@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Stajyer Avukatların Bilmesi Gereken Hakları
Stajyer Avukatlık, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukat olmak isteyen herkesin yaşaması gereken bir dönemdir. Mesleğin okul sonrası en zor bölümü olup ilk yıllarda bunaltıcı ve kaos dolu bir dönemdir. Cesaret, ödün vermemek ve kendine güven ana sermayenizdir. Her ne kadar bir avukatın yanında çalışma zorunluluğu olsa da bu dönemde kaprislere boyun eğmek zorunda kalsanız da ileri de "yanımda çıraktı, adam olmuş" sözlerine muhatap olmamak için kişiliğinizden ve bulunduğunuz konumdan asla taviz vermeyin. 
Müvekkilin karşısında dik durmanın avukatlık olmadığını bu ruhsal durumun hemen hemen her yerde geçerli olacağını bilmelisiniz. Bu durumu kibirle karıştırmayız. Kibir sizin felaketiniz olurken dik durmak size kariyer ve saygınlık kazandırır. Zaten bir avukat asla kibirli olamaz. Zira müvekkil kaçar. 

Bu yazımızda belli başlı haklarınızdan söz edeceğiz.  Bir sonraki yazımızda karşılacağınız kavramları dile getireceğiz. Stajyer avukatlarla ilgili yazılarımızda hayatın olağan akışı içinde karşılaşacağınız sorunların ne olduğunu bilecek ve nasıl baş edeceğinize yönelik önerilerde bulunacağız.

Bizi takip etmenizi, daha önce okuduğunuz bir yazımızın güncellenebileceğini hatırlatmak isteriz. 

Stajyer Avukatların yapabileceği işler nelerdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26. maddesinde; “Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.” hükmü düzenlenmiş olup, stajyer Avukatlar sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde duruşmalara girip, icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler.
Ancak 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 84. maddesi ile 5320 sayılı Türk Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna eklenen geçici 6. madde uyarınca Sulh Ceza Mahkemelerinin kaldırılması ve Sulh Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan dava dosyalarına Asliye Ceza Mahkemelerince bakılacağı nazara alındığında, stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemeleri duruşmalarına girmeleri mümkün bulunmaktadır.

Stajyer avukatların staj süresi içerisinde yanında staj yaptıkları avukat tarafından sigorta kayıtlarının yaptırılarak ücret karşılığında çalıştırılmaları yasal olarak mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 12/c maddesi uyarınca stajyer avukatların, avukat yanındaki staj süresince stajlarını aksatmamak koşuluyla yanında staj yaptıkları avukat tarafından sigorta kayıtlarının yaptırılarak ücret karşılığında çalıştırılmaları mümkün bulunmaktadır.

Stajyer Avukatların stajlarını başka bir Baroya nakletmeleri mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 68 ve 69. maddeleri uyarınca; Staj yapılan baronun kabulü halinde stajın başka baroya nakli mümkün bulunmaktadır.

Stajyer Avukatlar hakkında disiplin soruşturması yapılması mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde; “Stajyerler meslek kurallarına ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymak zorundadırlar.” Yine Avukatlık Kanununun 138/1. maddesinde “Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır.” Hükümlerine yer verilmiştir. Buna göre, staj dönemi içerisinde Avukatlık onuru ile bağdaşmayan iş ve işlemlerde bulunan stajyerler hakkında disiplin soruşturması ve disiplin kovuşturması yapılması mümkün bulunmaktadır.

Stajyer avukatların staj süresi içerisinde izin kullanabilmeleri mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 23/1. maddesinde; "Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere göre adalet komisyonu başkanı ve baro başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir." hükmü düzenlenmiştir.
Buna göre, haklı bir engelin bulunması halinde, stajın mahkemelerde yapılan ilk 6 aylık kısmında adalet komisyonu başkanı, avukat yanında yapılan ikinci altı aylık kısmında ise yanında staj yapılan avukatın da görüşü alınarak baro başkanı tarafından stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verilmesi mümkündür.

Avukat stajyerlerinin staj sürelerinde 12.03.2013 tarih ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak olan işbaşı eğitim programından faydalanabilme olanakları var mıdır?

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan işbaşı eğitim programının gerek nitelik ve amaçları gerekse kapsam ve uygulanma şekli itibariyle avukatlık mesleğinin önem ve özellikleri, Anayasanın 135. maddesi ile birlikte Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin Türkiye Barolar Birliğine ve Barolara yüklediği görevler ve tanıdığı hak ve yetkiler bakımından çatıştığı anlaşıldığından avukat stajyerlerinin staj sürelerinde Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan işbaşı eğitim programından faydalanabilme olanakları bulunmamaktadır.

Türkiye Barolar Birliği tarafından onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilen ruhsat dosyaları ne kadar sürede onaylanmaktadır?

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 8/4. maddesinde; "Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki kararları, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir."hükmü düzenlenmiştir. 

Bu madde hükmüne göre Türkiye Barolar Birliğinin onay için Bakanlığımıza gönderdiği ruhsat dosyaları iki ay içerisinde incelenerek iade edilmektedir.


Kaynak : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 

Derleme : erolkaranet : son güncelleme : 16.01.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.