erolkara





 


Avukatlığa engel suçlar nelerdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-a maddesinde Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süre ile hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak hali avukatlığa kabule engel sayılmıştır.

Avukatlık Kanununun 5/2. maddesinde de birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Avukatlık Bürosunda kimler çalışabilir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 45. maddesi uyarınca Avukatlar ve Avukatlık ortaklıkları, bürolarında yalnız Avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.

Ancak Hakimliğe ve Avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya Avukatlıktan yasaklananlar Avukatlık bürosunda çalıştırılamazlar.

Kaynak : ADALET BAKANLIĞI

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski