekruh sayılmaktadır. Yani tarafların rastgele biri gayrimüslim ise nikahları kuşkuya düşer ve hatta Allah katında kabul görülmez.
  • Nikahta taraflar kadar şahitler de çok değerlidir. Aklı başında, Müslüman şahitler olmadan imam nikahı kıyılamaz. Müslüman iki erkek yahut Müslüman 2 bayanın şahit olması gerekmektedir. Meczupların ve çocukların şahitlikleri kabul olmaz.
  • Gelin ve damat şayet isterlerse yerlerine vekalet vererek nikahı geçekleştirebilirler. 
  • Nikahın duyurulması, nikah aileden ve akrabadan bâtın tutulmaması gerekir.
  • Kızın ailesinin imam nikahından haberdar olması gereklidir. Aileden bilinmeyen kıyılan imam nikahı ile ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: ‘Hangi kız, velisinin müsaadesi olmadan nikahlanırsa onun nikahı geçersizdir.’ Bu mevzuyla ilgili alimler şu eklemeleri yapmaktadır: Şayet tarafların evlenmelerine mahzur rastgele bir neden yoksa ve aile zorluk çıkarıyorsa öteki bir yetkiliye başvurulması gerekir. Bölge imamı-hocası, belediye üzere kurumlara başvurarak evlenilebilir. Hiç aileye sormadan herkesten saklı yapılan imam nikahının geçersiz olacağı tekrar tekrar belirtilir. 

İmam nikahı için gereken kurallar sağlandıktan sonra evlenecek olan adamın evleneceği bayana vermekte yükümlü olduğu mehir ayarlanır ve hesaplanır. Belirlenen mehir imam nikahını kıyacak olan hocaya bildirilir.

MEHİR NEDİR VE NE KADAR OLMALIDIR?

Evlenen erkek, evlenecek olduğu bayana vermekte yükümlü olduğu konut, otomobil, altın üzere mal varlığıdır. Bir bayan nikahının mehirsiz olmasını talep edemez. Evlenen erkek, evlendikten sonra eşine mehirini vermek zorundadır. Bayan şayet mehiri almak istemiyorsa bağışlayabilir. Bayan, mehirim helal olsun dedikten sonra tekrar mehir talep edemez ve helal edilmiş sayılır. Kuran-ı Kerim’de mehirle ile ilgili şu ayeti kerime bulunmaktadır: ‘Kadınlara mehirlerini gönül isteği ile verin; kendi dilekleri ile mehrin bir kısmını size ikram ederlerse, onu da afiyetle yersiniz.’ (Nisa Mühleti 4. Ayet)

İMAM NİKAHI NASIL KIYILIR?

Dini nikah için gereken kurallar sağlandıktan ve evlenecek olan bayana verilecek mehir belirlendikten sonra imam nikahı kıyılmaya başlanabilir. Nikahı kıyacak olan kişi Allah’ın sıfatlarını, İslam’ın ve imanın koşullarını sayarak gelin ve damada bunları kabul edip etmediklerini sorar. Gelin ve damadın evet yanıtını vermeleri akabinde nikah kıyılır. Nikahı kıyan kişi birinci olarak nikah akdinin kaydedildiği kağıda gelinin ismini ‘Ahmet kızı Ayşe’ olarak babasının ismiyle birlikte müellif. Sonra damadın ismini ‘Mehmet oğlu Süleyman’ halinde muharrir ve şahitlerin isimlerini da baba isimleriyle birlikte ekler. Son olarak da anlaşılan mehir ölçüsü yazılır. 

İmam birinci olarak geline ‘Allahü Teâlâ’nın buyruğu, Peygamber efendimizin sünneti, mezhebimizin imamı olan Ebu Hanife’nin içtihadı ve hazır olan Müslümanların şahitlikleriyle, şu kadar Reşat altın mehr-i müeccel ve şu kadar Reşat altın mehr-i muaccelle, falan oğlu falanı kocalığa kabul ettin mi?’ sorusunu sorar ve gelin ‘Evet, bildirilen mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel ile falan oğlu falanı kocalığa kabul ettim’ karşılığını verir. Birebir soru damada sorulur ve damatta kabul ettikten sonra şahitlere sorulur, şahitler de kabul eder. Böylelikle nikah kıyılmış olur. 

NİKAH DUASI

 "Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.
AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.
Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha­likın.
Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.
Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.
Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati hase­neten ve kına 'azabe'n-nar."

Allah'ım!
Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlakları­nı güzelleştir, kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle.
Kendileri­ni doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü yollara sap­maktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla
Ey bağışlaması bol Rabbimiz! Allah'ım! Muhammed aleyhi's­selam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur.
Peygambe­rimize bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru. 
Allah’ım!
Bu evlilik akdini mübarek eyle.
Bu çiftler arasında ülfet / geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.
Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Âdem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.
Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 25/74)
Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından koru. (Bakara, 2/201)
Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir.
Peygamberlere selam olsun. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)
Amin

Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.