@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Reisü'l-Kurralık Yönergesi
Reisu'l-Kurralık Yönergesi

​​Reisü’l-Kurralığa ilişkin usul ve esasları kapsayan ve 633 sayılı Kanunun 1 inci ve 6 ncı maddeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak​ hazırlanan ve Başkanlığın 24/12/2020 tarih ve 911290 sayılı ​​onayı ile yürürlüğe giren bu Yönergenin amacı; Reisü’l-Kurralığın oluşumu, Reisü’l-Kurra’nın nitelikleri, seçimi, görevleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REİSÜ’L-KURRALIK YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı Reisü’l-Kurralığın oluşumu, Reisü’l-Kurra’nın nitelikleri, seçimi, görevleri ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönerge, Reisü’l-Kurralığa ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci ve 6 ncı maddeleri ile 17/6/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen; a) Başkan : Diyanet İşleri Başkanını, b) Başkanlık : Diyanet İşleri Başkanlığını, c) Eğitim Merkezi Müdürlüğü : Haseki Reisü’l-Kurra Abdurrahman Gürses Kıraat İhtisas Eğitim Merkezi Müdürlüğünü, ç) İcazette akdem : Takrib icazeti tarihi itibariyle en kıdemli kişiyi, d) Kurra hafız : Aşere-takrip kurslarında kıraat eğitimini tamamlayarak icazetname alan hafızı, e) Kurul : Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığını, f) Merasim : Hafızlık merasimi ile kıraat icazet merasimini, g) Mucâz : Aşere-takrib seviyesinde kıraat ilmini tahsil ederek icazetname almış olan kişiyi, ğ) Mucîz : İcazetname vermiş ve uzun süre kıraat tedrisinden kopmamış olan kişiyi, h) Müdebbir : Merasimi idare edebilecek dirayet ve temsil yeteneğine sahip olan kişiyi, ı) Şeyhü’l-Kurra : Aşere-takrib seviyesinde kıraat ilmini tahsil ederek icazetname almış, kıraat okutma ve icazetname verme şartlarını haiz olan, Kurul tarafından belirlenecek hafızları, ifade eder.

Reisü’l-Kurra’nın nitelikleri ve seçimi
MADDE 4 – (1) Reisü’l-Kurra; takrib kıraatinden mucâz, mucîz, icazette akdem ve müdebbir vasfına sahip, Türkiye’deki bütün hafız ve kurra hafızların başıdır. Reisü’l-Kurra; sayılan nitelikleri haiz olanların bir sıraya konulması suretiyle belirlendiği ve Kurul tarafından oluşturulan icazet defterinde yer alanlar arasından, Kurul kararı ve Başkan onayı ile seçilir. (2) Takrib icazet tarihi aynı olan birden fazla kişi bulunması halinde yaşça büyük olan tercih edilir. (3) Reisü’l-Kurralık için İstanbul’da ikamet ediyor olmak ve uluslararası platformlarda temsil yeteneğine sahip olmak tercih sebebidir.

Reisü’l-Kurra’nın görevleri
MADDE 5 – (1) Reisü’l-Kurra’nın görevleri şunlardır: a) Kıraat ilmi ile ilgili uygulamaları mütalaa etmek için yılda en az bir defa Kurul koordinesinde kurra hafızlarla istişare toplantıları yapmak, b) Kendisinin ya da görevlendireceği bir Şeyhü’l-Kurranın nezaretinde, Kuruldan ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yetkililerin de bulunduğu bir komisyon marifeti ile kıraat okutan merkezlere rehberlik etmek ve bilgilendirme yapmak, c) İl/ilçe müftülükleri tarafından düzenlenecek merasim tarihlerinin belirlenmesinde görüş bildirmek, ç) Merasimlere başkanlık etmek, d) Hafızlık merasimlerinde kısa surelerin; kıraat icazet merasimlerinde ise hatim tertibi ile icazetnamenin okunmasının ardından dua etmek, (2) Reisü’l-Kurra bu maddede sayılan görevlerini Kurul ile koordine içerisinde yerine getirir.

Diğer hususlar
MADDE 6 – (1) Reisü’l-Kurralık makamı olarak Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir mekân tahsis edilir. (2) Reisü’l-Kurraya hizmetlerin ifası sırasında yardımcı olmak ve Reisü’l- Kurra tarafından verilecek görevleri yapmak üzere üç yardımcı belirlenir. Bu yardımcılar, Kurul tarafından oluşturulacak bir komisyonca Reisü’l- Kurralık şartlarını haiz olanlar arasından seçilir. Reisü’l- Kurranın herhangi bir nedenle görevi başında bulunmadığı dönemlerde, belirleyeceği bir yardımcısı kendisine vekâlet eder. (3) Reisü’l-Kurranın yazışmalarını yürütmek, katılım sağlayacağı toplantı ve merasimlere ilişkin plan ve program yapmak üzere Reisü’l-Kurralık makamı bünyesinde Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı bir sekretarya oluşturulur ve bu sekretaryaya Eğitim Merkezi Müdürlüğü gözetiminde yeterli sayıda personel görevlendirilir. (4) Reisü’l-Kurra’lık makamının giderleri Eğitim Merkezi Müdürlüğünün resmi bütçesinden karşılanır.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

Kaynak için tıklayınız

 @erolkaranet - 15.01.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.