@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam


Kadın Polislerin İş ve Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi Emniyet Teşkilatında Çalışan Kadın Polislerin İş ve Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi

Emniyet Teşkilatında çalışan kadın polislerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların tespiti ile hizmet verimliliğine etkisini tespite yönelik bu tez çalışmamız üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmada, toplumumuzda erkek mesleği olarak algılanan polislik mesleğinde kadın olmanın zorlukları, aynı zamanda çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar  irdelenmiştir. Tez’in; Birinci Bölümünde, Polislik Mesleği ve Çalışma Koşulları başlığı altında, Polis ve Polislik Mesleğinin tanımı, unsurları, gelişmiş ülkelerde gelişimi ve örgütlenmesinin yanında Türkiye’de gelişimi ve örgütlenmesi, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de Polislerin çalışma koşulları incelenerek, genel anlamda bilgiler verilmiştir. 
İkinci bölümde, Çalışma Yaşamında Kadın ve Sorunları başlığı altında, kadın ve toplumsal cinsiyet kavramının tanımına ve unsurlarına değinilmiş, toplumsal yapı içerisinde kadının oynadığı rollere ve toplumun kadından beklentilerine bakılarak, kadının toplumsal yapı içerisinde ve çalışma hayatında yaşadığı sorunlar ortaya konulmuştur. 
Üçüncü Bölümde, Türkiye’de Kadın Polisler ve Sorunları başlığı altında, Türkiye’de kadın polislerin çalışma koşulları anlatılmış, mesleğe giriş, tayin,  atama, cinsiyete göre görevlendirme ve ücret konuları ile özlük hakları ve anneliğe ilişkin düzenlemelere değinilmiştir. Bu bölümde, kadın polislerin yaşadığı sorunlar aile hayatına, sosyal hayata ve çalışma hayatına ilişkin sorunlar olarak ortaya konulmuş ve nedenleri üzerinde durulmuştur.
Yine üçüncü bölümün sonunda, İzmir ilinde çalışan kadın polislerin çalışma şartlarının hizmet verimliliğine etkisine yönelik anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada çıkan sonuçlara göre, bazı yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Türk polis teşkilatında çalışan kadın polislerin sorunlarının, erkek meslektaşlarından çok farklı olmadığı, sorunların, kadın olmanın yanında polis olmaktan kaynaklandığı görülmektedir. Çalışma saatlerinin uzunluğu, ek mesai ücretlerinin yetersizliği, emekli maaşlarının düşük olması gibi genel sıkıntıların yanında, toplumsal cinsiyet anlayışıyla toplumumuzun kadına yüklediği görevlerin başında gelen ev işleri ile ilgilenmek ve çocuk bakımı görevlerinin aksaması gibi sorunların olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bunlarla ilgili çözüm önerileri getirilmektedir. 

TEZ SONUCU ( ÖZET OLARAK ALINMIŞTIR)

Yaptığım bilimsel araştırmalarda, Türk Polis Teşkilatı çalışanlarının, gelişmiş ülkeler polis teşkilatları çalışanlarıyla karşılaştırıldığında çalışma saatlerinin daha fazla olduğunu, ücretlerinin daha düşük olduğunu, fazla çalışma karşılığı yapılan ödemelerin daha düşük olduğunu tespit ettim. Bunun yanında, eğitim düzeylerinin birbirine yakın olduğunu, sosyal yaşamda sahip olunan statü açısından daha alt bir durumda bulunduklarını, görevle ilgili çekincelerinin daha üst düzeyde olduğunu, amirleriyle aralarında daha fazla sorun yaşadıklarını gördüm. 

