@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Avukatı Şikayet Etmek ParalıdırAvukatından ya da herhangi bir avukattan şikayetçi olacak birinin bunu ilgili Baroya bildirmesinden önce bilmesi gereken dilekçeyle beraber ödemek zorunda kalacağı bedeldir. Evet, ne yazık ki bir avukatı Baroya şikayet edeceğiniz zaman bir ücret ödemek zorundasınız. Ve bu ücret barodan baroya değişmektedir.

Şikâyetçi olan vatandaşların hak arama mücadelesi daha ilk basamakta zorlaştırılıyor. Barolar, şikayet dilekçesinden 'gider parası' adı altında ücret istiyor. Sayının birden fazla olması halinde ise her bir avukat için ek ücret talep ediliyor. Bu parayı ödemeyenlerin başvurusu kabul edilmiyor.

Avukatıyla anlaşmazlık yaşayanların, avukatlara verilen davaların zamanında yerine getirilmemesi, bazı avukatların karşı tarafla anlaşıldığının ortaya çıkması, bilhassa icra takiplerinde borçlu ya da yakınlarının taciz edilmesi dolayasıyla ya da buna benzer  avukatlarından barolara dert yanmak isteyenlerin karşısına çıkan bu ücret yüzünden birçok vatandaş daha fazla mağdur olmamak için avukatları şikâyet etmekten vaz geçmektedir.

Bugün Cimer başta olmak üzere şikayet kaydı alan web sitelerinde sayısız avukat şikayetinin olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlar "Avukat yüzünden zaten mağdur olmuş durumda barolara gidiyoruz. Vatandaşa şart koşulmamalıdır. Şikâyet dilekçesini, işleme koyar, vatandaş haksızsa, yalan beyanda bulunmuşsa attığı iftiradan dolayı adli makamlara şikâyet eder. Yok, vatandaş haklıysa avukata gerekli cezanın verilmesi için yine adli makamlara şikâyet eder. Dava aşamasında harç ödenecekse ödenir, bedel verilecekse o verilir. Ama şikayetin en başında ücret istenmesi resmen “şikayet etme” demeye geliyor. Bu durumda da avukatın yaptığı yanına kar kalıyor" demektedir.

Barolar, vatandaştan şikâyet dilekçesine karşılık aldığı ücreti, Avukatlık Kanunu'nun tanık ve bilirkişi giderini düzenleyen 161. maddesine dayandırıyor. Baroların lehine yapılan düzenlemede, "1136 sayılı Avukatlık Kanununun 161/3 ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 65/3. maddeleri uyarınca Avukatlar ile ilgili Baro Başkanlığına yapılan şikayetlerde şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak şikayet edenden masraf avansı alınması mümkün bulunmaktadır." deniliyor. 

Barolar, şikayet dilekçelerinden alacağı ücreti genel kurulda belirliyor. 

Bugünkü şartlarda birçok Baro geri verilmemek ve karşı tarafa yüklenemeyecek kaydıyla masraf avansı almaktadır. Bulundukları İl’e ve talebe göre farklılıklar gösteren avukatı şikâyet başvurusunun da faks veya mail yolu ile işlem görmeyeceği esası da halen devam etmektedir.

Günümüzde elektronik tebligatların yapılabildiği uygulaması yapılabilirken Baroların avukatlar aleyhine yapılacak şikâyetlerde ıslak imzalı dilekçe istemeleri tartışılması bir yana yüksek rakamlı bu uygulamayla vatandaşın avukatı şikâyet etmesinin de önüne geçildiği iddia edilmektedir.

Bazı Barolara göre, alınan şikayet etme 'gider parası' ya da diğer adıyla 'masraf avansı' bedellerini öğrenmek için başvuracağınız baroyu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

İŞTE YÜRÜRLÜKTEKİ KANUN MADDESİ

Tanık ve bilirkişi gideri:

MADDE 161-
Disiplin kovuşturması nedeniyle görgü ve bilgisine başvurulan tanık ve bilirkişinin uygun bir ücret almaya hakkı vardır. Çağrıya uymak için ikametgahından ayrılarak yolculuk etmek zorunda kalan tanık ve bilirkişinin yolculuk ve konaklama giderleri karşılanır. Tanık ve bilirkişi giderleri (bu konuda) talepte bulunan tarafça karşılanır. Taraflara yükletilemeyen veya tahsil imkanı olmayan (kalmayan) giderler baroya yüklenir. Şikayet edenden; şikayetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının genişliği göz önünde bulundurularak, uygun miktarda avans alınır. Avansın yetmemesi, durumunda ek avans istenebilir. İstenen avans-ek avans (avans ve/veya ek avans) ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem yapılmayabilir.

TBB AVUKATLIK KANUN YÖNETMELİĞİ

İhbar veya Şikayet
Madde 65 — İhbar veya şikayet, yazılı ya da sözlü olarak yapılır.
a) Sözlü ihbar veya şikayet, herhangi bir kişinin baroya başvurması ve hakkında ihbarda bulunduğu avukatı belirtip, iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.
b) Yazılı ihbar veya şikayet, bu konuda baroya verilecek yazı ile yapılır.
Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikayet olunan avukatın kimliği, ihbar veya şikayet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikayette bu hususlar, baro başkanı veya yönetim kurulu üyelerinden biri ile ihbar veya şikayette bulunan kişi ve katip tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit edilir.
Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve genişliği göz önünde bulundurularak, baro başkanınca masraf avansı istenebilir. Talep edilen avans ve tamamlanması istenen miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe, işlem yapılmayabilir.

İlk İnceleme
Madde 66 — Yönetim kurulu, acil durumlar dışında, ihbar veya şikayetin yapılmasından sonra yapacağı ilk toplantıda ihbar veya şikayeti inceler.
İhbar veya şikayette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan istekler işleme konamaz. Ancak yönetim kurulu lüzum gördüğü durumlarda ihbar veya şikayet konusu olay hakkında kendiliğinden soruşturma yapabilir.

Soruşturma Yapılması Görevi
Madde 67 — Şikayet veya ihbar ya da istek konusu olan husus, yönetim kurulunun üyeleri arasından görevlendireceği biri tarafından incelenir. Bu üye delilleri toplar, ihbar veya şikayette bulunanları dinleyebilir ve gerekli göreceği kimselerin ifadelerini yeminli olarak da alabilir. Dayanak olan veya lüzum görülen dava ve icra dosyaları görevli üye tarafından incelendikten ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan avukat dinlendikten veya dinlenmek üzere verilen süre dolduktan sonra düzenlenecek rapor yönetim kuruluna verilir.
Yönetim kurulu, soruşturma raporunu eksik görürse daha önce görevlendirdiği üyeyi veya diğer bir üyeyi eksikliğin tamamlattırılması için görevlendirebilir.
Yönetim kurulu, ivedilikle ve her halde şikayet, ihbar veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermek zorundadır.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığı Kararı
Madde 68 — Yönetim kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, aleyhinde şikayet veya ihbarda bulunulan avukat hakkında disiplin kovuşturması açılmasını gerektirecek bir durumun mevcut olmadığını tespit ederse disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına karar verir.
Bu kararda; ihbar veya şikayette bulunanın adı ve adresi, şikayet olunan avukatın kimliği, isnat olunan fiil, yapılan inceleme ve deliller ile gerekçe belirtilir.
Karar, ilgili dosya eklenerek Cumhuriyet Savcılığına resmi yazı ile bildirilir; hakkında soruşturma açılmış bulunan avukata ve varsa şikayetçiye tebliğ olunur.

Şikayetçiye tebligat, Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şu kadar ki, karar örneğinin elden verilerek tebliği de mümkündür. Bu takdirde tebligatın yapıldığı tarih, tebellüğ eden şikayetçinin adı ve soyadı bir tutanakla tespit edilerek şikayetçi ile baro adına başkatip ve ilgili memur tarafından imzalanır. Cumhuriyet Savcısına gönderilen resmi yazının bir örneği, yazıyı alan tarafından yazının alındığı tarih belirtilerek imzalanır. Tebligat parçaları veya tutanakla savcılık alındısı dosyaya konur.

İtirazlar
Madde 69 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde; ilgili Cumhuriyet Savcılığı ile şikayet eden tarafından, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. Baro, itiraz dilekçesini, dosyayı da ekleyerek Türkiye Barolar Birliğine gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliğine gidiş dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde posta gideri ilgili baro tarafından ödenir.

Türkiye Barolar Birliğinin; itirazın reddi hakkındaki kararları onaylanmak üzere, karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderilir. Bu kararlar, Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça bir karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşir.
Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 2/3 çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına ve ilgili baroya bildirilir.
Adalet Bakanlığının bu madde uyarınca verdiği kararlara karşı Türkiye Barolar Birliği, şikayetçi ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, şikayetçi ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilirler.

Disiplin Kovuşturması Açılması
Madde 70 — Baro yönetim kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde; dosya derhal baro disiplin kuruluna gönderilir ve Avukatlık Kanununun 144 üncü ve sonraki maddeleri uyarınca işlem yapılır.
Disiplin kurulu kararı, ilgililer ile Cumhuriyet Savcısına bu Yönetmeliğin 68 inci maddesine göre tebliğ olunur.

Baro Disiplin Kurulu Kararına İtiraz
Madde 71 — Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, disiplin kurulu kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
İtiraz dilekçesi ilgili baroya verilir. Baro dosya ile birlikte itiraz dilekçesini Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığına gönderir. Dosyanın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna gidiş dönüş posta gideri itiraz edenden alınır. İtirazın Cumhuriyet Savcılığınca yapılması halinde gider baro tarafından ödenir.

Resmi ve Özel Kuruluşların İncelemeye İzin Vermeleri

Madde 72 — Resmi ve özel kuruluşlarla yargı mercileri, gerçek ve tüzel kişiler; baroların, yönetim kurulunca görevlendirilen üyelerinin, baro disiplin kurulunun ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim ve Disiplin Kurullarının isteği üzerine soruşturma, kovuşturma veya itiraz konusu ile ilgili dosya ve belgelerin incelenmesine izin verirler.
İncelemenin başka bir baro bölgesinde istinabe yoluyla yapılması gereken hallerde de bu madde hükümleri uygulanır.

Derleme: erolkaranet / 01.10.2020

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.