@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kadın Polislerin İş ve Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi Emniyet Teşkilatında Çalışan Kadın Polislerin İş ve Yaşam Koşullarının Değerlendirilmesi

Emniyet Teşkilatında çalışan kadın polislerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların tespiti ile hizmet verimliliğine etkisini tespite yönelik tez çalışması...

Çalışmada, toplumumuzda erkek mesleği olarak algılanan polislik mesleğinde kadın olmanın zorlukları, aynı zamanda çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar  irdelenmiştir. Tez’in; Birinci Bölümünde, Polislik Mesleği ve Çalışma Koşulları başlığı altında, Polis ve Polislik Mesleğinin tanımı, unsurları, gelişmiş ülkelerde gelişimi ve örgütlenmesinin yanında Türkiye’de gelişimi ve örgütlenmesi, gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de Polislerin çalışma koşulları incelenerek, genel anlamda bilgiler verilmiştir. 
İkinci bölümde, Çalışma Yaşamında Kadın ve Sorunları başlığı altında, kadın ve toplumsal cinsiyet kavramının tanımına ve unsurlarına değinilmiş, toplumsal yapı içerisinde kadının oynadığı rollere ve toplumun kadından beklentilerine bakılarak, kadının toplumsal yapı içerisinde ve çalışma hayatında yaşadığı sorunlar ortaya konulmuştur. 
Üçüncü Bölümde, Türkiye’de Kadın Polisler ve Sorunları başlığı altında, Türkiye’de kadın polislerin çalışma koşulları anlatılmış, mesleğe giriş, tayin,  atama, cinsiyete göre görevlendirme ve ücret konuları ile özlük hakları ve anneliğe ilişkin düzenlemelere değinilmiştir. Bu bölümde, kadın polislerin yaşadığı sorunlar aile hayatına, sosyal hayata ve çalışma hayatına ilişkin sorunlar olarak ortaya konulmuş ve nedenleri üzerinde durulmuştur.
Yine üçüncü bölümün sonunda, İzmir ilinde çalışan kadın polislerin çalışma şartlarının hizmet verimliliğine etkisine yönelik anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada çıkan sonuçlara göre, bazı yorum ve önerilerde bulunulmuştur.
Türk polis teşkilatında çalışan kadın polislerin sorunlarının, erkek meslektaşlarından çok farklı olmadığı, sorunların, kadın olmanın yanında polis olmaktan kaynaklandığı görülmektedir. Çalışma saatlerinin uzunluğu, ek mesai ücretlerinin yetersizliği, emekli maaşlarının düşük olması gibi genel sıkıntıların yanında, toplumsal cinsiyet anlayışıyla toplumumuzun kadına yüklediği görevlerin başında gelen ev işleri ile ilgilenmek ve çocuk bakımı görevlerinin aksaması gibi sorunların olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bunlarla ilgili çözüm önerileri getirilmektedir. 

TEZ SONUCU ( ÖZET OLARAK ALINMIŞTIR)

Türk Polis Teşkilatında çalışan kadın polislerin, çalıştıkları birimlerde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerini, maddeler halinde aşağıda

1) Kadın Polislerin Teşkilata Alımında ve Yükselmelerindeki Sayı Sınırlaması Yeniden Değerlendirilmelidir.
2) Kadın Polislerin Üst Düzey Yönetim Kademelerine Gelmelerinin Önündeki Engeller Araştırılarak Ortadan Kaldırılmaya Çalışılmalıdır.
3) Yapılan İşe Uygun Ücretlendirme Sistemi Kurulmalıdır 
4) Fazla Mesai Ücretinin Hesaplanmasındaki Ölçütler Değiştirilmelidir.
5). Lojman Sayıları Artırılmalı ve Yararlanma Şartları Objektif  Olmalıdır
6) Kreş Sayısı Artırılmalı Ve Çalışma Saatleri Değiştirilmelidir
8) Emniyet Teşkilatı Personeli, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamından Çıkartılmalıdır.
9) Personeli Motive Edecek Etkinliklere Önem Verilmelidir.
10) Personelin Sosyalleştirilmesi Sağlanmalıdır.
11) Polis Emeklilerinin Durumu Düzeltilmeli Ve Onlara Sahip Çıkılmalıdır
12) İş Riski, Ek Gösterge Ve Makam Tazminatı Emekliliğe De Yansıtılmalıdır
13) Amirler Kadın Polislere Bazı Konularda Anlayışlı Yaklaşmalıdır
14) Kadın Polislerin Sorunlarıyla İlgili Bir Birim Kurulmalıdır
15) Teşkilat Birimleri Arasında Ayrım Yapılmaması.
16) Sosyal Tesislerin Sayısı Artırılmalıdır 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ OLARAK KAZIM TAŞBAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN TEZ'E ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

@erolkaranet - 15.12.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.