@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İlçe Emniyet Amirliği Görev Tanımı
 İlçe Emniyet Amirliği Görev Tanımı

1. BİRİMİ        :İlçe Emniyet Amirliği
2. ŞUBESİ       :İlçe Emniyet Amirliği
3. BUROSU     :İlçe Teşkilatı

A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
• Emniyet Amiri (İlçe Emniyet Amiri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalışma sağlamak,
• Personeli planlamak, görevlendirmek, sevk ve idare etmek, eğitmek ve performanslarını değerlendirmek,,
• Kamu düzeninin sağlanması hizmetlerinin ve bağlı birimlerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini sağlamak, bunları izlemek, koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek,,
• Suçun azaltılması, şehrin sosyal ve ekonomik sorunu çözüm bulması ve güvenlik hizmetlerinin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi amacıyla; şehirdeki tüm idari, adli, siyasi, askeri, etnik, işçi, iş veren, spor çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve gerekli gördüğü tüm gerçek ve tüzel kişilerle iyi ve yüksek düzeyli ilişkiler kurarak tarafların katılım ve desteğini sağlayıcı politikalar üretmek ve uygulamak,
• Doğal afet ve kriz durumlarında, halkta infial uyandıran olaylarda, etnik ve siyasal çalışmalarda, ani gelişen büyük toplumsal olay veya sosyal patlama durumlarında güvenlik hizmetlerinin rasyonel bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; kriz merkezi ile işbirliği çerçevesinde ilgili tüm kurum, kuruluş ve şahıslar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini sağlayıcı harekat planlarının önceden belirlenerek uygulanabilir ve alternatifli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak,
• Alınması gereken tüm acil kararları almak ve başka emniyet birimleri olmak üzere ilgili birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
• Gerektiğinde personelinin, halkın veya ilgili grubun önünde veya medya aracılığı ile hitap ederek normale dönüşe katkı sağlamak,
• Bu tür olaylardan gerekli derslerin alınması, eksikliklerin giderilmesi ve hataların tekrarlanmaması için tüm personeli kapsayan eğitim programları hazırlatmak ve uygulatmak,
• Personelin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, onların aile ve sosyal yaşam standartlarının geliştirilmelerine imkan sağlayıcı düzenlemeler yapmak,
• Üst makamlarınca özel emir verildiği durumlarda veya gerekli görüldüğü durumlarda önemli soruşturma veya operasyonları yönetmek,
• Halkın veya gerçek tüzel kişiliklerin yaptığı şikayetleri değerlendirmek/ değerlendirilmesini sağlamak
• Güvenlik hizmetlerinin sürekli gelişimi için bilimsel çalışmalar yaptırarak geliştirilen yöntem ve politikaları uygulamak, bu politikaların örnek olması ve yaygınlaştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü Makamı ve diğer ilgili yerlere önermek,
• Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde hizmetin ve uluslar arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde toplantı, seminer, görüşme, konferans, sempozyum, gezi, staj, personel değişimi gibi her türlü eğitim ve işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek,
• Göreve ilişkin mevzuatın geliştirilmesi için Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak
• İlgili şahıs, kurum ve kamuoyuna yönelik gerekli bilgilendirmeleri yapmak
• Hizmet alanı ile ilgili kayıt ve istatistiklerin tutulmasını sağlamak
• Bütçenin hazırlanmasını sağlamak ve uygulamak,
• İl düzeyinde Emniyet Genel Müdürlüğünü ve İl Emniyet Teşkilatını temsil etmek ve gerektiğinde belirtilen görevleri yardımcıları ve diğer personeli vasıtası ile yerine getirmek
• Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

2. BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:
İlçe Emniyet Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Emniyet Müdür Yardımcısı,

3. ÇALIŞMA KOŞULLARI
a. Çalışma ortamı : Kapalı alan
b. İş riski :  ( ) Düşük (   ) Orta (X  ) Yüksek
c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.
2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.
3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.
4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.
5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak.

GÖREV TANIMI

A. BİRİMİ : İlçe Emniyet Amirliği
B. ŞUBESİ :Polis Merkezi Amirliği
C. BÜROSU : Polis Merkezi Amir V.

 A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

 GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1. Polis Merkezi’nin genel yönetimini sağlamak:

 • Sorumluluk alanında Emniyet Teşkilatını temsil etmek,
 • Polis Merkezi Amirliğini idare etmek,
 • Polis Merkezinin, bina içi ve dışı genel tertip ve düzenini sağlamak,
 • Gözaltı, muhafaza altına alma ve ifade alma üniteleri başta olmak üzere hizmet alanlarının belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak, uygun olmayanları gerekli tedbirler alınmak üzere yetkili birimlere bildirmek,
 • Personelin günlük konular, değişen güvenlik şartları, edinilen istihbarî bilgiler, alınması gereken tedbirler, suç analizi sonuçları, riskli alanlar ve suçların yoğunlaştığı yerler ve yerine getirilecek görevler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Personelin katılımı ile bilgi değişim ve hizmeti yönlendirme toplantıları yapmak,
 • Meydana gelen olayları, nitelik, önem ve önceliğine göre sıralı üst amirlere en kısa sürede bildirmek,
 • Polis Merkezinin teçhizat, sarf ve demirbaş malzeme ile diğer ihtiyaçlarını düzenli olarak belirleyerek karşılanması için ilgili birimlere bildirmek, temin edilenlerin muhafazası ile verimli kullanımını sağlamak,
 • Personelin gelen emir ve genelgeler hakkında bilgilendirilmesini, içeriklerinin anlaşılmasını ve bunlardan tebliği gerekenlerin tebliğini sağlamak,
 • Polis Merkezinde tutulacak defterlerin Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönerge hükümlerine uygun olarak ve düzenli tutulmasını sağlamak,
 • Birim arşivinin düzenli ve yönetmeliğe uygun halde tutulmasını sağlamak, düzenli olarak tasnifini temin etmek,
 • Görevli olduğu süre içerisinde adli ve idari evrakı imzalamak ve sevk etmek,
 • Polis Merkezi Amirliğince yürütülen adli ve idari iş ve işlemlerin sonuçlarını takip etmek,

2. Polis Merkezi personelinin istihdamına ve hizmet içi eğitimine ilişkin hizmetleri yürütmek:

 • Polis Merkezinin personel ihtiyaç analizini yapmak ve ilgili birimlere talepte bulunmak,
 • Polis Merkezine atanan personelin istihdamını planlamak,
 • Personelin görev, izin ve istirahat zamanlarını belirlemek
 • Personelin performans ölçme ve değerlendirme ile ödüllendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve yetkili birimlere bildirmek,
 • Personelin, yürüttüğü hizmetlerde POLNET projelerini (SAM, EBYS, GİYKİMBİL, GBT, Asayiş Polisi Ajandası vb.) öğrenmesini ve daha etkin kullanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak
 • Personelin görev başı eğitimlerinin yapılmasını ve Polis Merkezinde göreve başlayan personelin intibak eğitimi almasını sağlamak,
 • Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesini sağlamak,
 • Personelin yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alması gereken personele ilişkin tedbirleri almak ve takip etmek,
 • Polis Merkezinde personel arasında iletişimi geliştirmek, buna yönelik tedbirler almak,

3. Polis Merkezi hizmet birimlerini ve personelini denetlemek: 

3.1.Polis Merkezi birim ve noktalarını denetlemek,
3.2.Personelin kıyafet ve teçhizatının yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olup olmadığını denetlemek,
3.3.Araç gereç ve teçhizatın hizmet gereklerine uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

4. Görev ve sorumluluk alanı kapsamında kamu düzeninin sağlanmasına ve suç önlemeye yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak:

 • Sorumluluk alanında yapılan ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemleri takip etmek,
 • Polis Merkezine intikal eden konular hakkında ilgili şubeler ve bürolar arası koordinasyonu, diğer resmi ve sivil kurumlar ile irtibatı sağlamak,
 • Yapılan yazılı ihbarların yasal süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak,
 • Sorumluluk alanına yönelik suç önleme hizmetlerini geliştirmek, risk ve suç analiz çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli proje ve çalışmalar yürütmek,
 • Sorumluluk alanında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirler için teşkilat içi birimler ve kurumlar ile koordineyi sağlamak,
 • Sorumluluk alanındaki sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar, esnaflar, dernekler, kamu kuruluşları ve diğer ilgili birimler ile işbirliği geliştirmek,
 • Sorumluluk Alanı Rehberi (SAR)’nin hazırlanmasını, hazırlanan rehberin personel tarafından öğrenilmesini ve güncellenmesini sağlamak,
 • Polis Merkezi sorumluluk alanında görev yapan diğer suç önleme ve soruşturma birimlerine destek hizmeti sağlamak,
 • Sorumluluk alanında işlenen kabahatlerin tespiti ile idarî yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
 • Sorumluluk alanında işlenen kabahatlerin tespiti ile idarî yaptırımların etkin uygulanmasını sağlamak,
 • İdari evrakın ilgili birim veya kurumlara sevkini sağlamak, İl emniyet müdürlüğünce yetkilendirme yapılması ve sistem kurulması halinde KGYS görüntüleme sistemini takip ettirmek ve şüpheli durumlarda yetkili birimlere bilgi verilmesini sağlamak,

5. Görev ve sorumluluk alanı kapsamındaki suç soruşturma hizmetlerini yönlendirmek ve koordine etmek:

 • Görev alanındaki suç soruşturma işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Adli evrakın ilgili birim ve Cumhuriyet Savcılığına sevkini sağlamak,
 • Görev alanı kapsamında ilgili adli makam ve merciler ile iletişimini geliştirmek ve güçlendirmek, Adli yazışmaları yasaların öngördüğü süreleri içerisinde yapılmasını sağlamak,

2. BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ:
İlçe Emniyet Amir V.

 3. ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. Çalışma ortamı : Açık alan

b. İş riski :   (  ) Düşük ( X ) Orta  (  ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

 

 

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.

2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak

 

 

GÖREV TANIMI

 

D. BİRİMİ : ŞALPAZARI İlçe Emniyet Amirliği

E. ŞUBESİ : ŞALPAZARI Polis Merkezi Amirliği

F. BÜROSU : ŞALPAZARI Polis Merkezi Amir V.

 

A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

 

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 

6. Polis Merkezi’nin genel yönetimini sağlamak:

Sorumluluk alanında Emniyet Teşkilatını temsil etmek,

Polis Merkezi Amirliğini idare etmek,

Polis Merkezinin, bina içi ve dışı genel tertip ve düzenini sağlamak,

Gözaltı, muhafaza altına alma ve ifade alma üniteleri başta olmak üzere hizmet alanlarının belirlenen standartlara uygun olmasını sağlamak, uygun olmayanları gerekli tedbirler alınmak üzere yetkili birimlere bildirmek,

Personelin günlük konular, değişen güvenlik şartları, edinilen istihbarî bilgiler, alınması gereken tedbirler, suç analizi sonuçları, riskli alanlar ve suçların yoğunlaştığı yerler ve yerine getirilecek görevler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesini sağlamak,

Personelin katılımı ile bilgi değişim ve hizmeti yönlendirme toplantıları yapmak,

Meydana gelen olayları, nitelik, önem ve önceliğine göre sıralı üst amirlere en kısa sürede bildirmek,

Polis Merkezinin teçhizat, sarf ve demirbaş malzeme ile diğer ihtiyaçlarını düzenli olarak belirleyerek karşılanması için ilgili birimlere bildirmek, temin edilenlerin muhafazası ile verimli kullanımını sağlamak,

Personelin gelen emir ve genelgeler hakkında bilgilendirilmesini, içeriklerinin anlaşılmasını ve bunlardan tebliği gerekenlerin tebliğini sağlamak,

Polis Merkezinde tutulacak defterlerin Emniyet Teşkilatında Tutulacak Defterler Hakkında Yönerge hükümlerine uygun olarak ve düzenli tutulmasını sağlamak,

Birim arşivinin düzenli ve yönetmeliğe uygun halde tutulmasını sağlamak, düzenli olarak tasnifini temin etmek,

Görevli olduğu süre içerisinde adli ve idari evrakı imzalamak ve sevk etmek,

Polis Merkezi Amirliğince yürütülen adli ve idari iş ve işlemlerin sonuçlarını takip etmek,

 

7. Polis Merkezi personelinin istihdamına ve hizmet içi eğitimine ilişkin hizmetleri yürütmek:

Polis Merkezinin personel ihtiyaç analizini yapmak ve ilgili birimlere talepte bulunmak,

Polis Merkezine atanan personelin istihdamını planlamak,

Personelin görev, izin ve istirahat zamanlarını belirlemek

Personelin performans ölçme ve değerlendirme ile ödüllendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek Personelin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve yetkili birimlere bildirmek,

Personelin, yürüttüğü hizmetlerde POLNET projelerini (SAM, EBYS, GİYKİMBİL, GBT, Asayiş Polisi Ajandası vb.) öğrenmesini ve daha etkin kullanmasını sağlayacak çalışmaları yapmak

Personelin görev başı eğitimlerinin yapılmasını ve Polis Merkezinde göreve başlayan personelin intibak eğitimi almasını sağlamak,

 

Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik sosyal faaliyetler düzenlenmesini sağlamak,

Personelin yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturulması için gerekli girişimlerde bulunmak, rehberlik ve danışmanlık hizmeti alması gereken personele ilişkin tedbirleri almak ve takip etmek,

Polis Merkezinde personel arasında iletişimi geliştirmek, buna yönelik tedbirler almak,

 

8. Polis Merkezi hizmet birimlerini ve personelini denetlemek: 3.1.Polis Merkezi birim ve noktalarını denetlemek,

3.2.Personelin kıyafet ve teçhizatının yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olup olmadığını denetlemek, 3.3.Araç gereç ve teçhizatın hizmet gereklerine uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

 

9. Görev ve sorumluluk alanı kapsamında kamu düzeninin sağlanmasına ve suç önlemeye yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak:

Sorumluluk alanında yapılan ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek ve yapılan işlemleri takip etmek,

Polis Merkezine intikal eden konular hakkında ilgili şubeler ve bürolar arası koordinasyonu, diğer resmi ve sivil kurumlar ile irtibatı sağlamak,

Yapılan yazılı ihbarların yasal süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak,

Sorumluluk alanına yönelik suç önleme hizmetlerini geliştirmek, risk ve suç analiz çalışmaları yapmak veya yaptırmak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli proje ve çalışmalar yürütmek,

Sorumluluk alanında meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak ve bu tedbirler için teşkilat içi birimler ve kurumlar ile koordineyi sağlamak,

Sorumluluk alanındaki sivil toplum kuruluşları (STK), muhtarlar, esnaflar, dernekler, kamu kuruluşları ve diğer ilgili birimler ile işbirliği geliştirmek,

Sorumluluk Alanı Rehberi (SAR)’nin hazırlanmasını, hazırlanan rehberin personel tarafından öğrenilmesini ve güncellenmesini sağlamak,

Polis Merkezi sorumluluk alanında görev yapan diğer suç önleme ve soruşturma birimlerine destek hizmeti sağlamak,

Sorumluluk alanında işlenen kabahatlerin tespiti ile idarî yaptırımların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak,

Sorumluluk alanında işlenen kabahatlerin tespiti ile idarî yaptırımların etkin uygulanmasını sağlamak,

İdari evrakın ilgili birim veya kurumlara sevkini sağlamak, İl emniyet müdürlüğünce yetkilendirme yapılması ve sistem kurulması halinde KGYS görüntüleme sistemini takip ettirmek ve şüpheli durumlarda yetkili birimlere bilgi verilmesini sağlamak,

 

10. Görev ve sorumluluk alanı kapsamındaki suç soruşturma hizmetlerini yönlendirmek ve koordine etmek:

Görev alanındaki suç soruşturma işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

Adli evrakın ilgili birim ve Cumhuriyet Savcılığına sevkini sağlamak,

Görev alanı kapsamında ilgili adli makam ve merciler ile iletişimini geliştirmek ve güçlendirmek, Adli yazışmaları yasaların öngördüğü süreleri içerisinde yapılmasını sağlamak,

 

 

 

 

 

 

4. BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ: İlçe Emniyet Amir V.

 

5. ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. Çalışma ortamı : Açık alan

b. İş riski :   (  ) Düşük ( X ) Orta  (  ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

 

 

6. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.

7. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

8. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

9. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

10. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak

 

GÖREV TANIMI

 

1. BİRİMİ : ŞALPAZARI İlçe Emniyet Amirliği

2. ŞUBESİ : -

3. BÜROSU : Belgelendirme Büro Amirliği

 

A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Yetki devri yapılmış olması halinde;

-Av bayisi vb. bayilik belgesi düzenlemek,

-Yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlemek,

-Silah bulundurma veya taşıma ruhsatı düzenlemek,

-Patlayıcı madde taşıma izin belgesi, taşıyan kişilere güvenlik belgesi düzenlemek,

-Proteknik madde kullanma izin belgesi düzenlemek,

-Umuma mahsus pasaport müracaatlarını almak

-Kişi, kurum ya da kuruluşların özel güvenlik izni müracaatlarıyla ilgili olarak İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordine kurmak,

-Özel güvenlik kimlik kartı tanzim edilmesiyle ilgili olarak İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordine kurmak,

-Silah kadrosu verilen özel güvenlik birimi, şirket veya eğitim kurumlarına silah taşıma, bulundurma ya da silah nakil belgesi tanzim edilmesiyle ilgili olarak İl Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü koordine kurmak,

-Yurda giriş-çıkış kayıtları ile ilgili işlemleri yürütmek, kurumsal veya kişisel yurda giriş- çıkış kayıt taleplerini neticelendirmek,

-Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yürütmek (İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve Merkez Teşkilatı tarafından verilen görevler)

 

BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ: Büro Amiri

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. Çalışma ortamı: Kapalı alan

b. İş riski :   ( ) Düşük ( x ) Orta (  ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.

2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak.

 

GÖREV TANIMI

 

1. BİRİMİ : ŞALPAZARI İlçe Emniyet Amirliği

2. ŞUBESİ : -

3. BÜROSU : Destek Büro Amirliği

 

A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

- Sivil savunma iş ve işlemlerini takip etmek,

-Araçların trafik kayıt tescil, sigorta ve kuvve işlemlerini takip etmek,

-Araçların yakıt, bakım, onarım işlemlerini takip etmek,

-İşçi personelin özlük işlemlerini takip etmek,

-Hizmet binalarının bakım-onarım, tefrişat vb. işlerini takip etmek,

-Hizmet binalarının temizlik, telefon, aydınlatma, su, ısıtma vb. işlerini takip etmek,

-Melbusat, savunma ve güvenlik alımları sonucu gönderilen kıyafet, silah, mühimmat vb. her türlü malzemenin depolanması ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,

-Personelin maaş, yolluk vb. işlemlerini yürütmek

-Pol-net’e ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

-Bilgisayar, çevre birimleri ve sarf malzemelerinin ihtiyacını belirlemek,

-Bilgisayar ve ilgili malzemelerin bakım ve onarım işlemlerini takip etmek,

-Web hizmetlerini yürütmek,

-Mobil bilgi işlem hizmetleriyle ilgili iş ve işlemleri takip etmek,

-Haber merkezi ve kent güvenlik yönetim sisteminin işletimini sağlamak,

-155 Polis İmdat çağrılarını karşılamak ve ihbarlarla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak,

-Haberleşme sistem ve cihazlarının bakım-onarımları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, devamlı faal tutulmalarını sağlamak,

-Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yürütmek (İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve

Merkez Teşkilatı tarafından verilen görevler)

 

BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ: Büro Amiri

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. Çalışma ortamı: Kapalı alan

b. İş riski :   ( ) Düşük ( x ) Orta (  ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.

2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak.

 

EK-1

GÖREV TANIMI

 

BİRİMİ : Şalpazarı İlçe Emniyet Amirliği ŞUBESİ : Trafik Denetleme Büro Amirliği BÜROSU : Trafik Denetleme Büro Amirliği

 

GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

 

1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

• Trafik düzenlemeye ve denetlemeye ilişkin görevleri yürütmek,

• Kural ihlali durumlarında ceza işlemlerine ilişkin görevleri yürütmek,

• Büro ve ekip personelinin faaliyet ve işlemlerini düzenli yapmasını sağlamak,

• Çalışma ortamlarının düzen ve temizliğini sağlamak, hizmette kullanılan ekipmanlarının çalışır ve bakımlı olmasını temin etmek,

• EBYS sistemi üzerinden büroya ait iş ve işlemler için gelen evrakların gereğini yapmak.

• Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yürütmek (İlgili kanunlar, yönetmelikler, genelgeler ve Merkez Teşkilatı tarafından verilen görevler)

 

2. BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ: İlçe Emniyet Amir V.

 

3. ÇALIŞMA KOŞULLARI

 

a. Çalışma ortamı : Kapalı alan

b. İş riski :   ( ) Düşük ( x ) Orta ( ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

 

 

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Akademik Eğitim, Lisans.

