@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


erolkaranet'e Hoş Geldiniz.

Reklam

Avukatların Merak Ettiği Sorular ve Cevapları

Avukatlığa engel suçlar nelerdir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 5/1-a maddesinde Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süre ile hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmak hali avukatlığa kabule engel sayılmıştır.

Avukatlık Kanununun 5/2. maddesinde de birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa kabul edilmeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Avukatlık ortaklıklarının yurt içinde şube açmaları mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 43/2 maddesi uyarınca Avukatlık ortaklıklarının yurt içinde şube açmaları mümkün bulunmamaktadır.

Avukatların Baro levhasına yazılmadan önceki eylemlerinin disiplin kovuşturmasına konu edilmesi mümkün müdür?

1136 sayılı 138/1. maddesinde “Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz...” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, baro levhasına yazılmadan önde meslekten çıkarmayı gerektiren bir eylemde bulunan Avukat hakkında baro levhasına yazıldıktan sonra disiplin kovuşturması yapılması mümkün bulunmaktadır.

Avukatların dosya saklama yükümlülüğü var mıdır?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 39. maddesi gereğince, avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre ile saklamakla yükümlüdür. Bununla birlikte, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer.

Avukatlık Bürosunda kimler çalışabilir?

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 45. maddesi uyarınca Avukatlar ve Avukatlık ortaklıkları, bürolarında yalnız Avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
Ancak Hakimliğe ve Avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya Avukatlıktan yasaklananlar Avukatlık bürosunda çalıştırılamazlar.

Kaynak : ADALET BAKANLIĞI

Güncelleme : 16.01.2021

Etiket

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginizi Çekebilir

Reklam