@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Polisin, Nokta Görevi Bittikten Sonra UyumasıDANIŞTAY

12. Daire 2007/5381 E.N , 2009/6552 K.N.

Özet
DAVACININ NOKTA ALT KORUMA NÖBETİ BİTMEKLE BİRLİKTE GÖREV SÜRESİ DEVAM EDERKEN UYUDUĞU TESPİT EDİLDİĞİNDEN, BU EYLEMİN KARŞILIĞI DİSİPLİN CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni
Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Diyarbakır Valiliği

Karşı Taraf :...
Vekili : Av....
İsteğin Özeti : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 20.2.2007 günlü, E:2006/1326, K:2007/208 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Demet Özen
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı : Yaşar Uğurlu
Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Dava, ... İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yapan davacının Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün 7/D-l ve 15. maddeleri uyarınca on ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 20.2.2007 günlü, E:2006/1326, K:2007/208 sayılı kararıyla, davacının 04.00 - 05.00 saatleri arasında nokta alt nöbetini tuttuktan sonra teras katına çıkarak bir sonraki nöbete hazırlanıp istirahat ettiği, bu zaman süresinde nöbet görevi bulunmayan davacının görev sırasında uyumak fiilini işlediğinden söz edilemeyeceğinden on ay kısa süreli durdurma cezasıyla cezalandırılmasında hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, günün Nöbetçi Müdürü tarafından yapılan denetlemede davacının uyurken görüldüğünü, nöbet bitiminde de personelin görevinin devam ettiğini, nokta görevinin sadece nöbetten ibaret olmadığını, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğünün "Uzun Süreli Durdurma" başlıklı 7/D-l maddesinde, görev sırasında uyumak fiilinin 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği hükme bağlanmış, 15. maddesinde ise, kararın verildiği güne kadar geçmiş hizmetleri olumlu ve sicilleri iyi olan memurlara Tüzükte gösterilen cezanın bir derece aşağısının uygulanabileceğine işaret edilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının 9.11.2005 tarihinde 19.00 - 07.00 saatleri arasında ... Polis Danışma Noktasında görevli olduğu, 04.00 - 05.00 saatleri arasında nokta alt koruma nöbetini tuttuktan sonra teras katına çıktığı, ... Polis Danışma Noktasının saat 05.20 sıralarındaki denetiminde Nöbetçi Müdür tarafından uyurken görülerek uyandırıldığı anlaşılmıştır.
Olayda, davacının 9.11.2005 tarihinde 19.00 - 07.00 saatleri arasında ... Polis Danışma Noktasında görevli olduğu ve nöbet görevinin bitiminde de görevinin devam ettiği açıktır.
Bu durumda, görevi sırasında uyuduğu Nöbetçi Müdür tarafından tespit edilen davacının eylemine uygun olan disiplin cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 20.2.2007 günlü, E:2006/1326, K:2007/208 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 24.11.2009 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY Temyize konu İdare Mahkemesi kararının hukuk ve usule uygun olduğu ve onanması gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

@erolkaranet - 22.06.2021

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.