2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak

 

GÖREV TANIMI

 

1. BİRİMİ : TRABZON Emniyet Müdürlüğü

2. ŞUBESİ : Şalpazarı İlçe Emniyet Amirliği

3. BÜROSU : Polis Merkezi Amirliği

 

A. GÖREVE İLİŞKİN BİLGİLER

1. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: GRUP AMİRİNİN GÖREV TANIMI

1- Grup Amirliğinin Genel İşleyiş Ve Yönetimini Sağlamak:

Grubu temsil ve idare etmek,

Polis Merkezi Amirinin veya yardımcısının bulunmadığı zamanlarda Polis Merkezi Amirliği’nin adli ve idari evrakını kendi adıyla imzalamak,

Grup Amirliği hizmetlerinin aksamadan ve ilgili mevzuat çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hizmetleri kontrol etmek,

Kendisine bağlı personeli, görev başlangıcında günlük konular, değişen güvenlik şartları, edinilen istihbarî bilgiler, alınması gereken tedbirler, suç analizi sonuçları, riskli alanlar ve suçların yoğunlaştığı yerler ve yerine getirilecek görevler hakkında bilgilendirmek,

Devriye ekibi ve personelinin devriye görevine çıkmadan önce görev taksimini yapmak, o günkü görevi ile ilgili yapacağı işler hakkında ana başlıklar halinde bilgilendirmek,

Grup amirliği hizmetlerine yönelik Polis Merkezi Amiri’ne önerilerde bulunmak,

Görevi süresince meydana gelen olayları ve diğer konuları sıralı üst amirlere en kısa sürede bildirmek,

Devriye personelinin görevi süresince çalışma zamanları ile istirahat zamanlarını ve yerlerini planlamak, takip etmek,

Görevi bitiminde Grup Amirliği Görev Raporu’nu hazırlamak,

Meydana gelen olaylara ilişkin Olay Bildirim Formu ( suç bildirim fişi ) hazırlanmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

Grup Amirliği personelinin görev yaparken karşılaştığı sorunları dinlemek, çözüm önerileri geliştirerek amirlerine sunmak,

Polis merkezinin görevi süresince genel tertip ve düzenini sağlamak,

Görev bitiminde görevi devredeceği Grup Amirini bilgilendirmek,

Görevi süresince hizmetlerin toplum destekli polislik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,

Görev devir-teslim işlemlerini takip ve koordine etmek,

 

2. Görevi süresince Polis Merkezi hizmet birimlerini ve personelini denetlemek:

Polis Merkezi birim ve noktalarını denetlemek,

Personelin kıyafet ve teçhizatının yönetmelikte belirtilen standartlara uygun olup olmadığını denetlemek,

Araç gereç ve teçhizatın hizmet gereklerine uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,

Nezarethane ve gözaltı işlemlerini takip etmek,

 

3. Görevi süresince suç önleme ve soruşturma hizmetlerinin takip ve kontrolü ile koordinesini yapmak:

Polis Merkezi ekiplerini/devriyeleri koordine ve kontrol etmek, bu hizmetlerin yürütülme şekil ve yöntemlerini tespit etmek,

Hizmet alanlarında karşılaşılan sorunların giderilmesini temin etmek,

Yapılan işlemlerin usulüne uygun olarak yürütülmesini kontrol ve takip etmek,

Yürütülen hizmetlere ilişkin birim içi ve dışı koordinasyonu sağlamak,

 

 

4. Görevi süresince kamu düzeninin sağlanmasına ve suç önlemeye yönelik hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak:

 

C.1 Yürütülen koruyucu, önleyici, caydırıcı güvenlik hizmetlerinin verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak,

Görevli personeli, muhtemel risklere yönelik bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek,

Suç önleme tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

 

5. Görevi süresince suç soruşturma hizmetlerini yönlendirmek ve koordine etmek:

El konulan suçları ve yapılan işlemleri takip etmek, ilgili personelden düzenli bilgi almak ve olay verilerinin bilgi sistemlerine düzenli girilip girilmediğini kontrol etmek,

Suça el konulması, olay yerinin korunması, soruşturma evrakının tanzimi, ifade alma işlemleri ile gözaltı işlemlerinin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi için gereken tedbirleri almak, personeli buna uygun olarak istihdam etmek,

El konulan suçlara ve yapılan soruşturma işlemlerine ilişkin Yetkili (yoksa Nöbetçi) Cumhuriyet savcısına bilgi vermek ve talimat çerçevesinde personeli yönlendirmek,

Yürütülen suç soruşturması kapsamında ifade alma işlemlerini yürütmek,

Gözaltı ve nezaret işlemlerinin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerinin korunması için gereken tedbirleri almak,

Şüpheli kişilerin müdafii ile görüşmeleri ile yasal diğer haklarını kullanmalarını sağlamak,

Yakalanan ve gözaltına alınan kişilerin nakli ve sevkleri ile Polis Merkezlerinde tutulmalarına ilişkin gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

Hazırlanan soruşturma evrakını incelemek, eksik bulunan hususların giderilmesini sağlamak,

Soruşturma işlemleri kapsamında işbirliği yapılması gereken kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak,

Soruşturma evrakının tamamlanmasını ve yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na sevkini sağlamak,

Başka soruşturma birimlerince aranan ya da bu birimlerce yürütülen işlemler nedeniyle şüpheli olan kişilerin ilgili birimlere teslim edilmesini temin etmek,

Devri gereken suç soruşturma işlemlerinin devrini sağlamak,

İşlenen suçlar kapsamında belirlenen kişilerin kimlik tespiti ile elde edilen suç eşyalarına ilişkin yasal işlemleri yürütmek,

Polis Merkezinde alınamayan ifadelerin devriyeler vasıtasıyla alınmasını sağlamak,

 

 

DEVRİYE EKİBİNİN GÖREV TANIMI

 

1. Sorumluluk alanında genel güvenlik hizmetlerini yerine getirmek:

Usulüne uygun olarak durdurma, kimlik sorma ile taşıt ve kişilerle ilgili belgelerin kontrolünü yapmak, gerektiğinde trafiği düzenlemek,

Taşıt ve kişi sorgulaması ile önleme araması uygulamaları yapmak, daha önce suç işleyen ve aranan kişileri yakalamak,

Devriye hizmetlerini sorumluluklarına ve devriye davranış kurallarına uygun şekilde yürütmek,

Toplum destekli polislik hizmetleri kapsamında halkla ilişkileri geliştirmek, halkın arzu, istek ve taleplerini dinlemek, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma yapmak,

Görevi süresince mıntıkadaki esnafı, toplumsal saygınlığı bulunan kişileri, muhtarları, okulları, resmi kurum ve kuruluşları ziyaret etmek, genel güvenlik ve devriye hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulunmak,

 

2. Sorumluluk alanında toplumun ve kişilerin korunması bakımından gerekli hizmetleri yürütmek:

Genel emniyeti korumak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve devamını sağlamak,

Kamunun ve kişilerin güvenliğini temin ederek halkın can, ırz ve mal emniyetini korumak, huzur ve sükûnu sağlamak,

İşyerleri, fabrikalar, sinemalar, alışveriş merkezleri, eğitim alanları, okullar, dershaneler gibi halkın bir anda dolup boşaldığı ve yoğun olarak bulunduğu yerleri gözlem ve kontrol altında tutmak ve halkın her türlü suçtan korunmasını sağlamak,

Pazar, park yerleri, otoparklar, mesire alanları gibi yerlerin güvenliğini temin etmek ,

Okullara geliş ve okullardan çıkış zamanlarında gerekli önleyici tedbirleri almak,

 

Acil müdahale gerektiren ya da diğer kurum ve kuruluşların görev alanına giren durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşlar (sağlık kuruluşları, itfaiye, belediye gibi) ile polis merkezini haberdar etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,

Kimsesiz, madde bağımlısı ve yardıma muhtaç çocuklar ile sokak çocuklarına rastlanması halinde korunmaları ve tedavileri için derhal Çocuk Şube Müdürlüğünün haberdar edilmesini sağlamak ve gereken ön tedbirleri almak,

Aileleri tarafından terk edilmiş yeni doğmuş veya bakıma muhtaç çocuklara rastlanması halinde gereken sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlamak, Çocuk Şube Müdürlüğünü haberdar ederek, ilgili kurum ve kuruluşların teslim almalarını temin etmek,

 

 

3. Sorumluluk alanında düzenleyici ve caydırıcı nitelikteki kolluk hizmetlerini yürütmek:

Kabahatler Kanunu’nda yer alan veya polise idari yaptırım uygulama yetkisi verilen diğer kabahatlerin (trafik ihlalleri dahil) işlenmesini men etmek, devamına mani olmak ve işleyenler hakkında idari yaptırım uygulamak,

Tehlikesiz akıl hastaları, mecnun ve meczupları, bir mesleği olmayıp çalışmamayı itiyat (genel davranış) haline getiren ve suç işleme ihtimali olanları takip ve kontrol altında bulundurmak,

Genel ahlâk kurallarına aykırı davranışlarda bulunanları önlemek ve bu davranışlardan men etmek,

Kumar oynandığına ilişkin hakkında istihbari bilgi elde edilen yerlerdeki faaliyetleri ve bu yerlerdeki kişileri gözlemlemek ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

Şehir ulaşım hizmetlerinin trafik kurallarına uygun olarak yürütülmesi çerçevesinde toplu taşım araçlarının çalışma şekillerini gözlemlemek ve trafik suçu işlenmiş ise ilgili trafik birimini haberdar ederek gerekli yasal işlemin yapılmasını sağlamak, yetkili olması halinde bizzat idari yaptırımı uygulamak, trafik zabıtasının bulunmadığı zamanlarda gerektiğinde trafiği düzenlemek,

Mevzuata aykırı açılan ve işletilen işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ilişkin bilgi toplamak, gereğinin yapılması amacıyla polis merkezleri ve ilgili kurumları bilgilendirmek,

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin çalışma izin belgelerini, mevzuata uygun olarak işletilip işletilmediğini ve çalışma saatlerine uyulup uyulmadığı ile gürültü sınırlarının aşılıp aşılmadığını kontrol etmek veya edilmesini sağlamak,

Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarına uymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlık verenleri men ederek haklarında gerekli yasal tedbirleri almak,

Hakkında yakalama emri bulunan ve GİYKİMBİL sistemi üzerinden geçici olarak konakladığı yer bilgisi tespit edilen ve kendisine bildirilen kişileri yakalamak,

 

4. Suç önleme hizmetlerini yürütmek ve bu hizmetleri geliştirmek:

Suçların işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, işlenmekte olan suçlara el koyarak devamını önlemek,

Kötü niyetli kişilerin, içki ve uyuşturucu maddeleri bağımlılık derecesinde kullananların hâl ve hareket tarzlarını izlemek, bu kişilerin denetim altında tutulmalarını sağlamak,

Suç işlemeye teşebbüs edenleri ve bu maksatla girişimde bulunanları izlemek ve haklarında gerekli işlemleri yapmak,

Riskli alanlarda kamu düzenine ve genel emniyete aykırı olayların meydana gelip gelmediğini ve suçların işlenip işlenmediğini kontrol ve takip etmek,

Fuhşu itiyat edenleri, aracılık yapanları ve fuhuş için yer temin edenleri takip ederek gerekli yasal işlemleri yapmak, ilgili birimlerle irtibata geçmek,

Suç işleyen sabıkalıları, polis tarafından takibi gereken kişileri ve kamu düzenini bozmaya eğilimli kişileri gözlem ve denetim altında bulundurmak, bu nitelikte kişilerin toplandığı, barındığı ya da saklandığı yerlere ilişkin bilgi toplamak ve ilgili diğer birimleri bilgilendirmek,

Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suç eşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Geceleri ıssızlaşan, tenhalaşan ve korumadan yoksun bulunan iş ve çalışma yerleri ile meskenlere yönelebilecek muhtemel tehlikeleri ve suçları önlemek için düzenli motorize veya yaya devriye hizmeti yapmak,

 

5. Suç soruşturma hizmetleri kapsamında kendisine verilen görevler ile el koyduğu suçlara ilişkin adli hizmetleri yürütmek:

 

Herhangi bir suçla karşılaştığında devamını önlemek, suça el koymak, şüphelileri yakalamak,

Olay yerine giden ilk ekip ise olay yerinin güvenliğini sağlamak, mümkün olan en geniş sınırlarda olay yerini belirlemek ve güvenlik şeridi ile koruma altına almak,

Olay yerine yabancı şahısların girmesini engellemek, yaralılar için ambulans çağırmak, gerektiğinde derhal yardım istemek, tanıklar varsa tespit etmek ve tespit edilen ilk bilgileri not almak,

Yakalanan şahısların kendisine ve çevreye zarar vermemesi ile korunması için her türlü tedbiri almak, kişilerin kaba üst aramasını yapmak, kendisine veya başkalarına zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılmasını sağlamak,

Yakalanan kişiye yakalama sebebini ve hakkındaki iddialar ile susma ve müdafiden yararlanma hakkını, her halde yazılı, bunun mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal bildirmek.