Bu arada 2005-2008 yılları arasında üç yıl süreyle Almanya Essen Başkonsolosluğu Güvenlik Ataşeliği görevini yürütürken Alman ve diğer Avrupa polislerini gözleme şansı yakaladım. Avrupa’da yaşayan insanların kurallara uyma konusundaki hassasiyetleri, özellikle trafik kurallarına uyma konusundaki dikkat ve özenlerini hayranlıkla izledim. Polisle karşı karşıya kalındığında hiç kimsenin polisi aşağıladığını, tehdit ettiğini veya kötü muamelede bulunduğunu görmedim. Aksine yapılan görevin ciddiyet ve karşılıklı anlayış içerisinde yürütüldüğüne şahit oldum. 
Polislerin mesai saatlerinin çok keskin bir şekilde uygulandığını, istirahata ayrılan polisin silahıyla birlikte üniformasını da orada bırakarak ayrıldığını, görev planlamasının yıllık olarak yapıldığını ve personelin kişisel planlarını ona göre yaptıklarını öğrendim.
Polis binalarının kapıları önünde nöbet tutan polis hiç görmedim. Kurşun geçirmez camlardan yapılmış kapılar arkasında güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra insanların binaya alındıklarını, dışarının da kameralarla izlendiğini dolayısıyla, çevre nöbetçisinin iklim koşullarından etkilenmeden, yorulmadan ve daha da önemlisi hayatını riske atmadan nöbet tuttuğunu gördüm. 
Spor müsabakaları ve diğer her türlü organizasyon için polis  görevlendirilmesi talep edildiğinde bu hizmetin karşılığı olarak, görevlendirilen personel başına fatura çıkarıldığını gördüm. 
Bütün bunlar ve benzer sorunların bir şekilde çözüldüğünü, ancak bu duruma gelebilmek için toplumun her kesiminin eşit oranda gelişiminin sağlanmasının, eğitime verilen önemin artırılarak vatandaşlık bilincinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna vardım.
Türk Polis Teşkilatının kadın polisleri, teşkilat içerisinde genel anlamda erkeklere göre dış etkenlere ve mesleğin zorluklarına karşı korunmaktadırlar. Kanaatimce, yaşanan sorunların büyük bölümü polis olmaktan değil, çalışan kadın olmaktan kaynaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet algılamasının kadınlara yüklediği rollerin yerine getirilmesini sadece kadınlardan bekleyen anlayış, özellikle çalışan kadınlar için artık sona ermek zorundadır. Nitekim kadın polislerle ilgili olarak bu sorunun çözüm yolunda olduğu ve istisnai durumlar olmakla birlikte sorumlulukların paylaşılması anlayışının gelişmekte olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Bununla birlikte, Türk Polis Teşkilatında çalışan kadın polislerin, çalıştıkları birimlerde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini, maddeler halinde aşağıda ifade etmeye çalıştım.
1) Kadın Polislerin Teşkilata Alımında ve Yükselmelerindeki Sayı Sınırlaması Yeniden Değerlendirilmelidir.
2) Kadın Polislerin Üst Düzey Yönetim Kademelerine Gelmelerinin Önündeki Engeller Araştırılarak Ortadan Kaldırılmaya Çalışılmalıdır.
3) Yapılan İşe Uygun Ücretlendirme Sistemi Kurulmalıdır 
4) Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanmasındaki Ölçütler Değiştirilmelidir.
5). Lojman Sayıları Artırılmalı ve Yararlanma Şartları Objektif  Olmalıdır
6) Kreş Sayısı Artırılmalı Ve Çalışma Saatleri Değiştirilmelidir
8) Emniyet Teşkilatı Personeli, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamından Çıkartılmalıdır.
9) Personeli Motive Edecek Etkinliklere Önem Verilmelidir.
10) Personelin Sosyalleştirilmesi Sağlanmalıdır.
11) Polis Emeklilerinin Durumu Düzeltilmeli Ve Onlara Sahip Çıkılmalıdır
12) İş Riski, Ek Gösterge Ve Makam Tazminatı Emekliliğe De Yansıtılmalıdır
13) Amirler Kadın Polislere Bazı Konularda Anlayışlı Yaklaşmalıdır
14) Kadın Polislerin Sorunlarıyla İlgili Bir Birim Kurulmalıdır
15) Teşkilat Birimleri Arasında Ayrım Yapılmaması.
16) Sosyal Tesislerin Sayısı Artırılmalıdır 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ OLARAK KAZIM TAŞBAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN TEZ'E ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam