@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire BaşkanlığıNarkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Tarihce
12 Haziran 1937 tarih ve 3201 sayılı “Emniyet Teşkilatı Kanunu”na göre, Teşkilatımızda; asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu maddeler, fuhuşla mücadele gibi suçların önlenmesi amacıyla merkez teşkilatında Altıncı Şube Müdürlüğü, taşra teşkilatında ise aynı görevleri yerine getirmek üzere İkinci Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
7 Haziran 1969 tarihinde, İstanbul ilinde yeni kurulmuş bulunan Narkotik Şubesi Müdürlüğüne yapılan atama 25 Temmuz 1969 tarihli Resmi Gazetede uygun görülerek yayımlanmıştır. 
26 Temmuz 1969 tarihinde; İçişleri Bakanlığı’na bağlı olmak üzere Emniyet Teşkilatı bünyesinde 33 Narkotik Şube veya büro kurulması kararlaştırılmıştır. İstanbul’da 60, Ankara ve İzmir’de 30’ar kişilik birer şube, 29 ilde de 10’ar kişilik birer büro çalışmalarına başlamıştır. Bütün şube ve bürolar sorumlu bir Genel Müdür Yardımcısı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır.
3 Ocak 1980 tarihinde, narkotik birimleri yeni kurulan Kaçakçılık Daire Başkanlığı’na bağlanmıştır.
14 Ocak 1983 tarihinde,  Kaçakçılık Daire Başkanlığı’nın ismi Kaçakçılık İstihbarat Harekat Daire Başkanlığı, 7 Temmuz 1995 tarihinde ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
5 Haziran 2015 tarihli Bakanlık Makam Onayı ile kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı 9 Ekim 2015 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.
18 Kasım 2015 tarihi itibariyle 81 İl Emniyet Müdürlüğünde Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlükleri kuruluşları tamamlanmıştır.
17 Nisan 2017 tarihinde, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığının ismi merkez teşkilatında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, taşra teşkilatında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe teşkilatlanmasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği olarak değiştirilmiştir.
Hakkında
Ülkemizde madde kullanımı ve bağımlılığı ile ilgili çalışan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan ilk kurumsal yapılanmaya 1997 yılında rastlanılmaktadır. Milli Güvenlik Kurulu’nun 26.04.1996 tarihli ve 393 sayılıtavsiye ve Bakanlar Kurulu’nun 25.07.1997 tarihli ve 97/9700 sayılı kararlarıile Aile Araştırma Kurumu bünyesinde "Uyuşturucu Madde Kullanımı ileMücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu" ile "Uyuşturucu MaddeKullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu" oluşturulmuştur.
2000 yılında, bu kurumsal yapılanma, Türkiye’nin AB üyeliği süreci doğrultusunda, AB boyutuna da taşınması gündeme getirilmiştir. 
Avrupa Birliği tarafından, AB üyesi ve aday ülkelerde uyuşturucu madde ticareti, madde kullanımı ve bağımlılığı ilebunların sonuçları hakkında karşılaştırılabilir, güvenilir ve objektif bilgi toplaması, analizi ve kullanımı amacıyla 1993 yılında EMCDDA (Avrupa Uyuşturucuve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) kurulmuştur. Ülkemiz, Türkiye’ninEMCDDA’ya katılımı için Ekim 2000 tarihinde AB Komisyonuna başvuruda bulunmuştur.
Bunun üzerine, Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme AltKurulu’nun 26.06.2001 tarihinde yapılan 50. toplantısında, EMCDDA’nın üye ülkelerde belirlenmesini öngördüğü “Ulusal Temas Noktası” görevinin Ülkemiz adına o tarihte Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
EMCDDA yetkilileri tarafından oluşan bir heyet, Aile Araştırma Kurumu’nun faaliyetleri, muhtemel bir proje için teknik yardım hakkında bilgi vermek ve EMCDDA’nın faaliyetlerine Türkiye’nin katılım kapasitesinin teknik açıdan değerlendirilmesini yapmak amacı ile 2001 yılında ülkemizi ziyaret etmiştir.
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın teknik, personel ve mali açıdan bu görevi üstlenmesini teminen gereken düzeye getirmek amacı ile ivedi kuruluş yasasının çıkarılmasının beklenmesi veya katılım çalışmalarının ara verilmeden sürdürülmesi için farklı bir kurumun belirlenmesi gündeme gelmiştir. Bu kez,Temas Noktası olarak, uyuşturucu maddeler ile mücadelede ülkemizin en önemli kurumu olan, İçişleri Bakanlığı, EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı üzerinde durulmuştur.EMCDDA’nın istediği ölçekte uluslararası standartlarda veri sağlama kapasitesi bulunan, yurt çapında örgütlenmesini en iyi şekilde tamamlamış olan KOM DaireBaşkanlığı’nın bünyesinde yer alan, teknik ve personel ve diğer koşullar açısından ideal bir ortam yaratan TADOC (Türkiye Uluslararası Uyuşturucu veOrganize Suçlarla Mücadele Akademisi), üzerinde fikir birliğine varılmıştır.
DışişleriBakanlığı da KOM Daire Başkanlığı’nın yerinde bir tercih olacağını belirtmiş,16.05.2002 Başbakanlık Makamının yetkilendirmesi ile EGM-KOM DaireBaşkanlığı-TADOC, EMCDDA Ulusal Temas Noktası olarak belirlenmiştir.
Başbakanlık Makamı tarafından yetkilendirilmeyi takiben, ulusal temasnoktasının işlevsel olarak kurulması ve EMCDDA çalışmalarına uyumu için bir ABeşleştirme projesi hazırlanmıştır. Türkiye ile İspanya ve Yunanistan arasındagerçekleştirilen bu proje, 2004–2006 yılları arasında başarı iletamamlanmıştır. Böylece, TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığıİzleme Merkezi) işlevsel bir Ulusal Temas Noktası olarak, KOM DaireBaşkanlığı’na bağlı olarak kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
Ülkemizin EMCDDA katılımına ilişkin başvurusu AB ile Türkiye arasında biruluslararası anlaşmayı gündeme getirmiştir. Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Avrupa İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti’ninKatılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındayapılan uluslararası anlaşma, 26.08.2004 tarihinde Ülkemiz ve EMCDDA tarafındanparafe edilmiş ve 10–11 Ekim 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosunca kabuledilerek ve Konseye sunulmasına karar verilmiştir.
Anlaşmanın imzalanmasını uygun gören karar, 5 Haziran 2007 tarihli ECOFIN (Ekonomi ve MaliBakanları) Konseyi’nde kabul edilmiştir. Bu anlaşmanın ECOFIN tarafından kabulüile birlikte, ülkemizin EMCDDA Bilim Komitesine üyelik için aday göstermesi veEMCDDA Yönetim Kuruluna Asil Üyeliği yürürlüğe girmiştir.
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı Avrupa İzleme Merkezinin Çalışmalarına TürkiyeCumhuriyeti’nin Katılımı ile ilgili olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan uluslararası anlaşma 30 Ekim 2007 tarihindetaraflarca imzalanarak yürürlüğü girmiştir.
EmniyetGenel Müdürlüğünün merkez teşkilatında şube müdürlüğü kurulması yönünde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan İçişleri Bakanlığının 03.09.2008 tarihli ve 150033 sayılı yazısı üzerine, 27.09.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin (b)bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15.09.2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.   Bu karar doğrultusunda Büro Amirliği seviyesinde hizmet veren Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığı İzleme Merkezi 08 Ekim 2008 tarih ve  27018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan2 008/14163 sayılı  Bakanlar kurulu kararı ile Şube Müdürlüğü seviyesine çıkarılmıştır.
Uluslararası işbirliği faaliyetleri kapsamında; Türkiye ile AB arasında Ülkemizin EMCDDA(Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi)’nın çalışmalarınakatılmasına ilişkin 30.10.2007 tarihinde imzalanan uluslararası anlaşma 01.06.2014tarihi ile yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda Türkiye, EMCDDA çalışmalarına tamüye sıfatıyla katılım sağlamaya başlamıştır.
Son dönemde Emniyet Teşkilatımızda uyuştucu ile mücadele alanında yürütlen yapısal düzenlemeler çerçevesinde TUBİM, Nakotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI
Merkez
Tel: 0312 462 77 45
E posta : narkotikdb@egm.gov.tr
Fax       : 0312 417 30 22
 
Ek Hizmet Binası( Köpek Eğitim Merkezi)
Tel: 0312 462 81 40
E Posta: narkotikdbkem@egm.gov.tr

Yazının kaynağı ve detaylı bilgi için tıklayınız

@erolkaranet - 07.01.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.