El konulan olay, yakalanan kişi veya kişilerle ilgili derhal yetkili birim amirine bilgi vermek ve alınan talimat doğrultusunda hareket etmek,

Yakalama ve üst arama işlemlerine ilişkin tutanak düzenlemek,

El konulan olaya ilişkin gerekli tutanakları düzenlemek,

Olaya karışan, yakalanan ve ilgili birimlere teslim edilecek olan kişilerden sağlık durumunun tespiti gerekenlerin doktor raporunu almak,

Polis Merkezi tarafından tahkikatı yapılan olayın mahiyetinin irdelenmesi ve ifadelerinin alınması sırasında ortaya çıkan yeni şüpheli, mağdur, tanık, müşteki ve delilleri temin etmek,

Ekibin kendi müdahalesi ile bertaraf edemeyeceği durumlarda derhal yardım istemek, kendi güvenliklerini ve başkalarının güvenliklerini tehlikeye sokmamak,

 

6. Görevi sırasında kamu esenliğinin sağlanmasına ilişkin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için gereken tedbirleri almak:

Sokak aydınlatmalarının düzenli olmadığını, sokak lambalarının yanmadığını,

Halkın günlük yaşantısını tehlikeye sokan göçmüş yolların, binaların ve yerlerin bulunduğunu,

İnsanların geçmelerini tehlikeye düşürecek yapı, yol ve inşaatların bulunduğunu,

Yıkılmaya yüz tutmuş binaların, açılmış veya ortaya çıkarılarak bırakılmış ve herhangi bir uyarıcı işaret konulmamış çukur ve yığınların, hafriyat çalışmalarının olduğunu,

Patlamış su, hava gazı, doğalgaz boruları, kopmuş elektrik, telefon, telgraf telleri bulunduğunu,

Devrilmeye yüz tutmuş ve tehlike saçan direklerin ve yapılması gereken diğer işlerin olduğunu,

Halkın rahatını ve güvenliğini tehlikeye düşürmesi muhtemel bu nitelikte diğer eksikliklerin bulunduğunu,

Tespit ettiklerinde veya bu nitelikte işlere rastladıklarında; o anda tehlike oluşturan durumlarda acele alınması gereken tedbirleri alarak veya aldırtarak en kısa sürede grup amirini bilgilendirmek,

Doğal afetlerde halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak, doğal afet durumlarında yetkili amirler tarafından verilen talimatları yerine getirmek,

 

7. Devriye hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için görev öncesi gereken tedbirleri almak:

Devriye hizmeti öncesi düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılmak,

Devriye süresince ekip halinde görev yapmak ve motorize görev sırasında hizmet taşıtı kullanmak,

Gerektiğinde devriye hizmetlerini yaya olarak yerine getirmek,

Devriye başlangıcında devriye taşıtının genel kontrolünü yapmak, hizmete hazır olup olmadığını belirlemek, ilgili ekipmanlarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek ve tespit ettiği eksiklikleri ilgili birime rapor etmek, hizmet vermeye uygun görülen taşıt ile göreve çıkmak,

Göreve çıkmadan önce kıyafet ve teçhizatının tam ve kullanıma hazır olmasını sağlamak,

Görev yaptığı sorumluluk alanını öğrenmek, Sorumluluk Alanı Rehberi (SAR)’ni incelemek, genel suçluluk durumu ile genel güvenlik hakkında önceden bilgi sahibi olmak,

 

8. Devriye hizmetlerini belirlenen esaslar dâhilinde yürütmek:

 

Zorunluluk olmadıkça, başka bir mıntıkadaki birimler tarafından yardım istenmedikçe veya talimat verilmedikçe sorumlu olduğu mıntıkayı terk etmemek,

Ekip Amirince devriye yapılacak yerleri ve hizmetin yürütülme şeklini tayin etmek,

Devriye süresince bilinen ve belirlenmiş yerlerden veya yollardan geçmek, çevreyi incelemek ve gözlemlemek,

Görevin yürütüldüğü mıntıka dâhilinde uygun yerlerde kısa süreli duraklamalar yapmak, devriye süresince gözlemler yapılarak notlar almak, kontrol ve denetimlerde bulunmak,

Görevi süresince duraksamaksızın telsiz dinlemek, haberleşmeye hazır bir şekilde bulunmak ve bunun için gerekli tedbirleri önceden almak,

Zorunluluk olmadıkça görevi süresince kendisine tahsis edilen techizatı kullanmak,

Motorize devriye hizmetini, olağanüstü ve acil bir durum olmadıkça 20-40 km hızla ve trafik kurallarına uygun bir şekilde yürütmek ve çevredeki vatandaşlara rahatsızlık vermemek,

Yürütülen hizmetler, devriye mıntıkası ve o anda bulunulan yer ile ilgili olarak grup amirine/polis merkezine düzenli olarak telsizle bilgi vermek,

Görev süresince zorunluluk bulunmadıkça, gecikmesinde sakınca bulunan bir hâl olmadıkça ve gerekmedikçe hizmet taşıtının ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini kullanmamak,

Görev süresince bireysel ve ekip olarak gerekli güvenlik önlemlerine dikkat etmek, kişisel koruma tedbirlerini almak ve olaylara buna göre müdahale etmek,

Görevi süresince grup amirine bilgi vermek ve onayını almak suretiyle öncelikle polis merkezlerinde makul sürelerle ihtiyaç gidermek ve dinlenmek,

Görevi bitiminde polis merkezine dönmek ve görevine ilişkin devriye görev formunu ve gerekmesi halinde diğer raporları hazırlamak, görevi sırasında verilen talimatların yerine getirilip getirilmediğini raporlarda belirtmek,

Görev devir teslim işlemlerini yapmak,

Görev değişimini polis merkezinde yapmak,

Görevin gerektirdiği istisnai durumlarda, aynı işlemleri yapmak suretiyle görevli bulunduğu yerde görev değişimini sağlamak,

Görev bitiminde hizmet taşıtı ve teçhizata ilişkin defterleri doldurmak,

Görev süresi içerisinde başlamış olduğu işleri sonuçlandırmadan ya da diğer görevlilere devretmeden ve grup amirini konu hakkında bilgilendirmeden polis merkezi ya da görev yerlerinden ayrılmamak,

 

9. Yaya devriye görevinin yerine getirilmesi sırasında gereken tedbirleri almak:

Kendisine sorumluluğu verilen bölgede, yaya devriye yapılacak yerleri ve hizmetin yürütülme şeklini belirlemek (Ekip Amiri tarafından),

Yaya devriye süresince ekip olarak sürekli birlikte görev yapmak (Ekip amiri devriyenin sağında yürür),

Belirlenmiş yerlerden veya yollardan geçmek, çevreyi incelemek ve gözlemlemek,

Yürüyüşleri ağır adımlar ile yapmak ve görevi sırasında çevredeki vatandaşlara rahatsızlık vermemek,

Görevin yürütüldüğü yerlerde kısa süreli duruşlar, ters dönüşler ve gözlemler yapmak kontrol ve denetimlerde bulunmak,

Görevi sırasında kişiler, durumlar ve araçlara dair edindiği bilgiler ile anons edilen eşkal ve diğer hususlara ilişkin bilgileri not defterine kaydetmek,

Tabancaları devamlı kılıflarında bulundurmak ancak gerekli durumlarda ve tehlikeli anlarda elde hazır tutmak,

 

 

GRUP SORUMLU YAZICISININ (MUKAYYİTİNİN) GÖREV TANIMI

 

1. Meydana gelen olayların veri girişi ve kayıt işlemlerini yürütmek:

Polis Merkezi sorumluluk alanında meydana gelen olay işlemlerini aktif kullanılmakta  olan bilgi sistemleri üzerinden yürütmek ve göndermek,

“Olay numarası” olarak sistem tarafından otomatik verilen numaraları kullanmak,

Meydana gelen olaylara ilişkin kayıtları belirlenen usüle uygun olarak tutmak,

Meydana gelen olaylar hakkında Asayiş Olayları Bildirim Formu düzenlemek,

 

2. Suç soruşturması kapsamında ifade alma ve evrak tanzim işlemlerini yürütmek:

 

El konulan ve kayıt işlemleri tamamlanan olaya ilişkin Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda, olayın şüphelisi, mağduru ve olayla ilgili diğer kişilerin ifadelerini almak,

Olayın taraflarının talebi halinde veya yasal zorunluluk gereği, Grup Amirinin bilgisi dahilinde ve koordineli olarak barodan avukat talep etmek,

Adli mercilerin karar veya emrini gerektiren soruşturma işlemleri ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına talep yazılarını yazmak,

Suç soruşturması kapsamında veya adli olaylara ilişkin ilgili diğer kurumlardan istenecek evrak ve verilerle ilgili talep yazısı hazırlamak ve adli işlere ilişkin diğer yazışmaları yapmak,

Grup amirliği tarafından yürütülen soruşturmalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından gelen talimatların yerine getirilmesini sağlamak,

Cumhuriyet savcısının talimatı çerçevesinde, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunmak ve uzlaşma teklif formu düzenlemek,

İş ve işlemleri tamamlanan ve ikmalen gönderilecek evrakı en kısa sürede sevk etmek,

 

3. Suç soruşturma işlemlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli olan diğer işlemleri yerine getirmek:

Grup amiri ile koordineli olarak soruşturmada meydana gelen yeni gelişmeler hakkında Cumhuriyet savcısına düzenli bilgi vermek ve yeni talimatlarını almak,

