@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

İş Bulma Duası Herkesin kabusu olan Korona salgını yüzünden işsizlik denilen dert de arttı da daha fazla sorun oldu. Çünkü mevcut kısıtlama kararları yüzünden bir çok işyeri kapısına kilit vurmaya başladı. Bir çok işletme personeline kapı gösterdi. Ve işsizlik artık dayanılmayacak duruma geldi. İnsanlar nasıl geçineceklerini kara kara düşünürken bir yandan da iş bulmak için çareler arıyor. Belki hiç sevmedikleri insanlardan rica ediyor, belki üfürükçü, falcı bilmem hangi soytarının kapısını çalıyor. Maksat geçinebilmek evine bir ekmek götürmek için gayret sarf ediyor.
Ancak  en temiz yol  Yaradana sığınmak.. .Bir Müslümanın hangi konuda olursa olsun sığınacağı limanı Allah-u Teala'nın rahmet ve merhamet kapısıdır. Kul, Yaradanına sığınmak zorundadır. Çareyi Yaradandan aramak için onun bize gösterdiği yoldan gitmemiz lazımdır.
Bir insan çaresizliğin çözümünü Allah!a kul olarak çözmeye çalışmalıdır.
Ve bu sözlerimizin en güzel kanıtını Kuran-ı kerim'den aktarıyoruz.
"Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır." Bakara 153.. Biraz daha açarsak "(Artık) Ey iman edenler, sabırla ve namazla (Allah için sıkıntılara katlanmak ve devamlı ibadet ve dua üzerinde bulunmakla Benden) yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir." 
Eğer inananlardansanız kurtulursunuz
Bunun için , hacıya hocaya, üfürükçüye büyücüye, falcıya ona buna gitmeye gerek yok. İhlas ile ibadet ettiğiniz, dualar ettiğinizde, secdeye kapanıp kulluk vazifesini yaptığınızda ve haramlardan kaçındığınızda hazinelerin en büyüğüne sahip olan alemlerin Rabbi Allah c.c. elbette size yardım edecektir.
Zira Allah kuluna yeter. Ve bir kulun kendisine Allah'ın yeteceğini bilmesi de imandandır. Zira her zaman söylediğimiz gibi “Hasbünallahü ve nimel vekil” 
Bu vesile ile de aşağıda yazacağımız iş bulma dua örneklerinin size faydalı olacağını ümit ediyoruz. ANCAK UNUTMAYINIZ Kİ,  
"O iş beğenmedim, bu işi beğenmedim" diyerek yola çıkmayınız. Rızkın nerede olacağını sizin için hangi işin hayırlı olacağını bilemediğiniz için aranıp durmayınız. İş bulma duası çok iyi bir iş bulmak için değil rızkın açılıp iş bulabilmenin önünü açacak bir dileyiştir. Rızkı kazanabileceğiniz bir iş bulduğunuzda razı gelmelisiniz. Bu işe başladıktan sonra başka bir iş bakmamalısınız. Bulduğunuz işi beğenmez o iş senin bu iş senin diye dolaşır durursanız bu vesveselerle hata yaparsınız ve sıkıntı çekersiniz.” 
Aşağıda size bu konud atavsiye edilen duaları sunuyoruz. kendinize göre olanı seçerek ya da bir kaç tanesini devam ettirerek çalışınız. Dileğimiz en hayırlı bir işi en kısa zamanda Allahu Tealanın size nasip etmesidir. Dualarınız inşaallah kabul olur.

 • Yâsîn, VeI Kur’ân-iI hakîm, İnneke IemineI mürseIîn, AIâ sırâtın müstakîm, TenzîIeI azîzirrahîm, Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn, Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü’minûn, İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn, Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn, Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü’minûn, innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm, İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn, Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn, İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn, KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm iIIâ tekzibûn.

Yukarıda verilen duanın hemen okunmasından sonra aşağıdaki duanın edilmesi gerekir:

