@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Cami, Taziye Evi ve Kuran Kursu Binası Yaptırmak
Cami yaptırmak için gerekli belgeler, müracaat edilecek yerler nerelerdir.
1) Arsanın imar durumu (Belediyeden alınacak ). Belediyeden alınacak imar durumunda arsada cami yapılabilecek kısmının ebatları autocad ortamında hazırlanıp CD olarak bize gönderilecek.
2) Serbest çalışan tapu kadastro mühendisi veya teknikeri tarafından Kıble saatine göre arsanın kıble istikameti bulunacak ve bulunan kıble istikameti belediyeden alınan imar durumu planında belirtilecek.
3) Belediyeden alınan imar durumuna göre arsaya cami yapılabilecek bölümünün köşe noktalarının kotları , şayet cami yapılacak arsanın bitişiğinden gecen yollarda veya arsanın kendi içinde barız kot değişikliklerin olduğu kırılma noktaları var ise o taktirde bu kırılma noktalarının kotları da tespit edilecek . (Bu kot tespitlerini, serbest çalışan Tapu kadastro mühendisi veya teknikeri hazırlayacak)
4) Arsanın x-y koordinatları ( Tapu kadastro müdürlüğünden alınacak )
5) Arsanın birkaç yönden çekilmiş fotoğrafları
6) Caminin büyüklüğü (ebatları veya cemaat kapasitesi)
7) İstenilen müştemilatlar( eklentiler)

Yakın tarihimizde meydana gelen depremler nedeniyle birçok cami, minare, yurt ve benzeri hizmet yapılarının yıkıldığı bilinen bir gerçektir. Bu konu ile ilgili diyanetin yaptırdığı bir araştırmaya göre; yurt genelinde yapımı devam eden camilerin yüzde 81′inin ruhsatsız olduğu,son yıllarda yapılanların yüzde 55′inin mimari projesinin bulunmadığı, yüzde 64,4 ‘ünün ise betonarme projesinin olmadığı, afet bölgelerinde ki camilerin ise yüzde 82,2′sinin yönetmeliğe uygun inşa edilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Muğla ve Karaman’da çıkan fırtınalarda yıkılan toplam 13 minarenin inşaat ruhsatlarının bulunmadığı, 17 Ağustos Marmara, 12 Kasım Düzce, Çankırı-Ankara ve Afyon-Konya depremlerinde 1304 caminin hasar gördüğü, 881 minarenin yıkıldığı, depremde zarar gören camilerde 116.707.247 YTL hasar oluştuğu kaydedilmiştir.
Yaşanılan bunca acı tecrübelerden sonra işin sevindirici yanı olarak diyanet işleri bu sorunu çözmek için yerinde bir karar almıştır. Diyanetin aldığı bu karara göre, mimari projesi, statik hesabı, betonarme projesi, İnşaat yapım ruhsatı ve teknik sorumlusu bulunmayan camilerin yapımı durdurulacak ve Camilere açılış beraatı verilmeden önce caminin iskân müsaadesinin alınıp alınmadığının belgelendirilmesi istenecek ve iskân müsaadesi olmayan hiçbir cami için açılış beraatı verilmeyecektir.
Camileri yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, projeleri hayır işi kapsamında ücretsiz veya cüzi bir ücretle yaptırmayı istediklerinden hazırlanan projelere hazırlayanlar tarafından gereken özen gösterilmemektedir. Ayrıca başka bir yerde uygulanmış herhangi bir projeyi caminin yapılacağı arsaya uyarlamak suretiyle çok basit veya yanlış bir proje ile inşaata başlanmakta ve bütün iş bu şekilde bitirilmektedir.
Böylesi ciddi bir konuda bu kadar büyük zaafların yaşanması bizi bu konuda bir şeyler yapmaya yöneltmiştir. Web sitemize girildiğinde verilen örneklerde de görüleceği üzere yüzlerce cami, minare, şadırvan projesi hazırladık. Halen devam eden çalışmalarımızda mimari proje çizimlerimizi ecdattan miras kalan kaidelere uygun olarak bilgisayar yardımıyla detaylandırmaktayız. Betonarme projelerimizdeki hesap ve çizimlerimizi ise yine bilgisayar yardımıyla son yönetmeliklere uygun olarak yapmaktayız.

Cami Yaparken Kurumlar Vergisi İndirimi İçin Hangi Yolu İzlemelidir? (*)

A-Camii İnşaatı Nedeniyle Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanmak İçin Hangi Koşullar Aranır?
Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ç Maddesi, 1 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.3.2.2. Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar” başlıklı bölümü ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının ilgi özelgesi uyarınca yapılacak caminin;
1- Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan bir yer olması,
2- Mülki idare amirlerinin(valilik ve kaymakamlıkların) izni ve denetimine tabi olarak yaptırılması,
3-Umuma açık olması,
4-İnşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi,
5-İnşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi, Gerekir.

B- Kurumlar Vergisi İndiriminden Yararlanmak İçin Cami İnşaatı Harcamaları Nasıl Belgelendirilmelidir
Sözü edilen Tebliğin “10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümü uyarınca nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların, kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılması veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şarttır.
Ayni bağış ve yardımların ise;,
1-İşletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için;
a- Kaymakamlığa veya Valiliğe Fatura düzenlemesi,
b- Düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kaymakamlık/valilik tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak kaymakam ya da vali tarafından imzalanmış olması gerekir.
2-Mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda;
a-Kaymakamlıklar veya valilikler tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması,
b- Düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması,
c-Bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde kaymakam ya da valinin imzası bulunması şarttır.

C- Harcamaların, Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilmesi İçin Caminin Bitirlimesi Şart mı?
Harcamaların, Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilmesi için caminin bitirilmesi şart değildir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul, cami yaptırılması halinde, söz konusu okul, cami inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir.

D- Taziye Evi Yapılmasına İlişkin Harcamalar, Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebil mi?
Kurumlar Vergisi Kanununun 10/ç.maddesinde ve K.Maraş Vergi Dairesi Başkanlığının ilgi özelgesinde; Kurumlar Vergisi matrahından sadece mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislere yönelik yapılan harcamaların indirilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle bu maddede taziye evi yer almadığından, taziye evi inşaatına yapılacak bağış ve yardımların kurum kazancından indirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Kaynak : Zekeriya Aslan - Yeminli Mali Müşavir / www.muhasebetr.com / 2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.