Soruşturmayla ilgili temin edilmesi gereken belge, bilgi ve dokümanlarla ilgili grup amirine bilgi vermek,

Faili meçhul ve faili firar olayların faillerinin yakalanmasına yönelik grup amirine bilgi vermek,

Soruşturmayla ilgili ifadesine başvurulacak veya adliyeye çıkartılacak kimseleri grup amirine bildirmek ve konuya ilişkin talimatını almak,

Yürütülen soruşturma ile ilgili Polis Merkezine gelen/getirilen şüpheli ve mağdur başta olmak üzere ilgili kişilerin her türlü doktor raporlarının aldırılmasında grup amiriyle koordine kurmak,

Şüpheli veya mağduru çocuk olan olaylarla ilgili olarak gereği için derhal Çocuk Şube/Büro Müdürlüğü/Amirliği ile irtibata geçmek,

Soruşturma konusu olayın niteliğine göre grup amirinin bilgisi dahilinde ilgili polis birimleri ile irtibata geçmek,

Aile içi şiddet olaylarında bilgi sistemleri üzerinden “Aile İçi Şiddet Olayları Kayıt Formunu” doldurmak, konu ile ilgili genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapmak, ilgili birimlerle ve sosyal hizmet kurumları ile irtibata geçmek,

Yakalanan veya gözaltına alınan yabancı ülke uyruklu şahıslar ile ilgili olarak, genelgeler doğrultusunda bildirim formunu düzenlemek ve ilgili yerlere (İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ile ilgili temsilcilik) bilgi vermek, gerektiğinde Yabancılar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçmek,

 

4. Kayıp şahıs olaylarına ilişkin işlemleri yürütmek:

Kayıp veya bulunan şahıslarla ilgili müracaatları gecikmeksizin almak, eşkâl bilgi  formu  tanzim etmek,

Kayıp/Buluntu şahısların bilgi sistemleri üzerinden veri kayıtlarını/düşümlerini yaptırmak için ilgili birimlere yazı yazmak,

Kayıp çocukların bulunmasına yönelik iş ve işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla “Kayıp Çocuk Rehberi”nde öngörülen işlemleri yerine getirmek,

Suç şüphesi olan kayıp veya bulunan şahıslar ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi vermek ve Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda gerekli yazışmaları yapmak,

Kayıp kişilere ilişkin ilgili diğer birimler ile işbirliği yapmak ve bilgi paylaşımı sağlamak,

Kayıp şahıs bulunduğunda ‘Bulunan Kişi Tebliğ ve Tebellüğ Tutanağı’ düzenlemek,

 

POLİS MERKEZİ ÇEVRE KORUMA NÖBETCİSİ GÖREV TANIMI

 

1. Polis Merkezi ve müştemilatının genel güvenliğini sağlamak:

Polis Merkezinin çevre güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

Görevini tam teçhizat, MP–5 veya yerine göre diğer uzun namlulu silahlar ile yürütmek, görevi sırasında sürekli balistik yelek giymek,

Nöbet için tahsis edilen silahı göreve başlarken kontrol etmek ve silahın göreve hazır bir konumda bulunmasını sağlamak,

 

Bina çevresinde düzenli devriye gezmek, muhtemel saldırılara duyarlı olmak, riskli durumları değerlendirmek,

Görev yerini, kısa süreli de olsa terk etmemek, bireysel ihtiyaçlarını yerine Grup Amirince personel görevlendirilmesini sağlamak suretiyle gidermek,

Nöbet mahalli mevcut ise bu yerlere yabancı kişilerin girmesine izin vermemek ve yabancı kişilerle uzun diyaloglar kurmaktan kaçınmak,

Dikkatini dağıtacak ve tehlike teşkil edebilecek tavır ve davranışlardan kaçınmak,

Görevin akşam   ifa edilmesi halinde gerekli aydınlatma cihazlarını açmak, çevre aydınlatmasını sağlamak ve dış kapıları kapalı duruma getirmek,

2. Bina çevresindeki şüpheli durum ve olaylara müdahale etmek:

Polis Merkezinin yakın çevresini (en az 25 m. lik dairesel alan) sürekli izlemek ve kontrol etmek, şüpheli çanta, paket, poşet vb. durumlarda gerekli kontrolü yapmak ve şüpheli kişilerin binaya yaklaşmasına izin vermemek,

Polis Merkezi yakın çevresine taşıt park edilmesine izin vermemek,

Polis Merkezi çevresinde toplananlara izin vermemek, bekleme yapanları uyarmak, gerektiğinde bu kişilerin men edilmesini sağlamak,

Taşıtlara bireysel güvenliğini dikkate alarak belirli bir mesafeden yaklaşmak ve diyalog kurmak,

 

 

Polis Merkezi çevresinde dolaşan şüpheli şahıs ve taşıtlar hakkında Grup Amirine veya Nöbetçi Memuruna bilgi vererek gereken tedbirlerin alınmasını istemek,

Görev alanına yakın yerlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak Grup Amirliği ile derhal irtibata geçmek,

 

3. Polis Merkezine gelen ve gidenleri kontrol ve denetim altında bulundurmak:

Polis Merkezine gelen ve giden kişileri izlemek ve kontrolünü sağlamak,

Polis Merkezine gelen kişilerin, gelme nedenleri, geldikleri birim ve talepleri hakkında asli görevini aksatmayacak şekilde ön bilgi almak, buna göre kişileri yönlendirmek,

 

4. Görevini mesleki saygınlık ve devlet ciddiyetine uygun olarak yürütmek:

Polis Merkezine gelen vatandaşlara güler yüzlü, mesleki etik ilkelere ve saygınlığa uygun ve nazik davranmak,

Kendisine yöneltilen soruları usulü dairesinde ve görevini aksatmayacak şekilde cevaplandırmak,

Görevi sırasında üniforma, mesleki ciddiyet ve görevi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmamak, zorunlu olmadıkça kişisel iletişim aletlerini kullanmamak,

 

 

HİZMET TAŞITI SÜRÜCÜSÜ GÖREV TANIMI

 

1. Hizmet taşıtına ilişkin genel iş ve işlemleri yürütmek:

Hizmet taşıtının görev öncesi genel durumunu ve kullanıma hazır olup olmadığını kontrol etmek,

Hizmet taşıtını sürebilmek için niteliğine göre, gerekli ve geçerli sürücü belgesine sahip olmak,

Yapılan kontrol sonucunda tespit edilen eksiklerin giderilmesini sağlamak, giderilemeyecekleri rapor halinde ilgili birime bildirmek,

Arızalı olduğu tespit edilen hizmet taşıtının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek,

Hizmet taşıtının iç ve dış temizliğini yapmak veya yaptırmak,

Kişi ve araç güvenliği bakımından tehlike oluşturan durumlarda hizmet taşıtını görevde kullanmamak,

Özel donanımlı hizmet taşıtlarını, bu konuda eğitimli ve sertifikalıysa kullanmak,

Hizmet taşıtında bulunan silah, teçhizat ve araç gerecin kullanıma hazır olup olmadığını kontrol etmek ve hazır olmasını sağlamak,

Hizmet taşıtının sigorta, muayene, egzoz emisyon v.b. kontrollerini yaptırmak,

Araçla ilgili yapılan tamirat, yağ değişimi vs. gibi işlemleri taşıt takip defterine günlük olarak  düzenli bir şekilde kaydetmek,

 

2. Hizmet taşıtını, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak kullanmak:

Acil ve derhal müdahalesi gereken durumlar dışında hizmet taşıtını kullanırken trafik kural ve işaretlerine uymak,

Acil ve derhal müdahalesi gereken durumlarda ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini kullanmak,

Hizmet taşıtını kullanırken üniforma, mesleki saygınlık ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmamak,

Özel donanımlı hizmet taşıtlarını kullanım özelliklerine uygun bir şekilde kullanmak,

3. Hizmet taşıtının kullanımı sırasında gerekli güvenlik önlemlerini almak:

 

Araçlarda kanunen bulundurulması zorunlu olan eşyaların, donanım ve ekipmanların bulundurulmasını sağlamak,

Hava koşullarında gerekli durumlarda araçlarda zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmak,

Hizmet taşıtının park edilmesi durumunda gerekli güvenlik önlemlerini almak,

Hizmet taşıtını kullanırken gerekli bireysel önlemleri almak,

Herhangi bir olaya müdahale esnasında ekip görevlileri yeterli ise öncelikle aracın güvenliği ve kullanımı görevini ifa etmek, ekip görevlilerinin yetersiz kaldığı durumlarda ise diğer görevlilere yardımcı olmak,

 

 

GÖZALTI VE NEZARETHANE SORUMLUSU GÖREV TANIMI

 

1. Gözaltı ünitesinin genel düzen ve temizliğini sağlamak:

Nezarethanenin genel tertip ve düzeni ile temiz bir şekilde tutulmasını sağlamak, 1.2.Kişilerin nezarethaneden çıkarılması sonrasında ve gerektiğinde temizliğini yaptırmak,

Nezarethanede herhangi bir yabancı madde veya alet bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol etmek ve tutanakla kayıt altına almak,

Nezarethaneyi boş iken de kilitli tutmak,

Gözaltına alınan kişiyi nezarethaneye koymadan önce içerisinin ön kontrolünü yapmak,

 

2. Gözaltına alınan ve nezarethaneye konulacak kişinin sağlık kontrolü işlemlerini yürütmek: 2.1.Gözaltına alınan kişiyi, nezarethaneye koymak üzere sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilmeden teslim almamak,

Kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, sağlık durumunun bozulması ile sağlık durumundan şüphe edilmesi, serbest bırakılması, gözaltı süresinin uzatılması veya adli mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumunun hekim raporu ile tespit edilmesini sağlamak,

Sanık/ Şüphelinin gözaltında kaldığı süre içerisinde sağlık durumunun bozulduğu veya sağlık durumundan şüphe edildiği hallerde gereği için Grup Amirini bilgilendirmek,

 

3. Gözaltına alınan ve nezarethaneye konulacak kişinin teslim alınması ile kayıt işlemlerini yürütmek: 3.1.Yakalanarak gözaltına alınan ve nezarethaneye konulmak üzere gözaltı birimine getirilen kişileri teslim almak,

3.2.Kişilerin teslim alınması sırasında gerekli belgelerin ibrazına istemek ve bu belgeleri almak; a)Kişinin kimliğini ispata yarayan her türlü mevcut belge,

b)Yakalama tutanağı, c)Üst arama tutanağı,

ç)Kişinin sağlık durumunu gösteren sağlık raporu, d)Cumhuriyet savcısı görüşme tutanağı,

e)Kişinin nezarethaneye konulması istemini içeren ilgili soruşturma biriminin üst yazısı, 3.3.Belirtilen belgeler ibraz edilmeden gözaltı birimince getirilen kişileri teslim almamak,

 

