@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Avukata Direnmek Suçtur
Avukatların kendi özel hayatlarındaki uyuşmazlıklardan kaynaklı saldırılar haricinde, özellikle avukatlık görevinden ve mesleğini icra ediş şeklinden dolayı sorunlarla ve sorunlu insanlarla muhatap olmaları onları zaman zaman pek çok saldırının hedefi haline getirebiliyor. Yüzlercesi de hakaret, tehdit, şantajla karşılabiliyor,yaşadıkları saldırılar gittikçe artıyor.

Avukata Karşı Görevi Sırasında Suç İşlenmesi Durumunda Avukatlığı ve Avukatı Koruyucu Yasa Hükümleri Nelerdir ?

• Avukatlık Kanunu
• Avukatlığın mahiyeti: 
• Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.  Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder.
• Avukata karşı işlenen suçlar:
• Madde 57 – Görev Sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır. 
• Türk Ceza Kanunu
Tanımlar
Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında; 
…....
d) Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, … Anlaşılır.

Görevi yaptırmamak için direnme
Madde 265- (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
(Araştırma Notu : TCK’nın 265. maddesinde yer alan görevi yaptırmamak için direnme suçuna ilişkin düzenlemede yer alan suç tanımında, pasif direnme eylemleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu suç münhasıran kamu görevlisi olan mağdura karşı cebir veya tehdit kullanılması suretiyle işlenebilir. Cebir eyleminin kasten yaralama boyutuna varması zorunlu değildir. Ayrıca failde görevi yaptırmama amacı bulunmalıdır. Dolayısıyla bu suç ancak doğrudan kastla işlenebilir. Benzer suçlarla kıyaslandığında, ceza adaleti ile bağdaşmayan sonuçlara yol açması kuvvetle muhtemeldir. Şikayet hakkının kullanılması, meşru müdafaa gibi hukuka uygunluk nedenlerinin suçu ortadan kaldırması mümkündür. Özellikle kolluk güçlerine karşı işlenen suçlarla ilgili yargılamada, bireylerin “adil yargılanma hakkı”nın ihlal edilmemesi için dikkatli olunmalıdır. Ceza adaletinin sağlanması ve adil yargılamanın temini için yasal değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi )

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs 
Madde 277-
(1) Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için,
yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı aydan iki yıla kadardır.
(2) Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır. 
Kasten yaralama Madde 86 - … 
(3) Kasten yaralama suçunun; …
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
… İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Avukatlık Kanunu avukata karşı işlenen suçların özel şekilde cezalandırılması için iki şart koşmaktadır; 
ilki suçun avukatın yaptığı görev sırasında işlenmesi gerektiği, ikincisi de suçun yaptığı görevden dolayı işlenmiş olması gerektiğidir. Ancak bu iki şartın birlikte bulunması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Avukatların yanı sıra kamu görevi yaptığı bilinen kişilere karşı da görevi sırasında suç işlenmesi durumunda koruyucu yasa hükümlerinden bir kısmı da 

TCK m. 82/g – Yerine getirdiği görev nedeniyle kamu görevlisini öldürme suçu – müebbet ağır hapis cezası verilir.

TCK m. 86/c – Yerine getirdiği görev nedeniyle kamu görevlisini yaralama suçu – bir yıldan üç yıla kadar verilebilecek ceza yarı oranında artırılarak belirlenir.

TCK m. 94/b – Görevi dolayısıyla Avukata ve kamu görevlisine işkence suçu – sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK m. 109/c – Yerine getirdiği görev nedeniyle kamu görevlisini hürriyetinden yoksun bırakma suçu – bir yıldan beş yıla kadar verilebilecek ceza bir kat artırılarak belirlenir.

TCK m. 125/3/a – Yerine getirdiği görevinden dolayı kamu görevlisine hakaret suçu – cezanın alt sınırı bir yıldan az olmamak üzere bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir (Kamu davası).

TCK m. 152/g –  Sona ermiş olsa bile yerine getirdiği görevinden dolayı, öç almak amacıyla mala zarar verme suçu – bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK m. 265/1 – Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma suçu – altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

TCK m. 267 – Avukat hakkında yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için hukuka aykırı bir fiil (iftira) isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TCK m. 271 –  Avukatın işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Derlemedir / erolkaranet / 07.12.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.