@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Avukatın Banka Hesabı Haczedilebilir mi ? 

Ankara 6. Vergi Mahkemesi, Avukatların UYAP sistemine kayıtlı banka hesabının özel nitelik taşıdığı ( Müvekkil adına tutulan paraların da olabileceği) kanaatiyle haczedilmeklik yönünde emsal bir karar verdi.

Ankara 6. Vergi Mahkemesi 2018/70 E. - 2018/1109 K.ile "Avukatın UYAP sistemine kayıtlı banka hesabı özel nitelik arz etmekte olup bu hesapta müvekkil adına tutulan paralar da bulunabileceğinden, avukatın bu banka hesabının TÜMÜNE haciz işlemi uygulanamaz" dedi.

İşte o karar örneği


HAVUZ HESABI OLANLAR DİKKAT

Bununla birlikte, Yargıtay'ın bir kararında ise, söz konusu hesap eğer bir havuz hesap ise yani hem mesleki hem de kişisel amaçlar ile kullanılıyorsa bu durumda avukatın artık haczedilemezlik itirazında bulunabilmesi de mümkün olmayacaktır.

İşte bunun ilgili Yargıtay kararından bir örnek

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 19.12.2018 tarihli ve 2018/15328 E. ile 2018/13845 K. sayılı kararı uyarınca;

“…Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. … Haczedilmezlik için "fiilen mesleği için kullanılma" koşullarının kabul edilmesi karşısında, avukatın mesleğinde kullandığı bir hesabın haczedilmezliği ancak fiili durumunun tespiti ile belirlenmelidir. Bu konuda ispat yükü ise borçluya düşmektedir. Bir diğer anlatımla, haczedilen hesabın mesleğinden kaynaklı harcamalar için kullanıldığını borçlu ispatlamalıdır. Aksi halde şikâyetin reddi gerekecektir.

Haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraları karıştırmak suretiyle havuz hesabı oluşturan borçlunun iyi niyetle bağdaşmayacağı tartışmasızdır. Böyle bir davranış AİHM'nin AİHS'nin 6 § 1. ve Ek 1 numaralı Protokol'ün 1. maddelerinin ihlali sonucunu doğuracağı gibi, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde de bulunmakla, hukukça korunamayacağı muhakkaktır. Bu durumda, borçlu haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırılması, haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir.

Somut olayda, haciz konulan hesap ekstreleri getirtilerek yapılan harcamaların niteliğine bakıldığında, avukatlık mesleği için lüzumlu olan vergi ödemeleri, icra ödemeleri, ücretler gibi paraların olduğu haciz konulan hesapta ayrıca kişisel olarak aidat, kırtasiye, sağlık hizmetleri, gıda, fatura .. gibi harcamaların da bu hesaptan yapıldığı denetlenmiş, haciz konulan hesabın havuz hesabı olduğu, sadece mesleğin lüzumu için gerekli şekilde kullanılmadığı anlaşılmıştır. Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapılması sonucunda şikayetin reddi yönünde hüküm kurulması gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir."

Kararda da belirtildiği üzere avukatın “yalnızca mesleki amaçla kullandığı” bir Banka hesabı varsa, bu hesabı üzerinde haczedilemezlik itirazında bulunabilecektir. Ancak bununla birlikte somut olayda olduğu gibi söz konusu hesap eğer bir havuz hesap ise yani hem mesleki hem de kişisel amaçlar ile kullanılıyorsa bu durumda avukatın artık haczedilemezlik itirazında bulunabilmesi de mümkün olmayacaktır.

@erolkaranet - 18.01.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.