4. Teslim alınan kişinin üst araması ve nezarethaneye konulması işlemlerini yürütmek:

Nezarethaneye konulacak kişinin, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 8/1-c hükmüne uygun olarak detaylı üst aramasını yapmak,

.Üst arama ve nezarethaneye koyma işlemleri için gerektiğinde Polis Merkezi Amirliği Nöbetçisinden yardım almak,

.Üst araması işlemlerini aynı cinsiyetten personelin yapmasını sağlamak, 4.4.Kişinin yapılan üst aramasında;

a) Kemeri, kravatı ve ayakkabı bağcıkları, b)El çantası ve cüzdanı,

c)Cep telefonu ve bağlantı ekipmanı, ç)Parası ve değerli kağıtları,

d)İp, kablo gibi eşyaları, e)Kesici ve delici aletleri,

f)Varsa çakmak, tırnak makası v.b. gibi eşyaları ile kendisine zarar vermesi ihtimali bulunan diğer bütün unsurlar ve kıyafeti hariç bütün eşyalardan arındırılmasını sağlamak,

4.5.Kişinin nezarethaneye konulmadan önce üst aramasının yapıldığına ve üstünün hangi unsurlardan arındırıldığına ilişkin üst arama tutanağı düzenlemek ve bir suretini nezarethane çıkışında kişiye vermek, 4.6.Nezarethaneye koyma işlemini Grup Amirine bilgi verdikten sonra yerine getirmek ve kişiyi nezarethaneye koymak,

Kişinin üst araması sonucunda üstünden çıkan eşya ve paraları, niteliğini, seri numaralarını(mümkün olması halinde), miktarını özelliklerini ve uygun görülen diğer tanımlayıcı bilgilerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına almak ve ilgili tutanağa kaydetmek,

 

Tespit edilen eşya ve paraları, koruma altına almak ve kişi gözaltından çıkıncaya kadar muhafaza etmek, 4.9.Gözaltı süresi bitiminde gözaltına alınan eşya ve paraları kişiye eksiksiz olarak tutanakla teslim etmek ve buna ilişkin tutulan tutanağın bir suretini kendisine vermek,

4.10.Gözaltına alınan kişiyi, serbest bırakılıncaya veya adli makamlara sevk edilinceye kadar esas olarak nezarethanede tutmak,

Zorunlu nedenlerle veya sağlık durumunun elvermemesi sebebiyle nezarethanede tutulması mümkün olmayan kişilerin durumunu gözaltına alma kararı veren yetkili Cumhuriyet savcısı ile görüşerek karara bağlamak ve buna ilişkin tutanak tutmak,

 

5. Nezarethane işlemlerinin usulüne uygun olarak kayıtlarını tutmak:

.İlgili mevzuat çerçevesinde “Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter” tutmak,

.Üst araması yapılan ve nezarethaneye konulacak olan kişinin bilgilerini usulüne uygun olarak deftere kaydetmek, yapılan işlemleri açık ve net bir şekilde yazmak,

Kişinin hangi birim tarafından gözaltına alındığını deftere kaydetmek,

Kişinin müdafii talep etmediği ve yakınlarına bilgi verilmesini istemediği hallerde, bu durumun şüpheli tarafından deftere yazılmasını sağlamak, imzadan imtina halinde bunu defterde belirtmek, okuma yazması olmayanların parmak izini bastırmak,

Kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve nezarethaneden geçici ayrılışlarına ilişkin kayıtları eksiksiz ve tam zamanına uygun olarak tutmak,

Kişiye nezarethanede bulunduğu süre içinde yapılan işlemleri eksiksiz bir şekilde deftere kaydetmek, 5.7.Defter kayıtlarında silinti ve kazıntı yapmamak/yapılmasına izin vermemek, kağıt yapıştırma suretiyle düzeltme yapmamak, yazım yanlışı veya maddi hata olması halinde, hatalı yerin üzerini görünecek şekilde tek bir çizgi ile çizerek düzeltmek ve düzeltme sonrası düzeltme yapılan yere parafı ve sicilini yazmak,

 

6. Gözaltına alma işlemlerini ilgili esaslara uygun olarak yürütmek:

Aynı suçla ilgisi olanları, birbirine hasım olanları, erkek ve kadınları aynı nezarethaneye koymamak, 6.2.Çocukları yetişkinlerden ayrı tutmak,

Zorunluluk dışında beşten fazla kişiyi bir arada aynı nezarethaneye koymamak,

Suç soruşturması işlemleri dışında, kişinin yüz yüze veya telefon ile hiç kimse ile görüşmemesini ve nezarethanedeki kişiye, yiyecek içecek ve benzeri maddelerin verilmemesini sağlamak,

Kişinin yakınlarına veya belirlediği kişiye; yakalandığında soruşturma birimi, nezarethaneye konulması sırasında gözaltı birimi personelince, Yönetmeliğin 8.maddesine göre bilgi verilmesini sağlamak,

Zorunlu hallerde Polis Merkezince işlem yapılması halinde çocuğun durumu ana, baba veya vasisine bildirmek,

Kişinin yabancı olması durumunda ve yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı bulunduğu ülkenin büyükelçiliğine veya konsolosluğuna yakalandığında soruşturma birimi, nezarethaneye konulması sırasında gözaltı birimince haber verilmesini sağlamak,

6.8.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda, soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına bilgi vermek(İlgili soruşturma birimince haber verilmemesi halinde)

Kişlerin nezarethanede tutulması süresinde, ilgili mevzuatta öngörülen sınırlara uymak, yetkili makamın gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararı olmadan kişileri 24 saatten fazla gözaltında veya nezarethanede tutmamak,

Gözaltı süresinin uzatılması halinde bu konunun kişiye ve yakınlarına tebliğini sağlamak,

Gözaltı süresi dolan veya adli makamlara sevki gereken kişilerin, derhal nezarethaneden çıkarma işlemlerini tamamlamak,

Kişilerin nezarethanede kaldığı sürece hakkında yapılan işlemleri, kemlerle görüştüğünü ve geçici ayrılışları nezarethane girişine asılan “Nezarethane işlemleri takip formu”na kaydetmek,

 

7. Nezarethaneye konulan kişinin ilgili mevzuat dahilinde temel ihtiyaçlarını karşılamak: 7.1.Nezarrethanede kişilerin tuvalet banyo yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan işlemleri “Nezarethane Takip Formu’na” kaydetmek,

Nezarethane içinde tuvalet ve banyo gibi yerler bulunmadığı durumlarda, kişinin tuvalet ve banyo ihtiyaçları gözaltı ve nezarethane sorumlusu gözetiminde, birimin bu hizmetler için teşkil edilen diğer yerlerinde karşılamak,

Kişilerin Yemek İhtiyacının karşılanmasında, yiyecek ve içecekleri önceden kontrol etmek ve sonrasında kişiye vermek,

Yiyecek ve içeceklerin kırılması kolay ve kişinin kendisine zarar vermesi mümkün olan cam. Porselen gibi eşya ile verilmemesini sağlamak,

Sürekli rahatsızlığı sebebiyle düzenli ilaç kullanımı gerektiren hastalığı bulunanların gözetim altında bu ilaçları kullanmalarını sağlamak.

Kişinin yiyecek, içecek ve ilaç kullanımı gibi ihtiyaçlarının sağlanmasında sağlık şartlarını göz önünde bulundurmak,

 

Zorunluluk olmadıkça birden fazla şüphelinin, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aynı anda nezarethane dışına çıkarılmasına izin vermemek,

Genel güvenlik ve risk durumuna göre gerektiğinde nezarethane dışına çıkarılan kişiye kelepçe takmak,

 

8. Nezarethaneye konulan kişinin nezarethaneden geçici olarak çıkarılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek:

Kişinin gözaltı süresince müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkasının duymayacağı bir ortamda görüşmesi için nezarethaneden geçici ayrılışlarını yapmak,

8.2.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda;

a)Şüphelinin gözaltı süresinde yalnızca bir müdafiin hukuki yardımından yararlanmasını sağlamak, b)Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkını, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim

kararıyla 24saat süre ile kısıtlanmasını sağlamak,

8.3.Müdafii ile görüştürme ve nezarethaneden çıkarma ile ilgili grup amirinin talimatı doğrultusunda hareket etmek,

 

9. Kişinin nezarethanede bulunduğu sürece uzaktan izlenmesini ve yerinde kontrolünü yapmak:

Kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak bakımından nezarethanede tutulan şüphelilerin durumunu imkanlar ölçüsünde. Teknik araçlar ile izlemek,

9.2.İzleme işlemlerinin kaydının belirlenen esaslara uygun olarak yapılmasını kontrol ve takip etmek, 9.3.İzleme İşlemlerini, kesintisiz olarak yerine getirmek,

Bireybel ihtiyaçlarını yerine personel bırakmak suretiyle gidermek,

Kişinin nezarethanedeki durumunu, uzaktan yapılan izlemeler dışında belirli sürelerde yerinde kontrol etmek,

Kontrollerde mevcut nezarethanelerin koşullarına uygun olarak, kişilerin “fiziki olarak gözle görülmeleri” ve “kulakla seslerinin işitilmesine” dikkat etmek,

10. Nezarethaneye girilmesi gereken durumlarda gerekli bireysel güvenlik önlemleri alınarak girilmesini sağlamak:

Nezarethaneye, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda, gözaltı ve nezarethane sorumlusu olarak girmek, 10.2.Gerektiği durumlarda veya acil hallerde, nezarethaneye girmesi uygun görülen diğer personelden yardım almak,

10.3.Tehlikenin önlenmesi bakımından, kişi nezarethanede tutulduğu sürece nezarethaneye silahla girmemek,

 

 

POLİS MERKEZ AMİRLİĞİ NÖBETÇİ MEMURU GÖREV TANIMI

 

1. Grup amirliği hizmetlerine yönelik idari iş ve işlemleri yürütmek:

Yaptığı bütün iş ve işlemleri Grup Amiri ile koordineli olarak yürütmek,

Telsiz konuşmalarını takip etmek ve telefonlara cevap vermek, ekipleri yönlendirmek, 1.3.Kimliğnii ibraz edemeyen şahısları devriye ekiplerinden teslim almak,

Kayıp olarak Polis Merkezine getirilen çocuklar, yaşlılar ile alil ve aciz kimselerin ailelerini bulmaya çalışmak, gerektiğinde barınmaları için ilgili devlet kurumlarına teslimini sağlamak,

Devriye görevi yapan personelin değişimini zamanında yaptırmak, devriye formlarının doldurulması sağlamak,

Polis Merkezine gelen kişilere polis-halkla ilişkiler kriterlerine uygun olarak davranmak, kişilerin taleplerini değerlendirerek ilgili yerlere yönlendirmek,

1.7.Çevre koruma nöbetçilerinin devir teslimlerini düzenlemek,

Grup Amirliğinin genel tertip ve düzenine ilişkin, hizmetleri yürütmek,

Grup tarafından kullanılan araç gereeç silah ve teçhizatın kullanıma hazır olup olmadığını kontr5ol etmek, bakım onarımı gerekenleri İdari Büro Amirliğine bildirmek,

Bağlı üst ve Amirlerden gelen telefon, direktif ve emirleri grup amiri ile polis merkez amirine bildirmek, 1.11.Hakkında başvuru yapılan kayıp yada buluntu eşyaların bilgilerini tutmak,, kayıp eşya formu düzenlemek ve ilgili görevlileri iletmek, kayıp eşya projesine veri girişi yapılmak üzere ilgili birime göndermek,

Görevi devraldığında polis merkezinin iç ve dışının temiz düzenli olmasına dikkat etmek, telsiz, telefon, jeneratör, kamera sistemleri, iç ve dış aydınlatma, pol-net ve internetin kullanıma hazır bir durumda olup olmadığını kontrol etmek,

Polis Merkezine gelen kişileri giriş kayıt defterine veya elektronik ortamda tutulan sistemlere kaydetmek, 1.14.Kişiler hakkında GBT sorgulaması yapılmasını sağlamak veya bizzat yapmak,

1.15.Görevde olmayan personele tebliği gereken evrak ve görevlendirme yazıları hakkında ilgili personele bilgi vermek,

 

2. Grup Amirliği hizmetleri kapsamında adli olaylara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek:

 

Polis Merkezi Amirliğinin çalışma alanına giren nitelikteki suçlarda olaya karışan kimseleri, olayla ilgili düzenlenen tutanakları veya olayla ilgisi olan eşyayı devriye ekiplerinden teslim almak,

Suç soruşturması ile ilgili grup amiri ve adli mukayyit ile koordineli olarak gerektiğinde cumhuriyet savcısı ile görüşmeleri yürütmek,

Olaya karışanlar hakkında GBT sorgulaması yapmak,

Yakalanan veya gözaltına alınan kişinin, kimlik tespit ve teyidi ile Adrese Dayalı Kimlik Paylaşım Sisteminden adres tespit işlemlerini yürütmek,

Kimliği tespit edilemeyenlerin PVSK’nın 5.maddesi çerçevesinde parmak izleri ve fotoğraflarının alınması ile nüfus müdürlüklerinde, yabancı olması halinde ilgili yabancı temsilciliklerinden kimlik bilgilerinin tespit edilmesini sağlamak,

2.6.İhbar tutanağı düzenlemek, gelen ihbarları almak, ihbar kayıt defterine kayıt etmek, ihbarın konusuna göre ihtiyaç var ise acil hizmet telefonları 8112-110) ile irtibata geçmek, grup amirine bilgi vermek, konuyu takip etmek,

Yakalanan, Gözaltına alınan veya kendiliğinden teslim olan ve sevk edilen/serbest bırakılan şüpheliler hakkında tanzimi gereken tutanak ve formların düzenlenmesini sağlamak tanzimini yapmak yaptırmak, takip etmek,

Gerektiğinde C.savcısının talimatıyla Teşhis Tutanağı, Yedi Emin Tutanağı gibi tutanakların yanı sıra Polis Merkezinde meydana gelen beklenmedik olaylarla ilgili tutanak tanzimi yapmak/yaptırmak,

2.9.İlgili birime devredilen olayla ilgiliteslim tutanağı düzenlemek,

2.10.Nezarethaneye konulacak kişilerin üst aramaları, nezarethaneye konulmaları, çıkartılmaları gibi konularda, gözaltı ve nezarethane sorumlusuna yönetmelikte belirtilen, görevlerni yapması sırasında yardımcı olmak,

2.11.İfade verme gibi çeşitli işlemler için bekleyen şüpheli veya diğer müracaatçıların polis merkezinde bekledikleri sırada düzenini sağlamak, bir biri ile görüşmesinde sakınca bulunan ilgili kimselerin ayrı odalarda/ yerlerde bulunmalarını sağlamak,

2.12.C.savcısının bilgisi ve talimatıyla gözaltına alınan şahısların yakınlarına bilgi vermek/verdirmek, 2.13.Soruşturmanın selameti açısından bir arada aynı nezarethanede/yerde kalmalarında sakınca olan şahıslarla ilgili tedbir alınması için grup amirine bilgi vermek,

 

 

NOKTA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

 

1. Nokta görevine ilişkin Genel Hizmetleri Yürütmek:

Nokta Görevinin yürütüldüğü yerde genel tertip ve düzeni sağlamak, günlük temizliğin yapılmasını sağlamak,

Görevi süresince tam teçhizat ve demirbaş silahıyla görev yapmak,

Görevi devraldığında demirbaş eşyaları ve diğer araç gereci ve kullanıma hazır olup olmadıklarını kontrol etmek,

Görevi devralırken ve devrederken Nokta Görev Devir Teslim Defterini tam ve eksiksiz bir şekilde tutmak, defter kaydı tutmadan devir teslim işlemi yapmamak,

Devir teslim işlemleriyle ilgili yetkili amire bilgi vermek,

Devir teslim işlemleri sırasında görevi devredenden bilgi almak, görevi devrettiğine de bilgi vermek, mümkün olduğu hallerde bunu yazılı olarak yapmak,

Nokta mahalline ve görevine ilişkin tespit ettiği eksiklikleri ve sorunları yetkili amire bildirmek,

Denetleme sırasında nokta mahallinde bulunmak, gelen amir ve üstlerini usulüne uygun olarak karşılamak ve bilgilendirmek,

Nokta mahallinde bulunan çevre aydınlatma sistemlerinde arıza olması halinde yetkili birimleri haberdar etmek,

Nokta mahalline bilgisi dışında tanımadığı kişilerin girmesini önlemek, gerekmedikçe nokta mahallini terk etmemek, görev halinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak ayrılmak,

Genel yardım ve destek hizmetleri sırasında asli görevini aksatmamak,

 

2. Meydana Gelen Olaylara müdahale edilmesi ile şüpheli durumlara ve kişilere ilişkin hizmetleri yürütmek:

Polisin müdahalesini gerektiren her hangi bir olay meydana gelmesi halinde, içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak müdahale etmek veya yardımcı kuvvet talebinde bulunmak ya da varsa özel güvenlik personelinden istifade etmek,

2.2Nokta Mahalli çevresinde gerekli önlemleri almak, yeterli personel olması halinde (her nokta için en az üç personel) otogar mıntıkası dahilinde düzenli devriye yapmak,

Mıntıkası dahilinde genel işleyiş ve düzeni izlemek, şüpheli durumlar ve kişileri tespit ettiğinde ilgili birimlere bildirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Görevi sırasında kaybolduğu ya da kaçtığından şüphelendiği çocuk ve diğer kişilerin durumlarını araştırmak ve değerlendirmek,

Kaçtığı veya kaybolduğu tespit edilen kişilerle ilgili olarak grup amirliğine bilgi vermek,

 

2.6.Şüphel veya suç unsuru taşıyan eşyalara yönelik gerekli tedbirleri alarak ilgili birimleri haberdar etmek,

 

3. Genel düzenin sağlanmasına ilişkin hizmetler ile genel yardım görevlerini yürütmek:

Görevi sırasında genel düzeni sağlamak, tespit ettiği kabahatlere yetkili olması halinde bizzat, olmaması halinde ilgili yetkili birimler vasıtasıyla idari yaptırım uygulanmasını sağlamak,

Görevi sırasında kendisine müracaat eden vatandaşlara gerekli yardımda bulunmak ve ilgili yerlere yönlendirmek,

Kendisinden yapabileceği nitelikte (makul) yardım talebinde bulunan meslek mensuplarına usulü dairesinde gerekli ilgi ve yardımı göstermek,

 

 

İDARİ BÜRO AMİRLİĞİ GÖREV TANIMI

 

1. Polis merkezinin evrak kabul kayıt dağıtım ve arşiv işlemlerini yürütmek: 1.1.Gelen –giden evrakın kabul, kayıt, kontrol, havale ve dağıtım hizmetlerini yürütmek, 1.2.Birimlerce teslim alının evrakın teslim ve tesellüm işlemlerini yürütmek,

1.3. Arşiv ve dosyalama hizmetlerini yürütmek,

 

2. Personel hakkındaki iş ve işlemleri yürütmek:

Personelin günlük görev listelerini hazırlamak,

Göreve gidecek personelin belirlenmesi ve yazışmaların yapılması, görev defteri veya çizelgesinin doldurulması,

Personelin ek görevlerinin tebliğini yapmak, görevi yerine getirmelerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, 2.4.Personel tebligat işlemlerini yürütmek,

Personelin özlük işlemlerini yapmak, sicil izin rapor göreve başlama ilişik kesme disiplin soruşturma yazışmalarını yapmak,,

Personelin taltif dosyalarını hazırlamak,

Personelin hizmet içi eğitim planları ve yazışmalarını yapmak,

Personele tahsisi gereken kıyafet, araç gereç ve teçhizatın imza karşılığı teslimini sağlamak, 2.9.Personele yapılacak ek ödemelere ilişkin form ve belgeleri tanzim etmek,

Personelin moral ve motivasyonunu artırmaya yönelik yardımlaşma ve dayanışma amaçlı sosyal faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesini sağlamak,

Maddi hasarlı trafik kazaları haricindeki Emniyet Teşkilatı Personelinin taraf olduğu ve tahkikat dosyası düzenlenen olaylarda dosyanın bir nüshasını ilgili birime göndermek,

 

3. Tebligat ve idari tahkikat işlemlerini yürütmek:

Polis eğitim kurumlarına alınacak adaylar ve personel için istenilen tahkikatları yapmak, 3.2.Kamu kurumlarına alınacak personelle ilgili gelen tahkikatları yapmak, yazışmalarını yapmak,

Tebligat işlemleri konusunda mevzuatı takip etmek, Bakanlıktan alınan genelge ve emirler doğrultusunda işlemleri yürütmek,

Tebligat konuları ile ilgili defter ve evrak kayıtlarını tutmak ve bu konudaki işlemleri EGM Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliğine göre periyodik tasnif ve imha işlemlerini yürütmek,

Polis merkezi sorumluluk alanında yeni açılacak umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinin durumunun genel güvenlik ve asayiş yönünden, incelenmesini sağlamak ve gerekli yazışmaları yapmak,

Yetkili makamlar tarafından kapatıldığı bilgilendirilen yerler hakkında ilgili personeli bilgilendirmek, 3.7.1111sayılı Askerlik Kanunu kapsamında takibi gereken evrakların gereğini yapmak,

3.8.Nüfusa kaydı güncellenmeyen ölüm vakalarına ilişkin mülki amir talimatıyla, gerekli tahkikatları yapmak, 3.9.Polis merkezi görev alanında yapılan idari yaptırım uygulamalarını takip ve koordine etmek, sayman mutemetliği görevini yerine getirmek,

