@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Özel Güvenlikçilerin En Çok Sorduğu Sorular
1- Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri nelerdir?
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 7. Maddesinde belirtilmiştir.
Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) Ceza Muhakemesi Kanununun 90 ıncı maddesine göre yakalama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama emri veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j)Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemesi Kanununun 168 inci maddesine göre yakalama.
k)Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 24 ve 25 inci maddelerine göre zor kullanma.

Koruma ve Güvenlik Hizmeti Sayılacak Görevler nelerdir?

5188 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan para ve değerli eşya nakil işlemlerindeki, özel güvenlik görevleri, özel güvenlik uygulaması bulunan kurum ve kuruluşlarda özel güvenlikle alakalı (nöbet hizmeti, koruma ve güvenlik planı hazırlanması) gibi görevler, özellikle sanayi bölgeleri olmak üzere mal giriş çıkışı olan yerlerde giriş-çıkış kayıtlarının tutulması, mal kaybının önlenmesi, mal güvenliğinin sağlanması ve kantarlarda ölçüm yapılması gibi görevler,için görevlendirilenler, Koruma ve güvenlik hizmetinin bir parçası olarak değerlendirilir ve bu alanlarda özel güvenlik görevlisi istihdam edilebilir. Alarm izleme merkezlerinde operatör görevi ile özel güvenlik izni olup kamera sistemi olan yerlerde görüntü takibi görevi mutlak suretle özel güvenlik görevlisi tarafından yerine getirlir.

2-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı İçin Ruhsat Harcı Neden Yatırıyoruz?
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 24’üncü maddesi gereği ruhsat harcı alınması zorunludur.
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni” başlıklı 17 nci maddesinde “…Başvuru sahiplerinden, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir.” hükmü gereğince ruhsat harcı alınmaktadır. Ruhsat harç miktarları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda her yıl belirlenen değerleme oranlarına göre artmaktadır.
Özel Güvenlik Kimlik Kartı için Maliye Bakanlığı Vergi Dairesinin 9103 No’lu hesabına 2020 yılı için 904,00 TL. ücret yatırılmaktadır.

3- Özel güvenlik görevlisi koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılabilir mi?

Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran, kişi, kurum ve kuruluşlara her tespit için beşbin ikiyüzsekiz (5208) Türk Lirası idari para cezası verilir.

4- Ücret yetersizliği, ücret artışı, iş yerinde baskı (mobing) uygulanması, çalışma saatleri ve şartlarının iyileştirilmesi vb. konulardaki taleplerimiz için nereye başvurmalıyız ?
Özel güvenlik görevlilerinin maaş, çalışma saatleri, özlük hakları, işe giriş-çıkışları ve işverenle yaptıkları iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu nedenle asgari ücretin üzerinde ücret alınması, iş yerinde baskı (mobing) uygulanması, çalışma saatleri ve diğer haklar konusundaki taleplerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya bu Bakanlığa bağlı ilgili müdürlüklere yazılı olarak ya da İletişim Merkezi “ALO 170” hattının aranarak yapılması gerekmektedir.

5- Çalışan özel güvenlik görevlilerine yıpranma hakkı veriliyor mu?
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ve ilgili mevzuatında çalışan özel güvenlik görevlilerin yıpranma hakkı ile ilgili her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.

6- Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlar nelerdir?
Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

7- Özel Güvenlik Görevlilerinde Tek Tip Üniforma ile Çalışılmasına ne zaman geçilecektir?
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur ve/veya sürekli işçi statüsünde çalışan özel güvenlik görevlileri ile il özel idareleri ve belediye şirketleri bünyesinde çalışan özel güvenlik görevlilerinin üniformalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve bu yerlerde çalışan özel güvenlik görevlilerine ait üniformaların renk, şekil, cins ve esasları ile bu üniformalarda kullanılacak işaret, sembol, logo ve armaları kapsayan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi” 15.05.2020 tarihinde Bakanlık onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Üniformalarda kullanılacak malzeme ve bunların teknik özellikleri, Yönerge’nin 7’nci maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının resmi internet sayfasında, 09.06.2020 tarihinde (https://egm.gov.tr/ozelguvenlik/tek-tip-uniforma/) yayınlanmış, yayım tarihi itibariyle üniformalar kullanılabilecek olup, 15.10.2021 tarihinden sonra yönerge kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda tek tip üniforma kullanılması zorunlu hale gelecektir.

Özel Güvenlik Şirketi Kıyafet Kataloğu Değişiminde İstenilen Belgeler Nelerdir?
1. Başvuru dilekçesi
2. Eski kıyafet kataloğu
3. Yeni kıyafet kataloğu
8-Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Gölbaşı Şubesinde bulunan TR370001200938500044000014 No’lu hesabına kıyafet kataloğu ücretinin yatırıldığına dair ücret dekontunun Başkanlığımıza ibrazı gerekmektedir.

Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü - @erolkaranet - 29.12.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.