@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Ucuz Ekmek Satan Fırıncı Suçlu BulunduHalka Ucuz Ekmek Yedirmek İsteyen Fırıncıya Yargıtay'dan Red

Antalya'da, 2015 yılında, 250 gram ekmeğin 1 TL'den satılması yönünde alınan karara Muratpaşa ilçesinde bir fırın uymayarak ekmeği 70 ve 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığını, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiğini savunarak dava açtı.
2016 yılında başlayan davada yerel mahkeme 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğunu, fırının bu fiyatın altında satış yaparak haksız rekabet oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti. Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı.

Olay Yargıtay'a intikal etti. Ve Yargıtay dava hakkında son noktayı koydu. ucuz ekmek satan fırıncı haksız bulundu.

İşte Yargıtay'ın o kararı

 11. Hukuk Dairesi         2020/1120 E.  ,  2020/4883 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Taraflar arasında görülen davada Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 12.04.2018 tarih ve 2016/772 E- 2018/310 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce verilen 04/12/2019 tarih ve 2019/455 E- 2019/2308 K. sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili; tarafların Antalya'da fırıncılık alanında faaliyet gösterdiklerini, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen fiyat tarifesine göre 2015 yılı için 250 gr ekmeğin fiyatının 1,00.-TL olarak belirlendiğini, Antalya fırıncı esnafına fiyat tarifesi verildiğini, ancak davalının 1 adet 250 gr ekmeği ücret tarifesi gereği 1.00-TL'den satması gerekirken 60-65 kuruşa ve maliyet altında satarak düşük ücret ile hizmet vermek suretiyle il ve ilçe için odalarca belirlenen ücret tarifesine aykırı hareket ettiklerini, bu eylemi ile ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnafı ile diğer bakkal ve bayilere büyük zararlar verdiklerini, ihtarname gönderilmesine rağmen davalının haksız eylemlere devam ettiğini, davalının eyleminin 6102 sayılı TTK'nın 56. maddesinde düzenlenen haksız rekabet fiilini oluşturduğundan haksız rekabetin tespiti ile men'ine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, yapılan yargılamaya iddia, savunma, bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatlarlar Odası tarafından 250 gram ekmeğin satış fiyatının 1,00 TL olarak saptandığı, yargılama sırasında alınan bilirkişi raporları ile 250 gram ekmeğin maliyetinin 0,87 TL olarak saptandığı, davalı şirkete ait ticari defterler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda davalı şirketin 250 gram ekmeğin 2015 yılı ve davacı tarafından gönderilen ihtarname tarihi olan 22.01.2016 tarihi itibariyle 0,70-0,75 TL üzerinden satışa arz edildiği, bir an için Ticaret Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen 1,00 TL'inin azami satış fiyatı olduğu kabul edilse dahi 6102 sayılı TTK'nın 55/1-a-6 maddesinde belirtildiği şekilde 250 gram ekmeğin asgari maliyeti olan 0,87 TL'nin altında satışa arz etmiş olması nedeni ile haksız rekabetin oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karara karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
Bölge adliye mahkemesince, üretici olan davalı şirketin 1 adet 250 gr ekmeği maliyet bedelinin altında sattığı, haksız rekabet teşkil eden davranışı nedeniyle ekmek üreticilerinin bir araya gelerek oluşturdukları Antalya ...'nin dava açmakta aktif husumeti ve hukuki yararı bulunduğu gerekçesiyle istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. 
Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK'nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK'nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK'nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 10.11.2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 30.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.