3.10.İcra müdürlüklerinden gelen ve kendileriyle ilgili bilgi bankasından(MERNİS) doğru adres tespiti yapılamayan adres ve şahıslara ilişkin tahkikat işlemlerini yürütmek,

 

4. Polis Merkezinin Bütçe Teklif, demirbaş, sarf ve ayniyat işlemlerini yürütmek: 4.1.Sarf ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespitini yapmak ve Polis Merkezi Amirine arz etmek, 4.2.Demirbaş malzemelerin ve araçların periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak,

Araçların sigorta, muayene, egzoz emisyon v.b. kontrollerinin takibini yapmak ve zamanı geldiğinde yapılmasını sağlamak,

Polis Merkezinde kullanılan formlar, defterler ve diğer sarf malzemelerinin temini ile muhafazası ve  ihtiyaç duyulan birimlere dağıtımını yapmak,

Polis Merkezinde kullanılan silahların periyodik bakımlarının yapılmasını ve kayıklarının tutulmasını sağlamak,

Polis merkezinin ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli bütçe teklifinde bulunmak,

 

Polis merkezinin demirbaş eşya kayıtlarını tutmak, bunların ve hizmet binasının bakım onarım ve ayniyat işlemlerini yürütmek,

 

5. Sorumluluk Alanı Rehberini Hazırlamak ve güncel tutmak:

SAR hazırlamak,

SAR’daki bilgileri düzenli periyotlarda yenileyerek güncellemek,

Polis Merkezi sorumluluk alanında düzenlenecek Sorumluluk Alanı Huzur Toplantılarının planlanması ve takibini yapmak,

Sorumluluk Alanı Huzur Toplantıları sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

 

6. Polis merkezinin genel işleyişine ve hizmet binasının güvenliğine ilişkin hizmetleri yürütmek ve koordine etmek:

Sivil savunma, yangın ve koruyucu güvenlik özel talimatlarının gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek ve bu amaçla tedbirler almak, yangın tüplerinin son kullanma tarihinde dolumlarını yaptırmak,

Koruyucu önlemler için gerekli personel planlamasını yapmak, 6.3.Polis Merkezinin sabotajlara karşı Önleme Planlarını hazırlamak,

Polis Merkezi temizlik hizmetlerinin yürütülmesi ve denetimini sağlamak,

Polis Merkezinin Mülkiye ve Polis Başmüfettişlerince yapılan denetimlere ilişkin evrakı takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,

Yetkili makamlarca yapılan haberli ve habersiz denetimlere ilişkin evrakı takip etmek ve gerekli işlemleri yürütmek,

Polis merkezinin ilgili mevzuat doğrultusunda brifingini hazırlamak, yazılı ve dijital olarak güncel halde tutmak,

 

7. Sağlık kurumlarına sevki gerekenler ile hakkında ıslah ve tedavi tedbiri uygulanması gerekenlere ilişkin hizmetleri yürütmek:

Akıl ve ruh sağlığı hastalıkları hastanesi ile il dışı adli tıp kurumlarına sevk edilen şahısların refakat ile teslimi,

Sağlık Grup Başkanlığınca veya belediyelerce tedavisi için, sağlık kuruluşlarına sevk edilen akıl hastalarının sevki sırasında sevkten sorumlu olmamak koşuluyla mülki amirin talimatı doğrultusunda yalnızca güvenlik olarak personel görevlendirmek,

 

 

ADLİ BÜRO AMİRLİĞİ GÖREV TANIMI

 

1. Polis Merkezi Sorumluluk Alanında meydana gelen fiillerin kayıtlarını tutmak suç analiz hizmetlerini yürütmek:

Meydana gelen suç ve kabahatlere ilişkin bilgileri takip etmek ve ilgili birimlerden düzenli bilgi almak, 1.2.Suç analiziyle ilgili bilgi sistemlerini takip etmek,

Polis merkezi sorumluluk alanına ilişkin haftalık aylık yıllık bölgesel suç haritaları hazırlamak, önceki dönemlerle kıyaslamak,

Sistemden suç analizi verilerine göre rapor almak, alınan raporlara göre tetkik ve değerlendirmelerde bunulmak, bununla ilgili istatistikleri hazırlamak,

Suç analiziyle ilgili bilgi sistemlerini takip etmek, polis merkezi sorumluluk alanına ilişkin periyodik bölgesel suç haritaları çıkarmak, suç analizi yapmak, suç analiz sonuçlarına göre suç soruşturmasına ve suçun önlenmesine yönelik tedbirler geliştirmek;

 

2. Adli makamlarca yerine getirilmesi istenilen hizmetleri koordine ve takip ederek sonuçlandırmak:

2.1.C.başsavcılığından gelen adli konularla ilgili şikayet dilekçeleri hakkında soruşturma işlemlerini yürütmek, 2.2.Diğer makamlardan ve birimlerden adli konularla ilgili gelen şikayet dilekçeleri hakkında c.savcısına bilgi verilerek alınacak talimatla işlemleri yürütmek,

2.3.Grup amirliğince yürütülen araştırma ve soruşturma görevlerinin koordine ve takip etmek,

2.4.C.savcılığı ve mahkeme talimatları ile istenilen bilgi ve belgeleri temin ederek göndermek, yazışmaları yapmak,

2.5.Adliye ve makamlardan gelen evrakın kaydını yapmak, düşümünü yapmak, tasnif ederek dosyalamak, 2.6.Polis merkezi tarafından yürütülen adili olaylara ilişkin arşiv ve dosyalama işlemlerini yapmak,

Daimi arama emri hakkında tasnif edip, düzenleme, günü geldiğinde 3 aylık olarak savcılığa sonuçlarını bildirmek

Adli Büronun tutması gereken defterleri tutmak,

2.9.C.savcılığının talimatıyla çağrılan kişilerin adli makamlara gitmesini temin etmek ve yazışmalarını yapmak,

 

Polis merkez sorumluluk alanında meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması, faili firar olayların faillerini yakalanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

Adli makamların talebi üzerine doktor raporu alınması gereken şahısların raporunu almak,

 

3. Kişiler hakkında verilen idari ve adli kararların takip ve yerine getirilmesini sağlamak: 3.1.Haklarında denetimli serbestlik veya adli kontrol kararı verilenlerden polis merkezi amirliğince takip edilmesi gerekin kişilerin işlemlerini yürütmek,

Haklarında yakalama, tutuklama, hapsen tazyik emri ya da kararı verilenlerden Polis merkezi amirliğince takip edilmesi gerek kişilerin işlemlerini yürütmek,

Haklarında zorla getirme kararı (İhzar Müzekkeresi) verilenlerdin (kişi çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülür) Polis merkezi amirliğince takip edilmesi gereken kişilerin işlemlerini yürütmek, 3.4.Mahkemelerden talep edilen mal varlığı durum araştırma işlemlerini yapmak,

 

4. Alile içi şiddet olayları hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak, mağdur destek ve danışma hizmetlerini yürütmek:

Adli makamların 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamındaki kararlarını, ilgili mevzuata uygun olarak izlemek araştırmak, aile içi şiddet olaylarının devlet bakanlığı ve içişleri bakanlığı arasındaki protokol gereğince takip etmek,

4.2.C.başsavcılığından havaleli gelen aile içi şiddet olaylarında ilgili bilgi sistemlerini gerekli bilgileri girmek ve ilgili formları doldurmak,

4.3.Görev alanı içerisinde mağdurlara gerekli kolaylık ve desteği sağlamak, bu amaçla ilgili birimler ve sosyal hizmet kurumlarıyla koordine kurmak, iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmek

4.4.İl içi ve il dışı kati raporların yazışmalarını yapmak, aldırılmasını sağlamak,

 

5. Kayıp kişilerin araştırılması ve bunulması hizmetlerini yürütmek:

Kayıp kişi bilgilerini düzenli olarak ilgili birimlerden almak, 5.2.Kayıp kişileri araştırmak,

5.3.Kayıp kişilerin bulunmasına yönelik gerekli tedbirleri almak,

5.4.İlgili kurum ve kuruluşlardan kayıp kişilere ilişkin bilgi toplamak değerlendirmek,

 

 

SUÇ ARAŞTIRMA VE SORUŞTURMA BÜRO AMİRLİĞİ GÖREV TANIMI

 

1. Görev Yetki Ve Sorumlulukları:

• Asayiş Olaylarını/suçlarını araştırmak ve suç soruşturmasını yürütmek,

• Kayıp ve aranan şahısları araştırmak,

• Korunmaya ve yardıma muhtaç mağdur, kaybolan ve bulunan çocuklarla ilgili gerekli işlemleri yürütmek,

• Suça sürüklenme şüphesi altında bulunan çocuklarla ilgili gerekli adli ve idari işlemleri yürütmek,

• Muhafaza altına alınan ve ilgili kurum ve kuruluşlarla teslimi gereken çocuklarla ilgili işlemleri yürütmek, TEM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak;

• Terör olaylarını/suçlarını araştırmak ve suç soruşturmasını yürütmek,

• Terör suçlarını önlemeye yönelik; önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, bilinçlendirici faaliyetleri yapmak,

• Toplumsal olayları/faaliyetleri (açık ve kapalı yer toplantılarını, gösteri yürüyüşlerini, basın açıklamalarını, öğrenci olayların v.b) takip etmek, kanuna aykırılık halinde suç soruşturmalarını yürütmek,

• Sendikal faaliyetleri, siyasi partilerin kuruluş-kongre ve diğer işlemlerini takip etmek,

• Genel ve yerel seçim tedbirlerini, grev ve lokavt tedbirlerini almak,

• Azınlıkların yasadışı faaliyetlerini takip etmek,

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmak, KOM Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak;

• Organize suçlar, Kaçakçılık suçları, narkotik suçlar mali suçlarla ilgili soruşturmalarını yürütmek,

• Belirtilen suçları önlemeye yönelik faaliyetleri yapmak,

• Uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak;

• Bilişim yoluyla işlenen suçları araştırmak, suç soruşturmalarını yürütmek,

• Bilişim suçlarını önlemeye yönelik tedbirler almak, bilinçlendirici faaliyetler yapmak,

• Yabancılara ait iş ve işlemleri yürümek.

 2. BAĞLI VE SORUMLU OLDUĞU EN YAKIN AMİRİ: Polis Merkezi Amir V.

3. ÇALIŞMA KOŞULLARI

a. Çalışma ortamı: Kapalı ve Açık alan

b. İş riski :   ( ) Düşük ( X ) Orta (  ) Yüksek

c. Açıklama : Ofis ortamı zihinsel çaba ve dış ortam fiziksel çaba

 

B. ATANACAKTA ARANACAK NİTELİKLER

1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ : Ön Lisans / Lisans, Lise

2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM (KURS VB.) : Aranmamaktadır.

3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ (DENEYİM) : Aranmamaktadır.

4. GEREKLİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ : Aranmamaktadır.

5. BİLGİSAYAR KULLANIMI : Görevin gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine haiz olmak.

 @erolkaranet - 16.12.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.