@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Site Yöneticisine Hırsızsın Demek Suç mudur ?
Yargıtay, site yöneticisine "hırsızsın" diyerek hakert ettiği ileri sürüken site sakini hakkında beraat verdi. Yargıtay'a göre, yöneticiye "hırsızsın"demek "hakaret" değil "ağır eleştiri" sayılıyormuş. İşte o karar; 

ÖZET: Site sakininin site yöneticisine sarf ettiği hırsızsınız sözü hakaret değil ağır eleştiridir.

Y. 4. HD. E. 2016/15577 K.2019/649 T. 13.02.2019
Dava, kişilik haklarına saldırı nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili; müvekkilinin .... Sitesinin yöneticisi olduğunu, davalınında aynı sitede ikamet ettiğini; 13/07/2015 tarihinde sitede yapılacak tadilatların ücreti konusunda taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında davalının müvekkiline hakaret ettiğini, davalmın hakaret suçundan Geınlik 2. Asliye Ceza Mahkemesiinin 2015/672 esas 2015/937 sayılı kararı ile cezalandırılmasına karar verildiğini belirterek, uğradığı manevi zararnı giderilmesi isteminde bulunmuştur. 
Davalı; davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece; davalı hakkında hakaret suçundan yapılan ceza yargılamasında dinlenilen tanık beyanları ile davahnın, davacıya yönelik “hırsızsın” sözünü sarf ettiğinin sabit olduğu ve bu ifadenin davacının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. ' 
Dosya kapsamından, davacının şikayeti üzerine Gemlik 2. Asliye Ceza Mahkemesi`nin 2015/672 esas 2015/93 sayılı ilamı ile davalının hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ceza ınahkemesince her" ne kadar davaya konu edilen olay nedeniyle davalı Cezalandırılmış ve hakkında verilen mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de; hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları mahiyeti itibariyle hukuk hakiınini bağlamaz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre, ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun en önemli temellerinden birisi olup, toplumsal ilerlemenin ve her kişinin gelişiminin başlıca koşullarından birini teşkil etmektedir. AlHS'nin 10. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak koşuluyla, ifade özgürlüğü yalnızca iyi karşılanan ya da zararsız veya önemsiz olduğu düşünülen değil, aynı zamanda kırıcı, hoş karşılanmayan ya da kaygı uyandıran “bilgiler” ya da “düşünceler” için de geçerlidir, çoğulculuk, hoşgörü ve açık düşünce bunu gerektirir ve bunlar olmaksızın “demokratik bir toplum” olamaz. 10. maddede benimsenen ifade özgürlüğü bu şekilde olmakla birlikte, yine de bu dar bir yorum gerektiren istisnalar içermektedir ve bu hakkı kısıtlaına ihtiyacının' ikna edici bir biçimde ortaya konması gerekmektedir (Pakdemirli/Türkiye Başvuru no: 35839/97, 22 Şubat 2005).
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olaya bakılacak olursa; site yöneticisi olan davacı ile aynı sitede ikamet eden davalının, sitede yapılacak tadilatların ücreti konusunda yaşadıkları tartışma esnasında davacıya yönelik olarak sarfettiği sözler site yönetimine yönelik ağır eleştiri ınahiyetinde olup ifade özgürlüğü kapsamında kalmaktadır. Şu duıumda, davanın tümden reddedilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmiş olması doğnı değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdıı'.

SONUÇ
Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesiııe 13/02/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi. 

@erolkaranet - 28.12.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.