@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


İşverenler, İşçinin Borcu Yüzünden İcralık Olabilir

İşverenler için önemli bir uyarıda bulunmak istiyoruz. İşçinizin yüzünden icralık olabilirsiniz.
Ve işçi yüzünden icra memurları haciz işlemi için birgün kapınıza dikilebilir.

Bilindiği gibi ülkemizde 35 milyon civarında borçlu var. Ve bu borçluların büyük kısmı borcunu ödemekte zorluk çekiyor. Borçlular memurların yarısı kadar işçi grubu arasında da hatırı sayılır bir halde..

Avukatlar icra takibine düşmüş biri için ilk önce çalışıp çalışmadığına bakıyorlar ve ilk yapılan da maaş haczi yapmak. Çalışanın maaşından1/4 oranında kesinti yapılmasını sağlamak için işyerlerine haciz tebligatları gönderilmektedir. Ve bu tebligatlara bazı işverenler işçisini korumak maksatlı ya cevap vermemekte, ya da gereğini yerine getirerek işlem yapmaktadır.

Bir işveren işçisi adına gelen haciz ihbarnamesine karşın yapması gereken görevini zamanında yerine getirmezse ne olur

Her ne olursa olsun icra dairelerine 7 gün içinde yazılı olarak mutlaka geri bildirim yapılmalıdır. Zamanında cevap verilmemesi ve kesinti yapılmaması durumunda mahkemeden karar alınmaksızın alacaklının talebi ile icra dairesince kesmekle yükümlü olduğu bu miktardan işverenin sorumlu olacağı düzenlenmiştir. Bu nedenle, icradan gelen yazıya duyarsız kalır ve gereken cevabı vermezseniz işçinin borcunu ödemekle yükümlüsünüz. Hatta mahkumiyet kararı bile çıkabilir.

Siz siz olun Maaş Haczi Müzekkeresi tebliğ edildikten sonra cevap vermek ve maaş haczindeki miktarlarca kesinti yaparak icra dairesine göndermek zorunda olduğunuzu asla unutmayın

Maaş ve ücretlerin kesilmesinde usul:
Madde 355 – Devlet işlerinde veya hususi müesseselerde bulunan borçlu memur veya
müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden kesilmesi için icra dairelerinden yapılacak tebligatın kanuni muhatapları haczin icra edildiğini ve borçlunun maaş ve ücreti miktarını nihayet bir hafta içinde bildirmeğe ve borç bitinceye kadar icra dairesinin tebligatı mucibince haczolunan miktarı tevkif edip hemen daireye göndermeğe mecburdurlar.

Memurun maaş, ücret veya memuriyetinde yahut başka bir şubeden maaş almağı mucip
olacak surette vukubulacak tebeddülleri ve hizmetine nihayet verildiği takdirde bu keyfiyeti de malmemuru veya daire amiri yahut hususi müesseselerin kanuni muhatapları derhal icra dairesine bildirmeğe ve ikinci halde haciz muamelesinden o şube veya amirini haberdar etmeğe mecburdur.

Yukarıdaki maddeye riayet etmeyenler hakkında hükümler:

Madde 356 – Yukardaki madde hükümlerine riayet etmemiş olanların kesmedikleri veya
ilk vasıta ile göndermedikleri para ayrıca mahkemeden hüküm alınmasına hacet kalmaksızın icra dairesince maaşlarından veya sair mallarından alınır.
Bunların borçluya kanun hükümleri dairesinde rücu hakkı vardır.
Yukarki madde hükümlerine riayet etmiyen her hangi bir memur veya amir hakkında istenecek malümatın icra dairesine hemen verilmesi bunların mensup olduğu dairenin vazifesidir.

Cumhuriyet savcılığınca takip:
Madde 357 – İcra dairesince kanuna göre yapılan tebliğ ve emirleri derhal yapmağa ve
neticesini geciktirmeksizin icra dairesine bildirmeğe alakadarlar mecburdur. Makbul sebep haricinde tebliğ ve emirleri yapmıyanlar hakkında ait olduğu dairece tahkikatı evveliyeye hacet kalmaksızın Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan doğruya takibat yapılır.

HAKİKATA MUHALİF BEYANDA BULUNANLARIN CEZASI:Madde 338 – (Değişik madde: 06/06/1985 – 3222/40 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./9.mad)
Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Örnek Yargıtay kararı için tıklayınız

@erolkaranet - 02.09.2020

Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.