erolkara.net

Diyanet İşleri Başkanlığı, 1/3 Nisan 2021 tarihinde Ankara'da "Uluslararası Değişen ve Gelişen Bağlamında Hac Sempozyumu" düzenleneceğini açıkladı.

Başkanlığın açıklamasına göre yapılacak sempozyumla ilgili şu bilgiler temin edildi.
"Allah-kul ilişkisi bağlamında ibadetlerin her birinin inananların hayatında tartışılmaz bir yeri vardır. Her bir ibadet, insanın Yaratanı ve diğer insanlar ile olan ilişkisinde farklı bir anlam taşımaktadır. Kadim bir ibadet olan hac da gerek Allah-kul ilişkisi, gerekse insanların birbirleri ile olan ilişkileri açısından müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakması, iman kardeşliğini ve dini kimliği pekiştirmesi açısından en önemli ibadetlerdendir. Hac ibadeti, maddi ve manevi zenginlikleri içinde barındıran çok yönlü bir ibadettir. İslam’ın beş temel esasından birisi olan hac, özel bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesiyle, yapılışındaki birtakım zorluklar sebebiyle diğer ibadetlerden ayrılmaktadır. Hac ibadeti aynı zamanda farklı mekanlarda farklı sembollerin ziyaretini içeren ve ömürde belki de sadece bir defa yaşanabilecek birtakım tecrübeleri, duyguları ve heyecanları içinde barındıran müstesna bir ibadettir. 
Aynı şekilde hac ibadeti, ilk bakışta ferdi bir sorumluluk olarak algılanmakla birlikte yerine getiriliş tarzı bakımından uluslararası bir özelliği bulunmaktadır. Hac amacıyla kutsal mekânlara yapılan bu ziyaretlerin temelinde, derin bir itikat, ibadet, tarih ve kültür şuuru bulunmaktadır. Asıl hedef, bu duygu, anlayış ve zihniyeti günümüz insanlarına yansıtmak ve yaşatmaktır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonunu ülkeler arası bir seyahatten öte, içinde birçok sorumlulukları barındıran kutsal bir vazife olarak telakki etmektedir. Bu sorumluluklar çerçevesinde hac ibadeti büyük bir organizasyonu ve teşkilatlanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle hac organizasyonu için yapılan bütün hizmetler planlanırken temel gaye, hac yolcularının rahat, huzur ve güven içerisinde, milletimizin onur ve itibarına yakışacak bir şekilde bu ibadeti yerine getirebilmeleridir. Nitekim uygulama ve rehberlik yönü ağırlıklı olan hac ibadeti günümüze kadar bir disiplin ve organizasyon dahilinde gelmiştir. Ülkemizde hac hizmeti, 1979 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı, 1988 yılından sonra ise; Başkanlığın gözetim, denetim ve rehberliğinde seyahat acenteleri ile birlikte yerine getirilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı hac ibadeti ve organizasyonu konusunda yarım asra yakın tecrübe, birikim ve kazanıma sahip olmuştur.
Her yıl yapılması sebebiyle hac organizasyonları devletimizin yurt dışında gerçekleştirdiği en büyük organizasyonların başında gelmektedir. Bu bağlamda; Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlarımızın sadece ulaşım, sağlık, konaklama ve güvenliğini sağlamanın ötesinde manevi anlamda da büyük kazanımlarla ülkemize dönmelerini hedeflemektedir. Bu motivasyonla Diyanet İşleri Başkanlığınca hizmet kalitesinin artması ve hizmetlere katkı sunulması amacıyla “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığı altında 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında Uluslararası  bir sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir.

Sempozyumun Amacı
Sempozyum ile halihazırda yapılan hac hizmetlerinin her yönü ile değerlendirilmesi ve günümüz şartları çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hac organizasyonu ile ilgili gelişen ve değişen şartların değerlendirilmesi, organizasyonla ilgili güncel konuların gözden geçirilmesi, eğitim, rehberlik, iletişim ve alanla ilgili yazılı ve görsel yayın ve materyallerin geliştirilmesi amaçlanmıştır."

Konular
1. Mükellefiyet Şartları Bağlamında Hac

 • İstitaat kavramının günümüz şartlarında değerlendirilmesi
 • Buluğ çağına gelmemiş çocuğun haccı
 • Günümüzde ihsar ve fevat kapsamında değerlendirilebilecek haller
 • Günümüz ekonomik şartları açısından hac mükellefiyeti
 • Mahremiyet bağlamında kadınlar ile ilgili hususları
 • Mevcut kota uygulamasının farziyet şartları açısından değerlendirilmesi
 • Vekalet ile hac

2. Sağlık Problemleri Açısından Hac

 • Hacca engel olması bağlamında akıl sağlığının tamamen veya kısmen yitirilmesi
 • Fiziksel engeller ve diğer hastalıklar bağlamında hac ibadeti
 • Salgın döneminde hac ve alınan tedbirlerin değerlendirilmesi

3. Hac Uygulamalarında İctihadi Farklılıklar, Ruhsatlar ve Organizasyona Yansımaları

 • Belirlenen şer’i mikatlar dışında ihrama girilmesi
 • Müzdelife vakfe alanı ve vakfe zamanı
 • Mina’da konaklama
 • Şeytan taşlamanın vakti
 • İhram yasakları ve cezalara ilişkin farklı içtihatlardan yararlanma
 • Kadınlarla ilgili uygulamalar
 • Zaman, mekan ve vekalet açısından hedy kurbanı
 • Medine’de kalış süresi

4. Hz. Peygamber’den Günümüze Hac İbadetinin Tarihsel Süreci

 • Hz. Peygamber ve dört halife dönemi
 • Emeviler ve Abbasiler dönemi
 • Selçuklular dönemi
 • Osmanlılar dönemi
 • Cumhuriyet dönemi (1923-1977 yılları)
 • Diyanet İşleri Başkanlığı ile başlayan ilk dönem (1979-1988)
 • Diyanet ve seyahat acenteleri dönemi (1988 ve sonrası)

5. Haccın Sosyolojik, Psikolojik ve Kültürel Boyutları

 • İslam kardeşliği bağlamında hac
 • Hac ibadetinin sosyal hayatın değişim ve dönüşümüne katkısı
 • Bireyin sosyal statüsünü değiştirmesi bağlamında hac ve hacılık kavramları
 • Hac ibadetinin gerçekleştirilmesinde kültürel faktörlerin etkisi
 • Hac ibadetinin insan psikolojisine etkileri

6. Dünyada ve Ülkemizde Hac Eğitim ve İrşat Faaliyetleri

 • Hac öncesinde irşat ve eğitim faaliyetleri
 • Ülkelerin hac organizasyonlarında görev alan personelin eğitimlerinde farklı yaklaşımlar
 • Ülkelerin hac yolcuları eğitim modelleri
 • Hac esnasında irşat
 • Hac dönüşü sonrası eğitim faaliyetleri
 • Eğitim ve irşatta görsel, dijital yayınlar ve mobil aplikasyonlar

7. Diğer Ülkelerin Hac Organizasyonlarının Değerlendirilmesi

Hac yolcularının belirlenme süreci (sıra, kura vb.), kayıt işlemleri, kategoriler, sağlık hizmetleri, hac yolcusu profillerinin farklı açılardan (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) değerlendirilmesi

8. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonun Değerlendirilmesi

 • Yurt içi hizmetlerin değerlendirilmesi
 • Yurt dışı hizmetlerin değerlendirilmesi
 • Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB iş birliği içerisinde yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesi

Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.
Prof. Dr. Huriye MARTI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.
Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.
Dr. Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.
Dr. Burhan İŞLİYEN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye.
Doç. Dr. Fatih KURT, Dini Yayınlar Genel Müdürü, Türkiye.
Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.
Prof. Dr. Ahmet YAMAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Ali AKPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Enbiya YILDIRIM, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.
Prof. Dr. Fikret KARAMAN, İnönü Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Hacı Mehmet GÜNAY, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Türkiye.
Prof. Dr. Hasan Süheyl Abbud Ahmet El-Cümeylî, İmam-ı Azam Üniversitesi, Irak.
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ, Düzce Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, İstanbul İl Müftüsü, Türkiye.
Prof. Dr. Muharrem ÖNDER, Yalova Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye.
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.
Prof. Dr. Sabri ERTURHAN, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye. 
Prof. Dr. Salah Muhammed Salim Ebu'l-Hacc, Uluslararası İslamî İlimler Üniversitesi, Ürdün.
Prof. Dr. Şamil DAĞCI, Ankara Üniversitesi, Türkiye.
Dr. Abdorrahman b. Moammer Es-Senûsî El-Cezâirî, Cezayir Üniversitesi, Cezayir.
Dr. Ekrem KELEŞ, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.
Dr. Hüseyin KAYAPINAR, Emekli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Türkiye.
Dr. M. Bülent DADAŞ, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili, Türkiye.
Dr. Refiullah Ata, Celalabad Üniversitesi, Afganistan.
Dr. Yusuf DOĞAN, Ankara İl Müftüsü, Türkiye.
Dr. Zahir Abdülhamid, Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesi, Sudan.
Düzenleme Kurulu
Osman TIRAŞÇI   : Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı (Başkan)
Remzi BİRCAN   : Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü
Esma ERTEN  : Hac ve Umre Eğitim Daire Başkanı
Süleyman SARI   : Hac Hizmetleri Daire Başkanı
Tuncay ALTINIŞIK   : Diyanet İşleri Uzmanı
Dr. Harun Dündar KARAHAN  : Başkanlık Vaizi


Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski