@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Polisler, Adli Bilirkişi Olabilir Mi ? Polis Akademisi bünyesinde faaliyete geçen Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, mahkemelerden talep olması durumunda adli bilirkişi olarak rapor düzenleyebiliyor.

4652 sayılı Polis Meslek Yüksek Öğretim Kanunu'nun 26. maddesine dayanılarak, 5 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Polis Akademisi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla faaliyete geçmişti.
Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirebilmektedir.
Öte yandan, açılacak lisansüstü programlarda ise Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli olan emniyet hizmetleri sınıfı personelinin yanı sıra Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar ile özel sektörden ilgili personele yönelik genel anlamda adli bilimlerin bütün alanlarını kapsayacak biçimde eğitim verilmektedir.
Enstitüde kurulan Kriminalistik, Fen Bilimleri ile Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı Başkanlıkları çatısı altında bilimsel araştırma inceleme ve yayın faaliyetlerinde bulunulmaktadır.
Akademik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Uzmanlık eğitimi, kurs ve sertifika programlarının da yapıldığı enstitü, başvurulması durumunda bilimsel ve teknik görüş bildirerek mahkemelerin talepleri doğrultusunda "adli bilimler" alanında bilirkişilik yapabilmektedir.

Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak polis memurlarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.
b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
d) Başka bir bölge kurulunun listesine kayıtlı olmamak.
e) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
f) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
h) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2’deyer alan nitelikleri taşımak.

PROGRAMIN AÇIKLAMASI
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” alınması ve sertifika sahibi olunması zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.
İlgili Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik Temel Eğitimine, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler. Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır. 
“Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez” (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 63) ve “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu… belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” (Bilirkişilik Kanunu madde 10/4) hükümleri gereği başvuruda bulunacak olan Hukukçuların bu hususu dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir. 
Önemli Not: İlgili Yönetmelik gereği eğitime beş yıllık mesleki deneyime sahip kişiler katılabilecektir.

EĞİTİM MÜFREDATI
•    Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
•    Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
•    Bilirkişi İncelemesi
•    Rapor Yazımı Usul ve Esasları
•    Uygulama

ÖN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu doldurmaları ve ön başvuru tarihleri arasında eğitim koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.  

ÖN BAŞVURU SONUCUNDA KONTENJANA GİREN ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN BELGELERİ KESİN BAŞVURU TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM KOORDİNATÖRÜNE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.

1.    Ödeme dekontu (Dekontun açıklama bölümünde, Katılımcının, Adı – Soyadı, ve TC Kimlik Numarası ile Eğitimin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)
2.    Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
3.    Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında 5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir belge,
4.    Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu 
5.    2 adet vesikalık fotoğraf
6.    Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Personel tanıtım kartı ve fotokopisi 

ÖNEMLİ NOT:
Başvuru yaptığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, kursa katılmayan/katılamayan, devamsızlık süresini doldurarak eğitimle ilişiği kesilen, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, ücreti kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları ücret hiçbir suretle geri ödenmez.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE 
Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan kursiyerlere, “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir

@erolkaranet - 28.07.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.