@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mirasçılar Arasındaki İntifadan Men İstemine İlişkin İhtarname Örneği


SAYIN .................. NOTERLİĞİ’NE

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN : ..........................
TC KİMLİK NUMARASI     :  
ADRES                                  :  
VEKİLİ
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin) 
İHTAR EDİLEN                    : 
ADRES                                  :
KONU                                   : Mirasçılar arasındaki intifadan men istemine ilişkindir.
AÇIKLAMALAR         
MUHATAP : ................................
KONU : İntifadan Men ve Kira Talebi Hk.

AÇIKLAMALAR / Dikkat Açıklama hanesine yazacaklarınız kendi durumunuza göre farklılık oluşturabilir)
Sayın Muhatap,
1- Müvekkilimiz, … İli, …. İlçesi, … ada … parsel sayılı taşınmazda sizlerle birlikte elbirliği ile maliktir. Taşınmaz müvekkilimize, ortak miras bırakan olan ……’dan …/ …/ … tarihinde miras kalmıştır.
2-Söz konusu murisin geriye kalan taşınmazları murisin vefat tarihi olan 00/00/2000 tarihinden, bu yana, haksız olarak işgal etmekte olup yararlanmaktasınız VE müvekkilimize de herhangi bir ecrimisil ödemediğiniz sabittir. Taşınmaz için şu zamana kadar tüm paydaşlarca yapılmış bir rızai taksim sözleşmesi de bulunmamaktadır.
3-Dolayısı ile vekil edenle birlikte iştirak halinde malik olduğunuz, tapuda muris ..................... adına kayıtlı; ..................................... taşınmazlara yönelik tarafınızı hissemiz oranında intifadan men ediyor, KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ taşınmaz için bundan sonraki aylarda müvekkilin hissesi oranında 000 TL, kira bedelini müvekkile ödemeniz; aksi takdirde aleyhinize söz konusu taşınmazlar üzerindeki müdahalenizin menn’i ile haksız kullandığınız süreye ilişkin ilgili mahkemede ecrimisil davası ikame edeceğimizi ve bunlardan doğan yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinin uhdenizde kalacağını, her ne nam adı altında olursa olsun doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarımız ile fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı saklı tutarak ihtaren bildiririz. TARİH

İHTAR EDEN VEKİLİ
................

Sayın Noter,
Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhi verildikten sonra tarafımıza iadesini vekili olarak talep ederiz .00/00/2000

İHTAR EDEN VEKİLİ
......................

@erolkaranet - 04.01.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.