@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Her Hukuk Mezunu Avukatlık Yapabilir mi..?
Hukuk Fakültesi mezunu olan memurlar ya da ücret karşılığı bir işte çalışanlar ücretsiz izin kullanmak suretiyle Avukatlık stajı yapabilirler mi?

Hukuk Fakültesi mezunu olan memurlar ile ücret karşılığı bir işte çalışanların staj süresini kapsayacak şekilde ücretsiz izine ayrılmak suretiyle ve kesintisiz olmak şartıyla avukatlık stajı yapmalarına yasal bir engel bulunmamaktadır.

Usulüne uygun olarak Avukatlık stajını tamamlayıp staj bitim belgesi almış olan memurlar ya da ücret karşılığı bir işte çalışanlar baro levhasına yazılıp Avukatlık ruhsatnamesi alabilirler mi?

Devlet memurluğu görevi ile ücret karşılığı bir işte çalışmanın 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12. maddesinde sayılan ve avukatlık mesleği ile birleşebilen işler arasında yer almadığı gibi aynı Kanunun 11. maddesi uyarınca da avukatlıkla bağdaşmadığı nazara alındığında devlet memurlarının ya da ücret karşılığı bir işte çalışanların Baro levhasına avukat olarak yazılıp Avukatlık ruhsatnamesi almaları mümkün bulunmamaktadır.

Ancak konuyla ilgili açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesi’nin 17.03.2010 gün E.2010/365, K.2010/338 sayılı ve 30.06.2010 gün E.2010/850, K.2010/955 sayılı ısrar kararlarında; "... usulüne uygun olarak avukatlık stajını tamamlayan ve staj bitim belgesi davalı idarece de geçerli kabul edilen ilgilinin baro levhasına yazılarak avukatlık ruhsatnamesi almasının memuriyetle birlikte avukatlık mesleğini yürüteceği anlamına gelmeyeceği kabul edilerek avukatlık ruhsatı verilmek üzere baro levhasına yazılması yolundaki kararın uygun bulunmasına dair kararda ısrar edilmesine ilişkin dava konusu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı..." belirtilmiş ve bu kararlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 30.01.2014 gün E.2010/2022, K.2014/123 ve 30.01.2014 gün E.2010/3468, K.2014/124 sayılı kararları ile onanmıştır.

Diğer taraftan, devlet memurluğu görevi ile ücret karşılığı bir işte çalışanlar avukatlık stajını tamamladıktan sonra, baro levhasına yazılmaksızın ruhsatname talebinde bulunmaları mümkün bulunmaktadır. 

Avukatlık ruhsat işlerinin elden takip edilmesi mümkün müdür?

Türkiye Barolar Birliği tarafından onaylanmak üzere Bakanlığımıza gönderilen ruhsat dosyaları elektronik ortamdan (UYAP/UHAP) gönderilmekte olup, Bakanlığımızca aynı usulde iade edildiğinden elden takip imkanı bulunmamaktadır

Mavi kart sahibi olan kişilerin ülkemizde avukatlık stajı ve avukatlık yapmaları mümkün müdür?

5901 sayılı Kanunun 28. maddesinin 1. bendi uyarınca çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere tanınan haklara sahip olan hukuk fakültesi mezunu kişilerin 4817 sayılı yasaya tabi olmaksızın 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 3. maddesinde öngörülen "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak" şartı dışında diğer şartlara haiz bulunmaları halinde ülkemizde avukatlık stajı ve avukatlık yapabilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Kaynak : Adalet Bakanlığı

Daha fazla bilgiler

Avukatların Merak Ettiği Sorular ve Cevapları

Stajyer Avukatların Bilmesi Gereken Hakları

@erolkaranet - 18.01.2021

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.