 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
 • Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda.”
  Anlamı: “Ey Rabbimiz sen bize katından rahmet et, işimizde bizler için başarılar hazırla.” (Bu dua günde 70 kez okunursa Allah’ın yardımı ile hayırlı bir iş bulacaktır.)
 • “Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allah ümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta’cile ma ahhartehu ve te’hira ma acceltehu.”
  Anlamı: “Allah’ım sana malımı, nefsimi ve dinimi emanet ediyorum. Allah’ım hükmüne beni razı kıl, bana mübarek etki, tehir ettiğinin acelesini, acele ettiğinin de tehirini istemeyeyim. Nefsimin isyanına engel ol, teslimini sağla.” (Peygamber Efendimizin işsiz kalıp, dara düşenlere okuması için tavsiye ettiği bir duadır. Herhangi bir okunma miktarı yoktur. İş görüşmesine giderken, evden çıkarken ya da kalbiniz ne zaman ihtiyaç duyuyorsa, okuyabilirsiniz.)
 • Er rahman. Alleme lkur’ane. Halekal insane. Allemehul beyan.  Eş şemsu vel kameru bi husban. Ven necmu veş şeceru yescudan. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.  Ella tatğav fil mizan.  Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan. Vel erda vedaaha lil enam.  Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani. Vel habbu zul asfi ver rayhan. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Halekal’insane min salsalin kelfahhari. Ve hale kalcanne min maricin min narin.  Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Mereclbahreyni yeltekıyani. Beynehuma berzahun la yebğıyani. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani. Yahrucu minhumellu’lu velmercanu. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
 • Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidün mecid.” (Bu dua 9 gün boyunca kesintisiz olarak, sabah namazı kılındıktan sonra 3 kez okunmalıdır. Duanın ardından Peygamber Efendimize 3 kez salatü selam getirmelisiniz.)
 • Bismillahirrahmanirrahim kulillâhumme mâlikel mülki tü’til mülke men teşâü ve tenziul mülke mimmen teşâü ve tüızzü men teşâü vetüzillü men teşâü bi yedikel hayr İnneke alâ külli şey’in kadîr Tûlicül leyle fin nehâri ve tûlicün nehâra fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşâü bi ğayri hısâb.
  Aynı zamanda duanın her gün sabah ve akşam 4 defa okunması gerekir.
 • Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kad dakat hiyletiy edrikniy Ya Rasullullah.”
 • Anlamı: “Muhammed ve ehline salat eyle. Çok fazla sıkıntım var, bana destek ve yardımcı ol Ya Rasulullah.” (Bu bir Salavat-ı Şerifedir. Cuma günü okunması gerekir. Her Cuma 100 kez okunursa, hayırlı bir iş sahibi olunur. Aynı zamanda bir iş sahibiyseniz de, işinizin hayırlı şekilde sürmesi amacı ile de okuyabilirsiniz.)
 • Allahümme hirli vahterli.
  Anlamı: “Allah’ım yapacağım her işte bana hayırlı olanı nasip et. Benim hakkımda hayırlı olanı bana seç ve en hayırlısını nasip eyle.” (Duanın belli bir okunuş sayısı yoktur. Fakat işsiz olduğunuz dönem boyunca sıklıkla okumanız tavsiye edilmektedir)
 • ”Allahü yü’ti mülkehu men yeşa.”
  Anlamı: “Allah mülkünü kendi istediği kişiye bahşeder.” (İş bulmak amacı ile 990 kez okunması tavsiye edilmektedir.)
 • Bismillahirrahmanirrahim ve kalelmelikü itüni bihi estahlishülinefsi felemmakellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinün emin kalec alni ala hazainil ardi inni hafizün alim ve kezalike mekkennali yusüfe fil ardi yetebevveü minha haysü yeşaü nusibü bi rahmetina men neşaü vela nuziü ecrel muhsinin.” (Bu duanın da belli bir okunuş miktarı bulunmamaktadır. Hayırlı bir iş bulup, helal bir kazanç elde etmek isteyen kimseler, bu duayı her gün okuyarak dualarını edebilirler.)
 • “Malikü’l mülki tü’til mülke.”
  Anlamı: “Mülkün gerçek sahibi, o mülkü verendir.” (İş aradığınız süreç boyunca mümkünse her gün 1150 kez okunması gerekir. Bu duayı her gün 1150 kez okuyan kimseler, hayırlı bir iş bulabilirler.)
 • Bismillahirrahmanirrahim Ve kâlel meliku’tûnî bihî estahlishu li nefsî, fe lemmâ kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn. Kâlec’alnî alâ hazâinil ard, innî hafîzun alîm. Ve kezâlike mekkennâ li yûsufe fîl ard, yetebevveu minhâ haysu yeşâu, nusîbu bi rahmetinâ men neşâu ve lâ nudîu ecrel muhsinîn.
  Verilen duanın kılınan namazlardan sonra 5 defa okunması gerekir.
 • Allahümme yarabbi bicahi sahibil vesileti seyyidina ve nebiyyina ve habibina ve kurrete uyünina ve nuri ebsarina habibike muhammed inil mustafa ve resulikel murtaza ve nebiyyikel mücteba havvil halina ila ahsenil hal ya muhavvilel havli vel ahval
  Anlami : Ey Allahım vesile sahibinin yüzü suyu hürmetine senden diliyorum. Rabbim O bizim efendimiz ve sevgili peygamberimiz, O gözlerimizin nurudur, O habibimiz Muhammed Mustafadır. Halimizi en güzele değiştir. Ey her hali ve durumu en güzel değiştiren Rabbim İşi bozulmuş kısmeti bağlanmış sıhhatsiz üzüntü ve kahır ömrü azap içinde geçen otururken yatarken gücü yettiği kadar okusun saymaksızın üç gün zarfında faydasını ve tesirini görmeye başlarsınız 
 • Rızıkların Ummadık Taraftan Gelmesi İçin Okunacak Dua: 
  Her gün 66 kere İhlas suresini ve ardından da 134 kere '' Yâ Samed '' 101 kere '' Yâ Vâhid '' İsmi Şerifleri okumaya devam eden hiç ummadığı nimetlere kavuşur,ömrü boyunca geçim sıkıntısı çekmez. * Her kim güneş doğarken,güneşe karşı oturup 300 defa: {Bismillahir Rahmânir Rahim} der ve ardından da 300 kere: {Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyidina Muhammed} derse,Allahü Teala ona hiç ummadığı yerden ve ummadığı şekilde rızık gönderir.
 • Büyük Mevki Ve Makamdaki Kişileri Etki Altina Almak, vardiğin Yerde Işinin Görülmesi Için,iş Görüşmelerine,adliye,önemli Toplantilara Vs Gitmeden Akşamdan çekin.
  Allahümme Ya Aliyyün-110 Allahümme Ya Afüvvün-156 Allahümme Ya Muhsiy-148 Allahümme Ya Kadirun-305 Allahümme Ya Müizzün-117 Allahümme Ya Basiyrun-302 Allahümme Ya Selam-131 Allahümme Ya Hakemün-68
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.