@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Yarın En Şerefli Aya Giriyoruz
Rebiülevvel ayı
Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan İslamî takvimin aylarından biridir.
Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerindendir.
Rebiülevvel ayı Müslümanlar için önemli bir gelişmenin yaşandığı aydır.
Peygamber efendimizin doğumu bu ayda gerçekleşmiştir. 
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) dünyaya gelmiştir.
Miladi, yanı kullandığımız takvime göre bu yıl Rebiülevvel ayının 12. gecesi Ekim ayının 8'inci gününe denk gelmektedir. 
7 Ekim 2022 gününü 8 Ekim 2022 gününe bağlayan gece Mevlid Kandilidir. 8 Ekim 2022 ( 12 Rebiüulevvel ) doğum günüdür.
Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.
Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, dünyanın en büyük hadiselerinden birincisini teşkil eder. 
O’nun geleceği semavi kitaplarda bütün peygamberlere bildirilmiş ve onlardan da Resulullah’ı bildirmek için ahd alınmıştı. O’nun gelmesiyle yeryüzündeki zülmani hisler, batıl duygular zail olmuş, hak hakikat kaim olmuştur.
Mevlid yazarı Süleyman Çelebi Hz.nin dediği gibi; “ Semavat ve zemin O’nun doğuşu ile nura gark olmuştur.”
Hakikatı arayıcılar, O’nun ışığı altında yürümüşler hala da bu ışık devam etmekte, kıyamete kadar da devam edecektir.

Rebiülevvel Ayı Anlam ve Önemi
Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) (çoğunluğun kabul ettiğine göre) Rebiülevvel ayının 12. gecesinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir.
Bu ay, adını, Arapça “bahar” demek olan “rebi” kelimesinden almıştır. Araplar “Rebiu’ş-Şuhür” ve “Rebiul-Ezmine” şeklinde iki baharlı bir zaman anlayışına sahiptiler. Rebiu’ş-Şuhür, Safer ayını takip eden iki aydır. Rebiul-Ezmine ise, bahar ve güz mevsimlerini ifade etmektedir. Çiçeklerin açtığı zamana Rebiul-Evvel, meyvelerin olgunlaştığı zamana da Rebiu’s-Sani denilmekteydi.

REBİÜLEVVEL AYI İBADETLERİ

*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

* Gusül Abdesti:
Gusül esnasında “Ya Rabbi! Biz bu abdestle dışımızı yıkarız, sen azimüşşan,  maddî ve manevî kirlerden kalbimizi temizle ve şu mübarek Rabiülevvel ayının fazileti ve âdâbına mani olacak ahlâkı zemimelerden, bu almış olduğum abdest temizlenmeme vesile
eyle…” denir.

* İki Rekat namaz: 
İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

* Namazdan sonra her zamanki yaptığımız duâdan maada, niyaza şöyle son verilir:”

Allahümme inni es’elüke bi hürmeti habibike ve resulike muhammedin sallallâhü aleyhi
ve sellim ve bi hürmeti nuru velâdetellezi zehere fi misle haza şehri ve adae cemil kâinatı enter zukani rü’yete cemâli vechikelkerimi ve rü’yete cemali resulike Muhammedin ve enteh şureni maahu ve mean nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti.Amin bi rahmetike ya Erhamerrahimin…El Fatiha.”

* 25 Kelime-i Şahadet

* 101 Estağfirullah

(Yüzbirincide El azim el kerim ellezi lailahe illa hüvel hayyel kayyume ve netubü ileyhi ve nes’elühüttevbete vel mağfirate velhidayete lena innehü hüvettevvabürrahimü tevbete abdin zalimin linefsihi layemlikü linefsihi mevten vela hayaten vela nüşura..”)

* 1 Fatiha-ı Şerif
* 1 Amenerrasulü
* 7 Elemneşrahleke-i Şerif
* 11 İhlas-ı Şerif
* 1 Muavezeteyn sureleri okunur.

“Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifune veselâmün alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ ruhun nebiyyi Muhammedin (sav) ve ilâ ervahi âlihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve eshabihi ve etbai eimmetil arbaa ve ilâ ervahi cemi seyyidina ve ilâ ervahi cemi mürşidini kiram vel evliyayı salihin ve ilâ ervahi cemi Ricalullah kaddesallahu sırrıhu ve ilâ ervahi cemi şühedai müslimin vel mazlumin ve ila ervahi ulemai muttakin ve ilâ ervahi hassatan imamül Nükaba, imamül Nüceba, Abdurrauful Yemeni, İbrahimül Ahzab, İmamül Evtad, İmamül Ahyar, Celalüddini Buhari, Yunusus Sani, Abdürrazzak, İmamül Ahrar, Arifüt Tayyar el mağrufi bi mülham(küllühüm sıddıkün) el Fatiha.”

* En’am suresi okunur.
Kuran-ı azimüşşanın beşinci suresi olan bu sure, akşam ile yatsı arasında on ikinci gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren, okunur. Rebiülevvel ayının on sekizinci Tesmiye gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rabiülevvel ayının ilk gecesi, on ikinci ve on sekizinci geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi Mevlid Kandili gecesi yapılması gerekenler
İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyeti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha’dan sonra ” Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun” ikinci rekatında da “Vağbud Rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.” ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa “Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh” okunur.

Derleme @erolkaranet


#yeniay #rebiulevvel #mevlid #mevlidkandili #mübarekay #hilal #süleymançelebi #alemlererahmet #HzMuhammed #kutluay #müjde #doğumgecesi #doğumgünü #doğum #kameriay #islamitakvim #resullullah #haber 
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam